Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – с. Брестовица

 

Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост "Св. Мина"


ЦНСТЛУИ "Св. Мина" с. Брестовица е социална услуга в общността от резидентен тип. Форма на  социална услуга, насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Услугата  осигурява на лицата с увреждания среда близка до семейната. Грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим начин на живот подпомогнати от специалисти съобразно индивидуалните особености на всеки потребител. Предназначена за лица с различна степен на умствена изостаналост.
Услугата осигурява подходящо равнище на подкрепа, което дава възможност на хората да постигнат максимална самостоятелност и контрол над собствения си живот. Лицата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.
ЦНСТЛУИ „Св. Мина”  с. Брестовица е делегирана от държавата дейност, разкрита със заповед № РД 01-119/28.01.2014г. на изпълнителния директор на АСП с  капацитет 12 места. Разрешението се счита в сила от 01.02.2014г. Контролът по изпълнение на Заповедта е възложена на  Регионална дирекция за социално подпомагане.
Доставчик на услугата е община Борово.
Потребителите са лица изведени от специализирани институции за стари хора и възрастни хора  с увреждания с ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК.
Действително заети места -12 места.
Брой лица с ЕР на ТЕЛК  над 72% – 12 лица.
От тях:
С чужда помощ – 6 лица.
Без чужда помощ – 6лица.

Лица, за които е налице риск от институционална грижа.
На потребителите в ЦНСТЛУИ”Св. Мина”, имащи възможност и желания се осигурява съдействие за участие в образователни програми. Една група  от лицата посещават ЦСРИ”Детелина „ гр. Борово. Друга група посещават  ДЦВХУ с. Брестовица. Три от лицата учат в друго населено място, за придобиване степен на квалификация. Осигурен е достъп до образователни услуги и информация по отношение на социални и личностни умения за живот:
Битови умения
Умения за поддържане на самостоятелно домакинство – приготвяне на храна, пране и гладене, умения за безопасно използване на домакинските и други видове електрически уреди. Запознаване с хранителните продукти. Избор на подходящо облекло и грижа за дрехите.

      

Дневен център за възрастни хора с увреждания „ Св. Иван Рилски”

Със заповед на АСП се открива Дневен център за възрастни хора с увреждания с. Брестовица с капацитет 10 места, считано от 01.08.2015 г. делегирана от държавата дейност.
Социалната услуга създава условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързано със  задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.

  Преки ползватели на услугите в ДЦВХУ са:
Възрастни хора с увреждания, над 18г. възраст от общността с ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК.
Възрастни хора с увреждания над 18г. възраст, настанени в СУ    резидентен  тип  с ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК.

 

Услугите, предоставяни в ДЦВХУ "Св.Иван Рилски"  са в следните направления:
Ателие по арт-терапия – "Приложни и изобразителни дейности" – аппликация, рисуване, мозайка, шивачество, моделиране, работа с природни материали, работа с отпадъчни материали  и др.
  Готварство
  Ателие - цветарство
  Изкуства – приказкотерапия, музикотерапия, танци и др.
  Спорт

Цели на ДЦВХУ са:
1.Гарантиране на равноправното положение на хората с увреждания ;
2.Преодоляване на социалната изолация;
3.Оказване на подкрепа на възрастните хора с увреждания и техните семейства;
4.Осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки потребител;
5.Психологическа подкрепа чрез:езикова и говорна терапия/логопедични занимания/, психотерапия поведенческа и позитивна;
6.Съхраняване, възстановяване и придобиване на знания и умения, навици за справяне с нуждите на ежедневието;
7.Подпомагане успешното интегриране на потребителите в  общността с оглед  пълноценната им социална реализация;
8.Постигане на независимост в битовите умения;
9.Съхраняване, възстановяване и придобиване на умения за самообслужване ;
10.Адекватно социално поведение;
11.Участие в живота на общността
12.Комуникация;
13.Психомоторно и физическо развитие ;
14.Емоционално развитие;
15.Образователно развитие;
16.Посочените умения, знания и навици се развиват чрез изпълнението на изготвени индивидуални планове.

 

ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост „Св. Екатерина”
Капацитет: 12 места /3 жени и 9 мъже/
Адрес: с. Брестовица, общ. Борово, ул. „Янтра”№9
Телефон за контакт: 081462 231; 081462 322

Доставчик на социалната услуга – община Борово.
Услугата се управлява от Директор, назначен от Доставчика на социалната услуга.
Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с увреждания е нова форма на социална услуга, насочена към възрастни хора с увреждания, които имат нужда от 24-часова грижа. Това е социална услуга от резидентен тип, която се разкрива на база идентифицирани потребности на населението в общината от такъв вид услуга.
ЦНСТ „Св. Екатерина“ създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в ЦНСТ са насочени към създаването на условия за равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.
Разкриват се специализирани ЦНСТ за лица с увреждания и стари хора с висока степен на зависимост от грижа. Лицата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.
Цел:
Основната цел на предоставяните услуги в Център за настаняване от семеен тип е осигуряване качество на живот, което гарантира благосъстоянието и недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на  индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за потребителите на услугата.
Задачи:
- Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата чрез подходящи грижи и да се осигурят условия за тяхното надграждане;
- Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която лицата да развиват пълноценно своите възможности;
- Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп на лицата с увреждания до обществени сгради и културни средища /читалища, библиотеки, клубове, общински центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и др./ и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, образователни и други услуги;
- Да се осигурят адекватни услуги, условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество на обслужване на лицата с увреждания;
- Да се предоставят набор от услуги и грижи, чрез които потребителите имат възможността да упражнят правото си на избор по отношение на свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и социални отношения, и религиозна принадлежност;
- Да се оказва съдействие на лицата за поддържане на връзките им с роднини и близки или възможност за реинтеграция;
- Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко лице въз основа на екипно обсъждане, екипно вземане на решение с активно включване на лицето и съобразяване с неговите желания;
- Определяне на потребностите на индивида с цел установяване на необходимостта и правото му на подпомагане и постигане на съгласие, относно приоритетите и целите на намесата.

Целеви групи
Потребители  на Център за настаняване от семеен тип са:
- лица изведени от специализирани институции за стари хора и възрастни хора с увреждания;
- лица, за които е налице риск от институционална грижа.

 

Преходно жилище „ ПАТИЛАНЦИ”


Преходно жилище „ ПАТИЛАНЦИ”  с. Брестовица е делегирана от държавата дейност, разкрита от 01.01.2014 г. със заповед № 121/ 28.01.2014 г. на изпълнителния директор на АСП .
Социална услуга от резидентен тип с  капацитет 6 места, която осигурява възможност и условия за водене на независим начин на живот с помощта на професионалисти. Всички дейности, извършвани в „Преходно жилище”, са насочени изцяло към формиране и затвърждаване на умения у младежите и девойките за самостоятелен живот. В периода на ползване на услугата потребителите придобиват по-голяма самостоятелност. Услугата „Преходно жилище” дава възможност да се „изпробва” тази самостоятелност в защитената среда.
- Потребителите са младежи и девойки  от специализирана институция  над 16 годишна възраст с дълъг институционален престой, за които няма възможност за интеграция в семейна среда или близка до семейната:
- Младежи и девойки от общността, които се налага да ползват услуга от резидентен тип, поради невъзможност да живеят в семейната среда или близка до семейната среда:
- Лица навършили 18 години ползват услугата Преходно жилище в случаите, когато са учащи, но не по- вече от 20 годишна възраст.
Цели на социалната услуга:
- Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална         интеграция на потребителите на социалната услуга.
- Осъществяване на дейности за постигане на социално включване.
- Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна  среда, с възможност за подкрепа и изява.
Основни принципи на работа в преходно жилище:
- Доброволност при ползване на социалната услуга.
- Зачитане и уважение на личността на потребителите.
- Зачитане правото на мнение по въпроси касаещи интересите на потребителите.
- На потребителите в Преходно жилище имащи
възможност и желания се осигурява съдействие за  участие в образователни програми, които да съответстват на възрастта и личния избор на потребителите. Осигурен е достъп до образователни услуги и информация по отношение на социални и личностни умения за живот.
ПЖ „Патиланци“, сичитано от 01.08.2016г. ще бъде закрито.
Считано от 01.08.2016г. ще бъде открит ЦНСТ за възрастни хора с деменция.