Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Вътрешни правила за организация на административното обслужване
в Община Борово

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Борово служат за регулиране взаимодействието на дирекциите  при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от  и в тях действия.
Чл.2. Административното обслужване в Община Борово се осъществява при спазване на принципите, установени в Закона за администрацията /ЗА/, Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Наредбата за административното обслужване /НАО/, Етичен кодекс, Инструкция за информационно-деловодната дейност и работа с документите в община Борово и Хартата на клиента на Общината.
Чл.3. /1/ „Административно обслужване” е всяка дейност по извършване на административни услуги от служителите на Община Борово.
           /2/ „Административна услуга” е:

- Издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;

- Издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права или задължения;

- Извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;

- Консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;

- Експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация.

        /3/ Комплексно административно обслужване /КАО/ е това обслужване, при което, административната услуга се извършва от структурите на община Борово, без да е необходимо заявителят да представя информация и доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от администрацията на общината, т. н. първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронен или на хартиен носител.

 

II. ПРИНЦИПИ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЯХНОТО ФАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА БОРОВО
Чл.4. /1/ Административното обслужване в Община Борово се осъществява с непосредственото сътрудничество между двете дирекции в общината, съответните институции и организации при извършване административни услуги, при спазване на принципите установени в Закона за администрацията  и в Административнопроцесуалния кодекс, както и при гарантиране на:
  1.Равен достъп до административните услуги, както и до информацията за тях, а именно:

   - Създадени са подходящи условия за достъп на възрастни хора, бременни жени, майки с детски колички  и хора с увреждания до Центъра за административни услуги;

   - Информацията може да бъде намерена на интернет адрес: www.borovo.org

2.Различни форми за достъп до административните услуги и информация за тях са, както следва:

   - е-портал на община Борово /www.borovo.org/  – гражданите могат да си изтеглят заявленията за съответната услуга и да я поискат за изпълнение по следните начини:

   - на място в „Център за административни услуги”;
     - по пощата,  когато искането за изпълнение на административна услуга е подадено чрез административен орган участващ в комплексно административно обслужване;
-по електронен път чрез наличен електронен подпис;
-устно заявление – на място, в Центъра за административни услуги, отразява се в протокол съгласно образец  /приложение №1/, който се регистрира по общия ред, съгласно АПК и Инструкцията за реда и организацията за документооборота в общинската администрация.
  3. Любезно и отзивчиво отношение:
     - всички работещи са запознати с Етичния кодекс на служителите в общинска администрация Борово;
     - в ЦАУ има кутия, в която гражданите могат да изразят впечатленията си относно начина на обслужване;
  4. Координираност  и взаимодействие между всички страни  вътре в администрацията:
     - инструкция за информационно-деловодната дейност и работа с документите в община Борово;
  5. Надеждна обратна връзка:
     - анкети за степен на удовлетвореност;
     - кутия  за сигнали, жалби,  предложения и мнения;
     - кутия за сигнали  за корупция;
  6. Качество на предлаганите услуги:
     - спазване на сроковете;
     - достъп по електронен път на ръководството, относно проверка на изпълнението и резолюциите.
Чл.5. Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента, Етичния кодекс и оповестени чрез интернет страницата на Община Борово и информационните табла.
Чл.6. Освен символите на Община Борово – герб, знаме,  задължително се използват логото и слогана на държавната администрация при:

- изготвяне на информационни и промоционални материали;

- изготвяне на указателни табели на входовете на сградите,

- на кутиите за мнения и коментари;

- на информационни табла;

- на интернет страницата.

целият документ >>

Допълнение на Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Община Борово