Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 


Общинска собственост


1.Изчисляване право на строеж и издаване на документ
  Такса: изчислява се                                     
  Срок: 1 месец

2.Изчисляване на квадратури и идеални части при учредяване право на строеж върху общински имот.
  Такса: изчислява се                                     
  Срок: 1 месец

3.Приемане на документи за продажба на общински жилища.
  Такса: безплатно                                        
  Срок: веднага

4.Приемане на документи за прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и физически и юридически лица
  Такса: безплатно                                 
  Срок: 1 месец

5.Отписване на имот от актовите книги за общинска собственост (районна администкрация)
  Такса: безплатно                                 
  Срок: 7 дена

6.Удостоверение за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти
  Такса: 5 лв.                                          
  Срок: 7 дена

7.Издаване на дубликати от настанителни заповеди и удостоверения за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти
  Такса: безплатно                                
  Срок: 7 дена

8.Издаване на дубликати от Договори за покупко-продажба на жилища
  Такса: безплатно                                                     
  Срок: 7 дена

9.Издаване на дубликати от Актове за общинска и държавна собственост и други документи от архива на „Общинска собственост”
  Такса:                                                             
  Срок: 7 дена

10.Издаване на настанителни заповеди
  Такса: безплатно                                 
  Срок: 1 месец

11.Заверка на молби-декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън  регулация
  Такса: 5 лв.                                            
  Срок: веднага

12.Издаване на удостоверения за деактуване на общински имоти и имоти възстановени по реституционни закони.
  Такса: 5 лв.                                              
  Срок: 7 дена

13.Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост.
  Такса:                                                              
  Срок: 14 дена

14.Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж.
  Такса: безплатно                                                      
  Срок: 1 месец

15.Издаване на удостоверение по отчуждени имоти, собственост на физически и юридически лица
  Такса: 5 лв.                                            
  Срок: 7 дена

16.Обработка на искания на фирми и граждани за извършване на външна рекламна дейност
  Такса: безплатно                                                      
  Срок: 1 месец

17.Предоставяне на копие от документ, съдържащ публична или непублична общинска информация на хартиен или магнитен носител със или без заверка.
  Такса: 3 лв.                                             
  Срок: 14 дена

18.Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти.
  Такса: 2.40 лв.                                                
  Срок: 7 дни

19. Подаване на тръжни документи.
Тръжните документи се представят след представяне на квитанция за тяхното закупуване от касата на Общината:
  ● Молба по образец /подписана и подпечатана/
  ● Информация за ЕИК/Булстат
  ● Квитанция за платена такса за тръжните документи на касата на Общината
  ● Квитанция за платен депозит на касата на Общината

20.Предоставяне на услуга ”кабелно радиоразпространение”.
  Такса: 6 лв.                                            
  Срок: платима до 31.03.
  Такса за включване: 5 лв.
При повече от една радиоточка на един адрес, за всяка следваща се заплаща 4 лв.