Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Гражданска регистрация

Съобщение за приет Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите
Регламент 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите, чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз е приет на 6 юли 2016 г. и се прилага във всички държави от ЕС, считано от 16 февруари 2019 г.
По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документиq можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод.
Повече в Информация >>

 

Ако в изброените по-долу случаи няма изришно упоменат формуляр, използвайте Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението >>

 

1. За издаване на удостоверение за наследници – 3,00 лв.
Необходими документи:
-  молба–декларация /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  данни за акта за смърт - №, дата, място на съставяне/
-  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена – 3,00 лв.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

3. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) – 3,00 лв.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

4. За издаване на  удостоверение за раждане – дубликат – 3,00 лв.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

5. За издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат – 3,00 лв.
Необходими документи:
-  заявление/ по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  документ за самоличност на един от съпрузите  / нотариално заверено
пълномощно, ако е приложимо/.

Срок: в рамките на деня

6. За издаване на препис-извлечение от акт за смърт /втори и/или следващ/ – 3,00 лв.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  данни за датата за настъпване на смъртта или № на акта;
-  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

7. За издаване на удостоверение за семейно положение – 2,00 лв.;
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
-  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

7.1. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 2,00 лв.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
- квитанция за платена такса;
-  документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня.

8. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3,00 лв.;
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

9.КАО Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес –– 3,00 лв.
Необходими документи:
- адресна карта /по образец/;
- Декларация на основание чл.92, ал.З от Закона за гражданската регистрация
- Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация
- квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

10. Издаване на удостоверение за настоящ адрес  при вече регистриран настоящ адрес – 3,00 лв.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

10.1. Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – 3,00 лв.
Необходими документи:
- заявление/ по образец/;
- квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

10.2. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година – 3,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

11. КАО Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес – 3,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- Декларация на основание чл.92, ал.З от Закона за гражданската регистрация;
- Декларация по чл. 92, ал. 6 от Закона за гражданската регистрация;
- квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
Срок: в рамките на деня

12. Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – 3,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
Срок: в рамките на деня

12.1. Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – 3,00 лв.
Необходими документи:                                                                                     
- заявление /по образец/;
- квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

12.2. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година – 3,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

13. За издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние – 4,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;
Срок: в рамките на деня

14. За заверка на документи по гражданското състояние за чужбина – 6,00 лв.;
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
-  квитанция за платена такса;
- документ по гражданско състояние, издаден в община Борово
Срок: в рамките на деня

15. Приемане и комплектоване на документи за установяване на българско гражданство – 10.00 лв.
-  квитанция за платена такса;
- набор от документи, съгласно чл.15, ал.3 от Наредба №1 за прилагане на глава V от ЗБГ
- документ за самоличност
Срок: в рамките на деня

16. За съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане – оригинал – безплатно.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- съобщение за раждане /документ от чужбина/;
- документ за самоличност на родителите;
Срок: в рамките на деня

17. Припознаване на дете след съставяне на акта за раждане – 5,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/ или нотариално заверено изявление за припознаване до
длъжностното лице;

- удостоверение за  раждане-оригинал;
- документ за самоличност на родителите;
Срок: в рамките на деня

18. Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал –безплатно.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- декларации от встъпващите в брак;
- медицински свидетелства на встъпващите в брак;
- документи за самоличност встъпващите в брак;
- документи за самоличност на двама свидетели;
- разрешение от районен съд за лица от 16 до 18години.
Срок: след 30 дни, съгл. Семейния кодекс

19. Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него –безплатно.
Необходими документи:
- съобщение за смърт, изготвено от лекар;
- личните документи на почналото лице;
- документи за самоличност на обявителя.
Срок: в рамките на деня

20.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 5,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- квитанция за платена такса;
- декларация- съгласие.
Срок: в рамките на деня

21.Издаване на удостоверение за назначаване на настойник или попечител – безплатно.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- лични карти на родителите;
- документ от психиатричен диспансер, че настойника /попечителя/ е психично здрав;
- свидетелство за съдимост на настойника /попечителя/;
- съдебно решение за поставяне под пълно или ограничено запрещение;
- за малолетни и непълнолетни документ, удостоверяващ невъзможността да се упражняват родителски права;
Срок: до 30 дни

22.1. Приемане на отчета на настойника и попечителя – безплатно.

22.2. Издаване на удостоверение за правно ограничение – 3,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- квитанция за платена такса;
- документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
Срок: в рамките на деня

23. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина -безплатно.
Необходими документи:
-  заявление /по образец/;
- акт по гражданско състояние – оригинал и легализиран превод;
Срок: 30 дни.

24. Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина -5,00 лв.
Необходими документи:
- лична карта;
- копие от документ за самоличност на чужденеца;
Срок:  в рамките на деня

25. Възстановяване/промяна на име по чл. 19а. – безплатно.
Необходими документи:
- лична карта;
- писмено заявление по образец – нотариално заверено;
Срок:  14 дневен 

26. Вписване на поправка в акт за гражданско състояние – безплатно.
Необходими документи:
- лична карта;
- документ удостоверяващ промяната;
Срок:  в рамките на деня.

27. Удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно пребиваване, бежанец или на лице без гражданство – 5,00 лв.
Необходими документи:
- заявление /по образец/;
- документ за самоличност;
Срок:  в рамките на деня.

28. Издаване удостоверение за верен ЕГН от ТЗ „ГРАО” – безплатно
Необходими документи:
- документ за самоличност;
- документ/ти удостоверяващи сгрешеното ЕГН;
Срок: 14 дни.

29. Промяна ЕГН на български граждани– безплатно.
Необходими документи:
- документ за самоличност;
Срок: 14 дни.

30. Издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5,00 лв.
Необходими документи:
- документ за самоличност;
Срок:в рамките на деня.