Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове 2021

 

30.11.2021г.
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост за МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
-Заповед за откриване на процедурата;
-Образци и декларации за участие;
-Тръжна документация;
-Условия за участие;
-Списък на документите;
-Проект на договор;
-Технологични планове, карнет описи;
16.12.2021г.
- Заповед за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост за местни търговци.

 

27.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
 в изпълнение на  Заповед № 413/19.10.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. На 11.11.2021 г. от 14:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1,000 дка от отдел 213/1-поляна с площ 5,347 дка, намиращ се в ПИ с идентиф. №05611.173.6 по КК на гр. Борово (стар идентиф. № 000037 по КВС на гр. Борово)-целият с площ 127,591 дка, в местността “Расти дол” с НТП - друг вид дървопроизводителна гора - ЧОС с АОС №1826/15.06.2016г. за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена: 40,00 лв./дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лв., платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подава в Център за административни услуги (ЦАУ) на  община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“,  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.11.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 412/19.10.2021 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 11.11.2021г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 19 кв.м., намиращо се на партера в масивна триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе, бул.” Шести септември” №35 - частна общинска собственост с АОС №1561/01.06.2015 г., за офис.
ІІ. Начална наемна цена: 3,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване:10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.11.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

26.10.2021
Община Борово обявява НОВ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.

17.11.2021г.
- Протокол от провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.

18.11.2021г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за класиране на участници в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.

07.12.2021г.
- Договор за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Борово.


 ***

 

07.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 271/31.08.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 389/04.10.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 22.10.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1303 по КК на гр. Борово, представляващ незастроен имот с площ от 1482 кв.м. - частна общинска собственост с АОС № 1971/16.03.2017г.
ІІ. Начална продажна цена: 6 788,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.10.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 272/31.08.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 390/04.10.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 22.10.2021г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.165 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 987 кв.м.
ІІ. Начална продажна цена: 4 540,00 лв.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.10.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 ***

 

20.08.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 329/18.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.09.2021 г. от 09:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от ОПФ в землището на с. Екзарх Йосиф за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури, както следва:


идентификатор

нива

площ

Кат

местност

АОС

1

27173.101.223

Из.тр. насажд.

  1,342

ІV

БАНКАТА

1710/30.07.2015г.

2

27173.76.85

Изост. нива

  4,273

VII

ТЕНЧИК БОРУН

1772/31.07.2015г.

3

27173.46.80

Нива

  4,701

ІV

КОЧЕН

423/04.11.2002г.

4

27173.109.44

Нива

  5,201

ІV

ГАРГА ДЮЗЮ

522/22.01.2004г.

5

27173.119.7

Нива

  3,500

VI

СИНАНЧЕРИ

526/22.01.2004г.

6

27173.78.4

Нива

14,990

VI

ГЬОЛДЖУКА

593/02.03.2005г.

7

27173.78.41

Нива

  8,003

VI

ГЬОЛДЖУКА

594/02.03.2005г.

 

 

Общо:

42,010

 

 

 


ІІ.
Начална наемна цена на декар за година: 60,00 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 5 стопански години.
V. Депозит за участие: по 30,00лв. за имот, платими в касата на Община Борово или по банков път по сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на търга.
VІІ. Цена на тръжна документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 08.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение № 186/25.02.2021 г. на ОбС-Борово и
Заповед № 328 /18.08.2021 г. на Кмета на Община Борово,

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

Дата на провеждане на търга

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закуп на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

02.09.2021г.

08.09.2021г-09:30ч.

07.09.2021г.

03.09.2021г

Батин

10:30ч.

02.09.2021г.

08.09.2021г-10:30ч.

07.09.2021г.

 

Екзарх Йосиф

11:30ч.

02.09.2021г.

08.09.2021г-11:30ч.

07.09.2021г.

 

Обретеник

09:30ч.

03.09.2021г.

24.09.2021г-09:30ч.

23.09.2021г.

Борово

10:30ч.

03.09.2021г.

24.09.2021г-10:30ч.

23.09.2021г.

