Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Закон за достъп до обществена информация

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

Кой има право на достъп
- всеки български гражданин;
- чужденец или лице без гражданство;
- всички юридически лица.
Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено или устно запитване. Заявлението се разглежда от Общинска администрация – Борово във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва да бъдете уведомени писмено за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Кога може да Ви бъде отказан достъп

1. Когато исканата от Вас информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;

2. Когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на Общинска администрация – Борово и няма самостоятелно значение;

3. Когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично съгласие за предоставяне;

4. Когато до информацията Ви е бил разрешен достъп през предходните шест месеца.

  
Форми на предоставяне на достъп до обществена информация

1.Преглед на информацията – оригинал или копие;

2. Устна справка;

3. Копия на хартиен носител;

4.Копия на технически носител.

Когато в Общинска администрация – Борово не се съхранява исканата информация, ние препращаме Вашето заявление до компетентния орган, ако имаме данни кой я съхранява. При липса на такава възможност Ви уведомяваме за невъзможността да Ви бъде предоставена исканата информация.
Решението на Кмета на общината за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на обществена информация се обжалва пред Административния съд в Русе.

Вътрешни правила ЗДОИ

Заявление за достъп до обществена информация (28KB)