Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Други услуги

 

КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ С ПРЕФЕРЕНЦИИ И ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ ОБЩИНА БОРОВО

От началото на м. септември общинска администрация Борово започва да приема заявления за изготвяне на карти за преференциално паркиране на хора с увреждания.
Картата се издава по образец, съобразен със стандартизирания модел на европейската общност от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на ЕС относно картата за паркиране на хора с увреждания.
Право на такава карта имат лица с трайни увреждания, регистрирани по постоянен адрес на територията на община Борово, за които органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 и над 50 %.
За издаване на карта за безплатно паркиране, правоимащите лица подават в Центъра за административни услуги, в сградата на общинска администрация Борово, следните документи:
1.Заявление-декларация по образец
2.Копие от актуално ЕР на ТЕЛК
3.Актуална снимка – паспортен формат.
4.Копие от нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от представител на лицето.
Картата за паркиране на МПС, обслужващо хора с увреждания, се издава за срок, не по-дълъг от срока на експертизата на ТЕЛК.
Услугата се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението и е безплатна.

заявление-декларация >>

 

ЦЕНОРАЗПИС НА УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА БОРОВО“

1. Озеленяване

1.1.

Зацветяване

0.80 лв./кв. м.

2.1.

Затревяване

0.80 лв./кв. м.

3.1.

Засаждане на дървета

2 лв./бр.

4.1.

Засаждане на храсти

0.80 лв./ бр.

5.1

Резитба/ подкастряне на храсти

0.80 лв. /бр.

6.1.

Косене на райграс

0.10 лв./кв.м.

7.1.

Косене на трева

0.10 лв./кв.м.

8.1.

Почистване на паркове и градини

0.10 лв./кв.м.

2. Техническа поддръжка

2.1.

Боядисване на метални повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.2.

Боядисване на дървени повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.3.

Лакиране на дървени повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.4.

Лакиране на метални повърхности - двукратно

1.00 лв./кв. м.

2.5.

Грундиране на стени и тавани преди боядисване - двукратно

0.80 лв./кв. м.

2.6.

Боядисване с латекс/фасаген - двукратно

1.60 лв./кв. м.

2.7.

Демонтаж на стари дървени огради

1.20 лв. /л.м.

2.8.

Демонтаж на оградна мрежа

1.20 лв. л.м

 

Заявление за услуга >>