07.09.2021г

Брестовица

11:30ч.

   03.09.2021г.

24.09.2021г-11:30ч.

23.09.2021г.

 

Волово

13:30ч.

03.09.2021г.

24.09.2021г-13:30ч.

23.09.2021г.


ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед № 328/18.08.2021г. на Кмета на Община Борово - публикувано на официалната страница на общината: https://www.borovo.org/bg/targove.html
ІII. Стъпка на наддаване за имот: 5 % от началната наемна цена.
IV. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2021/2022.
V. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими). Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 40 00.
VIII. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
IХ. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
Х. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

12.08.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 260/28.07.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 319/09.08.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 30.08.2021г. от 10:0 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Сграда с площ от 928 кв.м. с идентификатор 27173.133.67.1 по КК на с. Екзарх Йосиф с предназначение – Селскостопанска сграда - частна общинска собственост с АОС № 2255/27.04.2021 год., построена в ПИ с идентификатор 27173.133.67 – собственост на МЗХГ.
ІІ. Начална продажна цена: 38 852,00 лева (тридесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два лева).
ІІІ. Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 20 % от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 112,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 07.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120


ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА

за Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 314/09.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

10.08.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 246/30.06.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 313/05.08.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 25.08.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м.  представляващи част  от административната сграда на община Борово, намираща се в ПИ с идентиф. № 05611.1.516 по КК на гр. Борово - ПОС с АОС №2247/09.12.2020г. състоящи се от:
- помещение с площ 8 кв.м., разположено в югоизточната част в партера на общината;
- 62 кв.м. в източната част от покривната конструкция на същата сграда за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения и оборудване.
ІІ. Начални наемни цени:
1.За помещение от 8 кв.м.: 3,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
2.За част от покривна конструкция на общинска сграда: 12,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 година.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 01.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
за Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 314/09.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 244/30.06.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 312/05.08.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 26.08.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на два общински поземлени имота в гр. Борово, както следва: ПИ с идентификатор 05611.1. 1574 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 876 кв.м. и ПИ с идентификатор 05611.1. 1575 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 998 кв.м.
ІІ. Начална продажна цена:
- ПИ с идентификатор 05611.1. 1574 по КК на гр. Борово: 4345,00 лева без ДДС;
- ПИ с идентификатор 05611.1. 1575 по КК на гр. Борово: 4950,00 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе, до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 112,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
за Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 314/09.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

07.07.2021

    

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 268/02.07.2021 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.07.2021 г. от 15:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 3,000 дка от ПИ с идентификатор 02854.40.309 по КК на с. Батин, целият с площ от 128 309 кв.м. с НТП: Гори и храсти в земеделска земя, V-та категория – частна общинска собственост с АОС № 2260/06.07.2021г., за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена: 40,00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на Община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.07.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово   

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 269/02.07.2021 г. на Кмета на Община Борово

 ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.07.2021 г. от 16:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02854.208.220 по КК на с. Батин с площ от 5 601 кв.м. с НТП:Нива, VІІ-ма категория – частна общинска собственост с АОС № 2259/06.07.2021г., за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена: 40,00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на Община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.07.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

29.06.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение № 234/25.05.2021г. на ОбС – Борово и Заповед №252/23.06.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 14.07.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки, който е част от използваемата площ на първия етаж от Сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция” – масивна двуетажна с идентиф. 05611.1.172.1 по КК на гр.Борово – ПОС с АОС №1079/15.09.2011г.
ІІ. Начална наемна цена: 21,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21.07.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

10.06.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 223/02.06.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 25.06.2021 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 30 кв.м., предназначено за осъществяване на банкова дейност – ЧОС с АОС № 816/02.07.2008г., разположено на партерния етаж на административната сграда на Община Борово, намираща се в ПИ с идентификатор 05611.1.516.
ІІ. Начална наемна цена - 15,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 150,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.07.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

14.05.2021

О Б Я В Л Е Н И Е


В изпълнение на  Решение № 216/21.04.2021г на ОбС – Борово и
Заповед № 188/11.05.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.
На 28.05.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот № 645 с площ 14 760 кв.м. в с. Екзарх Йосиф, община Борово, представляващ незастроен имот - частна общинска собственост с АОС № 1558/08.05.2015 год.
ІІ. Начална продажна цена: 20 664,00 лева (двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева 00 стотинки).
ІІІ. Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 50 % от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.06.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 

 ***

 

07.04.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №167/27.01.2021г. на ОбС – Борово и
Заповед № 146/02.04.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 23.04.2021 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичeн търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена.
ІІ. Начална наемна цена - 30,00 лв./дка на година без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 100,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.04.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

22.03.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 105/17.03.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.
На 06.04.2021г. от 10:30ч. в Посетителски център на Община Борово с адрес: гр. Борово, бул. «Шести септември» №35 ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение с площ  от 50 кв.м., разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с. Горно Абланово, в близост до имот 514 в кв.62, до улица с О.К. 337-378 - частна общинска собственост с АОС № 7/01.03.1999г., което да се използва като салон за фризьорски услуги.
ІІ. Начална наемна цена: 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 (една) година.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация:18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  13.04.2021г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                        
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

04.03.2021

З  А  П  О  В  Е  Д
088
гр. Борово, 04.03.2021г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.99  т.1 от АПК и поради допусната техническа грешка в тръжните документи на обявения публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. ПРЕКРАТЯВАМ тръжната процедура, открита с моя Заповед №061/10.02.2021г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена, поради допусната техническа грешка в тръжната документация на търга.

ІІ. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

ІІІ. Изпълнението на заповедта възлагам на Б. Исуфова – Директор на Дирекция „УТОС“ при Община Борово.

IV. Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на Община Борово и да се обяви на информационното табло в сградата на Община Борово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Петрова – Секретар на Община Борово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Г. Петрова – Секретар на Община Борово и Б. Исуфова – Директор на Дирекция „УТОС“.


ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

12.02.2021

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 062/10.02.2021г.
на За Кмета на Община Борово
            (съгласно Заповед №050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово)

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 26.02.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ от 43,05 кв.м., разположено на първия етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., което ще се използва за кабинет.
ІІ. Начална месечна наемна цена: 1,00 лева/кв.м. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 05.03.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА …………………………………….
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово               

 

12.02.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Заповед №060/10.02.2021г.

на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №050/05.02.2021г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 26.02.2021г. от 14:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02854.12.168 по КК на с. Батин, община Борово, обл. Русе, разположен в местността „Пирамидата“ с площ от 2,467 дка, VII – ма категория с НТП Гори и храсти в земеделска земя – частна общинска собственост с АОС № 2248/19.01.2021г. за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена - 40,00 лв./дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие – 50,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора – 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
 ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 05.03.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА …………………………………….
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово               

 

12.02.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение №167/27.01.2021г. на ОбС – Борово
и на Заповед №061/10.02.2021г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №050/05.02.2021г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 01.03.2021 г. от 14:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичeн търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена.
ІІ. Начална наемна цена - 30,00 лв./дка на година без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 100,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 62,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 08.03.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА …………………………………….
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

20.01.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение №152/29.12.2020г. на ОбС-Борово и

Заповед № 018/18.01.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. На 05.02.2021г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС - товарен автомобил НИСАН КИНГКАБ с рег. № Р 6001 АК.
ІІ. Начална продажна цена: 1 236,00 лева  без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 50 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.02.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, подаване на заявление за участие в повторния публичен търг и внасяне на депозит се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                                
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО     

 

 ***

14.01.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Заповед № 010/08.01.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 29.01.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Две помещения с обща площ 22,44 кв.м., разположени на І етаж в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово - ЧОС с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за клуб.
ІІ. Начална месечна наемна цена: 2,00 лева/кв.м. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 05.02.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Заповед № 009/08.01.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 28.01.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Две помещения с обща площ 32,70 кв.м., разположени на ІІ етаж в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово - ЧОС с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за офиси.
ІІ. Начална месечна наемна цена: 3,00 лева/кв.м. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.02.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово