Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
2 април 2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове

 

12.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение Заповед № 081/07.04.2023 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 26.04.2023г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, предназначени за аптека, както следва: помещение с площ 19 кв.м., помещение с площ 17 кв.м и две обслужващи помещения с обща площ 6,30 кв.м., разположени на партерния етаж на административната сграда на община Борово с идентификатор 05611.1.516.1, със застроена площ 468 кв.м.
ІІ. Начална наемна цена: 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет)  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 03.05.2023 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед №080/07.04.2023г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 26.04.2023г. от 11:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на празни общински парцели в регулация за обработване в с.Екзарх Йосиф, както следва: УПИ XV 567 в кв.100 с площ 1 680 кв.м.; УПИ VІ 593 в кв.99 с площ 900 кв.м.  и УПИ VІІ 593 в кв.99 с площ 900 кв.м.
ІІ. Начална наемна цена за имотите: 72,00 лева/дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок за отдаване под наем: 5 (пет)  години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
 VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция УТОС, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 03.05.2023г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

  

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Заповед № 082/07.04.2023 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2023г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 23 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение – склад, разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с. Горно Абланово, което да се използва за спортни дейности на закрито.
ІІ. Начална наемна цена: 0,25 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 10 (десет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция УТОС при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  10.05.2023г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                            
Кмет на Община Борово


 ***

 

06.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 471/28.02.2023г на ОбС – Борово
и Заповед № 073/31.03.2023г. на Кмета на Община Борово

 

         ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 21.04.2023г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ VIII – 543 в кв.26 по действащия регулационен план на с. Горно Абланово, община Борово, представляващ празно дворно място с площ от 800 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 2684/06.02.2023г. 
ІІ. Начална продажна цена: 2 408,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 50 % от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.04.2023г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

17.02.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 034/10.02.2023г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 07.03.2023 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от Общинския Поземлен Фонд в землището на с. Горно Абланово за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури, както следва:
1. ПИ с идентификатор 16674.10.22 по КК на с. Горно Абланово с площ от 2,206 дка с НТП Нива, частна общинска собственост с АОС № 2237/20.03.2020г.;
2. ПИ с идентификатор 16674.10.25 по КК на с. Горно Абланово с площ от 2,404 дка с НТП Нива, частна общинска собственост с АОС № 2239/20.03.2020г.
ІІ. Начална наемна цена на декар за година: 60,00 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 5 стопански години.
V. Депозит за участие: по 30,00лв. за имот, платими в касата на Община Борово или по банков път по сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на търга.
VІІ. Цена на тръжна документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 14.03.2023г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово