Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ГР. БОРОВО

 

7174 гр. Борово, обл. Русе, ул. ,,Климент Охридски” № 1;
тел: 0895/514923   е-mail: cop_borovo@abv.bg

 

"Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

„Център за обществена подкрепа” гр. Борово е делегирана от държавата дейност, разкрита от 01.01.2014 г. със заповед № 120/28.01.2014 г. на изпълнителния директор на АСП. Доставчик на услугата е Община Борово. Управлението на „Център за обществена подкрепа” гр. Борово се осъществява от директор.

Целева група и особености
Ползвателите на услугата Център за обществени подкрепа са:
- Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
- Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в
специализирана институция;
- Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;
- Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго
семейство – приемно или при роднини и близки;
- Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;
- Кандидати за или вече одобрени осиновители;
- Семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания,
отклонения);
- Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална
подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
- Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от
институцията;
- Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение. 

НАСОЧВАНЕТО КЪМ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ В ЦОП СТАВА ЧРЕЗ:

1.1. Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”
ДСП/ОЗД и родителите на детето постигат съгласие за предоставяне на социални услуги и за избор на доставчик на социалната услуга, след което родителите подават писмена молба до ДСП по настоящия адрес на детето. ДСП/ОЗД осъществява връзка с Центъра за обществена подкрепа и му предоставя следните  документи:
 - направление за ползване на социална услуга;
 - социален доклад по случая;
 - план за действие.
 - други съпътстващи и важни за работата по случай документи.

Потребителите могат да бъдат насочени за ползване на социални услуги и със Задължително предписание (заповед) на ДСП в случаите, при които е идентифицирана потребност от консултиране, но липсва съдействие и желание от страна на родителите за ползване на услуга или не може да се осъществи контакт с родителите на детето и др.;

1.2. Други институции и организации:
специализирани институции за деца, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.
Насочването от други институции и организации става чрез заявка до директора на ЦОП, придружена с подробна информация по случая от направляващата институция;

1.3.  Самозаявили се клиенти,които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.
Самозаявилите се клиенти попълват заявление за ползване на социални услуги.
Постъпилите направления /насочващи документи/заявки се вписват в регистъра на потребителите на социални услуги в ЦОП.

В Център за обществена подкрепа гр. Борово работи екип от висококвалифицирани специалисти, който включва: директор, социални работници, психолог, специален педагог – логопед, специален педагог.

 

ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА СА БЕЗПЛАТНИ И ЗА ВСЕКИ ПОЛЗВАТЕЛ Е ОСИГУРЕНА ПОДКРЕПА, СТИМУЛ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ЛИЧНОСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ В ЖИВОТА НА ОБЩНОСТТА.