Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Архив търгове 2014

17.12.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед №  858/15.12.2014г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 09.01.2015г.  от 13,30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ клетка № 8, която да се използва за търговия с промишлени и хранителни стоки,   с площ от 14,11 кв.м. находяща се в  обект “Покрит пазар” с идент. 05611.1.1454.1 по к.к. в гр. Борово, обл.Русе- частна общинска собственост с АОС № 1020/17.01.2011г.
ІІ. Начална наемна цена  за търговия с промишлени и хранителни стоки-2,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната наемна цена.
 ІV. Депозит за участие 20 лева платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
 V. Срок на договора -  5 (пет) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обект на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  16.01.2015г. на същото място в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово


***


18.11.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение № 476/29.10.2014г. на ОбС-Борово  и Заповед № 782/17.11.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 10.12.2014 г. от 14,00 часа  в Заседателната зала на община Борово ще се проведе  публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, което да се използва за отдаване под наем на помещение, което да се използва за стоматологичен кабинет, с площ 22 кв.м., разположено на първия етаж в сградата на ЦСРИ, с идентификатор 05611.1.172.1 по кадастрална карта на гр.Борово-публична общинска собственост  с АОС № 1079/15.09.2011г. (АОС № 607/13.09.2005г.-по регулационния план).
 ІІ. Начална наемна цена,  за която се наема помещението е 1,00 лев/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване-5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие  е 20,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Срок на договора -  10 (десет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг може да се извърши всеки  работен ден до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  17.12.2014 г. на същото място и в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение № 464/29.10.2014г. на ОбС-Борово и Заповед № 781/14.11.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 05.12.2014г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с  явно наддаване за  отдаване под наем на:
1.Отдел 190/е с площ 122,00 дка засят с орехови насаждения,
2.Отдел 190/з е с площ 21,00 дка засят с орехови насаждения, попадащи в ПИ с идентификатор 05611.172.1 по кадастрална карта на гр.Борово, разположен в местността „Бежене” с начин на трайно ползване на имота-залесена горска територия (друг вид дървопроизводителна гора) – частна общинска собственост с АОС № 1116/29.11.2011г..
ІІ. Начална наемна цена според целта, за която се наемат  отделите е  47,90 лева/дка на година.
ІІІ. Стъпки на наддаване за имота- 3 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имота-10 (десет) години.
V. Депозит за участие в публичния търг 1000,00 лева, по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева  /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да  се извършва всеки  работен ден до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе  на  12.12.2014 г. на същото място и в същия час.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

Заповед на Кмета на община Борово >>

 

11.11.2014
Документация за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на изоставени недвижими имоти общинска собственост:
- декларация >>
- документация (конкурсни книжа) >>
- заповед за обявяване на конкурс >>
- заявление за конкурс >>
- условия за участие в конкурса >>

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и
Заповед № 717/21.10.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. На 07.11.2014 г. от 13.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки) и обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки).
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  14.11.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 384/07.04.2014г. г. на ОбС-Борово и
Заповед № 718/17.10.2014г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. Обявявам на 07.11.2014 г. от 14.00 часа в  Заседателната зала на община Борово публичeн търг с  явно наддаване за продажба на бордюри-бетонни втора употреба-общинска собственост със следните  размери:
1. Бордюри големи с размер 100/35/19/15 см. с инвентарен № 010147 обособени в пакети по 5 броя, както следва: обект №1-1 брой пакет (5 бордюра), обект №2-2 броя пакета (10 бордюра), обект № 3-3 броя пакета (15 бордюра), обект № 4-4 броя пакета (20 бордюра), обект № 5-5 броя пакета (25 бордюра), обект № 6-6 броя обекта (30 бордюра), обект № 7-7 броя пакета (35 бордюра), обект № 8-8 броя пакета (40 бордюра), обект № 9-9 броя пакета (45 бордюра), обект № 10-10 броя пакета (50 бордюра), обект № 11-11 броя пакета (55 бордюра), обект № 12-12 броя пакета (60 бордюра), обект № 13-13 броя пакета (70 бордюра) и  обект № 14-14 броя пакета (75 бордюра).
2. Бордюри малки с размер 50/35/19/15 см. с инвентарен № 010148 обособени в пакети по 10 броя, както следва:  обект №1-1 брой пакет (10 бордюра), обект №2-2 броя пакета (20 бордюра), обект № 3-3 броя пакета (30 бордюра), обект № 4-4 броя пакета (40 бордюра), обект № 5-5 броя пакета (50 бордюра), обект № 6-6 броя обекта (60 бордюра), обект № 7-7 броя пакета (70 бордюра) и обект № 8-8 броя пакета (80 бордюра).
ІІ. Началната продажна цена e  както следва:
1. За 1 (един) брой бордюр голям, бетонен, втора употреба с размер 100/35/19/15 см.-частна общинска собственост цената е  в размер на 1,25 лева без ДДС.
2. За 1 (един) брой бордюр малък бетонен, втора употреба с размер 50/35/19/15 см.-частна общинска собственост  цената е в размер на 0,60 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 3 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие – 5,00 лева платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация – 1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  14.11.2014 г. на същото място и в същия час.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

09.09.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на заповед № 636/08.09.2014 г.  на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

  І. На 26.09.2014г. от 13,00 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с  явно наддаване за  отдаване под наем на общински имот за поставяне на кошери с пчелни семейства, представляващ  част с площ 10,000 дка разположена в отдел 616/б4 с площ 19,416 дка, вид на гората-иглолистна гора, намиращ се в ПИ № 000137 по карта за възстановена собственост на землището на с.Брестовица, общ.Борово, с начин на трайно ползване-гора в замеделски земи – частна общинска собственост с АОС № 1466/02.09.2014г. Частта, която се отдава под наем се намира в източната част на имота и  е  със следните гранични координати: т.1 Х-4821017.39, У-399271.505; т.2 Х-4720906.85, У-9465074.21.
ІІ. Начална наемна цена според целта, за която се наема площта е 12.00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване-3 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 30,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Срок на договора -  10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева  /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да  се извършва всеки  работен ден до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе  на  26.09.2014 г. на същото място и в същия час.
           
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на заповед № 618/01.09.2014 г.  на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 19.09.2014г. от 13,30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с  явно наддаване за  отдаване под наем общински имоти за поставяне на кошери с пчелни семейства, както следва:
1. ПИ с идентификатор 05611.1.1264 по кадастрална карта на гр.Борово (стар идентификатор УПИ ХХІV 1264 в кв. 120) с площ 1171 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 566/31.03.2004г.
2. Част с площ 2000 кв.м. от отдел 187ж с площ 49,086 дка, вид на гората-иглолистна гора намиращ се в ПИ с идентификатор 05611.10.97 по кадастрална карта на гр.Борово (стар идентификатор ПИ № 000097 по КВС на землището на гр.Борово) целият с площ 143 709 кв.м. разположен в местността „Мералъка”, с начин на трайно ползване-друг вид дървопроизводителна гора – частна общинска собственост с АОС № 1169/25.04.2012г. Частта, която се отдава под наем  е  със следните координати: т.1 Х-4816350.709, У-403474.901; т.2 Х-4816327.945, У-403520.465; т.3 Х-4816298.846, У-403505.150; т.4 Х-4816313.150, У-403456.421.
ІІ. Начална наемна цена според целта, за която се наема площта е 12.00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване-3 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие по 10,00 лева за имот, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Срок на договора -  10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева  /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да  се извършва всеки  работен ден до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе  на  26.09.2014 г. на същото място и в същия час.
           
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

27.08.2014
Заповед на кмета на община Борово за определяне на купувач в проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост  в следните отдели:  192 „ф”, 127 „к”, 134 „г”,  199 „ф”, 302 „ю” и 190 „в”

Цялата заповед >>

 

 

13.08.2014
ДОКУМЕНТЦИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ОТДЕЛИ 192ф, 127к, 134г, 199ф, 302ю, 190в.

Цялата документация >>

 

 

11.08.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 384/07.04.2014 г. на ОбС-Борово и
Заповед №561/08.08.2014 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І.Обявявам на 29.08.2014 г. от 11.30 часа в  Заседателната зала на община Борово публичeн търг с  явно наддаване за продажба на бордюри-бетонни втора употреба-общинска собственост със следните  размери:
1. Бордюри големи с размер 100/35/19/15 см. с инвентарен № 010147 обособени в пакети по 5 броя, както следва: обект №1-1 брой пакет (5 бордюра), обект №2-2 броя пакета (10 бордюра), обект № 3-3 броя пакета (15 бордюра), обект № 4-4 броя пакета (20 бордюра), обект № 5-5 броя пакета (25 бордюра), обект № 6-6 броя обекта (30 бордюра), обект № 7-7 броя пакета (35 бордюра), обект № 8-8 броя пакета (40 бордюра), обект № 9-9 броя пакета (45 бордюра), обект № 10-10 броя пакета (50 бордюра), обект № 11-11 броя пакета (55 бордюра), обект № 12-12 броя пакета (60 бордюра), обект № 13-13 броя пакета (70 бордюра), обект № 14-14 броя пакета (75 бордюра) и обект № 15-15 броя пакета (80 бордюра).
2. Бордюри малки с размер 50/35/19/15 см. с инвентарен № 010148 обособени в пакети по 10 броя, както следва:  обект №1-1 брой пакет (10 бордюра), обект №2-2 броя пакета (20 бордюра), обект № 3-3 броя пакета (30 бордюра), обект № 4-4 броя пакета (40 бордюра), обект № 5-5 броя пакета (50 бордюра), обект № 6-6 броя обекта (60 бордюра), обект № 7-7 броя пакета (70 бордюра) и обект № 8-8 броя пакета (80 бордюра),
ІІ. Началната продажна цена e  както следва:
1. За 1 (един) брой бордюр голям, бетонен, втора употреба с размер 100/35/19/15 см.-частна общинска собственост цената е  в размер на 1,25 лева без ДДС.
2. За 1 (един) брой бордюр малък бетонен, втора употреба с размер 50/35/19/15 см.-частна общинска собственост  цената е в размер на 0,60 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 3 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие – 5,00 лева платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация – 1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  05.09.2014 г. на същото място и в същия час.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

07.08.2014
Заповед на Кмета на Община Борово за определяне на спечелил търг за продажба на стояща дървесина >>

 

04.08.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение № 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и Заповед
№ 540/01.08.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 22.08.2014 г. от 13.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки) и  обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки).
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  29.08.2014 г. на същото място и в същия час.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

22.07.2014
Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост - обект 05611.176.1 в землището на гр.Борово

цялата документация >>

 

22.07.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 408/25.06.2014 г. на ОбС - Борово и   Заповед № 506/21.07.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 08.08.2014 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ № 000004 по карта за възстановена собственост на землището на с.Батин, общ.Борово, обл.Русе, разположен в местността „Умището”, с площ 2,214 дка, с начин на трайно ползване-рибарник, за стопанисване, поддръжка и експлоатация-развъждане и отглеждане на риба-публична общинска собственост с АОС № 1405/10.05.2014г.
ІІ. Начална годишна  наемна цена  - 30,00 лв./дка без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –3 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем  10 години.
V. Депозит за участие в публичния търг  20,00 лева  платими в касата на общината или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг  заедно със всички необходими документи се подават  в Център за административни услуги  на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.08.2014г. на същото място и в същия час.
 Х. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

16.07.2014
Заповед на Кмета на община Борово за определяне на спечелил публичен търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост от обекти: отдел/подотдел 187 “н”, 187 „д” и 189 „а” в землището на гр.Борово

 

15.07.2014
Заповед на Кмета на община Борово за определяне на спечелил търг за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост >>

 

01.07.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и Заповед №
479/01.07.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 

І. На 18.07.2014 г. от 14.00  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки) и обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки).
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  25.07.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА
Заместник-кмет
За Кмет на община Борово
(съгл. Заповед №471/27.06.2014г.)

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 384/07.04.2014г. г. на ОбС-Борово и Заповед №
480/01.07.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. Обявявам на 21.07.2014 г. от 13.30 часа в  Заседателната зала на община Борово публичeн търг с  явно наддаване за продажба на бордюри-бетонни втора употреба-общинска собственост със следните  размери:
1. Бордюри големи с размер 100/35/19/15 см. с инвентарен № 010147 обособени в пакети по 5 броя, както следва: обект №1-1 брой пакет (5 бордюра), обект №2-2 броя пакета (10 бордюра), обект № 3-3 броя пакета (15 бордюра), обект № 4-4 броя пакета (20 бордюра), обект № 5-5 броя пакета (25 бордюра), обект № 6-6 броя обекта (30 бордюра), обект № 7-7 броя пакета (35 бордюра), обект № 8-8 броя пакета (40 бордюра), обект № 9-9 броя пакета (45 бордюра), обект № 10-10 броя пакета (50 бордюра), обект № 11-11 броя пакета (55 бордюра), обект № 12-12 броя пакета (60 бордюра), обект № 13-13 броя пакета (70 бордюра), обект № 14-14 броя пакета (75 бордюра) и обект № 15-15 броя пакета (80 бордюра).
2. Бордюри малки с размер 50/35/19/15 см. с инвентарен № 010148 обособени в пакети по 10 броя, както следва:  обект №1-1 брой пакет (10 бордюра), обект №2-2 броя пакета (20 бордюра), обект № 3-3 броя пакета (30 бордюра), обект № 4-4 броя пакета (40 бордюра), обект № 5-5 броя пакета (50 бордюра), обект № 6-6 броя обекта (60 бордюра), обект № 7-7 броя пакета (70 бордюра), обект № 8-8 броя пакета (80 бордюра), обект № 9-9 броя пакета (90 бордюра), обект № 10-10 броя пакета (100 бордюра), обект № 11-11 броя пакета (110 бордюра), обект № 12-12 броя пакета (120 бордюра), обект № 13-13 броя пакета (130 бордюра), обект № 14-14 броя пакета (140 бордюра) и обект № 15-15 броя пакета (150 бордюра).
ІІ. Началната продажна цена e  както следва:
1. За 1 (един) брой бордюр голям, бетонен, втора употреба с размер 100/35/19/15 см.-частна общинска собственост цената е  в размер на 1,25 лева без ДДС.
2. За 1 (един) брой бордюр малък бетонен, втора употреба с размер 50/35/19/15 см.-частна общинска собственост  цената е в размер на 0,60 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 3 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие – 5,00 лева платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжна документация – 1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  28.07.2014 г. на същото място и в същия час.
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА
Заместник-кмет
За Кмет на община Борово
(съгл. Заповед №471/27.06.2014г.)

 

 

30.06.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед № 469/27.06.2014 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 18.07.2014г. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ  помещение, което да се използва за офис, с площ от  16 кв.м., намиращо се в  сграда бивш селски здравен участък-едноетажна, сглобяема конструкция, разположена в УПИ ІV  в кв. 39 по регулационния план на с.Батин, общ.Борово - частна общинска собственост с АОС № 506/19.01.2004 г.
ІІ. Начална наемна цена – 1,70 лева на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване-10 %  от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20.00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация –18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  25.07.2014 г. на същото място в същия час.
              

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

 

26.06.2014
Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии-общинска собственост

цялата документация >>

 

17.06.2014
Заповед на кмета на община Борово за прекратяване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост на територията на община Борово от обект: ПИ № 05611.1.176.1 - гр. Борово >>

 

 

26.05.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и
Заповед № 377/23.05.2014 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 13.06.2014 г. от 14.00  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  20.06.2014 г. на същото място и в същия час.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

23.05.2014
Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии-общинска собственост-обект 05611.176.1

цялата документация >>

 

22.04.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед № 272/22.04.2014г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. Обявявам на 09.05.2014г. от 13.00 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение с площ 18 кв.м., което да се използват за  кабинет,  находящо на първия етаж в полумасивна двуетажна административна, делова сграда, комплекс с избени помещения  с идентификатор 05611.1.2150.1, със застроена площ 141 кв.м., построена в  ПИ 05611.1.2150 по к.к. на гр.Борово с площ 1823 кв.м.-частна  общинска собственост с АЧОС № 1370/26.02.2014г.
ІІ. Начална наемна цена – 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка за наддаване - 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20.00  лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІІІ. Цена на тръжната документация 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
ІХ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 срещу представен платежен документ.
Х. Оглед на обекта на публичния търг  може да се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ХІ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 16.05.2014г. на същото място и в същия час.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед №   273/22.04.2014г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. Обявявам на 08.05.2014г. от 13.00 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение с площ 18 кв.м., което да се използват за  кабинет,  находящо на първия етаж в полумасивна двуетажна административна, делова сграда, комплекс с избени помещения  с идентификатор 05611.1.2150.1, със застроена площ 141 кв.м., построена в  ПИ 05611.1.2150 по к.к. на гр.Борово с площ 1823кв.м.-частна  общинска собственост с АЧОС № 1370/26.02.2014г.
ІІ. Начална наемна цена – 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка за наддаване - 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20.00  лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг  може да се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.05.2014г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

 

15.04.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и
Заповед № 257/15.04.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 08.05.2014 г. от 14.00  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  15.05.2014 г. на същото място и в същия час.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

07.04.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 331/27.11.2013г. на ОбС-Борово и
Заповед № 236/03.04.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 25.04.2014 г. от 13.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на масивна двуетажна сграда със застроена площ 230 кв.м., състояща се от стара постройка-двуетажна, масивна с тавански помещения със застроена площ 80 кв.м. построена през 1963г. и пристройка-масивна, двуетажна сграда с тавански етаж със застроена площ 150 кв.м. построена през 1973г. с прилежащ терен с площ 1,443 дка, представляващ ПИ № 058002 с начин на трайно ползване-широколистна гора в местността „Корията” в землището на с.Брестовица, общ.Борово-частна общинска собственост с АОС № 463/18.08.2003г.
ІІ. Начална продажна цена  - 42 565,00 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 2 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5000,00 лева платими на община Борово  по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 45,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  07.05.2014 г. на същото място и в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

01.04.2014

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на  Заповед № 226 /31.03.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. Обявявам на 22.04.2014г. от 13.30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ 3 помещения с обща площ 76 кв.м. разположени в сграда бивш селски здравен участък –сглобяема конструкция на един етаж с площ 92 кв.м. от цялата площ от 127 кв.м. построена в УПИ ІV в кв.39 по регулационния план на с.Батин, частна общинска собственост с АОС № 506/19.01.2004г., които ще се използват  за  лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена – 0,60 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка за наддаване - 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 20.00  лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІІ. Цена на тръжната документация 18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг  може да се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
 Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.04.2014г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е


В изпълнение на  Заповед № 227/31.03.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 23.04.2014 г. от 13,30 часа  в Заседателната зала на община Борово ще се проведе  публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, които да се използват за лекарски кабинети  в полумасивна двуетажна административна, делова сграда, комплекс с избени помещения  с идентификатор 05611.1.2150.1, със застроена площ 141 кв.м., построена в  ПИ 05611.1.2150 по к.к. на гр.Борово с площ 1823кв.м.-частна  общинска собственост с АЧОС № 1370/26.02.2014г., както следва:
1. Две помещения с обща площ от 35 кв.м. и санитарен възел с площ от 2 кв.м , разположени на първия етаж в дясно от стълбите на сградата.
2. Две помещения с обща площ от 35 кв.м. и санитарен възел с площ от 2 кв.м., разположени на първия етаж в ляво от стълбите на сградата.
3. Три помещения предназначени за кабинети с обща площ 53 кв.м.  и 2 броя санитарни  възела с обща площ от 4 кв.м. разположени на втория етаж в  сградата.
ІІ. Начална наемна цена според целта, за която се наемат помещенията:
-за кабинет –1,00 лева/кв.м. на месец без ДДС.
-за санитарен възел-0,70 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване-5% от началната наемна цена и всяка следваща стъпка на наддаване да е кратна на 5%.
ІV.  Депозит за участие 20,00 лева за обект платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичния търг може да се извърши всеки  работен ден до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  30.04.2014 г. на същото място и в същия час.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

В изпълнение на  Заповед № 228/31.03.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 23.04.2014 г. от 14,30 часа в Заседателната зала на община Борово публичен търг  с явно наддаване за отдаване под наем на които да се използват за лекарски кабинети  в общински сгради по населените места в община Борово, както следва:
1. В с.Обретеник- две помещения с обща площ 40 кв.м., разположени на първия етаж в масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба” със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ VІ 249 в кв.30  по регулационния план на с.Обретеник, общ.Борово-частна общинска собственост  с АОС № 219/19.11.2001г.
2. В с.Екзарх Йосиф- две помещения с обща площ 40 кв.м.  разположени на първия етаж в масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба” със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ ХІ 155 в кв.40 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, общ.Борово-частна общинска собственост  с АОС № 218/19.11.2001г.
3. В с.Горно Абланово-помещение с площ 19 кв.м., находящо се в полумасивна, двуетажна сграда, бивша „Здравна служба”,  със застроена площ 114 кв.м., построена в УПИ ХІV 537 в кв.27 по регулационния план на с.Горно Абланово-частна общинска собственост, с АОС № 220/19.11.2001г.
ІІ. Начална наемна цена за кабинет-0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване-5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие за общинските имоти за всяко населено място – 20 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичните  търгове.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16.00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите може да  се извършва всеки  работен ден до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторни публични търгове да се проведат  на  30.04.2014 г. на същото място и в същите часове.

             
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово 

 

17.03.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и Заповед №
134/14.03.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 04.04.2014 г. от 14.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  11.04.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

12.02.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 349/29.01.2014г. г. на ОбС- Борово и   Заповед №     060/12.02.2014г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 28.02.2014 г. от 14.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, което да се използва за кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури, с площ от 24 кв.м. разположено на втория етаж в сграда на ЦСРИ с идентификатор 05611.1.172.1-публична общинска собственост с АОС № 1079/15.09.2011г.
ІІ. Начална наемна цена  - 2,50 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 2 % от началната наемна.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-30,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг се подават в Център за административни услуги на община Борово  до 17.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  07.03.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

03.02.2014

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение№ 272/26.06.2013г. г. на ОбС-Борово и Заповед №
048/31.01.2014г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 21.02.2014 г. от 14.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
 VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  27.02.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

20.01.2014

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Заповед №  027/20.01.2014. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. На 07.02.2014г. от 14,30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на незастроен имот  общинска собственост за обработване с идентификатор 05611.1.1012 по кадастрална карта на гр.Борово (УПИ VІ-1012 в кв.41 по регулационния план) с площ 1610, 59 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 73/25.05.1998г.
ІІ. Начална наемна цена  за имотите-27,00 лева/дка за година.
ІІІ. Стъпки на наддаване за имотите-5 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имотите-5 (пет) години.
V. Депозит за участие в публичния търг 20,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на общината до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация-18.00 лева /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги  на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от отдел “Общинска собственост” в стая 309 срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг да се проведе на 14.02.2014г. на същото място и в същия час.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на община Борово

 

30.12.2013

О Б Я В Л Е Н И Е 

В изпълнение на  Решение № 332/27.11.2013г. г. на ОбС- Борово и   Заповед №     695/30.12.2013г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 17.01.2014 г. от 13.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен №1 с площ от 18 кв.м., разположен в ПИ с идентификатор 05611.1.627, целия с площ 4 320 кв.м., представляващ терен “Зелени площи”-централен парк на гр.Борово-публична общинска собственост с АОС № 1017/10.01.2011г., за монтиране на преместваем обект за обществено хранене.
ІІ. Начална наемна цена  - 3,50 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-50,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора -  5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг се подават в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –18.00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
 VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  24.01.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение №272/26.06.2013 г. на ОбС-Борово и Заповед № 696/30.12.2013 на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 17.01.2014 г. от 14.30  часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на тротоарни плочки – бетонни втора употреба-общинска собственост с размер 30/30 см. с инвентарен № 010144, обособени в пакети по 50 броя плочки, както следва: обект № 1-1 брой пакет (50 броя плочки), обект № 2-2 броя пакета (100 броя плочки) обект № 3-3 броя пакета (150 броя плочки),  обект № 4-4 броя пакета (200 броя плочки), обект № 5-5 броя пакета (250 броя плочки), обект № 6-6 броя пакета (300 броя плочки), обект № 7-7 броя пакета (350 броя плочки), обект № 8-8 броя пакета (400 броя плочки), обект № 9-9 броя пакета (450 броя плочки), обект № 10-10 броя пакета (500 броя плочки), обект № 11-11 броя пакета (550 броя плочки), обект № 12-12 броя пакета (600 броя плочки), обект № 13-13 броя пакети (650 броя плочки), обект № 14-14 броя пакета (700 броя плочки) и обект № 15-15 броя пакета (750 броя плочки)
ІІ. Начална продажна цена на 1 брой тротоарна плочка -0,20 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване – 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг-5,00 лева платими в  касата на общината или по банков път  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подава в Център за административни услуги на община Борово  до 16.00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация –1,25 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от отдел “Общинска собственост” стая № 309 на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16.00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  24.01.2014 г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/124

 

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
Кмет на Община Борово