Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове 2020

 

07.12.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 496/03.12.2020г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 22.12.2020г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 4 с площ от 14,11 кв.м, за офис, разположена в обект „Покрит пазар” с идентификатор 05611.1.2166.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе – ЧОС с АОС № 2016/09.10.2018г.
ІІ. Начална наемна цена: 3,00 лева/кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 3 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги (ЦАУ) на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.12.2020г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на Община Борово

 

 ***

 

30.10.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №133/30.09.2020г. на ОбС – Борово и
Заповед № 422/29.10.2020г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 16.11.2020 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичeн търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №115/22.11.2000г. с начин на трайно ползване: Язовир с площ от 30,387 дка с идентификатор 053117.90.204 по кадастралната карта на с. Обретеник, в местността „Фотула”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена.
ІІ. Начална наемна цена - 4,00 лв./дка на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 1 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 100,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 62,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.11.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           

      За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

06.10.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

      в изпълнение Заповед № 384/01.10.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 21.10.2020г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, предназначени за аптека, както следва: помещение с площ 19 кв.м., помещение с площ 17 кв.м и две обслужващи помещения с обща площ 6,30 кв.м., разположени на партерния етаж на административната сграда на община Борово с идентификатор 05611.1.516.1, със застроена площ 468 кв.м.-частна общинска собственост с АОС №1064/16.08.2011г. намираща се в ПИ с идентификатор 05611.1.516.
ІІ. Начална наемна цена за – 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 (пет)  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
  Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.10.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

09.09.2020 

О Б Я В Л Е Н И Е
      в изпълнение Заповед № 343/01.09.2020 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 24.09.2020 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинет, кабинет за дентална медицина и кабинет за лабораторни изследвания, разположени на II – ри етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово по обекти, както следва:
ОБЕКТ №1:
Две помещения с обща площ 31,50 кв.м., които ще се използват за лекарски кабинети; ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.
ОБЕКТ №2:
Две помещения с обща площ 33,70 кв.м., които ще се използват за кабинети по дентална медицина; ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.
ОБЕКТ №3:
Едно помещение с площ от 8,79 кв.м., което ще се използва за лабораторни изследвания; площ от 3,00 кв.м. - част от помещение, обособено за чакалня с обща площ от 6,82 кв.м.; ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.
ІІ. Начална наемна цена:1,00 лв./кв. м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване:10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичните търгове, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичните търгове.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторни публични търгове ще се проведат на 30.09.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторните публични търгове, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търговете.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

04.09.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 94/30.06.2020г. на ОбС – Борово и
Заповед № 339/01.09.2020г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.09.2020г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 2 кв.м. за монтиране на АТМ – терминално устройство (банкомат), представляващ част от партерния етаж в административната сграда на община Борово, разположена в ПИ с идентификатор 05611.1.516 по КК на гр. Борово - ПОС с АОС №1018/10.01.2011год.
ІІ. Начална наемна цена за монтиране на АТМ–терминално устройство(банкомат) – 35,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 (пет) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги (ЦАУ) на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.09.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

26.08.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение № 65/27.02.2020 г. на ОбС-Борово и
Заповед № 324/24.08.2020 г. на Кмета на Община Борово,

 

                  ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

Дата на провеждане на търга

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закуп на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

09.09.2020г.

17.09.2020г-09:30ч.

16.09.2020г.

10.09.2020г

Батин

10:30ч.

09.09.2020г.

17.09.2020г-10:30ч.

16.09.2020г.

 

Екзарх Йосиф

11:30ч.

09.09.2020г.

17.09.2020г-11:30ч.

16.09.2020г.

 

Обретеник

09:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-09:30ч.

17.09.2020г.

Борово

10:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-10:30ч.

17.09.2020г.

11.09.2020г

Брестовица

11:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-11:30ч.

17.09.2020г.

 

Волово

13:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-13:30ч.

17.09.2020г.


ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед № 324/24.08.2020г. на Кмета на Община Борово - публикувано на официалната страница на общината: https://www.borovo.org/bg/targove.html
ІII. Стъпка на наддаване за имот – 1 % от началната наемна цена.
IV. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2020/2021.
V. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІ. Цена на тръжната документация: 50,00 лв. – невъзстановими. Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 70 00.
VIII. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
IХ. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
Х. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

 

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

31.07.2020

 О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 94/30.06.2020г. на ОбС – Борово и
Заповед № 284/28.07.2020г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 19.08.2020 г.  от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на площ от 2 кв.м. за монтиране на АТМ – терминално устройство ( банкомат ), представляващ част от партерния етаж в административната сграда на община Борово, разположена в ПИ с идентификатор 05611.1.516 по КК на гр. Борово – публична общинска собственост с АОС №1018/10.01.2011год.
ІІ. Начална наемна цена за монтиране на АТМ–терминално устройство(банкомат) – 35,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет ) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги (ЦАУ) на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 26.08.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Заповед № 285/28.07.2020 г. на Кмета на Община Борово,

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от (ОПФ) на Община Борово за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури, както следва:

 

Дата на
провеждане на търга

 

Землище

 

Начален
час

Краен срок за закупуване на тръжна
документация, внасяне на
депозит и
подаване на
заявление за
участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закупуване на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

14.08.2020г.

 

21.08.2020г.

17.08.2020г

Батин

11:00ч.

14.08.2020г.

24.08.2020г

21.08.2020г.

 

Екзарх Йосиф

13:30ч.

14.08.2020г.

 

21.08.2020г.

 

Обретеник

09:30ч.

17.08.2020г.

 

24.08.2020г.

18.08.2020г

Борово

11,00ч.

17.08.2020г.

25.08.2020г

24.08.2020г.

 

Волово

13,30ч.

17.08.2020г.

 

24.08.2020г.

 

Брестовица

14,30ч.

17.08.2020г.

 

24.08.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД  № 285 / 28.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВО
ІІ. Имотите, предмет на търговете, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед №285/28.07.2020г. на Кмета на Община Борово-публикувано на официалната страница на общината: https://www.borovo.org/bg/targove.html
ІІІ. Начална наемна цена: 60,00 лв./дка за всички категории земи.
ІV. Стъпка на наддаване за имот - 10% от началната наемна цена.
V. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) стопански години.
VІ. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІІ. Цена на тръжната документация: 50,00 лв. – невъзстановими. Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 70 00.
ІХ. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
Х. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
ХІ. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 120/01.04.2020 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.На 30.04.2020г. от 10:30ч. в Посетителски център на Община Борово с адрес: гр. Борово, бул. «Шести септември» №35 ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение с площ  от 50 кв.м., разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с. Горно Абланово, в близост до имот 514 в кв.62, до улица с О.К. 337-378 - частна общинска собственост с АОС № 7/01.03.1999г., което да се използва като салон за фризьорски услуги.
ІІ.Начална наемна цена: 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 (една) година.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация:18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  07.05.2020г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
                                                           
Кмет на Община Борово

 

 ***

19.02.2020

О Б Я В Л Е Н И Е


в изпълнение на  Заповед № 048/17.02.2020г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 


І.
На 05.03.2020г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, което да се използва за офис, с площ от 16 кв.м., разположено в сграда бивш селски здравен участък, представляващ едноетажна, сглобяема конструкция, разположена в УПИ IV в кв. 39 по регулационния план на с. Батин, общ. Борово – ЧОС с АОС № 506/19.01.2004г.
ІІ. Начална наемна цена: 2,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.03.2020г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

 

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед №044/14.02.2020г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

10.01.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
      в изпълнение Заповед № 003/03.01.2020 г.
на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.
На 24.01.2020 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Две помещения с обща площ 29,55 кв. м., които ще се използват за лекарски кабинети; Санитарен възел с площ от 6,00 кв. м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв. м., разположени на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.
ІІ. Начална наемна цена:1,00 лв./кв. м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване:10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 31.01.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово