Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Търговия и транспорт


1. Категоризация на туристически обекти (заведения за обществено хранене и развлечения)

  ♦ Необходими документи:
  - Заявление по образец.
  - Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
  - Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
  - Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в
обекта;
  - Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната
квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
  - Формуляр по образец за определяне на категорията;
  - Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
  - Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията,
  - Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
  - Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно
тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.
 
  ♦ Срок: 14 дни
  ♦ Такса: Съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

2. Издаване и заверка на маршрутни разписания за автобуси, обслужващи линии от републиканската и областна транспортна схема
  ♦ Срок: 3 дни
  ♦ Такса: безплатно

3. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
  ♦ Срок: 3 дни
  ♦ Такса: безплатно

4. Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба на черни и цветни метали и производните им
  ♦ Срок: 14 дни
  ♦ Такса: 5 лв.

5. Заверка на хотелски регистър
  ♦ Срок: 3 дни
  ♦ Такса: безплатно

6. Съгласуване на маршрутна схема за автобуси над 22 бр. места, извършващи туристически превози
  ♦ Срок: 7 дни
  ♦ Такса: безплатно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]