Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Туризъм

Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за развитие. През последните години значението на туризма за социално-икономическото развитие на страната и неговият дял в БВП непрекъснато нарастват.
Община Борово е включена в Националния списък на общините с потенциал за развитие на селски туризъм. Природно-климатичните и културно-историческите дадености на общината са предпоставка за развитието на туристическия отрасъл в местната икономика. Общината разполага с потенциал, който дава възможност за развитие на различните видове туризъм - селски, културен, ловен, риболовен, познавателен, екотуризъм и др.
В землището на град Борово в началото на 90-те години е открита тракийска гробница /по данни на археолозите от Историческия музей в Русе, на Балканския полуостров има само три такива гробници/.
Интерес представлява църквата «Св. Иван Рилски» в с. Брестовица, обявена за паметник на културата с национално значение. Не по-малко интересни и със собствена история са църквите в селата Екзарх Йосиф, Горно Абланово и Батин, строени в средата на ХІХ в, те биха били интересен обект за посещение. Интерес би представлявала възстановка на щаба на руската армия през Руско-турската война в село Брестовица. Това ще бъде  атракцион, който ще носи приходи, но и твърде скъп за изпълнение. Може би, за да се реализира такава идея, ще е необходимо да се разработи проект или да се търси частен инвеститор.
Живописният бряг на река Дунав при с. Батин дава чудесни възможности за релакс и за спортен риболов. Остров Батин също е с възможности за развитие на лов и риболов.
Най-голямата и значима част от културно-историческото наследство на община Борово несъмнено е откритото през 1974 г. Боровско съкровище от средата на IV в. пр.н.е., т.е. времето на Одриския цар Котис I. Община Борово вече разработи проект по мярка 313 на ПРСР, в който е заложено изработването и експонирането в местния музей на реплика от Боровското сребърно тракийско съкровище от ІV в. пр. Хр.
До началото на този мандат извършеното в областта на туризма се изразява в приемане на Програма за развитие на туризма в Община Борово 2011 – 2014 г. и нереализиран проект по мярка 313 от ПРСР. Сегашното състояние на туризма в общината е крайно незадоволително, налице са и съществени проблеми, най-важните от които, липса на места за настаняване. На територията на община Борово има един туристически обект – хижа “Брестовица” с капацитет 60 легла, две зали и кухненски блок. Други туристически или хотелски обекти липсват. Липсват и квалифицирани кадри, както изпълнителски, така и мениджърски за работа в системата на туризма. Все още не са изградени и “атракциите”, които биха привличали туристи в общината.
Общинският план за развитие за периода 2007-2013 г. на община Борово посочва условията за успешното развитие на туристическата индустрия - необходимост от инвестиции и обединяване на усилията за създаването на цялостен конкурентноспособен туристически продукт в общината - подходяща туристическа инфраструктура, достатъчна леглова база, квалифициран персонал, реклама на туристическите възможности на общината и повишаване качеството на предлаганите туристически услуги.
Още преди приемане на тази програма настоящото ръководство предприе мерки за действие в областта на туризма. В раздел «Туризъм» в сайта на Община Борово се обособиха отделни страници за всички природни и исторически забележителности на общината. Някои от страниците са в процес на разработка, разделът ще бъде допълнен с нови страници.
Община Борово разработи и кандидатства с проект «Експониране на етнографското, културното и природното наследство» по мярка 313 на ПРСР. Интегрираният селски туризъм има бъдеще в Община Борово и създаването на такъв отрасъл ще бъде една от основните задачи на настоящото общинско ръководство.
Най-големият шанс за развитие на туризма в община Борово е за развитие на селския туризъм. Селският туризъм като почивка в селска местност не е само мода, а необходимост предвид замърсяването на природната среда, динамичният и напрегнат ритъм на живот в градовете, което естествено подтиква хората към търсене на спокойствие и отмора сред чиста природна среда и по-усамотени места. Общината притежава необходимите природни дадености за развитие на такъв тип туризъм.
На територията на Община Борово функционира туристическо дружество «Белите брези»