Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове

 

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 68/30.04.2024г на ОбС – Борово и
Заповед № 160/31.05.2024г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 20.06.2024г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1023 по КК и КР на гр. Борово, община Борово, представляващ Незастроен имот за жилищни нужди с площ от 837 кв.м. и административен адрес: ул. „Колю Денев“ № 22 - частна общинска собственост с АОС № 3011/26.03.2024г.
ІІ. Начална продажна цена: 4 302,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 27.06.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е
      в изпълнение Заповед № 162/31.05.2024г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 21.06.2024г от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 40 кв.м. разположени на първия етаж в масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба” със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ VІ 249 в кв.30 по регулационния план на с.Обретеник, общ.Борово - частна общинска собственост  с АОС № 219/19.11.2001г., за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена: 0,73 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.06.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е
      в изпълнение Заповед № 163/31.05.2024г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 21.06.2024г от 09:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 30 кв.м., находящи се в полумасивна, двуетажна сграда, бивша „Здравна служба”,  със застроена площ 114 кв.м., построена в УПИ ХІV 537 в кв.27 по регулационния план на с. Горно Абланово - частна общинска собственост с АОС № 220/19.11.2001г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена: 0,73 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.06.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение Заповед № 161/31.05.2024г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 21.06.2024г от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на три помещения с обща площ от 76 кв.м., разположени в сграда „ Селски здравен участък “– сглобяема конструкция на един етаж, цялата с площ от 127 кв.м., построена в УПИ ІV в кв.39 по регулационния план на с.Батин - частна общинска собственост с АОС № 506/19.01.2004г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена: 0,73 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.06.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО

 

 

 ***

 

14.05.2024

О Б Я В Л Е Н И Е
  в изпълнение на  Заповед № 112/07.05.2024г.
на Кмета на Община Борово

 

        ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

  І. На 30.05.2024 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ 186 в кв.16 по регулационния план на с. Горно Абланово, община Борово с площ от 3800 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 3139/24.04.2024г., за обработване.
ІІ. Начална наемна цена на декар за година: 73,44 лв./дка. за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 10 години.
V. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на Община Борово или по банков път по сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на търга.
VІІ. Цена на тръжна документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.06.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

 

26.04.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 47/27.03.2024г. на ОбС-Борово и

Заповед № 096/22.04.2024г. на За Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. На 15.05.2024г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС – Автобус „ИСУЗУ“, модел „ЕВРО ТЮРКОАЗ“ с рег. № Р 7429 РК.
ІІ. Начална продажна цена: 18 300,00 лева  без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 10 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
 VІІІ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
 ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.05.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, подаване на заявление за участие в повторния публичен търг и внасяне на депозит се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО,
съгласно Заповед № 008/09.11.2023г.
на Кмета на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 48/27.03.2024г. на ОбС-Борово и

Заповед № 095/22.04.2024г. на За Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. На 15.05.2024г. от 11:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС – Автобус „ХЮНДАЙ“, модел „КАУНТИ“ с рег. № Р 5489 РК.
ІІ. Начална продажна цена: 12 400,00 лева  без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 10 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.05.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, подаване на заявление за участие в повторния публичен търг и внасяне на депозит се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО,
съгласно Заповед № 008/09.11.2023г.
на Кмета на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение № 49/27.03.2024г. на ОбС-Борово и

Заповед № 097/22.04.2024г. на За Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. На 13.05.2024г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 3 броя УПИ в кв.31 на с. Горно Абланово, община Борово, представляващи празни дворни места, както следва: УПИ IХ - 681 с площ от 750; УПИ Х - 681 с площ от 1 000 кв.м. и УПИ ХIV - 681 с площ от 800 кв.м.
II. Начална продажна цена за имотите, както следва:
1. За УПИ IХ - 681 в кв.31 по кад. и рег. план на с. Г. Абланово: 2 625,00 лв. без ДДС;
2. За УПИ Х - 681 в кв.31 по кад. и рег. план на с. Г. Абланово: 3 500,00 лв. без ДДС;
3. За УПИ ХIV - 681 в кв.31 по кад. и рег. план на с. Г. Абланово: 2 800,00 лв. без ДДС;
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лв. на имот, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 20.05.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, подаване на заявление за участие в повторния публичен търг и внасяне на депозит се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО,
съгласно Заповед № 008/09.11.2023г.
на Кмета на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Решение № 51/27.03.2024г. и

Заповед № 094/22.04.2024г. на За Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 14.05.2024г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, което да се използва като кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури, с площ от 24 кв.м., разположено на втория етаж в Сграда ЦСРИ – масивна двуетажна с идентификатор 05611.1.172.1 - публична общинска собственост с АОС № 1079/15.09.2011г.
ІІ. Начална наемна цена: 1,17 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІIІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
IX. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21.05.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, подаване на заявление за участие в повторния публичен търг и внасяне на депозит се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО,
съгласно Заповед № 008/09.11.2023г.
на Кмета на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 50/27.03.2024г на ОбС – Борово и

Заповед № 098/22.04.2024г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 13.05.2024г. от 13:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.169 по КК и КР на гр. Борово, община Борово, представляващ Незастроен имот за жилищни нужди с площ от 816 кв.м. и административен адрес: ул. „Първи май“ №19 - частна общинска собственост с АОС № 2819/23.10.2023г.
ІІ. Начална продажна цена: 3 754,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 20.05.2024г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО,
съгласно Заповед № 008/09.11.2023г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

14.02.2024

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 032/09.02.2024 г. на Кмета на Община Борово         

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 28.02.2024г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Санитарен възел с площ от 7,00 кв.м., разположен на първия етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, област Русе, със застроена площ 310 кв.м. - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.
ІІ. Начална наемна цена: 0,82 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 4 (четири) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.03.2024 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.           

         За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 031/09.02.2024 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 28.02.2024г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 4 с площ от 14,11 кв.м. за офис, разположена в обект “Покрит пазар” с идентификатор 05611.1.2166.1 по КК в гр. Борово, обл. Русе - частна общинска собственост с АОС № 2016/09.10.2018 год.
ІІ. Начална наемна цена: 3,51 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 (една) година
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.03.2024 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

       За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 254/06.10.2023г. на За Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 
І. На 25.10.2023 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 53117.408.228 по КК на с. Обретеник, община Борово, разположен в местността „Липовица“  с НТП – Нива,  IV – та категория и площ от 14,163 дка – частна общинска собственост с АОС № 2818/21.09.2023г., за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури.
ІІ. Начална наемна цена на декар за година: 60,00 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 5 стопански години.
V. Депозит за участие: по 50,00 лева, платими в касата на Община Борово или по банков път по сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на търга.
VІІ. Цена на тръжна документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.11.2023г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед №249/26.09.2023г.

 

 ***

 

31.07.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение № 482/28.02.2023 г. на ОбС-Борово и
Заповед № 193/26.07.2023 г. на Кмета на Община Борово,

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

Дата на провеждане на търга Землище Начален час Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга14.08.2023г. Дата и час на повторен търг Краен срок за закуп на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг
15.08.2023 Горно Абланово 09:30ч. 08.11.2022 09:30ч. 22.08.2023
Батин 10:30ч. 14.08.2023г. 08.11.2022 10:30ч. 22.08.2023
Екзарх Йосиф 11:30ч. 14.08.2023г. 08.11.2022 11:30ч. 22.08.2023
16.08.2023 Обретеник 09:30ч. 15.08.2023г. 09.11.2022 09:30ч. 23.08.2023
Борово 10:30ч. 15.08.2023г. 09.11.2022 10:30ч. 23.08.2023
Волово 13:30ч. 15.08.2023г. 09.11.2022 13:30ч. 23.08.2023

ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед № 193/26.07.2023 г. на Кмета на Община Борово.
ІII. Стъпка на наддаване за имот: 5 % от началната наемна цена.
IV. Срок за отдаване под наем: 1 стопанска година 2023/2024.
V. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими). Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 70 00.
VIII. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
IХ. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
Х. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО,
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 174/07.07.2023г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

12.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение Заповед № 081/07.04.2023 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 26.04.2023г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, предназначени за аптека, както следва: помещение с площ 19 кв.м., помещение с площ 17 кв.м и две обслужващи помещения с обща площ 6,30 кв.м., разположени на партерния етаж на административната сграда на община Борово с идентификатор 05611.1.516.1, със застроена площ 468 кв.м.
ІІ. Начална наемна цена: 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет)  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 03.05.2023 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед №080/07.04.2023г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 26.04.2023г. от 11:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на празни общински парцели в регулация за обработване в с.Екзарх Йосиф, както следва: УПИ XV 567 в кв.100 с площ 1 680 кв.м.; УПИ VІ 593 в кв.99 с площ 900 кв.м.  и УПИ VІІ 593 в кв.99 с площ 900 кв.м.
ІІ. Начална наемна цена за имотите: 72,00 лева/дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок за отдаване под наем: 5 (пет)  години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
 VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция УТОС, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 03.05.2023г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

  

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Заповед № 082/07.04.2023 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2023г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 23 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение – склад, разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с. Горно Абланово, което да се използва за спортни дейности на закрито.
ІІ. Начална наемна цена: 0,25 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 10 (десет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция УТОС при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  10.05.2023г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                            
Кмет на Община Борово


 ***

 

06.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 471/28.02.2023г на ОбС – Борово
и Заповед № 073/31.03.2023г. на Кмета на Община Борово

 

         ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 21.04.2023г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ VIII – 543 в кв.26 по действащия регулационен план на с. Горно Абланово, община Борово, представляващ празно дворно място с площ от 800 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 2684/06.02.2023г. 
ІІ. Начална продажна цена: 2 408,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 50 % от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.04.2023г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

17.02.2023

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 034/10.02.2023г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 07.03.2023 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от Общинския Поземлен Фонд в землището на с. Горно Абланово за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури, както следва:
1. ПИ с идентификатор 16674.10.22 по КК на с. Горно Абланово с площ от 2,206 дка с НТП Нива, частна общинска собственост с АОС № 2237/20.03.2020г.;
2. ПИ с идентификатор 16674.10.25 по КК на с. Горно Абланово с площ от 2,404 дка с НТП Нива, частна общинска собственост с АОС № 2239/20.03.2020г.
ІІ. Начална наемна цена на декар за година: 60,00 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 5 стопански години.
V. Депозит за участие: по 30,00лв. за имот, платими в касата на Община Борово или по банков път по сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на търга.
VІІ. Цена на тръжна документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция УТОС срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 14.03.2023г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово