Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги”


Специализирано звено на Община Борово, което се финансира от бюджета на Общината и от собствени приходи, и други източници /дарения/. Създадено е през 2013г.  и извършва следната дейност: приготвяне и доставка на храна на деца и ученици в звената на бюджетна издръжка, потребители на социални услуги, деца и лица с увреждания, лица в нетрудоспособна възраст, ветерани и военноинвалиди и лица, с доходи под прага на бедността.
Дейността на предприятието се извършва в  общо пет кухни на територията на Община Борово – две кухни в гр. Борово, една в с. Обретеник, с. Е. Йосиф и с. Г. Абланово.

Дейността „Домашен социален патронаж“  осигурява топла и вкусна храна  за близо 250 човека – пенсионери и социални слаби, на територията на цялата община.  Дейността  се извършва в специализирани и оборудвани кухни на ОП”ОХСУ”, регистрирани в ОДБХ, с право да приготвят храна за домашен социален патронаж.

Дейност „Кетъринг” е предназначена за приготвяне и транспортиране на здравословна и топла храна за деца, ученици и потребители на социални услуги.  Дейността се реализира целогодишно, включително в почивните и празнични дни, съобразно заетостта и учебния график за учебни и детски заведения на територията на общината, както и за такива социални услуги, в които се осъществява хранене на потребителите.
Към днешна дата ОП „ОХСУ”       приготвя и доставя храна за три училища на територията на община Борово – ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Борово, ОУ „Петко Р. Славейков” , с. Обретеник и ОУ „Христо Ботев” , с. Горно Абланово. Също така храна се приготвя и доставя храна и за други социални услуги, като: ДЦВХУ „Св. Иван Рилски” , ЦНСТВХУИ „Св. Екатерина”, ЦНСТ „Св. Мина” , ПЖ „Патиланци” – всички на територията на с. Брестовица, както и на „ЗЖ за хора с умствена изостаналост”, гр. Борово и ОДЗ „Славейче” , гр. Борово.    
Храната се приготвя по специализирани рецептурници, предназначени за заведенията за хранене на деца и ученици /лица, съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене на деца и ученици/.

Дейността се извършва в специализирани оборудвани кухни на ОП ”ОХСУ” , които са  регистрирани в ОДБХ за производство на детски и ученически храни.