Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Общо деловодство - формуляри

 


ЗАЯВЛЕНИЕ за за отсичане до пет дървета (132KB)

ЗАЯВЛЕНИЕ за категоризиране на заведение за хранене и развлечения (26KB)

ЗАЯВЛЕНИЕ за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване (43KB)

ЗАЯВЛЕНИЕ за ползване на лечебни растения (134KB)

ЗАЯВЛЕНИЕ за промяна в обстоятелствата, вписани в Националния туристически регистър (42KB)

ЗАЯВЛЕНИЕ за търговия с тютюневи изделия (140KB)
Отм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., в сила от 01.12.2009 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в публичен търг (24KB)

СПРАВКА за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения (27KB)

СПРАВКА за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване (27KB)

ФОРМУЛЯР за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения (38KB)

ФОРМУЛЯР за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване (45KB)

 

МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от такса битови отпадъци по чл.19 от Наредба 13 (35KB)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ (за рентно плащане по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ – за физически лица) (36 KB)

ЗАЯВЛЕНИЕ (за рентно плащане по чл. 37в, ал.7 от ЗСПЗЗ – за юридически лица) (40 KB)