Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове 2022

 

14.12.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 444/09.12.2022г на ОбС – Борово и
Заповед № 443/12.12.2022г. на Кмета на Община Борово


ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 

І. На 29.12.2022г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински имоти в с. Батин, както следва:
УПИ І 245 в кв.47 с площ от 9300 кв.м. с построени в него:
1. Училищна сграда със застроена площ от 1012 кв.м., построена през 1934г. в това число: триетажно тяло със застроена площ от 351 кв.м., двуетажно тяло със застроена площ от 257 кв.м., едноетажно тяло със застроена площ от от 351 кв.м. и пристройка със застроена площ от 53 кв.м., построена през 1958г.;
2. Помощна работилница – едноетажна масивна със застроена площ от 80 кв.м.;
3. Сграда тоалетна – едноетажна, масивна със застроена площ от 48 кв.м. по регулационния план на с. Батин, общ. Борово – частна общинска собственост с АОС №1312/05.12.2013г.
ІІ. Начална продажна цена: 47 973,40 лева.
ІІІ. Условия и изисквания за участие в конкурса:
1. Заплащане на определена цена: минимум 47 973,40 лева (четиридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 40 стотинки).
2. Създаване на нови работни места: минимум шест нови работни места;
3. Извършване на инвестиции в размер на поне 1 млн. лева;
4. Определя се срок, по време на който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса: 5 години. 
ІV. Депозит за участие в конкурса: 10% от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе, до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на конкурса.
V. Заявления по образец за участие в конкурса, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на конкурса.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на конкурса.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

               

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 442/23.11.2022г на ОбС – Борово и
Заповед № 442/12.12.2022г. на Кмета на Община Борово


ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 29.12.2022г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по КК на с. Брестовица с площ от 17 171 кв.м. с НТП: Друг вид земеделска земя – частна общинска собственост с АОС №2552/16.11.2022г.
ІІ. Начална продажна цена: 18 167,00 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 30 % от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на Община Борово

 

 ***

 

07.11.2022
Заповед №391 от 07.11.2022г. на Кмета на Община Борово за прекратяване провеждането на търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.103 по КК на гр. Борово с разположените в него сгради.

 

03.11.2022
Община Борово обявява НОВ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация за участие
- Условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.

 

25.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 407/28.09.2022г на ОбС – Борово и

Заповед № 354/24.10.2022г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 10.11.2022г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в гр. Борово, както следва:
ПИ с идентификатор 05611.1.103 по КК на гр. Борово с площ 3 181 кв.м. с построени в него следните сгради:
1. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.103.1 със застроена площ 412 кв.м., построена 1965г., представляваща промишлена сграда;
2. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.2 със застроена площ 200 кв.м., построена 1981г. представляваща промишлена сграда;
3. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.3 със застроена площ 102 кв.м. представляваща промишлена сграда;
4. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.4 със застроена площ 33 кв.м. представляваща постройка на допълващо застрояване;
5. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.5 със застроена площ 16 кв.м. представляваща постройка на допълващо застрояване;
6. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.6 със застроена площ 18 кв.м. представляваща постройка на допълващо застрояване;
7. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.7 със застроена площ 11 кв.м., построена 1983г. представляваща постройка на допълващо застрояване;
8. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.8 със застроена площ 41 кв.м., построена 1983г., представляваща селскостопанска сграда.
ІІ. Начална продажна цена: 32 439,80 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 1000,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе,до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.11.2022г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

11.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
      в изпълнение на Заповед №334/07.10.2022г. на Кмета
на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 28.10.2022г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на празни общински парцели в регулация за обработване в с. Екзарх Йосиф, както следва:
1. УПИ V 553 в кв.101 с площ 1045 кв.м.; 2. УПИ VІ 554 в кв.101 с площ 1100 кв.м.; 3. УПИ VІІ 554 в кв.101 с площ 1100 кв.м.; 4. УПИ ХІІІ 558 в кв.101 - 1075 кв.м.; 5. УПИ ХІV 558 в кв.101 - 1075 кв.м.; 6. УПИ ХV 559 в кв.101 - 1080 кв.м.; 7. УПИ І 561 в кв.101 - 1150 кв.м. и 8. УПИ ХІХ 561 в кв.101 - 1100 кв.м.
ІІ. Начална наемна цена за имотите: 72,00 лева/дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок за отдаване под наем: 5 (пет)  години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
 Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.11.2022г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на търга.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

11.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение № 334/23.02.2022 г. на ОбС-Борово и
Заповед № 335/07.10.2022 г. на Кмета на Община Борово,

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

Дата на провеждане на търга

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закуп на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

25.10.2022г.

08.11.2022г-09:30ч.

07.11.2022г.

26.10.2022г

Батин

10:30ч.

25.10.2022г.

08.11.2022г-10:30ч.

07.11.2022г.

 

Екзарх Йосиф

11:30ч.

25.10.2022г.

08.11.2022г-11:30ч.

07.11.2022г.

 

Обретеник

09:30ч.

26.10.2022г.

09.11.2022г-09:30ч.

08.11.2022г.

Борово

10:30ч.

26.10.2022г.

09.11.2022г-10:30ч.

08.11.2022г.

27.10.2022г

Брестовица

11:30ч.

26.10.2022г.

09.11.2022г-11:30ч.

08.11.2022г.

 

Волово

13:30ч.

26.10.2022г.

09.11.2022г-13:30ч.

08.11.2022г.

ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед №335/07.10.2022г. на Кмета на Община Борово - публикувано на официалната страница на общината: https://www.borovo.org/bg/targove.html
ІII. Стъпка на наддаване за имот: 5 % от началната наемна цена.
IV. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2022/2023.
V. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими). Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 70 00.
VIII. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
IХ. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
Х. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

11.10.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Заповед № 338/07.10.2022 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 28.10.2022г. от 11:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение с площ от 50 кв.м., разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с. Горно Абланово, в близост до имот 514 в кв.62, до улица с О.К. 337-378 - частна общинска собственост с АОС № 7/01.03.1999г., което да се използва като салон за фризьорски услуги.
ІІ. Начална наемна цена: 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 (една) година.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  04.11.2022г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ         
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

29.08.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Заповед № 242/23.08.2022 г. на Кмета на Община Борово
и Решение №391/27.07.2022г. на ОбС - Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 27.09.2022г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 900 кв.м., представляващи терен – Паркинг с площ от 900 кв.м., намиращ се в кв.11 по плана на с. Волово, община Борово – ПОС с АОС №442/14.03.2003г.
ІІ. Начална наемна цена: 0,40 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  04.10.2022г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                       
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

14.06.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 155/07.06.2022 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 29.06.2022г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 22,44 кв.м., разположени на І – ви етаж в Административна сграда, комплекс-масивна, триетажна с идентификатор № 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, бул. »Шести септември» №35, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г. – частна общинска собственост с АОС №1561/01.06.2015г., които да се използват като помещения за предоставяне на услуги.
ІІ. Начална наемна цена: 2,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация:37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  06.07.2022г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                              
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

06.04.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение Заповед № 079/04.04.2022 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.04.2022 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ две помещения с обща площ от 40 кв.м., разположени на първия етаж в масивна двуетажна сграда бивша „Здравна служба“ със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ XI 155 в кв.40 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф, община Борово-частна общинска собственост с АОС №218/19.11.2001г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена: 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на общината до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.04.2022г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторният публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

10.03.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №186/25.02.2021г. на ОбС-Борово и
Заповед №047/09.03.2022г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, както следва:                                                                                                                      

Дата на
провеждане на
търговете

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търговете

 

Горно Абланово

09:30ч.

24.03.2022г.

 

Батин

10:30ч.

24.03.2022г.

25.03.2022г.

Екзарх Йосиф

11:30ч.

24.03.2022г.

 

Обретеник

13:30ч.

24.03.2022г.

 

Брестовица

14:30ч.

24.03.2022г.

 

Волово

15:30ч.

24.03.2022г.

 

Борово

16:00ч.

24.03.2022г.


ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед № 047/09.03.2022г. на Кмета на Община Борово.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имот: 5% от началната тръжна цена.
ІV. Депозитът за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота, е обявен за всеки имот в Приложение №1 и се внася в касата на община Борово или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
V. Срок за отдаване под наем: 1 стопанска година 2021/2022.
VІ. Цена на тръжната документация за землище: 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

02.03.2022

 О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Заповед № 037/28.02.2022г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 17.03.2022г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение, което да се използва за кабинет по дентална медицина с площ от 12 кв.м., намиращо се на първия етаж на сграда бивша “Здравна служба” - масивна двуетажна със застроена площ 150 кв.м., разположена в УПИ №155 в кв.40 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово - частна общинска собственост с АОС № 218/19.11.2001 г.
ІІ. Начална наемна цена: 0,60 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване: 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
            ІХ. Оглед на обекта на публичния търг може да се извърши всеки  работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  24.03.2022г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение № 322/26.01.2022г. на ОбС-Борово и
Заповед № 036/28.02.2022г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 17.03.2022г. от 11:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение с площ от 22 кв.м., разположено на първия етаж в сградата на ЦСРИ, с идентификатор 05611.1.172.1 по КК на гр. Борово - ПОС с АОС № 1079/15.09.2011г., което да се използва за кабинет по дентална медицина.
ІІ. Начална наемна цена: 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване: 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг може да се извърши всеки  работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  24.03.2022г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово