Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив търгове 2015

28.12.2015

 О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Заповед № 117/18.12.2015г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 12.01.2016г. от 10.30 ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 2 помещения с обща площ 32,70 кв.м., разположени на ІІ етаж в сграда с идентиф. 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово - ЧОС с АОС № 1561/01.06.2015г.
ІІ. Начална наемна цена – 2,30 лева/кв.м. на месец.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 17.00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация – 58.33 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.01.2016г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово


***


27.11.2015

     О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 037/16.11.2015 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 11.12.2015г. от 10.30ч.в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Поземлен имот №010023 по КВС на землището на с.Горно Абланово, общ.Борово, разполжен в местността „В село”, с площ 2,185 дка, с НТП – полска култура, ІІІ-та категория – частна общинска собственост с АОС №1054/01.07.2011г., за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена според целта, за която се наема площта е 12.00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване-10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие - 25.00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора – 5 (пет) години
VІ.Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ.Цена на тръжна документация - 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.12.2015г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово


***


22.10.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед № 586/12.10.2015 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 06.11.2015г. от 11.00 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение, което да се използва за кабинет по дентална медицина с площ от  12 кв.м., намиращо се на първия етаж на сграда бивша “Здравна служба”-масивна двуетажна със застроена площ 150 кв.м., разположена в УПИ №155 в кв.40 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, общ.Борово - частна общинска собственост с АОС № 218/19.11.2001 г.
ІІ. Начална наемна цена – 0,60 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка за наддаване - 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 13.11.2015г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация на тел: 08140/22-53/118

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА                                                                      
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО                                    
(Заповед №535/18.09.2015г.)

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение №603/16.09.2015г. на ОбС-Борово и
Заповед № 588/12.10.2015г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 09.11.2015г. от 11,00 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ за създаване на трайни насаждения в землището на с.Горно Абланово, община Борово. Обект на търга е ПИ № 000309 с площ 107,106 дка по КВС на с.Горно Абланово с начин на трайно ползване-Ерозирана нива, ІV-та категория-частна общинска собственост с АОС № 1187/18.06.2012г.
ІІ. Начална тръжна цена за годишно арендно плащане  за имота-32,30 лева/дка.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имота-5 % от началната арендна цена.
ІV. Срок за отдаване под аренда на имота-25 (двадесет и пет) стопански години, считано от 2015/2016  година.
V. Депозит за участие – 250,00 лева, платими в касата на община Борово или по банкова сметка на общината:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC : CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация-18.00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” в стая 203 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 16.11.2015г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/118

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА                                                                      
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО                                    
(Заповед №535/18.09.2015г.)

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение №604/16.09.2015г. на ОбС-Борово и
Заповед № 589/12.10.2015г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 10.11.2015г. от 11,00 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ за създаване на трайни насаждения в землището на с.Батин и с.Волово, община Борово. Обект на търга са:
- Поземлен имот с идентификатор 027018 по карта за възстановена собственост на землището на с.Батин, разположен в местността „Крачка орман” с площ 110,885 дка и  начин на трайно ползване-Изоставена нива,ІV–та категория–частна общинска собственост с АОС № 1447/01.08.2014г.
- Поземлен имот с идентификатор 027019 по карта за възстановена собственост на землището на с.Батин, разположен в местността „Крачка орман” с площ 87,534 дка и начин на трайно ползване-Изоставена нива, ІV–та категория–частна общинска собственост с АОС № 1448/11.08.2014г.
- Поземлен имот с идентификатор 030013 по карта за възстановена собственост на землището на с.Волово, разположен в местността „В село” с площ 12,953 дка и начин на трайно ползване-Изоставена нива, VІ–та категория–частна общинска собственост с АОС № 840/17.02.2009г.
ІІ. Начална тръжна цена за годишно арендно плащане  за имот - 32,30 лева/дка.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имотите -5 % от началната арендна цена.
ІV. Срок за отдаване под аренда на имотите - 25 (двадесет и пет) стопански години, считано от 2015/2016  година.
V. Депозит за участие – 250,00 лева, платими в касата на община Борово или по банкова сметка на общината:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC : CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18.00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” в стая 203 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.11.2015г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/118

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА                                                                      
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО                                    
(Заповед №535/18.09.2015г.)

 

         О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение №606/16.09.2015г. на ОбС-Борово и
Заповед № 590/12.10.2015г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

 І.На 11.11.2015г. от 11,00 часа в Заседателната зала на община Борово  публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идент. 05611.1.1574 и площ 876 кв.м., представляващ незастроен имот, находящ се в гр.Борово, област Русе, ул.”Любен Каравелов” №16 - частна общинска собственост с АОС № 1415/26.05.2014г.
ІІ.Начална продажна цена: 3 364,00 лева (три хиляди триста шестдесет и четири лева 00 стотинки) без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване –  3 % от началната продажна цена.
 ІV.Депозит за участие – 50 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация – 45.00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”, стая 203 в сградата на общината, срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
 ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.11.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17.00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА                                                                      
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО                                    
(Заповед №535/18.09.2015г.)


***


10.09.2015

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение Заповед № 508/07.09.2015г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 25.09.2015г от 14,00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, предназначени за аптека, както следва: помещение с площ 19 кв.м., помещение с площ 17 кв.м и две обслужващи помещения с обща площ 6,30 кв.м., разположени на партерния етаж на административната сграда на община Борово с идент. 05611.1.516.1, със застроена площ 468 кв.м.-частна общинска собственост с АОС №1064/16.08.2011г. намираща се в ПИ с идент. 05611.1.516.
ІІ. Начална наемна цена – 2,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 150,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
 VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.10.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


10.09.2015

 О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение Заповед № 507/07.09.2015г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 25.09.2015г от 10,30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение,  предназначено за кабинет по дентална медицина с площ от 12 кв.м., намиращо се на първия етаж в сграда „Здравна служба” – масивна двуетажна със застоена площ 150 кв.м., разположена в УПИ VІ 249 в кв.30 по регулационния план на с.Обретеник, общ.Борово – частна общинска собственост с АОС №219/19.11.2001г.
ІІ. Начална наемна цена – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 25,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.10.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


30.07.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Заповед № 382/24.07.2015г.
на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 18.08.2015г. в Заседателната зала на община Борово ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинети и кабинети за дентална медицина, разположени на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., по обекти, както следва:
1. ОБЕКТ №1: 1. Две помещения с обща площ 31,50 кв.м., разположени на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за лекарски кабинети;
2. ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м., разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
3.1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.,  разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г.- частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
Начален час на публичния търг за обект №1 – 9,30 часа.

2. ОБЕКТ №2: 1. Две помещения с обща площ 29,55 кв.м., и санитарен възел с площ от 6,00 кв.м., разположени на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за лекарски кабинети;
2. 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.,  разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г.- частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
Начален час на публичния търг за обект №2 – 10,00 часа.

3. ОБЕКТ №3: 1. Две помещения с обща площ 33,70 кв.м. разположени на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301  - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за кабинети за дентална медицина;
2. ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м., разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
3.1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.,  разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г.- частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
Начален час на публичния търг за обект №3 – 10,30 часа.

4. ОБЕКТ №4: 1. Едно помещение с площ от 8,79 кв.м., разположено на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., което ще се използва за лекарски кабинет;
2. площ от 3,00 кв.м. - част от помещение, обособено за чакалня с обща площ от 6,82 кв.м., разположена на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
3. ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м., разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
4.1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.,  разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г.- частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
Начален час на публичния търг за обект №4 – 11,00 часа.

5. ОБЕКТ №5: 1. Две помещения с обща площ от 32,70 кв.м., разположени на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за лекарски кабинети;
2. ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м., разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г., разположена в ПИ №05611.1.1301 - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
3.1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.,  разположен на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово, обл.Русе, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г.- частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.;
Начален час на публичния търг за обект №5 – 11,30 часа.
ІІ. Начална наемна цена – 1,00 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20,00 лева на обект, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 17.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 25.08.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


30.07.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

      В изпълнение на  Заповед № 389/27.07.2015г.
на Кмета на община Борово

 

         ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І.На 20.08.2015г. от 10,30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот № 645 с площ 14 760 кв.м., представляващ незастроен имот, находящ се в кв.92 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе - частна общинска собственост с АОС № 1558/08.05.2015 год.
ІІ.Начална продажна цена: 30 258,00 лева (тридесет хиляди двеста петдесет и осем лева 00 стотинки) без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване –  3 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие – 50 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
 V.Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 17.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация – 45.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 27.08.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17.00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово  


***


30.07.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 562/24.06.2015г. на ОбС – Борово и

Заповед № 391/27.07.2015г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 20.08.2015г  от 14,00 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе нов публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на площ от 2 кв.м. за монтиране на АТМ – терминално устройство ( банкомат ), представляващ част от партерния етаж в административната сграда на община Борово, разположена в Поземлен имот с идентификатор 05611.1.516 по кадастралната карта на гр.Борово – публична общинска собственост с АОС №1018/10.01.2011год.
ІІ. Начална наемна цена за монтиране на АТМ–терминално устройство(банкомат) - 35 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева платими в касата на общината или по банков път до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 17.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 27.08.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


30.07.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед № 390/27.07.2015г.
на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І.На 21.08.2015г. от 10,30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 05611.1.103 по кадастралната карта на гр.Борово, обл.Русе (стар идентификатор УПИ ІV 103 в кв.7) с площ 3 181 кв.м., в едно с построените в него следните сгради:
1. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.1 със застроена площ 412 кв.м., построена 1965г., представляваща промишлена сграда;
2. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.2,със застроена площ 200 кв.м., построена 1981г., представляваща промишлена сграда;
3. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.3, със застроена площ 102 кв.м., представляваща промишлена сграда;
4. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.4, със застроена площ 33 кв.м., представляваща постройка на допълващо застрояване;
5. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.5, със застроена площ 16 кв.м., представляваща постройка на допълващо застрояване;
6. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.6, със застроена площ 18 кв.м., представляваща постройка на допълващо застрояване;
7. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.7, със застроена площ 11 кв.м., построена 1983г., представляваща постройка на допълващо застрояване;
8. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.8, със застроена площ 41 кв.м., построена 1983г., представляваща селскостопанска сграда по кадастралната карта на гр.Борово, обл.Русе – частна общинска собственост с АОС №1070/12.09.2011г.
ІІ.Начална продажна цена: 40 596,00 лева (четиридесет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и 00 стотинки) без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване –  5 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие – 2 000,00 лева (Две хиляди лева и 00 стотинки), платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 17.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация – 45.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.08.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17.00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


23.07.2015

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 563/24.06.2015г. на ОбС – Борово и
Заповед № 365/17.07.2015г. на Кмета на община Борово

 

 ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 07.08.2015г  от 11,00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 1,00 кв.м., предназначен за поставяне на автомат за топли напитки, който е част от използваема площ (тераса) в административната сграда на община Борово, намираща се в ПИ с идентификатор 05611.1.516 по кадастралната карта на гр.Борово – публична общинска собственост с АОС №1018/12.01.2011г.
ІІ. Начална наемна цена за – 21,00 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
 V. Срок на договора - 5 ( пет ) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 14.08.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

       За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


23.07.2015

         О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед № 366/17.07.2015г. на Кмета на община Борово

       

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 10.08.2015 г. в Заседателната зала на община Борово ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от Общинския Поземлен Фонд в землищата на община Борово за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури, както следва:

 1. ОБЕКТ №1, включващ земеделски земи в землището на с.Батин с ЕКАТТЕ 02854 - от 14,00 часа


№ по ред

ПИ №/

Начин
на трайно ползване

дка

кат

Местност

Цена
лв./
дка

АОС №

1.

012066

Полска култура

22,717*

V

Нови места

44

938/24.08.2010г.

2.

022067

Полска култура

  1,590

V

Аламурлука

44

939/25.08.2010г.

3.

025061

Полска култура

  0,220

V

Ер кюпрю

44

940/25.08.2010г.

4.

026055

Полска култура

34,366

V

Кайнаклъка

44

941/25.08.2010г.

5.

028041

Полска култура

11,205

ІV

Банкабаир

44

942/25.08.2010г.

6.

029078

Полска култура

  4,220

ІV

Дюзлюка

44

943/25.08.2010г.

7.

030019

Полска култура

  0,873

V

Потока

44

944/26.08.2010г.

8.

030020

Полска култура

11,691

V

Потока

44

945/26.08.2010г.

9.

032017

Полска култура

12,126*

V

Балабандере

44

946/26.08.2010г.

 

 

Общо:

  99,008

 

 

 

 

2. ОБЕКТ №2, включващ земеделски земи в землището на с.Волово с ЕКАТТЕ ЕКАТТЕ 12067 - от  14,30 часа


1.

033002

Пол.култура

12,861

ІV

В село

44

1034/29.03.2011г.

2.

044022

Пол.култура

  2,525*

V

Кръста

44

    11/09.12.1999г.

 

 

Общо:

15,386

 

 

 

 

3. ОБЕКТ №3, включващ земеделски земи в землището на  с.Горно Абланово с ЕКАТТЕ 16674 - от 15,30 часа


1.

012100

нива

1,132

V

Олавите брястове

44

949/26.08.2010г.

2.

013133

нива

1,230

V

Дюзела

44

950/27.08.2010г.

3.

014022

нива

1,851

VІІ

Домузени

44

1011/23.11.2010г.

4.

017027

нива

2,913

VІІ

Еникьой

44

951/30.08.2010г.

5.

018004

нива

3,601

VІІ

Дюзя

44

952/30.08.2010г.

6.

018051

нива

2,781

ІV

Дюзя

44

953/30.08.2010г.

7.

018063

нива

1,000

ІV

Дюзя

44

968/02.09.2010г.

8.

022028

нива

8,992

VІІ

Под еник орман

44

954/30.08.2010г.

9.

022033

нива

1,147

ІV

Под еник орман

44

955/30.08.2010г.

10.

027069

нива

1,001

V

Амуджоолу

44

957/31.08.2010г.

11.

027072

нива

0,105

ІV

Амуджоолу

44

958/31.08.2020г.

12.

027073

нива

0,952

ІV

Амуджоолу

44

959/31.08.2010г.

13.

028018

нива

2,817

ІV

Под еник орман

44

960/31.08.2010г.

14.

029018

нива

3,251

VІІ

Под еник орман

44

961/01.09.2010г.

15.

029054

нива

0,500

ІV

Под еник орман

44

1012/23.11.2010г.

16.

030011

нива

4,296

VІІ

Под еник орман

44

962/01.09.2010г.

17.

031022

нива

1,068

V

Обора

44

963/01.09.2010г.

18.

031180

нива

2,397

ІІІ

Обора

44

964/01.09.2010г.

19.

031187

нива

1,496

ІІІ

Обора

44

965/01.09.2010г.

20.

031189

нива

0,206

V

Обора

44

966/01.09.2010г.

21.

032001

нива

2,109

V

Елачките

44

1013/25.11.2010г.

22.

032033

нива

2,063

V

Елачките

44

967/01.09.2010г.

23.

032075

нива

0,833

VІІ

Елачките

44

969/06.10.2010г.

24.

034039

нива

1,282

V

Чанак орман

44

970/06.10.2010г.

25.

035074

нива

1,690

ІІІ

Персовода

44

971/08.10.2010г.

26.

036006

нива

2,191

ІV

Гюр чешма

44

972/08.11.2010г.

27.

039041

нива

0,825

V

Самара

44

973/08.10.2010г.

28.

041063

нива

0,529

ІІІ

Могилата

44

974/08.10.2010г.

29.

041093

нива

0,347

ІІІ

Могилата

44

975/08.10.2010г.

30.

041170

нива

1,365

ІІІ

Могилата

44

976/11.10.2010г.

31.

041211

нива

1,767

ІV

Могилата

44

977/11.10.2010г.

32.

043016

нива

0,600

V

Таушана

44

978/11.10.2010г.

33.

043024

нива

2,690

ІV

Таушана

44

979/11.10.2010г.

34.

043044

нива

3,000

ІV

Таушана

44

980/11.10.2010г.

35.

043045

нива

0,722

ІV

Таушана

44

981/11.10.2010г.

36.

045066

нива

2,600

V

Емишене

44

982/11.10.2010г.

37.

048024

нива

7,094

ІV

Емишене

44

983/11.10.2010г.

38.

049145

нива

1,500

ІV

Каданджика

44

984/12.10.2010г.

39.

049158

нива

4,541

VІІ

Каданджика

44

985/22.10.2010г.

40.

054016

нива

2,166

ІІІ

Могилата

44

986/22.10.2010г.

41.

055058

нива

0,625

ІV

Мусмуля

44

987/22.10.2010г.

42.

055091

нива

0,351

VІІ

Мусмуля

44

988/22.10.2010г.

43.

059006

нива

5,680

VІІ

Алексова чешма

44

1014/26.11.2010г.

44.

068100

нива

3,000

ІV

Старите лозя

44

989/27.10.2010г.

45.

068106

нива

2,170

ІV

Старите лозя

44

990/27.10.2010г.

46.

068107

нива

3,000

VІІ

Старите лозя

44

991/27.10.2010г.

47.

069022

нива

3,142

ІV

Каваклъка

44

992/27.10.2010г.

48.

073010

нива

  6,627*

V

Исиковица

44

993/28.10.2010г.

49.

078051

нива

3,250

VІІ

Аскереолу

44

994/28.10.2010г.

50.

083033

нива

1,399

V

Белцов дюзлю

44

995/28.10.2010г.

51.

083047

нива

  14,500*

ІV

Белцов дюзлю

44

996/28.10.2010г.

52.

084006

нива

  1,855*

VІІ

Кокарджата

44

998/01.11.2010г.

53.

087087

нива

0,704

ІV

Петко баир

44

997/01.11.2010г.

54.

088067

нива

1,187

V

Узункуш

44

  999/01.11.2010г.

55.

089088

нива

0,811

ІV

Геранчето

44

1000/01.11.2010г.

56.

089100

нива

1,883

V

Геранчето

44

1015/26.11.2010г.

57.

089112

нива

0,403

ІV

Геранчето

44

1001/01.11.2010г.

58.

091018

нива

1,132

V

Синанчери

44

1002/02.11.2010г.

59.

091087

нива

0,533

ІІІ

Синанчери

44

1003/02.11.2010г.

60.

091131

нива

0,588

ІV

Синанчери

44

1004/02.11.2010г.

61.

091134

нива

0,204

ІV

Синанчери

44

1005/02.11.2010г.

62.

092006

нива

0,722

ІV

Курт орман

44

1006/02.11.2010г.

63.

093031

нива

1,488

ІV

Петко баир

44

1007/02.11.2010г.

64.

100011

нива

1,238

ІІІ

Пещерата

44

1008/02.11.2010г.

65.

100132

нива

1,843

ІV

Пещерата

44

1009/02.11.2010г.

 

 

Общо:

140,985

 

 

 

 

4. ОБЕКТ №4, включващ земеделски земи в землището на с.Горно Абланово с ЕКАТТЕ 16674 - от  16,30 часа


1.

010021

Полска култура

2,199

ІІІ

В село

44

1052/01.07.2011г.

2.

010022

Полска култура

2,205

ІІІ

В село

44

1053/01.07.2011г.

3.

010023

Полска култура

2,185

ІІІ

В село

44

1054/01.07.2011г.

4.

010025

Полска култура

2,404

ІІІ

В село

44

1055/04.07.2011г.

 

 

Общо:

8,993

 

 

 

 

ІІ. Начална наемна цена за декар на година - 44,00 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10% от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем - 4 (четири) стопански години.
V. Депозити за участие в публичните търгове по 30,00 лева за имот, платими в касата на община Борово или по банков път по сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичните търгове, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичните търгове.
VІІ. Цена на тръжна документация за ОБЕКТ - 18.00 лева /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичните търгове се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.08.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 17,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118.

 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


06.07.2015

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОБЕКТ №05611.172.1 >>


***


29.06.2015

           О Б Я В Л Е Н И Е


В изпълнение на  Решение № 562/24.06.2015г. на ОбС – Борово и

Заповед № 311/29.06.2015г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 17.07.2015г  от 10,30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на площ от 2 кв.м. за монтиране на АТМ – терминално устройство ( банкомат ), представляващ част от партерния етаж в административната сграда на община Борово, разположена в Поземлен имот с идентификатор 05611.1.516 по кадастралната карта на гр.Борово – публична общинска собственост с АОС №1018/10.01.2011год.
ІІ. Начална наемна цена за монтиране на АТМ–терминално устройство(банкомат) - 35 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
 V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
 VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 24.07.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16,00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


15.06.2015

         О Б Я В Л Е Н И Е

      В изпълнение на  Заповед № 277/08.06.2015г. на Кмета на община Борово

 

         ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І.На 03.07.2015г. от 10,30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот № 645 с площ 14 760 кв.м., представляващ незастроен имот, находящ се в кв.92 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, община Борово, област Русе - частна общинска собственост с АОС № 1558/08.05.2015 год.
ІІ.Начална продажна цена: 30 258,00 лева (тридесет хиляди двеста петдесет и осем лева 00 стотинки) без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване –  3 % от началната продажна цена.
 ІV.Депозит за участие – 50 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация – 45.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.07.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16.00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Борово


***


15.06.2015

         О Б Я В Л Е Н И Е

      В изпълнение на  Заповед № 281/11.06.2015г. на Кмета на община Борово

 

         ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І.На 06.07.2015г. от 10,30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот с идентификатор 05611.1.103 по кадастралната карта на гр.Борово, обл.Русе (стар идентификатор УПИ ІV 103 в кв.7) с площ 3 181 кв.м., в едно с построените в него следните сгради:
1. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.1 със застроена площ 412 кв.м., построена 1965г., представляваща промишлена сграда;
2. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.2,със застроена площ 200 кв.м., построена 1981г., представляваща промишлена сграда;
3. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.3, със застроена площ 102 кв.м., представляваща промишлена сграда;
4. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.4, със застроена площ 33 кв.м., представляваща постройка на допълващо застрояване;
5. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.5, със застроена площ 16 кв.м., представляваща постройка на допълващо застрояване;
6. Масивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.6, със застроена площ 18 кв.м., представляваща постройка на допълващо застрояване;
7. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.7, със застроена площ 11 кв.м., построена 1983г., представляваща постройка на допълващо застрояване;
8. Полумасивна, едноетажна сграда с идентификатор 05611.1.103.8, със застроена площ 41 кв.м., построена 1983г., представляваща селскостопанска сграда по кадастралната карта на гр.Борово, обл.Русе – частна общинска собственост с АОС №1070/12.09.2011г.
ІІ.Начална продажна цена: 40 596,00 лева (четиридесет хиляди петстотин деветдесет и шест лева и 00 стотинки) без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване –  5 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие – 2 000,00 лева (Две хиляди лева и 00 стотинки), платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация – 45.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 13.07.2015г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16.00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


15.06.2015

            О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и

Заповед №288/15.06.2015г. на Кмета на община Борово

 

           ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 

І. На 07.07.2015 г. от 13.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект №1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект №2-2 броя пакета (100 броя плочки), обект №3-3 броя пакета (150 броя плочки), обект №4-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 5-8 броя пакета (400 броя плочки).
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ. Тръжната документация се получава от служител на “Общинска собственост” стая № 203 на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  14.07.2015г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16.00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


25.05.2015

  1. Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии собственост на община Борово, съгласно Приложение №1 >>

цялата документация >>


***


23.03.2015

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Заповед №  111/19.03.2015 год. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

Отменя провеждането на публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на помещение – училищен бюфет с площ 8 кв.м., разположено на втория етаж в сградата на ОУ „Христо Ботев” в с. Горно Абланово, общ. Борово – публична общинска собственост с АОС № 9/29.03.1999 год, обявен в бр.11 (495) от 19-25 март 2015г.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


10.03.2015

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед №  089/10.03.2015 год.
на Кмета на община Борово
ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. На 27.03.2015г  от 13,30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на помещение – училищен бюфет с площ 8 кв.м., разположено на втория етаж в сградата на ОУ „Христо Ботев” в с. Горно Абланово, общ. Борово – публична общинска собственост с АОС № 9/29.03.1999 год.
ІІ. Начална наемна цена  за помещение за училищен бюфет – 2,10 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
 ІV. Депозит за участие - 50 лева платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  03.04.2015г. на същото място в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


17.02.2015

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед № 054/16.02.2015г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 06.03.2015 год.  от 13,30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 5 с площ от 14,11 кв.м., разположена в обект „ Покрит пазар ” с идент. 05611.1.1454.1 по к.к. в гр. Борово, обл. Русе – частна общинска собственост с АОС № 1020/17.01.2011 год., предназначена за търговия с промишлени и хранителни стоки.
ІІ. Начална наемна цена  за търговия с промишлени и хранителни стоки – 2,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.  
ІІІ. Стъпка на наддаване –  5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие - по 20,00 лева за клетка, платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  13.03.2015г. на същото място в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово   

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед № 054/16.02.2015г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 06.03.2015 год.  от 13,30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 6 с площ от 27,50 кв.м., разположена в обект „ Покрит пазар ” с идент. 05611.1.1454.1 по к.к. в гр. Борово, обл. Русе – частна общинска собственост с АОС № 1020/17.01.2011 год., предназначена за търговия с промишлени и хранителни стоки.
ІІ. Начална наемна цена  за търговия с промишлени и хранителни стоки – 2,60 лева/кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка на наддаване –  5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие - по 20,00 лева за клетка, платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
 Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  13.03.2015г. на същото място в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово  


***


03.02.2015

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 480/29.10.2014г. на ОбС- Борово и Заповед
№ 032/29.01.2015г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 

І. На 20.02.2015г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за  отдаване под аренда на земеделска земя от ОПФ за създаване на трайни насаждения в землището на с. Брестовица, община Борово, представляваща ПИ № 000093 с площ 12,000 дка по КВС на с. Брестовица в местността “ Край селото” с начин на трайно ползване - изоставена нива, VІ-та категория - частна общинска собственост с АОС №1488/26.01.2015г.
ІІ. Начална тръжна цена за годишно арендно плащане  за имота - 32,30 лева/дка.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имота - 5 % от началната арендна цена.
ІV. Срок за отдаване под аренда на имота - 28 ( двадесет и осем ) стопански години, считано от 2014/2015  година.
V. Депозит за участие в публичния търг 250,00 лева платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация-18.00 лева /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” в стая 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 27.02.2015г. на същото място и в същите часове.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


19.01.2015

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед №  022/16.01.2015 год. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 12.02.2015г  от 13,30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване на част от имот, представляващ площ в размер на 50 кв.м. от покривната конструкция на масивна триетажна сграда със сутерен, със застроена площ от 279 кв.м. с идентификатор 05611.1.626, построена в поземлен имот с идентификатор 05611.1.626.2 по кадастрална карта в гр. Борово- частна общинска собственост, с АОС 1114/22.11.2011г., за изграждане на обект на техническата инфраструктура за разполагане на телекомуникационно оборудване и съоръжения.
ІІ. Начална наемна цена  за изграждане на обект на техническата инфраструктура - 8,00 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
 ІV. Депозит за участие 300 лева платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  10 ( десет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  19.02.2015г. на същото място в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово