Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Европейски съюз

Схема за безвъзмездна финансова помощ
BG
051PO001-5.1.04
“ПОМОЩ В ДОМА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Европейски социален фонд

 

                         На 24 март се проведе заключителна конференция
по проект “Подкрепи ме!” – схема за безвъзмездна финансова помощ
 «Помощ в дома» BG051PO001-5.1.04

В периода 01.02.2013 – 31.03.2014 г. Община Борово реализира проект “Подкрепи ме!” - договор:  BG051PO001-5.1.04-0130-С0001, по схема “Помощ в дома” на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Стойността на сключения договор бе 151 253, 00 лв. В първите два месеца февруари и март 2013 г. бе организирана информационна кампания,  подавани бяха документи от кандидатите за домашни помощници и домашни санитари и от кандидатите за ползване на услугата. На 01.04.2014 г. стартира доставката на услугата «домашен помощник – домашен санитар». Първоначално от нея се възползваха 71 потребители /от които - 38 самотноживеещи и 33 хора с увреждания/, те бяха обгрижване от 30 лица.
На заключителната конференция присътваха: Георги Георгиев – кмет на Община Борово, Валентин Панайотов – председател на Общински съвет – Борово, Катя Петрова – координатор на ОП «Развитие на човешките ресурси» за Област Русе, Павел Николаев – директор на Дирекция «Социално подпомагане» - Бяла, Виолетка Йорданов – началник отдел «ЗД» в дирекцията, Валя Шишманова – директор на дирекция в Община Бяла, директори на общински социални услуги, служители от общинска администрация, домашни помощници, потребители, социални работници.
На заключителната конференция екипът за управление: Катерина Михайлова – ръководител, Теодора Станчева – счетоводител и Нели Димова – координатор отчете изпълнение на всички предварително заложени проектни дейности, реализиране на поставените цели и  добър ефект сред целевите групи.
Проектът бе отговор на необходимостта социалните услуги в община Борово да се адресират по подходящ начин към реалните потребности на хората в общността, които трудно се справят самостоятелно в ежедневието си поради тежки увреждания или  липса на близки.
Кметът на Община Борово Георги Георгиев поздрави екипа за управление за успешното приключване на проекта и потвърди, че в приоритетите на настоящото общинско ръководство е развитието на услугите в обичайната домашна среда на потребителите. Тези услуги отговарят на една от най-големите потребности на местното общество – грижата за възрастните хора.
Валентин Панайотов декларира, че Общински съвет – Борово винаги ще подкрепя проектни инициативи, които подпомагат възрастните хора и всички общественополезни дейности.
Катя Петрова отбеляза, че най-добър ефект за устойчивостта на услугите е в идеята на Община Борово да създаде Общинско предприятие, което да управлява услугите «домашен помощник – домашен санитар» след приключване на проектните дейности.
След приключване на проектните дейности Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги» за период от една година 01.06.2014 – 31.05.2014 г. ще стане работодател на 10 домашни помощници – домашни санитари, които ще обгрижват между 20 и 25 потребители. През месеците април и май 2014 ще бъде дадена възможност на потребители и помощници/санитари отново да подадат документи за участие в дейностите по устойчивостта на проекта.
Другата добра практика, която бе отчетена от екипа на вчерашната конференция, бе правилният подбор на персонала, чрез който бе осигурено добро качество на предоставяната услуга. Всички наети бяха обучени в едно въвеждащо и три надграждащи обучения за работа с хора с увреждания и възрастни хора.
Община Борово може да отчете още един отличен резултат, който е следствие на почти петгодишното управление на социални проекти по Оперативна програма  «Човешки ресурси» - създаване на професиите: «домашен помощник – домашен санитар», «личен асистент», «социален асистент».
Нели Цветкова – директор на Общинско предприятие «Обществено хранене и социални услуги» представи плана на екипа на предприятието за набирането на документи, анкетирането и класирането на потребителите за следващия период на предоставянето на услугата.
Павел Николаев  поздрави Община Борово за усилията, които влага в сферата на социалните услуги.
Най-трогателно беше изказването на потребителката Куна Чокоева, която каза следното: «Благодаря ви, че ни помагате да съхраним желанието да живеем. Нашите помощници ни помагат не само физически, те са лек за душите ни. Децата трябва да си намерят своя път и да се грижат за своите деца. Такъв е животът, не са виновни нито младите, нито старите. Младите отлитат, а ние оставаме да топлим старото гнездо и ни остава само да съхраним желанието да живеем. С нетърпение чакам сутрин в понеделник да хлопне вратата и Петранка  да ми каже „Лельо Куне, как си?”. Тя не само ми помага с готвене, пазаруване, чистене. С нея си говоря, обсъждаме новините. Тя е помощ и за душата ми.”

 

 

   П О К А Н А
  Заключителна  конференция
 по проект ,,Помощ в дома” - Община  Борово
ще се проведе на


24 март 2014 година /понеделник /
от 10.00 часа в заседателната залата на Община Борово

 

Проектът е по Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз,
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.1.04
Проект „Помощ в дома” е
с регистрационен № BG051PO001-5.1.04-0130-С0001
и наименование на Проекта  „Подкрепи ме!”

 

ДАТА - 13.03.2014 година

 

 

ОТЧЕТ от Катерина Валентинова Михайлова, ръководител на проект «Подкрепи ме!»

Община Борово стартира на 01.04.2013 г. изпълнение по проект „Подкрепи ме!”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема за безвъзмездна финансива помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома». Стойността на безвъзмездната финасова помощ е 151 253,96 лв.

Териториалният обхват на реализация на проекта бяха всички населени места в община Борово: град Борово, с. Волово, с. Брестовица, с. Обретеник, с. Горно Абланово, с. Екзарх Йосиф, с. Батин.  Проектът  надгражда услугите в домашна среда по Фаза 2 на схема за безвъзмездна помощ „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейност „социален асистент” и „домашен помощник” чрез прилагане на нови подходи за почасово ползване на услуги в домашна среда на база лични нужди на потребителите. Целта на проекта бе създаване на социално предприятие за постигане на социален ефект  чрез подобряване качеството на живот  за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на услуги  в домашна среда.

целият отчет >>

 

 

ТРЕТО НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ
Тема на обучението: «Овладяване на гнева. Самоконтрол. Обезверяването и депресията.»

цялата информация >>

 

Реализация на проект „Подкрепи ме” за периода 01.12.2013-31.12.2013 г.

В последни работен ден на месец ноември 2013г. с лицата наети като домашни помощници и домашни санитари, беше проведено второ надграждащо обучение. Обучението бе с практическа насоченост, обучителния процес се основаваше на добри практики. Обучител бе наетия с договор №112/14.03.2013г. Герасим Стоянов Богдански. Темата на обучението се определи от обратната връзка, дадена по време на основното обучение, проведено през месец март 2013г., както и от актуалните потребности на потребителите на услугата, констатирани пропуски при извършваните проверки на място от екипа на проекта. Резултатите от проведеното обучение са: обучен и мотивиран персонал, повишено качество на предоставените услуги от наетите по проекта лица.

целият документ >>

 

 

Отчет за месец ноември 2013 г. за напредъка по проект "Подкрепи ме!

За периода 01.11.2013-30.11.2013г. изпълнението на дейностите по проект „Подкрепи ме!” за предоставяне на почасови  услуги в Община Борово, финансиран от ОП РЧР и съфинансиран от Европейския социален фонд с договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0130-С0001, върви по предварително планирания времеви график.

целият отчет >>

 

 

 

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0130-С-0001
Проект: „Подкрепи ме!”
Бенефициент: Община Борово

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПИ МЕ!”

От 01.02.2013г. до 31.10.2013Г., изпълнението на дейностите по проект „Подкрепи ме!” към звено за предоставяне на социални услуги към община Борово, финансиран от ОП РЧР и съфинансиран от Европейския социален фонд с договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.04-0130-С0001, върви по предварително планирания времеви график.
Към момента социалната услуга „домашен санитар-домашен помощник“ се предоставя от 31 домашни помощници/санитари на 61 потребители по населени места, както следва:

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ПОТРЕБИТЕЛИ

ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ/
САНИТАРИ

гр. Борово

18

10

с. Обретеник

15

8

с. Горно Абланово

7

3

с. Батин

14

6

с. Волово

1

1

с. Брестовица

2

1

с. Екзарх Йосиф

4

2

 До този момент са представени четири  финансови и технически отчети за хода на изпълнение на дейностите по времевия график и изразходваните финансови средства. До 31.10.2013г. са изразходвани 80 638,80лв. Събрани от потребителите такси, съгласно Тарифа за таксите за ползване на социални услуги по проект “Подкрепи ме!“ и внесени такси са в размер на 6 047,65лв. Всички приходи, генерирани в рамките на проекта се приспадат от сумата на допустимите разходи, тъй като по настоящия проект не е допустимо да се реализира печалба.
Предоставяната социална услуга по настоящия проект се приема много добре от потребителите в цялата община.
През месец ноември 2013г. предстои второ надграждащо обучение, имащо за цел да се
формират професионални компетентности в домашните помощници като им се предложат общи теоретични познания за социалните услуги в общността.
При извършване на проверки в дома на потребителите, във връзка с контрола на качеството на нейното предоставяне екипът на проекта констатира, че социалната услуга се приема много добре от потребителите в цялата община. Оказва се помощ и подкрепа на самотни възрастни хора и на лица с тежки физически увреждания и заболявания. Пакетът от грижи включва: помощ при приема на медикаменти; помощ в домакинството; пазаруване; приготвяне на храна; помощ при лична хигиена; почистване на жилищните помещения; посредничество в контактите с личните лекари и други лекари специалисти; придружаване и подкрепа при осъществяване на контакт с други социални и здравни институции; социални контакти, общуване и др.

                                   Екип за управление на проект ”Подкрепи ме!”-община Борово

31.10.2013 г

 

 

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0130-С0001
Проект: „Подкрепи ме!”
Бенефициент: Община Борово

 

Вече шест месеца в Община Борово се доставят услугите «домашен помощник – домашен санитар» по проект «Подкрепи ме!»

На 30 септември 2013 г. се навършват точно шест месеца от стартирането на проект  «Подкрепи ме!» по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», схема за безвъзмездна финансова помощ «Помощ в дома». 
За този период през проекта са преминали 73 потребители, като  към 30.09.2013 г. услугата «домашен помощник – домашен санитар» ползват 62 потребители от всичките  населени места на общината. Като домашни помощници и домашни санитари работят 30 обучени безработни лица.
Услугата «домашен помощник – домашен санитар» ще се доставя със средства от Програма за развитие на човешките ресурси още шест месеца – до 31 март 2014 г. От 01 април 2014 до 31 март 2015 г.  като домашни помощници – домашни санитари ще работят 10 от 30-те наети безработни, които ще доставят услуги минимум на 20 от най-нуждаещите се потребители, които в момента ползват услугите.
През изминалите осем месеца от началото на проекта бяха проведени две обучения – едно въвеждащо  и едно надграждащо. Въвеждащото обучение се проведе в пет работни дни, в края на месец март, преди стартиране на дейностите по доставка на услугата. През месец август се проведе еднодневно надграждащо обучение за наетите лица, проведена беше една супервизия, която имаше за тема взаимоотношенията между потребители и помощници/санитари, начини за предотвратяване на конфликти. Съгласно плана на проектните дейности за останалите шест месеца ще се проведат още две надграждащи обучения и три супервизии.
Потребителите на услугите „домашен помощник – домашен санитар” са хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. През месец август беше заснет 5 минутен телевизионен репортаж, който целеше да покаже ползата от услугата, като се представят един  или два конкретни случая. Първоначално екипът по проекта избра двама потребители, които да включи в репортажа. Първият потребител – Веселина Атанасова бе избрана, защото през 2013 г. навърши 99 години. Баба Веска, както я наричаме помежду си, е добър пример за това, как хората на преклонна възраст могат да ползват услуги в общността, без да е необходимо за тях ежедневно да се грижат близки или да попадат в институции. Вторият потребител - Райна Добрева е на 84 година. Двете жени са от град Борово и са самотноживеещи, без да са хора с увреждания.  Поради  възрастта си и двете се нуждаят от по-млад човек, който да подпомага дейностите от ежедневието им.
Така близките на потребителките имат възможност да изпълняват служебните си задължения и да се грижат за собствените си семейства, а грижата за техните близки сродници е поверена на предварително обучени домашни помощници – домашни санитари, които ги посещават по четири часа в дните от работната седмица. Със съгласието на г-жа Добрева ние представихме взаимоотношенията й със домашния санитар Петранка Бонева. Репортажът показа професионализъм, добри и дори сърдечни отношения между потребител и санитар, както и несъмнената полза от услугата. През следващият месец репортажът ще бъде достъпен  за всички на сайта на Община Борово. Той беше излъчен  по телевизия „КИСС” за област Русе.

 

 

ОТЧЕТ от Катерина Валентинова Михайлова,
ръководител на проект «Подкрепи ме!»
>>

 

 

Договор: BG051 PO 001-5.1.04-0130-С0001
Проект: „Подкрепи ме!”
Бенефициент: Община Борово

 

Вече четири месеца услуги «домашен помощник» и «домашен санитар»
се предоставят в Община Борово по проект «Подкрепи ме!»,
схема «Помощ в дома»
на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси

От 01.04.2013 до 31.07.2013 г. в Община Борово се предоставят услугите «домашен помощник» и «домашен санитар» по проект «Подкрепи ме!», схема «Помощ в дома» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».
По проекта работят 15 домашни санитари и 15 домашни помощници.
От 15 домашни санитари петима работят на осем часа, трима – на седем и седем – на шест. От 15 домашни помощници – един работи на осем часа, седем – на шест, пет – на пет и двама – на четири часа.
            От началото на периода до сега през проекта са преминали 74 потребители от целевите групи – хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора.
Към 31 юли 2013 г. – услуги «домашен помощник» и «домашен санитар» ползват 63 потребители, както следва:

В село Батин – 14 потребители;В село Горно Абланово – 9 потребители;

В село Волово – 1 потребител;

В село Брестовица – 2 потребители;

В село Екзарх Йосиф – 4 потребители;

В село Обретеник – 17 потребители;

В град Борово – 19 потребители.

По проекта са обучени 41 безработни лица, проведено е едно въвеждащо петдневно обучение, предстоят две надграждащи обучения по два дни.
През месем май е проведена  супервизия на наетите на трудов договор лица на тема «Предотвратяване на конфликти между потребител и домашен помощник – домашен санитар».

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Борово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция “Социално подпомагане”.

***

 

От 01.04.2013 г. в услугите "домашен помощник" - "домашен санитар" бяха настанени 69 лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. На работа като домашни помощници и домашни санитари са назначени 30 безработни лица от всички населени места на общината.

прочети подробно >>

 

 

***

Списък  на оценените кандидати за домашен помощник  - домашен санитар >>

 

***

 

Договор:  BG 051 PO 001-5.1.04-0130-С - 0001
Проект: „Подкрепи ме!”
Бенефициент: Община Борово

 

ОБЯВА

На 01.02.2013 г.  Община Борово стартира проект „Подкрепи ме!” с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0130-C0001, по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” и има за цел: „Създаване на социално предприятие за постигане на социален ефект чрез подобряване на качеството на живот на лица от уязвими обществени групи. Осигуряване на по-добро здраве и живот за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на услуги в домашна среда.” Тя се състои от предоставянето на социална услуга „Домашен помощник - домашен санитар”.
Услугите „домашен помощник – домашен санитар” могат да се ползват от:
1. Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
2. Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, социално изолирани или в риск от социална изолация.

Офисът на проекта се намира на адрес: град Борово, ул. „Първи май” № 2, Център по социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания „Детелина”, ет. 2

Кандидатите за потребители на услугите „домашен помощник – домашен санитар” могат да подадат лично или чрез упълномощено лице следните документи:
1. Заявление по образец;
2. Пълномощно по образец;
3. Декларация за доход по образец;
4. Декларация за ползване/неползване на други услуги в общността;
5. Ксерокопие от личната карта;
6. Ксерокопие от ТЕЛК, медицински документи.

Срок за кандидатстване: 01.02.2012 г. – 22.02.2012 г.

След извършване на оценка на потребностите от служители на Дирекция „Социално подпомагане” – Бяла, Комисия, назначена със заповед от кмета на Община Борово определя потребителите на услугата. Срок: 13.03.2013 г.
Списък с одобрените кандидати  за услугата „домашен помощник – домашен санитар” ще бъде публикуван в сайта на Община Борово, на посочения адрес, на определените за обяви места във всички населени места на 14.03.2013 г.
Всеки кандидат-потребител ще бъде уведомен писмено за резултатите от работата на комисията в тридневен срок. 
На сайта на Община Борово www.borovo.org в раздел „Проекти и програми”, на страницата на проект „Подкрепи ме!” ще бъде достъпна процедурата за подаване на жалби от потребителите.
Срок за обжалване: три дни след получаване на писменото известие за резултатите от работата на комисията, удостоверено с пощенското клеймо или с дата на получаване и саморъчния подпис на кандидат-потребителя.

Допълнителна информация може да получите в офиса на проекта и на тел. 0894641781 – Цветелина Георгиева – доброволец по проекта.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Борово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция “Социално подпомагане”.

***

ОБЯВА

На 01.02.2013г.  Община Борово стартира проект „Подкрепи ме!” с договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04-0130-C0001, по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”.
Проектът се финансира по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” и има за цел: „Създаване на социално предприятие за постигане на социален ефект чрез подобряване на качеството на живот на лица от уязвими обществени групи. Осигуряване на по-добро здраве и живот за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване чрез предоставяне на услуги в домашна среда.” Тя се състои от предоставянето на социална услуга „Домашен помощник - домашен санитар”.
За работа като домашни помощници, домашни санитари могат да кандидатстват БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, които отговарят на следните условия:
1. Регистрирани в  Дирекция „Бюро по труда”;
2. Имат  завършено начално образование.

Желаещите да постъпят на работа като домашни помощници, домашни санитари подават следните документи:
1. Заявление по образец;
2. Автобиография по образец;
3. Документ за завършено начално образование;
4. Свидетелство за съдимост;
5. Удостоверение от Психодиспансер за психичното състояние на лицето;
6. Служебна бележка от Д „БТ”, че са регистрирани като безработните лица;

Документ за преминато обучение /ако има и последващи/ - удостоверение или сертификат /от лицензирана организация/.
Комисия, назначена със Заповед от Кмета на Община Борово, извършва предварителен подбор по документи.
С одобрените кандидати за домашните помощници и домашните санитари  се провежда интервю и събеседване, за което се изготвя се протокол.
Информация за одобрените кандидати след подбора по документи и след интервюто се изнасят последователно на сайта на Община Борово: www.borovo.org в раздел „Проекти и програми”, на страницата на проект „Подкрепи ме!”, на определените за обяви места във всички населени места.
Документите по образец ще бъдат налични и на сайта на Общината, на посочения адрес, на страницата на проект „Подкрепи ме!”
Одобрените след подбора по документи и интервюто кандидати за домашни помощници и домашни санитари задължително преминават въвеждащо обучение.
При постъпване на работа домашните помощници, домашните санитари представят трудова книжка.
Офисът на проекта се намира на адрес: град Борово, ул. „Първи май” № 2, Център по социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания „Детелина”, ет. 2
Срок за подаване на документите: 01.02.2012 г. – 04.03.2012 г.
Срок за огласяване на информацията за одобрени/неодобрени кандидати за домашни помощници / домашни санитари след предварителен подбор на документи: 05.03.2012 г.
Всеки кандидат за работа като домашен помощник – домашен санитар ще бъде уведомен писмено за резултатите от предварителния подбор по документи.
Интервю и събеседване с кандидатите за домашни помощници, домашни санитари ще се проведе по следния график, както следва:
1. 08.03.2012 г. гр.Борово, място Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания „Детелина” – приемна, ІІ етаж, начален част – 9,30 часа;
2. 11.03.2013 г. - в кметството на село  Батин от 9.00 ч;
3. 11.03.2013 г. - в кметството на село  Горно Абланово от 13.00 часа;
4. 11.03.2013 г. - в кметството на село Екзарх Йосиф  от 16.00 часа;
5. 12.03.2012 г. – в кметството на село Обретеник от 9,00 часа;
6. 12.03.2012 г. - в кметството на село Брестовица от 14,00 часа;
7. 12.03.2012 г. - в кметството на село Волово от 16,00 часа.

Срок за огласяване на информацията за одобрени/неодобрени кандидати за домашни помощници – домашни санитари след интервю и събеседване – 14.03.2013 г.
Всеки кандидат за работа като домашен помощник – домашен санитар ще бъде уведомен писмено за резултатите от работата на комисията в тридневен срок.
Срок за обжалване: три дни от датата на получаване на писменото известие.
Преди назначаване на работа кандидатите за домашни помощници – домашни санитари задължително преминават въвеждащо обучение.
С тридесет от одобрените и обучени кандидати за домашни помощници – домашни санитари ще бъде сключен трудов договор след извършен подбор на потребителите.
За започване на работа одобрените домашни помощници-домашни санитари представят:
1. Медицинско свидетелство.

Допълнителна информация може да получите в офиса на проекта и на тел. 0894641781 – Цветелина Георгиева – доброволец по проекта.

КМЕТ:
              /ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ/

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Борово носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция “Социално подпомагане”.

***


Заповед за определяне на екип >>
Правила за предоставяне на услугата "Домашен помощник/домашен санитар" >>
Процедура за подбор на персонал >>
Процедура жалби >>

***

На 22 ноември 2012 г. кметът на Община Борово подписа договор с Агенция за социално подпомагане за реализацията на проект  “Подкрепи ме!».
Проектът  ще се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ  В  ДОМА” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.
Проектът има за цел разкриване на 30 работни места за период от 1 година и обгрижване на 60 души потребители – хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора.  
Проектът е на стойност 151 000 лв. В проектните дейности са предвидени обучения на кандидатите за домашни помощници и домашни санитари и информационни дейности.

 

Инвестира във вашето бъдеще!