Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Харта на клиента

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА
НА ОБЩИНА БОРОВО

Основната цел на настоящата харта на клиента е да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предлагани от общинска администрация Борово. Тя не е нормативен акт и не създава юридически права, а представлява наръчник за по-добро и по-качествено административно обслужване на потребителите. Предназначението и е да помогне на гражданите да се запознаят по-подробно със статута на кмета на общината; структурата, функциите и видовете услуги, предлагани от общинската администрация; да им разясни накратко техните права, които различни закони им предоставят, без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи стандарти за административно обслужване.
ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ С ХАРТАТА НА КЛИЕНТА, СА:
Да подобрим достъпа до услугите, които предоставя общинската администрация, като подробно Ви информираме за вашите права, затова откъде и как можете да получите съответните административни услуги.
Постигане на високо качество на предоставените услуги, като намалим личните Ви
разходи и времето за получаване на услуги, а също и да осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват.
Постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване.
Да Ви насърчим да изказвате мнението си за получаваните от Вас услуги.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНАТА, ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ.
1. Управление на общината:
Управлението на общината се извършва от два взаимозависими органа- Общинския съвет и Кмета на общината. Те се определят чрез избори и имат мандат (срок на правомощия) от 4 години.
Основните решения се вземат от ръководния орган на общината – Общинския съвет. В
община Борово той се състои от 13 общински съветници, избрани чрез пропорционални избори. Представлява се от председател. Към него функционират 3 постоянни комисии. Общинският съвет контролира работата на кмета чрез поставяне на питания и чрез отчети.
Кметът на общината е изпълнителният орган на общината. Подпомогнат от заместник -
кметове, назначени от него, той ръководи общинската администрация.
Кметът на Общината е главния инициатор за развитие на общинската политика в интерес на всички граждани.
Кметовете на населените места са изборни органи на местното самоуправление в селата
на общината.
Кметовете са пълномощници на изпълнителната власт със задачи, определени от Закона за местното самоуправление и местната администрация и от Общинския съвет.
2
. Правомощия на кмета на Общината:
Кметът на общината осъществява функциите си, предвидени по Закона за мастното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, при спазване на изискванията на чл.44,ал.1 от същия закон, като:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.
2. Внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация.
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация.
4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби.
5. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет.
6. Организира изпълнението на дългосрочни програми.
7. Организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и се отчита пред него за това два пъти годишно. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения.
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Народното събрание, Президента на Републиката и Министерски съвет.
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, по чл.46 ал.1 от ЗМСМА, координира и осъществява контрол за законосъобразността при тяхното изпълнение.

Можете да изтеглите цялата харта (142KB)