Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Устройство на територията

1. КАО Издаване на скица за недвижим имот – 15.00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  квитанция за платена такса;
-  заявление по образец;
-  копие от документа за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж.
Заявление

2. КАО Издаване скица-виза за проучване и проектиране – 20,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  квитанция за платена такса;
-  заявление по образец;
-  копие от документите за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж; при необходимост упълномощено лице.
Заявление
   Приложение-1
   Приложение-2

3. Презаверяване на скици, от издаване на които са изтекли 6 месеца – 5,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  квитанция за платена такса;
-  заявление;
-  оригинал на скицата;
-  копия от документите за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж.

4. Издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот – 10,00 лв.;
Правно основание: ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж.

5. КАО Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство – 10,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  молба;
- квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж.

6.1. Заверка на копие на документ от технически архив – 3,50 лв.;
Правно основание: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж.

6.2. Копия от кадастрални и регулационни планове на формат А3 за 1бр. – 5,00 лв.

7. Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия-маси, павилиони, кабини и др.:
7.1. За сезонно разполагане на съоръжения за търговия – 30,00 лв.
7.2. За преместваеми съоръжения без сезонен характер – 25,00 лв.
Правно основание: ЗУТ, Наредба за преместваемите обекти на територията на община Борово, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление по образец;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост, право на ползване или наем;
-  проектна документация (при необходимост).

8.Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за ново строителство, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради;
8.1 за жилищни сгради – 0.30 лв. / РЗП на кв.м , но не по-малко от 30 лв.;
8.2 за обществено обслужващи сгради – 0.40 лв. /РЗП на кв.м, но не по-малко
от 40 лв.;
8.3 за линейни обекти – 0.50 лв./ м.л., но не по-малко от 50 лв.
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление по образец;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост или друг документ удостоверяващ качеството на възложител съгласно чл. 161, ал. 1 от ЗУТ;
-  три копия от изготвения инвестиционен проект;
- оценка за съответствието на проектната документация със съществените
изисквания към строежа;

 - уведомително писмо от РИОСВ, при необходимост – оценка на въздействието на околната среда
 - становище на компетентните органи за преценяване на необходимостта от  оценка на въздействието върху околната среда;
-  Решение по оценка на въздействието върху околната среда – при необходимост;
-  предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
Срок: 30 дни, при представена ОСИП – 7 дни;
8.4. Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
8.4.1 за жилищни сгради – 0.15 лв. / РЗП на кв.м , но не по-малко от 15 лв.;
8.4.2 за обществено обслужващи сгради – 0.20 лв. /РЗП на кв.м, но не по-малко от 20лв.;
8.4.3 за линейни обекти – 0.25 лв./ м.л., но не по-малко от 25 лв.
Заявление

9. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория:
9.1. строежи за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м., както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението -120 лв.
9.2. строежи за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000кв.м или капацитет до 100 места за посетители – 260 лв., а за основните  ремонти и преустройствата им -150 лв.
9.3. производствени сгради с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях-280 лв.
9.4. за промяна предназначението им – 100 лв.
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Необходими документи:
- искане по образец;
- квитанция за платена такса;
- документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон ;
- окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността – за строежите от IV категория ;
- протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, с резултатите от проверките на достигнатите контролни нива ;
- заверена заповедна книга;
- акт обр. 3 за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването;
- акт обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция;
- акт обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване,
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта;

- акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
- акт. обр.15 за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него);
- документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
- документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
- Заповед за вписване на нов титуляр в разрешението за строеж;
- Технически паспорт на строежа;
- Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
- Други документи, изискващи се по закон, съобразно спецификата на строежа;
9.5. За линейни обекти на техническата инфраструктура – 160,00лв.
9.6. За основните ремонти на обектите по т.9.5 – 100,00лв.
Заявление

10. Издаване на удостоверение за търпимост – 25,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  молба – декларация, нотариално заверена;
-  квитанция за платена такса;
- копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж.
Заявление

11. Издаване на разрешение за строеж – 20,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост или друг документ удостоверяващ качеството на възложител съгласно чл. 161, ал.1 от ЗУТ;
 - три копия от съгласувания  и одобрен инвестиционен проект с изключение на строежите по чл. 147 от ЗУТ;
- оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа с изключение на строежите от шеста категория;
 - становище на компетентните органи за преценяване на необходимостта от  оценка на въздействието върху околната среда;
-  Решение по оценка на въздействието върху околната среда – при необходимост;
-  предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
Заявление

12. Издаване на разрешение за прокопаване на общински терен – 10,00 лв.и депозит в размер на 50.00 лв. на м2, възстановим при възстановяване на трасето.
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление;
-  квитанция за платена такса;
- копие от документ за собственост или отстъпено право на строеж.

13. Обявяване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – 30,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж;
-  проект за ПУП – 3 екземпляра.
Срок: 60 дни
Заявление

14. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 10,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  молба;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж;
-  одобрен проект;
-  строителни книжа съгласно нормативната уредба.
Срок: 14 дни

15. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 10,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:

-  заявление;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж; или упълномощено лице;
-  разрешение за строеж – оригинал.

16. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 5,00 лв.
Правно основание: ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  искане;

17. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа  и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 5,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  искане.

18. Проверка за незаконно строителство-безплатно;
Правно основание: ЗУТ
Необходими документи:
-  по сигнал.

19. Издаване на разрешение за монтаж на рекламно-информационен елемент /РИЕ/ – 50,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за преместваемите обекти на територията на община Борово, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление по образец;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост, право на ползване или наем;
-  проектна документация (при необходимост).
Срок: 15 дни

20. Заверка и попълване на техническата страница на данъчната декларации за имоти в регулация и извън регулация – 2,00 лв.;
Правно основание: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  приложението към  данъчната декларация;
-  квитанция за платена такса;
- копие от документ за собственост.
Срок:веднага

21. Изготвяне на акт за непълноти и грешки в кадастрален план – безплатно;
Правно основание: ЗКИР
Необходими документи:
-  заявление;
-  копие от документа за собственост на имота.
Срок: 30 дни

22. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – безплатно;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление;
-  копие от документ за собственост на имота или отстъпено право на строеж.
Срок: 30 дни

23. Изпращане на възражения до Окръжен съд по чл. 215 от ЗУТ – безплатно;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
- 2 броя възражения (жалби).
Срок: 7 дни

24. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ – 10 лв.;
Правно основание: ЗКИР, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление;
-  квитанция за платена такса;
-  копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж;
  геодезическо заснемане по чл. 52 от ЗКИР в цифров вид – CAD - file и 2бр. папки с геодезическо заснемане на обекта, изготвено от правоспособно лице, вписано в регистъра на чл. 22 от ЗКИР;
-  копие от разрешението за строеж.
Срок: 10 дни

25. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 10,00 лв.;
Правно основание: ЗУТ, Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Борово.
Необходими документи:
-  заявление по образец;
-  квитанция за платена такса;
-  пълен комплект екзекутивни документи.
Срок: 14 дни

26. Издаване на заповед за смяна на титуляра в разрешение за строеж – безплатно;
Правно основание: ЗУТ
Необходими документи:
-  искане;
-  копие от документ за собственост на поземления имот или отстъпено право на строеж.
Срок:  15 дни

27. Установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа –акт - образец 3 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – 10,00 лв.

28. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 10,00 лв.

29. Разрешение за изработване на подробни устройствени планове  ПУП – 10,00 лв.

30. Проверка на обстоятелства и изготвяне на становище-  предложение за предварително съгласие за учредяване на права за преминаване или прокопаване до ОбС-Борово – 20,00 лв.

31. Учредяване право на прокарване на отклонение от техническата инфраструктура по чл. 193 от Закона за устройство на територията – таксата за правото се изчислява от комисията по чл.210 от ЗУТ.

 

Чл. 36. (1) Срокът за извършване на технически услуги е 7 дни, ако не е определен в друг нормативен акт.
(2) За извършване на експресна услуга в рамките на работния ден се заплаща такса, увеличена 100%.