Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с увреждания „Детелина” - град Борово

“Център за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги, който включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.
ЦСРИ „Детелина” е разкрит през 2004г. като делегирана от държавата дейност с капацитет 68 места. През 2006г. поради видимата устойчивост на социалната услуга, непрекъснато растящ брой на лицата желаещи да я ползват и подобряване на здравословното състояние на ползвателите, капацитетът е увеличен на 90 потребители. Поради това, че всички услуги се ползват почасово се настаняват потребители над капацитета – до 125 лица. Услугите в ЦСРИ “Детелина” са краткосрочни – до три месеца и дългосрочни – над три месеца, но не повече от дванадесет месеца. Видът на предоставяните услуги зависи от желанието на потребителя и на оценката на екипа от специалисти.
Центърът осигурява безпрепятствен достъп в съответствие с нормативните изисквания за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. Предвиден е асансьор за потребителите на услугата, които имат затруднения в придвижването.
Потребители на услуги в ЦСРИ “Детелина” са лица с физически, сензорни, интелектуални и множествени увреждания с 50 и над 50 % ЕР на ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, както и лица настанени в специализираните институции или в социални услуги от резидентен тип.

Услугата функционира при спазване на следните принципи и ценности:

Принципи:
- Зачитане на човешкото достойнство, свободата на личния избор и независимостта;
- Зачитане правото на лицата на изразяване на мнение и изслушване;
- Доброволност при ползване на услугите в ЦСРИ;
- Прилагане на индивидуален подход при предоставяне на дейностите за подкрепа;
- Уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото разнообразие;
- Поверителност;
- Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

Ценности

- Недискриминация по пол, етническа принадлежност, здравословно състояние, възраст и др.;
- Гарантиране на равен достъп до разнообразни дейности за подкрепа, съобразно индивидуалните потребности;
- Индивидуална подкрепа, способстваща за максималното развитие на потенциала на лицата.
Услугите, предоставяни от Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания “Детелина” са:
Социална работа – индивидуална социална работа, групова социална работа,
мобилно посещение на социален работник в дома на потребител,
работа с близкото обкръжение на потребителя.

 

Педагогическо-възпитателна дейност - обучения и посредничество за започване на работа, индивидуална педагогическа работа за овладяване на умения и навици, групова педагогическа работа за овладяване на умения и навици;

Медицинска рехабилитация - физикална терапия, лечебна физкултура, индивидуална работа на кинезитерапевта за решаване на конкретен проблем, насочен към профилактика и/или компен­сиране на увреждането, здравни грижи.

Терапии:

1. Арттерапия -  работа в група Ателие “Сръчни ръце”.
2. Трудотерапия - работа в група Ателие “Домашен бит и техника”.
3. Музикотерапия – работа в група по музикотерапия “Еделвайс“.

 

 

Психологическа подкрепа - индивидуалнопсихологическо консултиране,
груповопсихологическо консултиране;

Социални консултации – информационно-консултантска дейност, административно–технически дейности;

Други дейности за подкрепа - социален транспорт;
Дейности, осигуряващи равен достъп до обществени ресурси, подпомагащи социалното включване – организация на свободното време. 

В ЦСРИ “Детелина” функционират следните групи, които се ръководят от:
1. Група за социална работа и споделяне на личен опит – ръководи се от социален работник.
2. Група с младежи от ЗЖХУИ – ръководи се от социален работник.
3. Група с младежи от ЦНСТ „Св.Екатерина“и ЦНСТ „Св.Мина“
с. Брестовица  - ръководи се  от специалист “социални дейности“.
4. Група с младежи от общността – ръководи се от социален работник.
5. Група за лечебна физкултура – ръководи се от кинезитерапевт/
рехабилитатор.
6. Ателие“Сръчни ръце“ – ръководи се от трудотерапевт.
7. Ателие „Домашен бит и техника“ – ръководи се от трудотерапевт.
8. Група „Пъстра броеница“ – ръководи се от социален работник.
9. Група за музикотерапия „Еделвайс“ – ръководи се от социален
работник.
10. Група за психологическа подкрепа – ръководи се от психолог.

Условия и ред за ползване на социалната услуга:
Лице, което желае да ползва социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” подава писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Бяла.
Към молбата се прилагат, съгласно чл. 40, ал. 2 от ППЗСП:

- документ за самоличност /за справка/;

- копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;

- копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛК, НЕЛК, ако има такъв;

- други документи по преценка на доставчика на услугата.

Въз основа на подадената молба и приложените документи, съгласно чл. 40, ал. 4 от ППЗСП, социалният работник в Д”СП” извършва социална оценка на потребностите на лицето от социална услуга, която се отразява в доклад – предложение. Ползването на услугата се извършва със заповед на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Бяла, издадена въз основа на доклада предложение, съгласно чл. 40а от ППЗСП.
Форми на работа в ЦСРИ за лица с увреждания „Детелина” – град Борово:
/1/ Стационарно обслужване – в сградата на ЦСРИ “Детелина“;
/2/ Мобилно обслужване – посещения от членове на екипа на ЦСРИ “Детелина“  по домовете на потребителите и транспортиране на потребители  за ползване на услуги в сградата на ЦСРИ и извън нея. Мобилната работа се предлага, с цел по-широко обхващане на целевите групи и предотвратяване процеса на социално изключване както и в случаите, когато присъствието на потребителя в ЦСРИ “Детелина“ е невъзможно по обективни причини.

Персонал на ЦСРИ
Организацията и прякото ръководство на дейността се осъществява от Директор. Длъжности: счетоводител; специалист „социални дейности”; педагог; социален работник; сътрудник „социални дейности”; социален асистент; трудотерапевт; медицински рехабилитатор; кинезитерапевт; медицински фелдшер; психолог; шофьор; работник поддръжка; огняр; хигиенист; портиер.

 

Информация за контакти:
ЦСРИ „Детелина”
Град Борово                                                                                                       
Ул. „Първи май” № 2
e-mail: center_detelina@abv.bg
Сл. телефон: 08140 – 22 47; GSM: 0879/607474