Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Достъп до обществена информация

КАКВО  Е  ОБЩЕСТВЕНА   ИНФОРМАЦИЯ ?
Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на държавните органи и на органите на местното самоуправление.
Обществената информация , създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.
Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия. (чл. 10 от Закона за достъп до обществена информация).
Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации (чл. 11 от Закона за достъп до обществена информация).

КОЙ  ИМА  ПРАВО  НА  ДОСТЪП  ДО  ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ ?
Субектите на правото на достъп до обществена информация са посочени в чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация. Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. Чужденците и лицата без гражданство (апатридите), както и всички юридически лица (фондации, сдружения, търговски дружества и т.н.) също се ползват с това право.

КАКВА  Е  ПРОЦЕДУРАТА  ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ  НА  ДОСТЪП  ДО  ОБЩЕСТВЕНА  ИНФОРМАЦИЯ?
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите , когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща по чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за достъп до обществената информация или чрез Платформата за достъп до обществена информация.
Съдържанието на всяка заявление за достъп до обществена информация е посочено в чл. 25, ал. 1, т. 1-4 от Закона за достъп до обществена информация. Ако в заявлението не се съдържат данните по чл. 25, ал. 1, т. 1,2 и 4 то се оставя без разглеждане. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са посочени в чл. 26, ал. 1, т.1-4 от Закона за достъп до обществена информация.
Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат в 14-дневен срок след датата на тяхното регистриране.  В този срок задължените органи вземат решение за предоставянето или за отказ от предоставянето на достъп до обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.
В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. В такъв случай 14-дневния срок за произнасяне започва да тече от датата на уточняването на предмета на искането.
14-дневният срок може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
14-дневният срок може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и необходимо неговото съгласие за предоставянето ѝ.
Когато органът не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаването на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя.
Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация могат да се обжалват на основанията в Закона за достъп до обществена информация и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Подсъден е съответният Административен съд. Производството по обжалването е едноинстанционно.

В А Ж Н О!
Подробна информация за вашите права по Закона за достъп до обществена информация може да получите в „Център за административни услуги“, съответно в „Деловодство“ на Община Борово на адрес: град Борово, област Русе, улица „Н.Й. Вапцаров“ № 1А, телефон: 08140/22-53.
Писмените заявления се подават в сградата на Община Борово, гр. Борово, област Русе, ул. „Н. Й. Вапцаров”, № 1А, в „Център за административни услуги“ съответно в „Деловодство“ на Община Борово. За писмени заявления, се считат и заявленията, получени по електронен път на електронен адрес: borovo@borovo.org , както и получени в Платформата за достъп до обществена информация.         

Закон за достъп до обществена информация

Вътрешни правила ЗДОИ

Заповед на кмета № 133-09.04.20 г.

Заявление за достъп до обществена информация (28KB)

С п и с ъ к по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация

 

Годишни отчети за достъп до обществена информация:

- Годишен отчет ДОИ за 2023 година

- Годишен отчет ДОИ за 2022 година

 - Годишен отчет ДОИ за 2021 година

 - Годишен отчет ДОИ за 2020 година

Разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация