Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021Г

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XIV издание 2021 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търгове

 

30.11.2021г.
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост за МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
-Заповед за откриване на процедурата;
-Образци и декларации за участие;
-Тръжна документация;
-Условия за участие;
-Списък на документите;
-Проект на договор;
-Технологични планове, карнет описи;

 

27.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
 в изпълнение на  Заповед № 413/19.10.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. На 11.11.2021 г. от 14:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1,000 дка от отдел 213/1-поляна с площ 5,347 дка, намиращ се в ПИ с идентиф. №05611.173.6 по КК на гр. Борово (стар идентиф. № 000037 по КВС на гр. Борово)-целият с площ 127,591 дка, в местността “Расти дол” с НТП - друг вид дървопроизводителна гора - ЧОС с АОС №1826/15.06.2016г. за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена: 40,00 лв./дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лв., платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния  търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подава в Център за административни услуги (ЦАУ) на  община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“,  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.11.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 412/19.10.2021 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 11.11.2021г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 19 кв.м., намиращо се на партера в масивна триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе, бул.” Шести септември” №35 - частна общинска собственост с АОС №1561/01.06.2015 г., за офис.
ІІ. Начална наемна цена: 3,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване:10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 (пет) години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.11.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

26.10.2021
Община Борово обявява НОВ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.

- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.

17.11.2021г.
- Протокол от провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.

18.11.2021г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за класиране на участници в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.


 ***

 

07.10.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 271/31.08.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 389/04.10.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 22.10.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.1303 по КК на гр. Борово, представляващ незастроен имот с площ от 1482 кв.м. - частна общинска собственост с АОС № 1971/16.03.2017г.
ІІ. Начална продажна цена: 6 788,00 лв. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.10.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 272/31.08.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 390/04.10.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 22.10.2021г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 05611.1.165 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 987 кв.м.
ІІ. Начална продажна цена: 4 540,00 лв.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.10.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 ***

 

20.08.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 329/18.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.09.2021 г. от 09:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от ОПФ в землището на с. Екзарх Йосиф за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури, както следва:


идентификатор

нива

площ

Кат

местност

АОС

1

27173.101.223

Из.тр. насажд.

  1,342

ІV

БАНКАТА

1710/30.07.2015г.

2

27173.76.85

Изост. нива

  4,273

VII

ТЕНЧИК БОРУН

1772/31.07.2015г.

3

27173.46.80

Нива

  4,701

ІV

КОЧЕН

423/04.11.2002г.

4

27173.109.44

Нива

  5,201

ІV

ГАРГА ДЮЗЮ

522/22.01.2004г.

5

27173.119.7

Нива

  3,500

VI

СИНАНЧЕРИ

526/22.01.2004г.

6

27173.78.4

Нива

14,990

VI

ГЬОЛДЖУКА

593/02.03.2005г.

7

27173.78.41

Нива

  8,003

VI

ГЬОЛДЖУКА

594/02.03.2005г.

 

 

Общо:

42,010

 

 

 


ІІ.
Начална наемна цена на декар за година: 60,00 лева.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 5 стопански години.
V. Депозит за участие: по 30,00лв. за имот, платими в касата на Община Борово или по банков път по сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на търга.
VІІ. Цена на тръжна документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 08.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение № 186/25.02.2021 г. на ОбС-Борово и
Заповед № 328 /18.08.2021 г. на Кмета на Община Борово,

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

Дата на провеждане на търга

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закуп на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

02.09.2021г.

08.09.2021г-09:30ч.

07.09.2021г.

03.09.2021г

Батин

10:30ч.

02.09.2021г.

08.09.2021г-10:30ч.

07.09.2021г.

 

Екзарх Йосиф

11:30ч.

02.09.2021г.

08.09.2021г-11:30ч.

07.09.2021г.

 

Обретеник

09:30ч.

03.09.2021г.

24.09.2021г-09:30ч.

23.09.2021г.

Борово

10:30ч.

03.09.2021г.

24.09.2021г-10:30ч.

23.09.2021г.

07.09.2021г

Брестовица

11:30ч.

   03.09.2021г.

24.09.2021г-11:30ч.

23.09.2021г.

 

Волово

13:30ч.

03.09.2021г.

24.09.2021г-13:30ч.

23.09.2021г.


ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед № 328/18.08.2021г. на Кмета на Община Борово - публикувано на официалната страница на общината: https://www.borovo.org/bg/targove.html
ІII. Стъпка на наддаване за имот: 5 % от началната наемна цена.
IV. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2021/2022.
V. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими). Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 40 00.
VIII. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
IХ. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
Х. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

12.08.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 260/28.07.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 319/09.08.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 30.08.2021г. от 10:0 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Сграда с площ от 928 кв.м. с идентификатор 27173.133.67.1 по КК на с. Екзарх Йосиф с предназначение – Селскостопанска сграда - частна общинска собственост с АОС № 2255/27.04.2021 год., построена в ПИ с идентификатор 27173.133.67 – собственост на МЗХГ.
ІІ. Начална продажна цена: 38 852,00 лева (тридесет и осем хиляди осемстотин петдесет и два лева).
ІІІ. Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 20 % от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 112,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 07.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120


ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА

за Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 314/09.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

10.08.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 246/30.06.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 313/05.08.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 25.08.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 70 кв.м.  представляващи част  от административната сграда на община Борово, намираща се в ПИ с идентиф. № 05611.1.516 по КК на гр. Борово - ПОС с АОС №2247/09.12.2020г. състоящи се от:
- помещение с площ 8 кв.м., разположено в югоизточната част в партера на общината;
- 62 кв.м. в източната част от покривната конструкция на същата сграда за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения и оборудване.
ІІ. Начални наемни цени:
1.За помещение от 8 кв.м.: 3,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
2.За част от покривна конструкция на общинска сграда: 12,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 година.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 01.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
за Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 314/09.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на  Решение № 244/30.06.2021г на ОбС – Борово и

Заповед № 312/05.08.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 26.08.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на два общински поземлени имота в гр. Борово, както следва: ПИ с идентификатор 05611.1. 1574 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 876 кв.м. и ПИ с идентификатор 05611.1. 1575 по КК на гр. Борово, представляващ празно дворно място с площ от 998 кв.м.
ІІ. Начална продажна цена:
- ПИ с идентификатор 05611.1. 1574 по КК на гр. Борово: 4345,00 лева без ДДС;
- ПИ с идентификатор 05611.1. 1575 по КК на гр. Борово: 4950,00 лева без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 100,00 лв., платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД-клон Русе, до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 112,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.09.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
за Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 314/09.08.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

07.07.2021

    

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 268/02.07.2021 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.07.2021 г. от 15:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 3,000 дка от ПИ с идентификатор 02854.40.309 по КК на с. Батин, целият с площ от 128 309 кв.м. с НТП: Гори и храсти в земеделска земя, V-та категория – частна общинска собственост с АОС № 2260/06.07.2021г., за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена: 40,00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на Община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.07.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово   

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 269/02.07.2021 г. на Кмета на Община Борово

 ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.07.2021 г. от 16:00ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02854.208.220 по КК на с. Батин с площ от 5 601 кв.м. с НТП:Нива, VІІ-ма категория – частна общинска собственост с АОС № 2259/06.07.2021г., за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена: 40,00 лв./дка на година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лева, платими в касата на Община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на Община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация: 37,50 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.07.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

29.06.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение № 234/25.05.2021г. на ОбС – Борово и Заповед №252/23.06.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 14.07.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки, който е част от използваемата площ на първия етаж от Сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция” – масивна двуетажна с идентиф. 05611.1.172.1 по КК на гр.Борово – ПОС с АОС №1079/15.09.2011г.
ІІ. Начална наемна цена: 21,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21.07.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

10.06.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 223/02.06.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 25.06.2021 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 30 кв.м., предназначено за осъществяване на банкова дейност – ЧОС с АОС № 816/02.07.2008г., разположено на партерния етаж на административната сграда на Община Борово, намираща се в ПИ с идентификатор 05611.1.516.
ІІ. Начална наемна цена - 15,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 150,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 5 (пет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.07.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

14.05.2021

О Б Я В Л Е Н И Е


В изпълнение на  Решение № 216/21.04.2021г на ОбС – Борово и
Заповед № 188/11.05.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.
На 28.05.2021г. от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински поземлен имот № 645 с площ 14 760 кв.м. в с. Екзарх Йосиф, община Борово, представляващ незастроен имот - частна общинска собственост с АОС № 1558/08.05.2015 год.
ІІ. Начална продажна цена: 20 664,00 лева (двадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева 00 стотинки).
ІІІ. Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 50 % от началната продажна цена, платими по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС” срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.06.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 

 ***

 

07.04.2021

 О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №167/27.01.2021г. на ОбС – Борово и
Заповед № 146/02.04.2021г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 23.04.2021 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичeн търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена.
ІІ. Начална наемна цена - 30,00 лв./дка на година без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 100,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 37,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.04.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

22.03.2021

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 105/17.03.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.
На 06.04.2021г. от 10:30ч. в Посетителски център на Община Борово с адрес: гр. Борово, бул. «Шести септември» №35 ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение с площ  от 50 кв.м., разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с. Горно Абланово, в близост до имот 514 в кв.62, до улица с О.К. 337-378 - частна общинска собственост с АОС № 7/01.03.1999г., което да се използва като салон за фризьорски услуги.
ІІ. Начална наемна цена: 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 (една) година.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация:18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  13.04.2021г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                        
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

04.03.2021

З  А  П  О  В  Е  Д
088
гр. Борово, 04.03.2021г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.99  т.1 от АПК и поради допусната техническа грешка в тръжните документи на обявения публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена

 Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:

І. ПРЕКРАТЯВАМ тръжната процедура, открита с моя Заповед №061/10.02.2021г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена, поради допусната техническа грешка в тръжната документация на търга.

ІІ. Стойността на закупените тръжни документи, както и внесени депозити да бъде възстановена.

ІІІ. Изпълнението на заповедта възлагам на Б. Исуфова – Директор на Дирекция „УТОС“ при Община Борово.

IV. Препис от настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник, в електронната страница на Община Борово и да се обяви на информационното табло в сградата на Община Борово.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Петрова – Секретар на Община Борово.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Г. Петрова – Секретар на Община Борово и Б. Исуфова – Директор на Дирекция „УТОС“.


ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

12.02.2021

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Заповед № 062/10.02.2021г.
на За Кмета на Община Борово
            (съгласно Заповед №050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово)

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 26.02.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с обща площ от 43,05 кв.м., разположено на първия етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г., което ще се използва за кабинет.
ІІ. Начална месечна наемна цена: 1,00 лева/кв.м. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 05.03.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА …………………………………….
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово               

 

12.02.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Заповед №060/10.02.2021г.

на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №050/05.02.2021г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 26.02.2021г. от 14:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 02854.12.168 по КК на с. Батин, община Борово, обл. Русе, разположен в местността „Пирамидата“ с площ от 2,467 дка, VII – ма категория с НТП Гори и храсти в земеделска земя – частна общинска собственост с АОС № 2248/19.01.2021г. за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена - 40,00 лв./дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие – 50,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора – 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
 ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 05.03.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА …………………………………….
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово               

 

12.02.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение №167/27.01.2021г. на ОбС – Борово
и на Заповед №061/10.02.2021г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №050/05.02.2021г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 01.03.2021 г. от 14:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичeн търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №1976/02.06.2017г. с начин на трайно ползване: Рибарник с площ от 60,499 дка с идентификатор 05611.67.4 по КК на гр. Борово, в местността „Арпалъка”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена.
ІІ. Начална наемна цена - 30,00 лв./дка на година без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 100,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 62,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 08.03.2021 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА …………………………………….
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед № 050/05.02.2021г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

20.01.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Решение №152/29.12.2020г. на ОбС-Борово и

Заповед № 018/18.01.2021г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

 І. На 05.02.2021г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на МПС - товарен автомобил НИСАН КИНГКАБ с рег. № Р 6001 АК.
ІІ. Начална продажна цена: 1 236,00 лева  без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV. Депозит за участие: 50 % от началната продажна цена с включено ДДС, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ. Цена на тръжната документация: 45,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.02.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация, подаване на заявление за участие в повторния публичен търг и внасяне на депозит се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                                                
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО     

 

 ***

14.01.2021

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Заповед № 010/08.01.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 29.01.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Две помещения с обща площ 22,44 кв.м., разположени на І етаж в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр.Борово - ЧОС с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за клуб.
ІІ. Начална месечна наемна цена: 2,00 лева/кв.м. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 05.02.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

В изпълнение на Заповед № 009/08.01.2021 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 28.01.2021г. от 10:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на Две помещения с обща площ 32,70 кв.м., разположени на ІІ етаж в сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово - ЧОС с АОС № 1561/01.06.2015г., които ще се използват за офиси.
ІІ. Начална месечна наемна цена: 3,00 лева/кв.м. без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  търга.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.02.2021г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 

 

 ***

 

07.12.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 496/03.12.2020г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 22.12.2020г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на клетка № 4 с площ от 14,11 кв.м, за офис, разположена в обект „Покрит пазар” с идентификатор 05611.1.2166.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе – ЧОС с АОС № 2016/09.10.2018г.
ІІ. Начална наемна цена: 3,00 лева/кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 3 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги (ЦАУ) на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.12.2020г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на Община Борово

 

 ***

 

30.10.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на Решение №133/30.09.2020г. на ОбС – Борово и
Заповед № 422/29.10.2020г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 16.11.2020 г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичeн търг с явно наддаване за предоставяне под наем на поземлен имот – публична общинска собственост с АОС №115/22.11.2000г. с начин на трайно ползване: Язовир с площ от 30,387 дка с идентификатор 053117.90.204 по кадастралната карта на с. Обретеник, в местността „Фотула”, на оператор за стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирна стена.
ІІ. Начална наемна цена - 4,00 лв./дка на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 1 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в публичния търг - 100,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.  Срок на договора - 10 (десет) години.
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг се подава в ЦАУ на община Борово  до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 62,50 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” на общината срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта  на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.11.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           

      За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

06.10.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

      в изпълнение Заповед № 384/01.10.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І. На 21.10.2020г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения, предназначени за аптека, както следва: помещение с площ 19 кв.м., помещение с площ 17 кв.м и две обслужващи помещения с обща площ 6,30 кв.м., разположени на партерния етаж на административната сграда на община Борово с идентификатор 05611.1.516.1, със застроена площ 468 кв.м.-частна общинска собственост с АОС №1064/16.08.2011г. намираща се в ПИ с идентификатор 05611.1.516.
ІІ. Начална наемна цена за – 2,80 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 (пет)  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 17:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
  Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.10.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.
           
За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

09.09.2020 

О Б Я В Л Е Н И Е
      в изпълнение Заповед № 343/01.09.2020 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 24.09.2020 г. от 10:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за лекарски кабинет, кабинет за дентална медицина и кабинет за лабораторни изследвания, разположени на II – ри етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово по обекти, както следва:
ОБЕКТ №1:
Две помещения с обща площ 31,50 кв.м., които ще се използват за лекарски кабинети; ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.
ОБЕКТ №2:
Две помещения с обща площ 33,70 кв.м., които ще се използват за кабинети по дентална медицина; ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.
ОБЕКТ №3:
Едно помещение с площ от 8,79 кв.м., което ще се използва за лабораторни изследвания; площ от 3,00 кв.м. - част от помещение, обособено за чакалня с обща площ от 6,82 кв.м.; ¼ част от санитарен възел с площ от 5,00 кв.м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв.м.
ІІ. Начална наемна цена:1,00 лв./кв. м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване:10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичните търгове, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичните търгове.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторни публични търгове ще се проведат на 30.09.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторните публични търгове, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търговете.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

04.09.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 94/30.06.2020г. на ОбС – Борово и
Заповед № 339/01.09.2020г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 21.09.2020г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на площ от 2 кв.м. за монтиране на АТМ – терминално устройство (банкомат), представляващ част от партерния етаж в административната сграда на община Борово, разположена в ПИ с идентификатор 05611.1.516 по КК на гр. Борово - ПОС с АОС №1018/10.01.2011год.
ІІ. Начална наемна цена за монтиране на АТМ–терминално устройство(банкомат) – 35,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 (пет) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги (ЦАУ) на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.09.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

26.08.2020

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Решение № 65/27.02.2020 г. на ОбС-Борово и
Заповед № 324/24.08.2020 г. на Кмета на Община Борово,

 

                  ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

 

Дата на провеждане на търга

 

Землище

 

Начален час

Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закуп на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

09.09.2020г.

17.09.2020г-09:30ч.

16.09.2020г.

10.09.2020г

Батин

10:30ч.

09.09.2020г.

17.09.2020г-10:30ч.

16.09.2020г.

 

Екзарх Йосиф

11:30ч.

09.09.2020г.

17.09.2020г-11:30ч.

16.09.2020г.

 

Обретеник

09:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-09:30ч.

17.09.2020г.

Борово

10:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-10:30ч.

17.09.2020г.

11.09.2020г

Брестовица

11:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-11:30ч.

17.09.2020г.

 

Волово

13:30ч.

10.09.2020г.

18.09.2020г-13:30ч.

17.09.2020г.


ІІ. Имотите, предмет на търговете, както и началната наемна цена, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед № 324/24.08.2020г. на Кмета на Община Борово - публикувано на официалната страница на общината: https://www.borovo.org/bg/targove.html
ІII. Стъпка на наддаване за имот – 1 % от началната наемна цена.
IV. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2020/2021.
V. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІ. Цена на тръжната документация: 50,00 лв. – невъзстановими. Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 70 00.
VIII. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
IХ. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
Х. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

 

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

31.07.2020

 О Б Я В Л Е Н И Е
В изпълнение на  Решение № 94/30.06.2020г. на ОбС – Борово и
Заповед № 284/28.07.2020г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 19.08.2020 г.  от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за  отдаване под наем на площ от 2 кв.м. за монтиране на АТМ – терминално устройство ( банкомат ), представляващ част от партерния етаж в административната сграда на община Борово, разположена в ПИ с идентификатор 05611.1.516 по КК на гр. Борово – публична общинска собственост с АОС №1018/10.01.2011год.
ІІ. Начална наемна цена за монтиране на АТМ–терминално устройство(банкомат) – 35,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 100,00 лева, платими в касата на общината или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет ) години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в Център за административни услуги (ЦАУ) на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция “УТОС”, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 26.08.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

   За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Заповед № 285/28.07.2020 г. на Кмета на Община Борово,

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от (ОПФ) на Община Борово за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури, както следва:

 

Дата на
провеждане на търга

 

Землище

 

Начален
час

Краен срок за закупуване на тръжна
документация, внасяне на
депозит и
подаване на
заявление за
участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закупуване на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

14.08.2020г.

 

21.08.2020г.

17.08.2020г

Батин

11:00ч.

14.08.2020г.

24.08.2020г

21.08.2020г.

 

Екзарх Йосиф

13:30ч.

14.08.2020г.

 

21.08.2020г.

 

Обретеник

09:30ч.

17.08.2020г.

 

24.08.2020г.

18.08.2020г

Борово

11,00ч.

17.08.2020г.

25.08.2020г

24.08.2020г.

 

Волово

13,30ч.

17.08.2020г.

 

24.08.2020г.

 

Брестовица

14,30ч.

17.08.2020г.

 

24.08.2020г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ЗАПОВЕД  № 285 / 28.07.2020г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОРОВО
ІІ. Имотите, предмет на търговете, са подробно описани в Приложение №1 към Заповед №285/28.07.2020г. на Кмета на Община Борово-публикувано на официалната страница на общината: https://www.borovo.org/bg/targove.html
ІІІ. Начална наемна цена: 60,00 лв./дка за всички категории земи.
ІV. Стъпка на наддаване за имот - 10% от началната наемна цена.
V. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) стопански години.
VІ. Размерът на депозита за участие в търга е 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота и е обявен за всеки имот в Приложение №1. Същият се внася в брой в касата на общината или по банков път: IBAN: BG 60 CECB 9790 3370 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІІ. Търговете ще се проведат в Заседателната зала на Община Борово.
VІІІ. Цена на тръжната документация: 50,00 лв. – невъзстановими. Тръжната документация се закупува от ЦАУ на общината. При заплащане на сумата по банков път: IBAN: BG 73 CECB 9790 8470 3806 00, BIC: CECB BGSF, ЦКБ АД с код на плащане 44 70 00.
ІХ. Тръжна документация се получава от служител в Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
Х. Документите за участие в търговете се подават в ЦАУ на общината в запечатан и оформен съгласно условията на тръжната документация плик.
ХІ. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед № 120/01.04.2020 г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.На 30.04.2020г. от 10:30ч. в Посетителски център на Община Борово с адрес: гр. Борово, бул. «Шести септември» №35 ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 25 кв.м от недвижим имот, представляващ помещение с площ  от 50 кв.м., разположено в сграда за услуги, находяща се в центъра на с. Горно Абланово, в близост до имот 514 в кв.62, до улица с О.К. 337-378 - частна общинска собственост с АОС № 7/01.03.1999г., което да се използва като салон за фризьорски услуги.
ІІ.Начална наемна цена: 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване: 5 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга: 50,00лв., платими в касата на общината или по банков път  до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 1 (една) година.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация:18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжната документация се получава от Дирекция “УТОС” при Община Борово, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  07.05.2020г. на същото място и в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53 (120)

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
                                                           
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

 

19.02.2020

О Б Я В Л Е Н И Е


в изпълнение на  Заповед № 048/17.02.2020г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 


І.
На 05.03.2020г. от 10:30ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, което да се използва за офис, с площ от 16 кв.м., разположено в сграда бивш селски здравен участък, представляващ едноетажна, сглобяема конструкция, разположена в УПИ IV в кв. 39 по регулационния план на с. Батин, общ. Борово – ЧОС с АОС № 506/19.01.2004г.
ІІ. Начална наемна цена: 2,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие в търга: 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.03.2020г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

 

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
За Кмет на Община Борово,
съгласно Заповед №044/14.02.2020г.
на Кмета на Община Борово

 

 ***

 

10.01.2020

О Б Я В Л Е Н И Е
      в изпълнение Заповед № 003/03.01.2020 г.
на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:


І.
На 24.01.2020 г. от 09:30 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на: Две помещения с обща площ 29,55 кв. м., които ще се използват за лекарски кабинети; Санитарен възел с площ от 6,00 кв. м. и 1/5 част от санитарен възел с площ от 8,00 кв. м., разположени на втория етаж в масивна, триетажна сграда с идентификатор 05611.1.1301.1 по КК на гр. Борово, обл. Русе - частна общинска собственост с АОС № 1561/01.06.2015г.
ІІ. Начална наемна цена:1,00 лв./кв. м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване:10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора: 5 години.
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи, се подават в ЦАУ на Община Борово до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 31.01.2020 г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

 За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 ***

 

 

 

22.11.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №580/31.07.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед № 028/20.11.2019г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 09.12.2019г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот - Съоръжения с площ от 1 800 кв.м., представляващи бетонови стени с асфалтово дъно – бивши силажни ями, построени в ПИ №408036 – собственост на МЗХГ, в землището на с.Обретеник – частна общинска собственост с АОС №2138/16.07.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота: 15 306,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване: 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга: 5 000,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 16.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 10.12.2019г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен с площ от 1,00 кв.м., за поставяне на автомат за топли напитки, който е част от използваемата площ от партерния етаж в сграда с идентификатор 05611.1.516.1 по кадастралната карта на гр.Борово – масивна, триетажна, цялата със застроена площ от 468 кв.м., представляваща административна сграда на Община Борово - публична общинска собственост с АОС №1018/10.01.2011г.
ІІ. Начална наемна цена: 21,00 лева /кв.м. на месец без ДДС;
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем: 5 години.
V. Депозит за участие в търга - 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация: 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на терена се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120


ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

 

09.11.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
 в изпълнение на  Решение №608/21.10.2019г. на ОбС – Борово,


и Заповед № 013/08.11.2019г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 27.11.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на 700 кв.м. от УПИ III - 282 с обща площ от 840 кв.м. в кв.14 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф с НТП Дворно място – частна общинска собственост с АОС №2163/26.08.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 2 380,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 04.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №607/21.10.2019г. на ОбС – Борово,
и Заповед № 012/07.11.2019г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 25.11.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с № 449 в кв.71 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф, представляващ застроено дворно място с площ от 1 880 кв.м. – частна общинска собственост с АОС № 1923/09.12.2016г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 6 392,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.12.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

 ***

05.11.2019
Община Борово обявява НОВ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.
 26.11.2019 г.
- Протокол от провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
27.11.2019 г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за класиране на участници в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
16.12.2019 г.
- Договор за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Борово.


 ***

 

15.10.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №596/25.09.2019г. на ОбС – Борово,
и Заповед № 479/11.10.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №442/24.09.2019г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

 

І. На 30.10.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ ПИ с идентиф. 05611.1.1230 по КК на гр.Борово с площ от 1144 кв.м. (номер по предходен план 1230, парцел XIII в кв.112), Дворно място – частна общинска собственост с АОС №2162/26.08.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 3 707,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от Дирекция „УТОС“ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.11.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕРИЯ БОРИСОВА
За Кмет на Община Борово
(съгласно Заповед №442/24.09.2019г.
на Кмета на Община Борово)

 

 ***

 

 

11.09.2019

З А П О В Е Д  

№ 420

гр. Борово, 10.09.2019 г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.9, ал.3 от Наредба № 10 на ОбС - Борово,

 

Н А Р Е Ж Д А М:  


І.
ОТМЕНЯМ Заповед № 409/05.09.2019г. на Кмета на Община Борово, поради това, че са установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен.
ІІ. ПРЕКРАТЯВАМ  процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот - Съоръжения с площ от 1 800 кв.м., представляващи бетонови стени с асфалтово дъно – бивши силажни ями, построени в ПИ №408036 – собственост на МЗХГ, в землището на с.Обретеник – частна общинска собственост с АОС №2138/16.07.2019г.
ІІІ. В случай, че до настоящия момент има физически или юридически лица закупили тръжни документи или подали документи за участие, да бъдат незабавно писмено уведомени за прекратяване на процедурата, а внесените депозити за участие в търга да се възстановят.
ІV. Настоящата заповед да се публикува в регионален вестник, както и на официалната страница на общината.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Валерия Борисова – Заместник кмет на Община Борово.

Настоящата заповед да се връчи на Зам.-кмет на Община Борово, Директор на Дирекция „УТОС“ и Гл.експерт „ПО“ за сведение и изпълнение.

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ (п)
Кмет на Община Борово

 

 

 ***

 

09.09.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №580/31.07.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед №409/05.09.2019г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 25.09.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот - Съоръжения с площ от 1 800 кв.м., представляващи бетонови стени с асфалтово дъно – бивши силажни ями, построени в ПИ №408036 – собственост на МЗХГ, в землището на с.Обретеник – частна общинска собственост с АОС №2138/16.07.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 15 306,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител в ЦАУ, срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 02.10.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

07.08.2019

О Б Я В Л Е Н И Е


в изпълнение на Решение №515/27.02.2019г. на ОбС-Борово и
Заповед № 354/02.08.2019г. на Кмета на община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и мери от ОПФ на община Борово на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ, както следва:

Таблица №1     

 

Дата на провеждане на търга

 

Землище

 

Начален

час

Краен срок за закуп. на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в търга

 

Дата и час на повторен търг

Краен срок за закуп на тръжна док-ция, внасяне на депозит и подаване на заявл. за участие в  повторен търг

 

Горно Абланово

09:30ч.

21.08.2019г.

29.08.2019г-09:30ч.

28.08.2019г.

22.08.2019г

Батин

10:30ч.

21.08.2019г.

29.08.2019г-10:30ч.

28.08.2019г.

 

Екзарх Йосиф

11:30ч.

21.08.2019г.

29.08.2019г-11:30ч.

28.08.2019г.

 

Обретеник

09:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-09:30ч.

29.08.2019г.

Борово

10:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-10:30ч.

29.08.2019г.

23.08.2019г

Брестовица

11:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-11:30ч.

29.08.2019г.

 

Волово

13:30ч.

22.08.2019г.

30.08.2019г-13:30ч.

29.08.2019г.


         
ІІ. Имотите, предмет на търговете представляват 132 имота с НТП Пасище, мера, както следва >>
ІІІ.
Начална тръжна цена – колона 9 от таблица №2 от т.II. 
ІV. Стъпка на наддаване за имот - 1% от началната тръжна цена.
V. Депозитът за участие в размер на 20% от началната тръжна цена, умножена по предоставяната площ от имота, е обявен в колона 10 от таблица №2 от т.II и се внася в касата на община Борово или по банков път на следната банкова сметка:
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе, до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичните търгове.
VІ. Срок за отдаване под наем -1 стопанска година 2019/2020
VІІ. Цена на тръжната документация за землище – 65,00 лева с включен ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от ЦАУ срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичните търгове.

За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВО

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед №353/02.08.2019г. на Кмета на Община Борово

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 22.08.2019г. от 08:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ с идентификатор 05611.1.1412 по КК на гр.Борово (УПИ V в кв.17“в“ по регулационния план на гр.Борово) с площ 27 646 кв.м., представляващ незастроен имот – ЧОС с АОС № 1019/17.01.2011г. - за обработване.
ІІ. Начална наемна цена за имота 60,00 лв./дка без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имота - 5 години.
V. Депозит за участие в търга - 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация: 18,00 лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава в ЦАУ на общината срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.08.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 

 ***

06.08.2019

      О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на Заповед № 351/02.08.2019 г. на Кмета на община Борово

 

 ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА: 

І. На 21.08.2019г. от 9:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПИ № 044022 в местността „Кръста“ по КВС на с.Волово, НТП Полска култура, V – та категория и площ от 6,525 дка – ЧОС с АОС №11/09.12.1999г. и ПИ № 033002, разположен в местността „В село“ по КВС на с.Волово, НТП Изоставена нива, IV- та категория с площ от 12,861 дка – ЧОС с АОС №1034/29.03.2011г., за обработване с цел производство и добив на селскостопанска продукция – едногодишни полски култури.
ІІ. Начална наемна цена: 60,00 лв./ дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване: 10% от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие: 50,00 лв., платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок за отдаване под наем: 5 (пет) стопански години
VІ. Цена на тръжната документация: 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІ. Тръжна документация се получава в ЦАУ срещу представен платежен документ.
VІІІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на община Борово до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
IX. Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
X. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на  28.08.2019г. на същото място в същия час.

За справки и информация на тел: 08140/22-53/120

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
   Кмет на община Борово

 

 ***

 

18.04.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

     

в изпълнение Заповед № 161/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 10:30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 19 кв.м., находящо се в полумасивна, двуетажна сграда, бивша „Здравна служба”,  със застроена площ 114 кв.м., построена в УПИ ХІV 537 в кв.27 по регулационния план на с.Горно Абланово-частна общинска собственост, с АОС № 220/19.11.2001г. за кабинет по дентална медицина.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 162/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 09:30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 30 кв.м., находящи се в полумасивна, двуетажна сграда, бивша „Здравна служба”,  със застроена площ 114 кв.м., построена в УПИ ХІV 537 в кв.27 по регулационния план на с.Горно Абланово-частна общинска собственост, с АОС № 220/19.11.2001г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

  За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 160/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 09:00 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на три помещения с обща площ от 76 кв.м., разположени в сграда „Селски здравен участък“ – сглобяема конструкция на един етаж, цялата с площ от 127 кв.м., построена в УПИ ІV в кв.39 по регулационния план на с.Батин - частна общинска собственост с АОС № 506/19.01.2004г., които да се използват за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

    За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение Заповед № 159/15.04.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА:

І. На 03.05.2019г от 11:30 часа в заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 40 кв.м. разположени на първия етаж в масивна двуетажна сграда бивша “Здравна служба” със застроена площ 150 кв.м., находяща се в УПИ VІ 249 в кв.30 по регулационния план на с.Обретеник, общ.Борово - частна общинска собственост  с АОС № 219/19.11.2001г., за лекарски кабинети.
ІІ. Начална наемна цена за – 0,60 лева/кв.м. на месец без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване –  10 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие 50,00 лева платими в касата на общината или по банков път
BG 60 СЕСВ 9790 3370 3806 00
BIC  CECB BG SF
ТБ “ЦКБ” АД – клон Русе
до 16:00 часа на деня предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора - 5 ( пет )  години
VІ. Заявления по образец за участие в публичния търг заедно със всички необходими документи се подават в Център за административни услуги на  община Борово до 16:00 часа на деня предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжната документация – 18,00 лева без ДДС /невъзстановими/, платими в Център за административни услуги на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” стая 203 на общината, срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00 часа на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 10.05.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в публичния търг, се извършва в Център за административни услуги на общината до 16:00 ч. на деня, предхождащ деня на търга.

       За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

27.03.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Решение №517/27.02.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед №107/21.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 10.04.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, представляващи 6 броя УПИ – празни дворни места в кв.88 по регулационния план на с.Горно Абланово, както следва:
1. УПИ II – 866 с площ от 1 000 кв.м. – ЧОС с АОС №479/15.09.2003г.;
2. УПИ III – 866 с площ от 860 кв.м. – ЧОС с АОС №480/15.09.2003г.;
3. УПИ IV – 869 с площ от 870 кв.м. – ЧОС с АОС №481/15.09.2003г.;
4. УПИ V – 869 с площ от 880 кв.м. – ЧОС с АОС №482/15.09.2003г.;
5. УПИ VI – 870 с площ от 910 кв.м. – ЧОС с АОС №483/15.09.2003г.;
6. УПИ VII – 870 с площ от 910 кв.м. – ЧОС с АОС №484/15.09.2003г.
ІІ. Начална продажна цена за имотите:
1. За УПИ II – 866: 2270,00 лева без ДДС;
2. За УПИ III – 866: 1952,00 лева без ДДС;
3. За УПИ IV – 869: 1975,00 лева без ДДС;
4. За УПИ V – 869: 1998,00 лева без ДДС;
5. За УПИ VI – 870: 2066,00 лева без ДДС;
6. За УПИ VII – 870: 2066,00 лева без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 17.04.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Решение №522/27.02.2019г. на ОбС – Борово и
Заповед №108/22.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 11.04.2019г. от 11:00ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ Обособена част (търговски помещения) с обща площ от 159 кв.м., разположени на първия етаж от масивна двуетажна Комбинирана сграда, цялата със застроена площ от 520 кв.м., построена в УПИ XVI – 161, в кв.41 по регулационния план на с.Екзарх Йосиф – ЧОС с АОС №2133/21.02.2019г.
ІІ. Начална продажна цена за имота 9 031,00 лв. без ДДС.
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имотите се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.04.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед №110/22.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:

І. На 12.04.2019г. от 13:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 1,500 дка от общински имот №015001 с обща площ от 74,565 дка по картата за възстановена собственост на землището на с.Волово, община Борово, обл. Русе, разположен в местността „В село“, VI – та (шеста) категория с НТП Изоставена нива – частна общинска собственост с АОС № 643/28.11.2005г. за поставяне на кошери с пчелни семейства.
ІІ. Начална наемна цена - 40,00 лв./дка за година.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV. Депозит за участие – 50,00 лева, платими в касата на община Борово или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V. Срок на договора – 5 години
VІ. Заявление по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ. Цена на тръжна документация - 18,00лв. без ДДС (невъзстановими), платими в ЦАУ на общината.
VІІІ. Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост”  срещу представен платежен документ.
ІХ. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х. В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.04.2019г. на същото място в същия час. Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ

Кмет на община Борово

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Заповед №109/22.03.2019г. на За Кмета на Община Борово
(съгласно Заповед №092/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово)

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І. На 12.04.2019г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 05611.1.1012 по КК на гр.Борово (УПИ VІ-1012 в кв.41 по регулационния план на гр.Борово) с площ 1611 кв.м., представляващ незастроен имот – частна общинска собственост с АОС № 1131/09.04.2012г. за обработване.
ІІ. Начална наемна цена за имота 60,00 лв./дка без ДДС.
ІІІ. Стъпка на наддаване - 5 % от началната продажна цена.
ІV. Срок за отдаване под наем на имота - 10 години.
V. Депозит за участие в търга - 50,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация -18,00лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.04.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

01.03.2019

О Б Я В Л Е Н И Е

в изпълнение на  Решение № 504/30.01.2019г. и
Заповед №053/26.02.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І.На 15.03.2019г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен №1 с площ от 15 кв.м., разположен в ПИ с идентификатор 05611.1.627, целият с площ от 4 320 кв.м., представляващ терен “Зелени площи” - централен парк на гр.Борово - публична общинска собственост с АОС № 1017/10.01.2011г., за монтиране на преместваем обект за обществено хранене.
ІІ.Начална наемна цена - 3,00 лева/кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 5 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора - 10 години.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.03.2019г. на същото място, в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово 

 

О Б Я В Л Е Н И Е


в изпълнение на  Решение № 505/30.01.2019г. и
Заповед №052/26.02.2019г. на Кмета на община Борово

 

ОБЩИНА  БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ  ОБЯВЯВА: 

І.На 15.03.2019г. от 14:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение, което да се използва като кабинет за физиотерапевтични и рехабилитационни процедури, с площ от 24 кв.м., разположено на втория етаж в Сграда „Център за социална рехабилитация и интеграция“ – масивна двуетажна с идентификатор 05611.1.172.1 - публична общинска собственост с АОС № 1079/15.09.2011г.
ІІ.Начална наемна цена - 1,00 лв./кв.м. на месец без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 10 % от началната наемна цена.
ІV.Депозит за участие в търга-50,00лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Срок на договора - 5 години.
VІ.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІІ.Цена на тръжната документация - 18,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІІ.Тръжна документация се получава от служител на “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
ІХ.Оглед на обекта на публичния търг се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
Х.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.03.2019г. на същото място, в същия час.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово

 

 ***

 

15.01.2019

О Б Я В Л Е Н И Е
в изпълнение на  Решение №476/28.11.2018г. на ОбС – Борово и Заповед
008/10.01.2019г. на Кмета на Община Борово

 

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ ОБЯВЯВА:


І.На 30.01.2019г. от 10:30ч. в Заседателната зала на община Борово ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, представляващ ПИ с идентификатор 05611.1.1304 по КК на гр.Борово – незастроен имот с площ от 754 кв.м. – ЧОС с АОС №1970/16.03.2017г.
ІІ.Начална продажна цена – 2 963,00 без ДДС. 
ІІІ.Стъпка на наддаване - 1 % от началната продажна цена.
ІV.Депозит за участие в търга - 100,00 лв., платими в касата на общината или по банков път до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
V.Заявления по образец за участие в публичния търг, заедно с всички необходими документи се подават в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на  публичния търг.
VІ.Цена на тръжната документация - 45,00 лв. без ДДС, платими в ЦАУ на общината.
VІІ.Тръжна документация се получава от служител “Общинска собственост” срещу представен платежен документ.
VІІІ.Оглед на имота се извършва всеки работен ден до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на публичния търг.
ІХ.В случай на неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.02.2019г. на същото място, в същия час. Закупуване на тръжна документация, внасяне на депозит и подаване на заявление за участие в повторния публичен търг, се извършва в ЦАУ на общината до 16:00ч. на деня, предхождащ деня на повторния публичен търг.

            За справки и информация  на тел: 08140/22-53/118

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на община Борово