Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ – ГР. БОРОВО

 

7174 гр. Борово, обл. Русе, бул. “България „ 42
email: zj_borovo@abv.bg

 

Защитено жилище за хора с умствена изостаналост осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на  хора със специални потребности, уют и удобство. Това са важни предпоставки, за да се развият техните потенциални възможности да бъдат ценни участници в живота на общността, да се подготвят доколкото е възможно да водят независим ,,самостоятелен  начин на живот. Предлаганите социални услуги и начина на организация на живота и дейностите в къщата допринасят за добиване на самочувствие, че са равнопоставени членове и имат равни шансове за живот и реализация като всички членове на обществото.
Доставчик на социалната услуга е Община Борово.

Целева група:
ЗЖХУИ – гр. Борово е заведение за предоставяне на социални услуги в общността, държавна дейност.  КАПАЦИТЕТ 8 БР.
Потребители на услугата в  ЗЖХУИ са лица с умствена изостаналост с  над 50 % ЕР на ТЕЛК; 

Социалните услуги, които предоставя Защитено жилище са:
- защита на правата на потребителите;
- съдействие за задоволяване на ежедневни
потребности;
- съдействие за осигуряване на медицинска и стоматологична помощ и услуги;
- задоволяване на потребности от социални контакти;
- помощ при изграждането на социални умения и трудови навици;
- подпомагане на социалната интеграция;
- застъпничество пред институции, имащи отношение към благополучието на потребителите на социални услуги;
- разходки и екскурзии,културни мероприятия и занимания;
- съдействие за включване в обучителни програми “в” и “извън” Защитеното жилище;
- съдействие за осигуряване на трудова заетост;
- осигуряване на възможност за самостоятелно организиране  на свободното време;
- защитеното жилище предлага денонощна грижа за потребителите и създава възможности да водят относително независим и самостоятелен пълноценен начин на живот.

В Защитеното жилище има изработена дневна програма, включваща различни видове терапевтични дейности – здравеопазване и здравословен начин на живот, хигиена и битови навици, трудова терапия /битов труд и труд в личното стопанство, цветарство, градинарство,  кухня и поддържане на бита, разпределение на бюджетните средства, пазаруване/,  безопасност на движение по пътищата,  занимателна терапия /поддържане на лични интереси и социализация на личността чрез общуване със съседската общност, рисуване, музикотерапия/.
Изготвените правила, програми и създадената организация на обслужване са предпоставка за успешна интеграция на потребителите на социалната услуга защитено жилище за хора с умствена изостаналост - гр. Борово.