Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове 2019

 

22.11.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №580/31.07.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед № 028/20.11.2019г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 09.12.2019г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот - Съоръжения с площ от 1 800 кв.м., представляващи бетонови стени с асфалтово дъно – бивши силажни ями, построени в ПИ №408036 – собственост на МЗХГ, в землището на с.Обретеник – частна общинска собственост с АОС №2138/16.07.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота: 15 306,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга: 5 000,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 16.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 10.12.2019г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1,00 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки, който е част от използваемата площ от партерния етаж в сграда с идентификатор 05611.1.516.1 по кадастралната карта на гр.Борово – масивна, триетажна, цялата със застроена площ от 468 кв.м., представляваща административна сграда на Община Борово - публична общинска собственост с АОС №1018/10.01.2011г.
ІІ. Начална наемна цена: 21,00 лева /кв.м. на месец без ДДС;
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 5 години.
V. Депозит за участие в търга - 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на терена се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120


ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

09.11.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
 в изпълнение на  Решение №608/21.10.2019г. на ОбС – Борово,


и Заповед № 013/08.11.2019г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 27.11.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 700 кв.м. от УПИ III - 282 с обща площ от 840 кв.м. в кв.14 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф с НТП Дворно място – частна общинска собственост с АОС №2163/26.08.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 2 380,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №607/21.10.2019г. на ОбС – Борово,
и Заповед № 012/07.11.2019г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 25.11.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с № 449 в кв.71 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, представляващ застроено дворно място с площ от 1 880 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 1923/09.12.2016г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 6 392,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

05.11.2019
Община Борово обявява НОВ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.
 26.11.2019 г.
- Протокол от провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
27.11.2019 г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за класиране на участници в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
16.12.2019 г.
- Договор за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Борово.


 ***

 

15.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №596/25.09.2019г. на ОбС – Борово,
и Заповед № 479/11.10.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №442/24.09.2019г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 30.10.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ ПИ с идентиф. 05611.1.1230 по КК на гр.Борово с площ от 1144 кв.м. (номер по предходен план 1230, парцел XIII в кв.112), Дворно място – частна общинска собственост с АОС №2162/26.08.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 3 707,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.11.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
За Кмет на Община Борово
(съгласно Заповед №442/24.09.2019г.
на Кмета на Община Борово)

 

 ***

 

 

11.09.2019

З А П О В Е Д  

№ 420

гр. Борово, 10.09.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.9, ал.3 от Наредба № 10 на ОбС - Борово,

 

Н А Р Е Ж Д А М:  


І.
ОТМЕНЯМ Заповед № 409/05.09.2019г. на Кмета на Община Борово, поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен.
ІІ. ПРЕКРАТЯВАМ  процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот - Съоръжения с площ от 1 800 кв.м., представляващи бетонови стени с асфалтово дъно – бивши силажни ями, построени в ПИ №408036 – собственост на МЗХГ, в землището на с.Обретеник – частна общинска собственост с АОС №2138/16.07.2019г.
ІІІ. В случай, че до настоящия момент има физически или юридически лица закупили тръжни документи или подали документи за участие, да бъдат незабавно писмено уведомени за прекратяване на процедурата, а внесените депозити за участие в търга да се възстановят.
ІV. Настоящата заповед да се публикува в регионален вестник, както и на официалната страница на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Валерия Борисова – Заместник кмет на Община Борово.

Настоящата заповед да се връчи на Зам.-кмет на Община Борово, Директор на Дирекция „УТОС“ и Гл.експерт „ПО“ за сведение и изпълнение.

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ (п)
Кмет на Община Борово

 

 

 ***

 

09.09.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №580/31.07.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед №409/05.09.2019г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 25.09.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот - Съоръжения с площ от 1 800 кв.м., представляващи бетонови стени с асфалтово дъно – бивши силажни ями, построени в ПИ №408036 – собственост на МЗХГ, в землището на с.Обретеник – частна общинска собственост с АОС №2138/16.07.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 15 306,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител в ЦАУ, срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.10.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

07.08.2019

О Б Я В Л Е Н И Е


в изпълнение на Решение №515/27.02.2019г. на ОбС-Борово и
Заповед № 354/02.08.2019г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

Таблица №1     

 

Дата на провеждане на търга

 

Землище

 

Начален

час

Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закуп на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

21.08.2019г.

29.08.2019г-09:30ч.

28.08.2019г.

22.08.2019г

Батин

10:30ч.

21.08.2019г.

29.08.2019г-10:30ч.

28.08.2019г.

 

Екзарх Йосиф

11:30ч.

21.08.2019г.

29.08.2019г-11:30ч.

28.08.2019г.

 

Обретеник

09:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-09:30ч.

29.08.2019г.

Борово

10:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-10:30ч.

29.08.2019г.

23.08.2019г

Брестовица

11:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-11:30ч.

29.08.2019г.

 

Волово

13:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-13:30ч.

29.08.2019г.


         
ІІ. Имотите, предмет на търговете представляват 132 имота с НТП Пасище, мера, както следва >>
ІІІ.
Начална тръжна цена – колона 9 от таблица №2 от т.II. 
ІV. Стъпка на наддаване за имот - 1% от началната тръжна цена.
V. Депозитът за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота, е обявен в колона 10 от таблица №2 от т.II и се внася в касата на община Борово или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2019/2020
VІІ. Цена на тръжната документация за землище – 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от ЦАУ срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед №353/02.08.2019г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 22.08.2019г. от 08:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 05611.1.1412 по КК на гр.Борово (УПИ V в кв.17“в“ по регулационния план на гр.Борово) с площ 27 646 кв.м., представляващ незастроен имот – ЧОС с АОС № 1019/17.01.2011г. - за обработване.
ІІ. Начална наемна цена за имота 60,00 лв./дка без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имота - 5 години.
V. Депозит за участие в търга - 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация: 18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава в ЦАУ на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.08.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 

 ***

06.08.2019

      О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Заповед № 351/02.08.2019 г. на Кмета на община Борово

 

 ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 21.08.2019г. от 9:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ № 044022 в местността „Кръста“ по КВС на с.Волово, НТП Полска култура, V – та категория и площ от 6,525 дка – ЧОС с АОС №11/09.12.1999г. и ПИ № 033002, разположен в местността „В село“ по КВС на с.Волово, НТП Изоставена нива, IV- та категория с площ от 12,861 дка – ЧОС с АОС №1034/29.03.2011г., за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури.
ІІ. Начална наемна цена: 60,00 лв./ дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лв., платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок за отдаване под наем: 5 (пет) стопански години
VІ. Цена на тръжната документация: 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава в ЦАУ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
IX. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
X. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  28.08.2019г. на същото място в същия час.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
   Кмет на община Борово

 

 ***

 

18.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

     

в изпълнение Заповед № 161/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 10:30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 19 кв.м., находящо се в полумасивна, двуетажна сграда, бивша „Здравна служба”,  със застроена площ 114 кв.м., построена в УПИ ХІV 537 в кв.27 по регулационния план на с.Горно Абланово-частна общинска собственост, с АОС № 220/19.11.2001г. за кабинет по дентална медицина.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 162/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 09:30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 30 кв.м., находящи се в полумасивна, двуетажна сграда, бивша „Здравна служба”,  със застроена площ 114 кв.м., построена в УПИ ХІV 537 в кв.27 по регулационния план на с.Горно Абланово-частна общинска собственост, с АОС № 220/19.11.2001г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 160/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 09:00 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на три помещения с обща площ от 76 кв.м., разположени в сграда „Селски здравен участък“ – сглобяема конструкция на един етаж, цялата с площ от 127 кв.м., построена в УПИ ІV в кв.39 по регулационния план на с.Батин - частна общинска собственост с АОС № 506/19.01.2004г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 159/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 11:30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 40 кв.м. разположени на първия етаж в масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба” със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ VІ 249 в кв.30 по регулационния план на с.Обретеник, общ.Борово - частна общинска собственост  с АОС № 219/19.11.2001г., за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

       За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

27.03.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Решение №517/27.02.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед №107/21.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 10.04.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, представляващи 6 броя УПИ – празни дворни места в кв.88 по регулационния план на с.Горно Абланово, както следва:
1. УПИ II – 866 с площ от 1 000 кв.м. – ЧОС с АОС №479/15.09.2003г.;
2. УПИ III – 866 с площ от 860 кв.м. – ЧОС с АОС №480/15.09.2003г.;
3. УПИ IV – 869 с площ от 870 кв.м. – ЧОС с АОС №481/15.09.2003г.;
4. УПИ V – 869 с площ от 880 кв.м. – ЧОС с АОС №482/15.09.2003г.;
5. УПИ VI – 870 с площ от 910 кв.м. – ЧОС с АОС №483/15.09.2003г.;
6. УПИ VII – 870 с площ от 910 кв.м. – ЧОС с АОС №484/15.09.2003г.
ІІ. Начална продажна цена за имотите:
1. За УПИ II – 866: 2270,00 лева без ДДС;
2. За УПИ III – 866: 1952,00 лева без ДДС;
3. За УПИ IV – 869: 1975,00 лева без ДДС;
4. За УПИ V – 869: 1998,00 лева без ДДС;
5. За УПИ VI – 870: 2066,00 лева без ДДС;
6. За УПИ VII – 870: 2066,00 лева без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.04.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Решение №522/27.02.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед №108/22.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 11.04.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ Обособена част (търговски помещения) с обща площ от 159 кв.м., разположени на първия етаж от масивна двуетажна Комбинирана сграда, цялата със застроена площ от 520 кв.м., построена в УПИ XVI – 161, в кв.41 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф – ЧОС с АОС №2133/21.02.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 9 031,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.04.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед №110/22.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 12.04.2019г. от 13:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1,500 дка от общински имот №015001 с обща площ от 74,565 дка по картата за възстановена собственост на землището на с.Волово, община Борово, обл. Русе, разположен в местността „В село“, VI – та (шеста) категория с НТП Изоставена нива – частна общинска собственост с АОС № 643/28.11.2005г. за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена - 40,00 лв./дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие – 50,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора – 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.04.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед №109/22.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 12.04.2019г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 05611.1.1012 по КК на гр.Борово (УПИ VІ-1012 в кв.41 по регулационния план на гр.Борово) с площ 1611 кв.м., представляващ незастроен имот – частна общинска собственост с АОС № 1131/09.04.2012г. за обработване.
ІІ. Начална наемна цена за имота 60,00 лв./дка без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната продажна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имота - 10 години.
V. Депозит за участие в търга - 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация -18,00лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.04.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

01.03.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Решение № 504/30.01.2019г. и
Заповед №053/26.02.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І.На 15.03.2019г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен №1 с площ от 15 кв.м., разположен в ПИ с идентификатор 05611.1.627, целият с площ от 4 320 кв.м., представляващ терен “Зелени площи” - централен парк на гр.Борово - публична общинска собственост с АОС № 1017/10.01.2011г., за монтиране на преместваем обект за обществено хранене.
ІІ.Начална наемна цена - 3,00 лева/кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора - 10 години.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.03.2019г. на същото място, в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово 

 

О Б Я В Л Е Н И Е


в изпълнение на  Решение № 505/30.01.2019г. и
Заповед №052/26.02.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І.На 15.03.2019г. от 14:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, което да се използва като кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури, с площ от 24 кв.м., разположено на втория етаж в Сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – масивна двуетажна с идентификатор 05611.1.172.1 - публична общинска собственост с АОС № 1079/15.09.2011г.
ІІ.Начална наемна цена - 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора - 5 години.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.03.2019г. на същото място, в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

15.01.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №476/28.11.2018г. на ОбС – Борово и Заповед
008/10.01.2019г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І.На 30.01.2019г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 05611.1.1304 по КК на гр.Борово – незастроен имот с площ от 754 кв.м. – ЧОС с АОС №1970/16.03.2017г.
ІІ.Начална продажна цена – 2 963,00 без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.02.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово