Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове 2016


15.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 190/28.11.2016г. на ОбС-Борово и
Заповед № 694/14.12.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 30.12.2016г. от 09:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение с площ от 22 кв.м., разположено на първия етаж в сградата на ЦСРИ, с идентификатор 05611.1.172.1 по кадастрална карта на гр.Борово - ПОС с АОС № 1079/15.09.2011г., което да се използва за стоматологичен кабинет.
ІІ. Начална наемна цена - 1,00 лев/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване - 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие - 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” - стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг може да се извърши всеки  работен ден до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  06.01.2017г. на същото място и в същия час.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

06.12.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 676/05.12.2016 г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.12.2016г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ две помещения за лекарски кабинети с обща площ от 40 кв.м., разположени на втория етаж в масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба” със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ ХІ 155 в кв.40 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, общ.Борово-частна общинска собственост с АОС № 218/19.11.2001г.
ІІ. Начална наемна цена - 0,60 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 1 (една) година.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от служител “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.12.2016г. на същото място и в същия час.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/118

 

 ***

 

23.11.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение №175/26.10.2016г. на ОбС-Борово и
Заповед № 653/21.11.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

  І.На 07.12.2016г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС - лек автомобил РЕНО РАПИД с рег.№Р 1491 РХ.
ІІ.Начална продажна цена: 213,00 лева (двеста и тринадесет лева и 00 ст.) без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие: 50 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация-45,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”, стая 203 в сградата на общината, срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 14.12.2016г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, подаване на заявление за участие в повторния публичен търг и внасяне на депозит се извършва в ЦАУ на общината до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                                    
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО 

 

 ***

 

20.10.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 573/17.10.2016 г. на Кмета на община Борово

               ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 04.11.2016г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 19 кв. м., намиращо се на партера в масивна триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе, бул. ”Шести септември” №35 - частна общинска собственост с АОС №1561/01.06.2015 г., за офис.
ІІ. Начална наемна цена  - 3,00 лв./кв. м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга-100,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от служител “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  11.11.2016г. на същото място и в същия час.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на Община Борово 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 162/28.09.2016г. на ОбС- Борово
и  Заповед № 574/17.10.2016 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І.На 04.11.2016г. от 14:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на помещение с площ 12 кв.м., което да се използва за офис, находящо се в сутерена на масивна едноетажна сграда – бивша детска ясла построена в УПИ ІV -275 в кв.25 в с. Батин, общ. Борово - публична общинска собственост с АОС № 448/17.04.2003г.
ІІ. Начална наемна цена  - 2,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга-100,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация-18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от служител “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  11.11.2016г. на същото място и в същия час.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на Община Борово

 

 ***

 

10.10.2016

 О Б Я В Л Е Н И Е

      в изпълнение на  Заповед № 553/07.10.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І.На 25.10.2016г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 4 с площ от 14,11 кв.м, за офис, разположена в обект „ Покрит пазар ” с идент. 05611.1.1454.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе – ЧОС с АОС № 1020/17.01.2011г.
ІІ.Начална наемна цена на обект за офис – 3,00 лева/кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие - 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора - 1 година.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги (ЦАУ) на община Борово до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация – 18.00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.11.2016г. на същото място, в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово  

  

 ***

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 в изпълнение на  Заповед № 554/07.10.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

   І. На 25.10.2016 г. от 14:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1,000 дка от отдел 213/1-поляна с площ 5,347 дка, намиращ се в ПИ с идентиф. №05611.173.6 по КК на гр.Борово (стар идентиф. № 000037 по КВС на гр.Борово)-целият с площ 127,591 дка, в местността “Расти дол” с НТП - друг вид дървопроизводителна гора - ЧОС с АОС АОС №1826/15.06.2016г. за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена според целта, за която се наема площта е 12,00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие - 50,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Срок на договора -  5 години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подава в Център за административни услуги (ЦАУ) на  община Борово до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост”,  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  02.11.2016 г. на същото място и в същия час.
           
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово

 

 ***

 

10.09.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №78/26.02.2016г. на ОбС-Борово и
Заповед № 491/09.09.2016 г. на Кмета на община Борово
ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване, за всяко от землищата на територията на община Борово, за отдаване под наем на пасища и мери от Общинския поземлен фонд (ОПФ), останали непредоставени под наем след приключване на процедурите по чл.37и, ал.6 и ал.7 и чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

Дата на провеждане на търговете

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търговете

 

Горно Абланово

09:30ч.

21.09.2016г.

 

Батин

10:30ч.

21.09.2016г.

26.09.2016г.

Екзарх Йосиф

11:30ч.

21.09.2016г.

 

Обретеник

13:30ч.

21.09.2016г.

 

Борово

14:30ч.

21.09.2016г.

 

Брестовица

15:30ч.

21.09.2016г.

ІІ. Имотите, предмет на търговете представляват мери и пасища, както следва: 

ІІІ. Начална тръжна цена - 10,00 лв. на декар. 

ІV. Стъпка на наддаване за имот - 10% от началната тръжна цена.

V. Депозит за участие-100,00 лв. за землище, платими в касата на община Борово или по банков път до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

VІ. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година.

VІІ. Цена на тръжната документация за землище – 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.

VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.

ІХ.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово

   

***

 

19.08.2016

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение №78/26.02.2016г. на ОбС-Борово и
Заповед № 457/17.08.2016 г. на Кмета на община Борово

         ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

Дата на
провеждане на търга

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Горно Абланово

09:30ч.

02.09.2016г.

07.09.2016г.

Батин

11:00ч.

02.09.2016г.

 

Екзарх Йосиф

13:30ч.

02.09.2016г.

 

Обретеник

09:30ч.

07.09.2016г.

08.09.2016г.

Борово

11,00ч.

07.09.2016г.

 

Брестовица

13,30ч.

07.09.2016г.

ІІ. Имотите, предмет на търговете представляват мери и пасища, както следва:

ІІІ. Начална тръжна цена 10,00 лв. на декар. 

ІV. Стъпка на наддаване за имот - 10% от началната тръжна цена.

V. Депозит за участие-100,00 лв. за землище, платими в касата на община Борово или по банков път до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичните търгове.

VІ. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година.

VІІ. Цена на тръжната документация за землище – 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.

VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.

ІХ.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово

 

***

 

22.07.2016

   О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 399/21.07.2016 г. на Кмета на община Борово

 

 ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – ЧОС, представляващи земеделски земи от ОПФ в землищата на община Борово за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури, както следва >>

ІІ. Имотите, предмет на търговете са обособени в 22 ОБЕКТА в съответните землища, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ С.ГОРНО АБЛАНОВО ЕКАТТЕ 16674      
- ОБЕКТ № 1, 2, 3, 4, 5 >>

ЗЕМЛИЩЕ С.БАТИН ЕКАТТЕ 02854
- ОБЕКТ № 1, 2, 3, 4 >>

ЗЕМЛИЩЕ С.ЕКЗАРХ ЙОСИФ ЕКАТТЕ 27173
- ОБЕКТ № 1, 2 >>

ЗЕМЛИЩЕ С.ОБРЕТЕНИК ЕКАТТЕ 53117
- ОБЕКТ № 1, 2, 3, 4 >>

ЗЕМЛИЩЕ ГР.БОРОВО
- ОБЕКТ № 1, 2 >>

ЗЕМЛИЩЕ С.ВОЛОВО ЕКАТТЕ 12067
- ОБЕКТ № 1, 2, 3 >>

ЗЕМЛИЩЕ С.БРЕСТОВИЦА ЕКАТТЕ 06519
- ОБЕКТ № 1, 2 >>

ІІІ. Начална тръжна цена за предоставяне на земеделски земи от ОПФ под наем е в размер на 50,00 лева на декар.

ІV. Стъпка на наддаване за ОБЕКТ-10% от началната наемна цена.

V. Депозит за участие-500,00 лв. за землище, платими в касата на община Борово или по банков път до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичните търгове.

VІ. Срок за отдаване под наем-4 стопански години

VІІ. Цена на тръжната документация за землище – 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.

VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.

ІХ.Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово

***

12.07.2016
ОБЩИНА БОРОВО обявява ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет: «Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя през 2016г. за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства и пенсионерски клубове, в горски отдели от общински горски територии на Община Борово"
Заповед за откриване на процедурата
Документация и условия за участие в конкурса
Образци на документи в офертата, Проект на договор, Карнет-описи

26.07.2016
Заповед за определяне на изпълнител на дейностите в горските територии


***


27.06.2016

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Борово
Условия за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти на територията на община Борово;
Проект на договор за продажба на стояща дървесина на корен;
Заявление за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен на територията на община Борово;
Техническо предложение;
Декларация за обстоятелства по чл.58 от НУРВИДГТДОСПДНГП;
Декларация за новорегистрирано дружество в ТР;
Декларация за не/ползването на подизпълнители;
Декларация за техническото оборудване, с което кандидатът разполага за изпълнението на поръчката.
13.07.2016
Заповед на Кмета на Община Борово за определяне на КУПУВАЧ на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост отдели 185а, 192ч, 213о, 293з, 293ф, 294л, 295в1, 295ж2, 296ш2, 135в, 150п, 164б, 164в, 169т

 

***

25.06.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 325/22.06.2016 г. на Кмета на община Борово

   ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І.На 11.07.2016г. от 10.30ч.в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ №000220 по КВС на землището на с.Батин, общ.Борово, разположен в местността „Средните локви”, с площ 5,600 дка, с НТП – полска култура, VІІ-ма категория – ЧОС с АОС №1303/27.11.2013г., за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ.Начална наемна цена според целта, за която се наема площта е 12,00 лв./дка на година.
ІІІ.Стъпка на наддаване-10 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие – 25,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 17,00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора – 5 (пет) години
VІ.Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ.Цена на тръжна документация - 62,50 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  18.07.2016 г. на същото място и в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово

***

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 323/21.06.2016 г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І.На 11.07.2016г. от 14.00ч.в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 3,000 дка от ПИ №000309 по КВС на землището на с.Батин, общ.Борово, с обща площ от 128,289 дка, разположен в местността „Кръстю баир”, с НТП – гора в земеделски земи, V-та категория – ЧОС с АОС №1335/29.01.2014г., за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ.Начална наемна цена според целта, за която се наема площта е 12,00 лв./дка на година.
ІІІ.Стъпка на наддаване-10 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие – 25,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 17,00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора – 5 (пет) години
VІ.Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ.Цена на тръжна документация - 62,50 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  18.07.2016 г. на същото място и в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово


***


17.06.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №120/26.05.2016г. на ОбС – Борово
и Заповед № 306/15.06.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. На 04.07.2016 г. от 10,30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичeн търг с явно наддаване за предоставяне под наем на ПИ – ПОС с АОС №857/18.05.2009г. с НТП: Язовир с площ от 60,495 дка с идентиф. №05611.67.4 по КК на гр.Борово, в местността „Арпалъка”, с имотен №000116 по КВС на гр.Борово, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена.
ІІ. Начална наемна цена - 4,00 лв./дка. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 1 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-150,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 17,00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 62,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  11.07.2016 г. при същите условия.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово


***

06.06.2016

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №109/27.04.2016г. на ОбС – Борово и
Заповед № 271/31.05.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.06.2016 г. от 10,30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки, който е част от използваемата площ на първия етаж от Сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция” – масивна двуетажна с идентиф. 05611.1.172.1 по КК на гр.Борово-ПОС с АОС №1079/15.09.2011г.
ІІ. Начална наемна цена - 21,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 17,00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 62,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  28.06.2016 г. при същите условия.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово


***


12.05.2016

          О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 227/28.04.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 27.05.2016 г. от 10,30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 30 кв.м., предназначено за осъществяване на банкова дейност – ЧОС с АОС № 816/02.07.2008г., разположено на партерния етаж на административната сграда на община Борово, намираща се в ПИ  с идентификатор 05611.1.516.
ІІ. Начална наемна цена - 15,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 1 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 150,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 17,00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 41,67 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  03.06.2016 г. при същите условия.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово 

 

          О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 92/30.03.2016г. на ОбС-Борово и
Заповед № 228/28.04.2016г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. На 27.05.2016г. от 14,30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м.,  представляващи част  от административната сграда на община Борово, намираща се в ПИ с идент. №05611.1.516 по КК на гр.Борово - ПОС с АОС №1018/10.01.2011г., състоящи се от:
-помещение с площ 8 кв.м., разположено в югоизточната част в партера на общината;
-62 кв.м. в източната част от покривната конструкция на същата сграда за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения и оборудване – базова станция VT5274.
ІІ. Начални наемни цени:
1. За помещение от 8 кв.м. - 3,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
2. За част от покривна конструкция на общинска сграда - 12,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Срок на договора - 5 (пет) години.
ІV. Стъпка на наддаване - 10% от началните наемни цени и всяка следваща стъпка да бъде кратна на 10%.
V. Депозит за участие в публичния търг - 500,00 лв., платими в  касата на общината или по банков път до 17,00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 41,67 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17,00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  03.06.2016г. при същите условия.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово


***


25.03.2016

         О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Заповед № 136/17.03.2016г. на Кмета на община Борово

          ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 08.04.2016г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 7 с площ от 14,11 кв.м., за търговия с промишлени стоки, разположена в обект „ Покрит пазар ” в гр. Борово, обл. Русе – ЧОС с АОС № 1020/17.01.2011г.
ІІ. Начална наемна цена – 2,80 лева /кв.м. без ДДС на месец;
ІІІ. Стъпка на наддаване –  5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 17.00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация – 50,00 лв. без ДДС /невъзстановими/, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.04.2016г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово