Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Програма за управление на Община Борово
2011 – 2015 г.

 

Програмата се представя в изпълнение на разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и е разработена в съответствие с Общинския план за развитие 2007-2013 г.

януари 2012 г.

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за управление на Община Борово е краткосрочен оперативен документ за реализацията на основните цели и приоритети, заложени в Общинския план за развитие на Община Борово.
В основата на Програмата за управление е уреждането на обществените отношения, свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката за развитието на общината. В нейната структура се конкретизират приоритетите, целите на развитие, дейностите за тяхното изпълнение и съответните възможни източници за финансиране на дейностите.
В Програмата за управление важно място заемат и дейностите за информация и публичност, контрол и оценка на изпълнението на Програмата.
Управлението на Община Борово в периода 2011 – 2015 г. ще продължи да е отворено към националната политика за регионално развитие, като осигурява достатъчно надеждна основа за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми на Европейския съюз.

ІІ. ПРИНЦИПИ

           • Единен подход за планиране и програмиране.
           • Концентрация на ресурсите – финансови и човешки за постигане на целите на Общинския план за развитие.
           • Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.
           • Координация на дейността на общинска администрация в процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката.
           • Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на международно, национално и регионално равнище.
           • Публичност и прозрачност в работата на общината – наличие, поддържане и осъществяване на публичните регистри, които се създават и водят в общината. Публично оповестяване, публикуване и обсъждане на проекта за общински бюджет, както и отчетите за степента на изпълнението му.
           • Отворена и открита към хората администрация – провеждане на обществени обсъждания с гражданите по важни за развитието на общината въпроси.

 

Цялата програма за управление на Община Борово -> (184 KB)