Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

Избори за Народно събрание
2 октомври 2022

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове

 

29.08.2022

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Заповед № 242/23.08.2022 г. на Кмета на Община Борово
и Решение №391/27.07.2022г. на ОбС - Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 27.09.2022г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 900 кв.м., представляващи терен – Паркинг с площ от 900 кв.м., намиращ се в кв.11 по плана на с. Волово, община Борово – ПОС с АОС №442/14.03.2003г.
ІІ. Начална наемна цена: 0,40 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  04.10.2022г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                       
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

14.06.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 155/07.06.2022 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 29.06.2022г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 22,44 кв.м., разположени на І – ви етаж в Административна сграда, комплекс-масивна, триетажна с идентификатор № 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, бул. »Шести септември» №35, със застроена площ 310 кв.м., построена 1972г. – частна общинска собственост с АОС №1561/01.06.2015г., които да се използват като помещения за предоставяне на услуги.
ІІ. Начална наемна цена: 2,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация:37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  06.07.2022г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                              
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

06.04.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение Заповед № 079/04.04.2022 г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.04.2022 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ две помещения с обща площ от 40 кв.м., разположени на първия етаж в масивна двуетажна сграда бивша „Здравна служба“ със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ XI 155 в кв.40 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф, община Борово-частна общинска собственост с АОС №218/19.11.2001г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена: 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на общината до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.04.2022г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторният публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

10.03.2022

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №186/25.02.2021г. на ОбС-Борово и
Заповед №047/09.03.2022г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, както следва:                                                                                                                      

Дата на
провеждане на
търговете

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търговете

 

Горно Абланово

09:30ч.

24.03.2022г.

 

Батин

10:30ч.

24.03.2022г.

25.03.2022г.

Екзарх Йосиф

11:30ч.

24.03.2022г.

 

Обретеник

13:30ч.

24.03.2022г.

 

Брестовица

14:30ч.

24.03.2022г.

 

Волово

15:30ч.

24.03.2022г.

 

Борово

16:00ч.

24.03.2022г.


ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед № 047/09.03.2022г. на Кмета на Община Борово.
ІІІ. Стъпка на наддаване за имот: 5% от началната тръжна цена.
ІV. Депозитът за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, умножена по площта на имота, е обявен за всеки имот в Приложение №1 и се внася в касата на община Борово или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
V. Срок за отдаване под наем: 1 стопанска година 2021/2022.
VІ. Цена на тръжната документация за землище: 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

02.03.2022

 О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Заповед № 037/28.02.2022г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 17.03.2022г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение, което да се използва за кабинет по дентална медицина с площ от 12 кв.м., намиращо се на първия етаж на сграда бивша “Здравна служба” - масивна двуетажна със застроена площ 150 кв.м., разположена в УПИ №155 в кв.40 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово - частна общинска собственост с АОС № 218/19.11.2001 г.
ІІ. Начална наемна цена: 0,60 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване: 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
            ІХ. Оглед на обекта на публичния търг може да се извърши всеки  работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  24.03.2022г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на Решение № 322/26.01.2022г. на ОбС-Борово и
Заповед № 036/28.02.2022г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 17.03.2022г. от 11:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, представляващ помещение с площ от 22 кв.м., разположено на първия етаж в сградата на ЦСРИ, с идентификатор 05611.1.172.1 по КК на гр. Борово - ПОС с АОС № 1079/15.09.2011г., което да се използва за кабинет по дентална медицина.
ІІ. Начална наемна цена: 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка за наддаване: 5% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг може да се извърши всеки  работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе  на  24.03.2022г. на същото място и в същия час.

            За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово