Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА

БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА

2012-2015г.

/приета с Решение № 90/16.05.2012 г. на Обс Борово/

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма е разработена в съответствие с изискванията на чл. 40, ал. 1 от Закона за защита на животните.
По смисъла на Закона за защита на животните "Овладяване на популацията" е научнообосновано регулиране на популацията на безстопанствените животни, което позволява контрол над броя им и цели освобождаването на улиците от тях. През последните години значително нарасна броят на безстопанствените кучета, което води до рискове за здравето на хората, поставя под съмнение хуманното третиране на животните и съвременния облик на гр. Борово и населените места от общината.
Разработването и прилагането на Програмата се налага и от това, че проблемът с безстопанствените кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни измерения (хуманномедицински, ветеринарномедицински, социално-битови, икономически и екологични), че досега взетите мерки в изпълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни и поради това, че все още не може да се намери цялостно и трайно решение.
На 24.01.2008 г. Народното събрание прие Закон за защита на животните (ЗЗЖ). Този закон вменява на общините редица права и задължения по контрола на защитата и хуманното отношение към животните и третирането на домашните и безстопанствените кучета. ЗЗЖ е в сила от 31.01.2008 и съгласно, чл. 40, ал. 1 и §4 - общинските съвети приемат програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и предвиждат средства за изпълнението им.
Съгласно § 17 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните в срок до 31 декември 2015 г. Общинският съвет и Кметът на общината осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41, ал. 1. от ЗЗЖ.
За изпълнението на това свое задължение община Борово трябва да задели съответните средства за ефективно извършване на необходимите дейности и да изгради приют за безстопанствени кучета, както и да осигури прилагането на добрите практики при отглеждане на животните. Необходимо е да се създаде добро управление на комплекса от мерки и да се води масирана разяснителна и образователна кампания.
1.Описание на проблема
Големият брой безстопанствени кучета води до:
> здравни рискове за хората:
- безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и др.;
- регистрирани са случаи на ухапвания на хора от кучета.
> създаване на дискомфорт на населението:
- много хора се страхуват от кучета;
- през нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;
- животните са една от причините за замърсяване на селищната среда;
- тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат животните.
> икономическа неефективност:
- неефективните мерки, предприемани от общината до момента за решаването на проблема, са свързани с разходи, а в същото време не са постигнати реални резултати и се създава социално напрежение.
> тежко положение на безстопанствените кучета:
- кучетата страдат от различни болести, глад и студ;
- много от безстопанствените животни биват измъчвани, малтретирани и дори убивани от граждани.

2. Причини за възникването на проблема.
2.1. Липса на адекватно и цялостно законодателство;
2.2. Липса на контрол върху популацията на домашните кучета;
2.3. Неефективност на прилаганите методи и несъобразяване с комплексния
характер на проблема;
2.4. Временното използване на кучета за пазачи на вили, строежи, гаражи и др., след което се изоставят;
2.5.Липса на образование за хуманно отношението към животните и грижите, от които се нуждаят - собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в резултат на което при възникнали трудности може да го изостави;

3. Популация на безстопанствените кучета.
Кучето достига полова зрялост на 6-8 месечна възраст, ражда 2 пъти годишно средно по 5 до 8 кученца. Очевидно е, че само няколко изгонени домашни кучета са в състояние за кратко време бързо да увеличат броя на безстопанствените кучета. Ако не се вземат навременни мерки, броят им нараства докато достигне определен максимум. Този максимум се нарича "носещ капацитет на средата" и зависи от условията й - количество храна, вода и възможности за подслон. При достигане на „носещия капацитет на средата" раждаемостта и смъртността на безстопанствените кучета се изравняват, което означава че броят им не се увеличава. Ако в тази ситуация се предприеме само отстраняване на безстопанствените кучета ще се предизвика освобождаване на ниши, които за кратък период ще бъдат заети от други кучета - новородени или мигриращи. т.е. ще се наблюдава временно намаляване броя на безстопанствените кучета, последвано от възстановяване, пак намаляване и възстановяване - един цикличен и непрестанен процес.
Какво става при прилагане на кастрация на безстопанствените кучета и връщането им по обитаваните от тях места?
Не се освобождават ниши, тъй като кучетата се връщат на местата, от където са взети за гратисния период, необходим за блокиране на раждаемостта – когато капацитетът на средата се ограничи от стерилни животни. Този гратисен период позволява паралелно да се наложи контрол върху домашните кучета - регистрацията им, стерилизацията на част от тях. Следва етапът на постепенно изтегляне на кучетата в приюти, тъй като отстраняването вече не може да се компенсира от раждаемост – липсват репродуктивните животни. Броят на кучетата от улицата постепенно се редуцира до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".
Единственият ефективен подход за установяване на контрол върху кучешката популация:
> прилагане на кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс и трайна маркировка на неагресивните безстопанствени кучета и връщането им по обитаваните от тях места с редовен ветеринарномедицински надзор;
> регистрация на домашните кучета и популяризиране на ползите от
кастрацията им, с цел установяване на контрол върху размножаването им и
предотвратяване на евентуалното им изоставяне.
Доскоро липсващата адекватна нормативна база и отсъствието на съвместни действия между местна власт, организациите за защита на животните /ОЗЖ/ и граждани бе основната причина за задълбочаване на проблема с безстопанствените кучета и невъзможността за неговото ефективно и трайно решение.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА

Целта на тази Програма е като се използват достиженията на световната наука да се постигне нов, по-усъвършенстван и съвременен подход, способстващ за установяване на трайна тенденция за намаляване на броя на безстопанствените кучета на територията на община Борово.
Формирането на конкретни цели и мерки на Програмата е извършено на базата на детайлен анализ на съществуващото състояние и специфичните местни условия и нужди. От друга страна те са синхронизирани с изискванията поставени в нормативната уредба на Република България.
1. Цели:
1.1. Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашни кучета, като се гарантира здравето на хората, безопасността на селищната среда и европейски облик на общината.
1.2. Намаляване до минимум на рисковете от разпространение на заразни заболявания, които касаят хора и животни.
1.3. Развиване на чувство за отговорност у хората при отглеждането на кучета.
2. Задачи:
2.1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на явлението "безстопанствени кучета".
2.2. Контрол върху отглеждането на домашни кучета.
2.3. Повишаване на чистотата на селищната среда.
2.4. Изготвяне и провеждане на образователни кампании, съгласно чл. 2 от ЗЗЖ.

III. МЕТОДОЛОГИЯ

1.Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.
2.Евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.
3. Задомяване на безстопанствени кучета.
4. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.
5. Регистрация на домашните кучета.
6. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.
7. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета.
8. Кампании за подобряване на чистотата в селищната среда.

IV. МЕРКИ

         1.Изграждане на общински приют за безстопанствени кучета и кастрационен център.
Дейността на общинския приют се ограничава до обработване само на немаркирани като домашни или обработени от кастрационния център животни, приоритетно агресивни и до реакция по сигнали и оплаквания на граждани, свързани с немаркирани животни.
Приютът се натоварва с регистрация и трайно маркиране на домашните кучета, които се кастрират в приюта. Мярката се финансира от община Борово и от собствениците на кучета.
2.Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка (за кратко наричани обработка) и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.
2.1 Обработката на безстопанствените кучета се извършва в приют, стационарни или подвижни амбулатории, съгласно чл. 40 , ал. 4 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ).
2.2. Обработката на безстопанствените кучета се извършва за тригодишен гратисен период, съгласно § 5 от ЗЗЖ.
2.3. Обработката се извършва на принципите на масова кастрация (свободен лов, като от дадено място се залавят абсолютно всички възможни кучета във фертилна възраст, приоритетно женските) и във връзка с молби и сигнали на граждани.
2.4. Залавянето на безстопанствени кучета се извършва съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗЗЖ.
2.5 Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 2
2.6. Настаняването на безстопанствени кучета се извършва съгласно изискванията на чл. 46 от ЗЗЖ.
2.7. За настанените в приют кучета се спазват изискванията на чл. 47., ал. 1, 2 , 3, 6, 7, 8 от ЗЗЖ.
3. Евтаназия на неизлечимо болни и доказано агресивни безстопанствени кучета.
3.1. Неизлечимо болни животни се подлагат на евтаназия, съгласно чл. 179, ал. 3, т. 1 от ЗВД и чл. 45, ал. 8 от ЗЗЖ.
3.2. Доказано агресивни кучета, участвали в инцидент с ухапване на човек, се подлагат на евтаназия съгласно чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗВД.
4. Задомяване на безстопанствени кучета
4.1. Всеки приют разработва и прилага система за информиране на гражданите за животните, които се предлагат за отглеждане съгласно чл. 41, ал. 6 от ЗЗЖ.
4.2. Общините и ОЗЖ организират публични мероприятия за задомяване на безстопанствени кучета.
5. Регистрация и надзор на безстопанствените кучета.
5.1.Регистрация се извършва от приюта, който обработва безстопанствени кучета. На всяко обработено куче се издава ветеринарномедицински паспорт, който се предоставя на отговорното по надзора лице.
5.2. Регистрацията се извършва чрез поддържане на дневник, в който
се вписват задължително следните данни за обработените кучета:
• Идентификационен номер
• Отличителни белези на животното - пол, цвят, възраст, големина
• Дата и място на залавяне
• Дата на обработката
• Дата и място на връщане
• Отговорно по надзора физическо или юридическо лице
5.3. Данните от регистъра се изпращат до 5-число на всеки месец до кмета на общината.
5.4. Надзор на обработените кучета се извършва съгласно чл. 49 и чл. 50 от ЗЗЖ.
6. Регистрация на домашни кучета
6.1 Регистрацията на домашни кучета се извършва съгласно чл. 174 от ЗВД.
6.2. Ст.експерт – еколог при Община Борово изготвя регистър и осъществява контрол върху регистрирането на домашните кучета.
6.3. Таксата за домашни кучета се събира от Данъчната общинска администрация.
6.4. Собствениците на кучета с поставен микрочип не заплащат такса за 1-та година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от ЗЗЖ.
6.5.Организират се кампании за обработване и регистрация на кучетата, отглеждани на открито. В кампаниите участват общината и ОЗЖ.
7. Популяризиране на ползите от кастрацията на домашни кучета.
7.1. Организират се кампании за разясняване на ползата от кастрацията
чрез брошури, медийни кампании и др.
7.2. Презентации на ЗЗЖ, организирани от общината, със съдействието на ОЗЖ за собствениците на домашни кучета.
7.3. Съвместна работа с ветеринарните лекари по населени места.
8. Контрол върху изискванията за отглеждане на домашни кучета
8.1 Изготвяне на Наредбата за придобиване, притежание, отглеждане на животни на територията на Община Борово с участието на ОЗЖ, съгласно изискванията на глава 4 от ЗЗЖ и глава 7 от ЗВД.
В Наредбата се определят условията и редът за отглеждане на животни, отразяват се изискванията на ЗЗЖ и ЗВД, предвиждат се механизми за санкции и контрол.
8.2. Контролът върху изискванията за отглеждане на домашни кучета се извършва от еколога на общината, РВМС и ОЗЖ, съгласно глава 6 от ЗЗЖ.
9. Кампании за подобряване на чистотата на селищната среда
9.1. Ограждане на съществуващи детски площадки, детски градини, училища и др.
9.2. Поставяне на кошчета за събиране на кучешки екскременти.
10. Изготвяне и провеждане на образователни програми.
10.1. Програмите се изработват и провеждат съвместно от ОЗЖ, Общинската администрация и Общинския съвет.
11. Неотложни мерки 2012 г.
11.1. Изграждане на приют за безстопанствени кучета
11.2. Предвиждане на необходимите средства за участието на Община Борово при актуализацията на бюджет 2012г.

V. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА

Местна власт - кмет, ресорен заместник кмет, постоянна комисията в ОбС по устройство на територията, пътната и селищна мрежа, благоустрояване, земеделие и околна среда, организации за защита на животните, общинска епизоотична комисия.
1. Местна власт
1.1. Кметът или упълномощено от него лице организира създаването на приют за подслоняване и обработка на кучетата по Програмата, съгласно чл. 41 от ЗЗЖ. Община Борово определя общински терени за изграждане на приюти от страна на ОЗЖ за отглеждане на животни и тяхното задомяване или за обработка и връщане по места на животни, при спазване на Програмата.
1.2. Общинският съвет приема Програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета и предвижда годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40 , ал. 1 от ЗЗЖ.
1.3. Общинският съвет гласува бюджет за изпълнение на програмата.
1.4. Общинският съвет предвижда средства за закупуване на мобилни общински амбулатории, съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ.
2. Общинска администрация
2.1. Организира стопанисването на общинския приют на територията на общината.
2.2. Обработва сигнали и жалби. Сигнали и жалби на граждани и организации се приемат:
• По телефон
• Писмено
• По и-мейл
2.2.1. Анонимни сигнали и жалби не се обработват.
2.2.2. При подаване на сигнала се записват имената на гражданина или
организацията, подали сигнала, и телефон или адрес за обратна връзка. Жалбоподателят посочва мястото на инцидента и описание на кучето/та.
2.2.3. Жалбите за куче/та, участвало/и в инцидент с ухапване на човек, се обработват приоритетно в рамките на 24 часа от подаването на сигнала.
2.2.4. Жалбите за агресивни кучета се обработват до 48 часа от подаването им. В случай, че жалбата за агресивно/и куче/та е подадена срещу обработени кучета, се процедира в зависимост от резултата от проверката.
2.2.5. Агресивното куче се залавя и се настанява в приют на общината или на ОЗЖ.
2.2.6. Проверката на сигнала се извършва от еколога на общината, съвместно с представител на ОЗЖ и/или други упълномощени от кмета лица, в срок от 7 дни от подаване на жалбата.
2.2.7. Проверката съдържа подробно описание на фактическите обстоятелства по сигнала или жалбата, както следва:
• Информация от жалбоподателя: фактически обстоятелства, медицинско свидетелство (в случаите на наличие на такова), подробно описание на кучето, участвало в инцидента.
• Информация от страна на лица, които са свидетели на инцидента или имат наблюдения върху поведението на кучето.
• На база на проверката се изготвя констативен протокол.
2.2.8. В зависимост от констативния протокол се предприемат следните действия:
• Доказано агресивни кучета се предоставят за задомяване при спазване на изискванията на чл. 174 от ЗВД или се настаняват в приют.
• Доказано агресивни кучетата, за които не се явят лица, които желаят да ги отглеждат като животни-компаньони, или не бъдат настанени в приют, се подлагат на евтаназия след изтичане на 14 дневен срок от настаняването им в общинския приют.
• В случай, че жалбата е неоснователна, кучето/та се обработва/т и се връща/т на място на залавяне.
2.3. Кметът на общината определя технически сътрудник, който координира дейностите по Програмата.
2.3.1. Техническият сътрудник разпределя жалби и сигнали, организира и контролира дейностите.
2.3.2. Техническият сътрудник координира надзора над обработените кучета.
2.4. Общината заделя бюджет за изпълнение на мерките по надзора на обработените кучета съгласно чл. 49 от ЗЗЖ.
2.5. Общината назначава служители за координация на дейността на ловните екипи по отношение на взаимодействието им с граждани и организации при залавяне на безстопанствени кучета и при връщане на обработените кучета по места.
2.6. Общината упражнява системен контрол върху извършваните дейности по Програмата в приютите, мобилните или стационарни амбулатории, стопанисвани от ОЗЖ.
2.7. Общината и ОЗЖ провеждат образователни кампании, организират медийни събития, и разпространяват информационни материали по Програмата.
2.8. Експертът по екология участва заедно с представители на ОЗЖ при проверките на сигналите и жалбите на гражданите за агресивни кучета.
2.9. Всички процедури и подробности по отношение на работата на
приюта се уреждат с Вътрешни правила за работа, които се утвърждават от кмета на общината.
3. Организации за защита на животните (ОЗЖ)
3.1. ОЗЖ могат да стопанисват приют и/или подвижни амбулатории самостоятелно или съвместно с общината, съгласно чл. 41, ал. 4 или ал. 5 от ЗЗЖ.
3.2. ОЗЖ, които имат стационарни или подвижни амбулатории или приюти, могат да кандидатстват съгласно чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ за участие в Програмата и да сключат договор за изпълнение на Програмата.
3.3. ОЗЖ съдействат при изготвянето на Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Борово и участват в изработването на Програмата.
3.4. ОЗЖ съдействат на общината, като посочват свои представители за координация на работата между общината, ОЗЖ и граждани.
3.5. ОЗЖ съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и безстопанствени кучета.
3.6. ОЗЖ осигуряват свои представители за проверка на сигналите и жалбите.
3.7. ОЗЖ сформират координационна мрежа от представители на ОЗЖ и техни съмишленици за проверка на сигнали и жалби.
3.8. ОЗЖ предоставят на общината списък на координатори за съдействие по места на дейностите по Програмата.
3.9. ОЗЖ участват в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на постъпилите сигнали.
3.10. ОЗЖ предоставят описание на необработените кучета по райони до амбулаториите и приютите, които работят по програмата. Съдействат при залавянето и връщането на кучетата.
3.11. ОЗЖ поемат надзор върху обработени кучета.
3.12. ОЗЖ изпълняват мерки спрямо обработените кучета, за които са поели надзор, съгласно чл. 49 и 50 от ЗЗЖ.
3.13. ОЗЖ съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.
3.14. ОЗЖ могат да набират финансови средства за Програмата.
3.15. ОЗЖ организират и провеждат задомителни кампании.

VI.СРЕДСТВА, РЕСУРСИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМАТА

1. Източници на финансиране и материално обезпечаване на Програмата
1.1. Общински бюджет, съгласно чл, 40, ал. 1 от ЗЗЖ.
1.2. Постъпления от такси по чл. 175 от ЗВД и чл. 116 от ЗМДТ.
1.3. Дарения.
1.4. Финансиране на дейности по Програмата и от ОЗЖ.
2.  Време за изпълнение
Съгласно § 17 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните в срок до 31 декември 2015 г. Общинският съвет и Кметът на общината осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл. 41, ал. 1. от ЗЗЖ.
Дейностите по програмата и етапите на изпълнението й се отчитат и актуализират ежегодно пред Кмета на общината.

VII.ОЦЕНКА ЗА УСПЕВАЕМОСТ НА ПРОЕКТА – КРИТЕРИИ

Очаквани резултати от осъществяването на програмата.
1. Качествени промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по програмата и обработването на безстопанствените кучета
1.1. Повишаване на безопасността на селищната среда;
1.2. Подобряването на регистрацията и повишаването на събираемостта на таксите за домашни кучета, както и стимулирането на кастрацията им ще спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяването на притока на нежелани животни от дома към улицата.
1.3. Мониторинг върху популацията на безстопанствените кучета.
1.4. Намаляване на социалното напрежение.
1.5. Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни.
2. Количествени подобрения
2.1. Постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до изтеглянето им в приют.
2.2. Увеличаване на броя на регистрираните домашни кучета.
2.3. Повишаване на постъпленията от таксата, съгласно чл. 175 от ЗВД.
2.4. Преброяване на популацията на безстопанствените кучета.
3. Критерии за изпълнението на програмата
3.1. Брой на обработените животни.
3.2. Брой на регистрираните домашни кучета.
3.3. Брой на кастрираните кучета, които живеят на открито.
3.4. Брой на кастрираните домашни кучета.
3.5. Брой на хората, които търсят съдействието на екипа за решаването на проблема с кучешката популация (индикатор е графика за кастрация на кучетата, изготвен на базата на обажданията на граждани).
3.6. Брой на гражданите, участващи като доброволци в Програмата.
3.7. Брой на задомените кучета в края на третата година.
4. Кметът на общината организира изпълнението на програмата и ежегодно внася отчет за изпълнението й пред генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните.

VIII. НОРМАТИВНА БАЗА И МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ
1. Закон за защита на животните.
2. Закон за ветеринарномедицинската дейност и Правилник за прилагането му.
3. Становище на Световната Здравна Организация.