Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  ЗА 2012 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА БОРОВО
2011 – 2015 ГОДИНА

 

            Общинският план за развитие на Община Борово 2007-2013, Актуализираният документ по изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие 2007-2013 г., изработен през 2012 г., и  Програмата за управление на Община Борово за мандат 2011 – 2015 бяха основните документи, от който се ръководихме при изпълнение на всички общински дейности през 2012 г.
Настоящият отчет се изготвя, за да се спазят разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Документът следва структурата на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2011 – 2015 г.

ПРИНЦИПИ

Спазихме заложените в Програма за управление на Община Борово 2011 – 2015 г. основни принципи:

 • Единен подход за планиране и програмиране;
 • Концентрация на ресурсите – финансови и човешки за постигане на целите на Общинския план за развитие;
 • Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на всички дейности;
 • Координация на дейността на общинска администрация в процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката;
 • Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на международното, националното и регионално равнище;
 • Публичност и прозрачност в работата на общината – наличие, поддържане и осъществяване на публичните регистри, които се създават и водят в общината. Публично оповестяване, публикуване и обсъждане на проекта за общински бюджет, както и степента на изпълнението му;
 • Отворена и открита към хората администрация – провеждане на обществени обсъждания с гражданите по важни за развитието на общината въпроси.

ПРИОРИТЕТИ

            През 2012 г. работихме така, че да изпълним Главния приоритет на Програмата: „Създаване на нови работни места, повишаване на заетостта, подпомагане на уязвимите от бедността, подобряване на жизнената и околна среда”. 

 • През 2012 г. създадохме повече от 350 нови работни места като използвахме всички текущи възможности на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2007-2013, както и на всички останали програми за заетост, включително Регионална програма за заетост – 2012 г.
 • Проведохме срещи с частни инвеститори за създаване на малки производства в населените места на общината. Някои от идеите ни не се реализираха, а за други предвиждаме реализация през настоящата 2013 г.
 • Извършихме множество ремонти на сгради на обществени институции в град Борово, село Горно Абланово, село Батин, село Обретеник, село Брестовица.
 • Реализирахме проект за реконструкция и модернизация на тротоарите и осветлението по главната улица на град Борово – „Шести септември”;
 • Разработваме проект за реконструкция и модернизация на тротоарите и осветлението по главните улици „Христо Ботев”, „Кънчо Бакалов” и „Първи май” в село Обретеник;
 • Работихме за да поддържаме добрия външен вид на всички населени места – улици, обществени паркове, гробищни паркове;
 • Осигурихме достатъчно средства за сметоизвозване, депониране на отпадъците и поддръжка на обществени терени;

В местното самоуправление и местната администрация изпълнихме заложените приоритети:

  • Създадохме възможности за финансова независимост на всички второстепенни разпоредители с бюджетни кредити като засилихме мерките за контрол на финансовите разходи, не допуснахме злоупотреби и корупционни практики;
  • Създадохме работещ управленски екип;
  • За кметски наместници в селата Волово и Брестовица назначихме лица, посочени от местните хора, след провеждане на общоселски събрания;
  • Създадохме възможности за работеща кметска администрация.


      ОБРАЗОВАНИЕ

       Както отбелязахме в Програмата за управление на Община Борово 2011 – 2015 г.: „Образованието е най-важната сфера в обществения живот на  една община”. За съжаление в нашата община образователните институции са малко и с малък брой деца и ученици. Може да се каже, че работихме така, че да се съхранят всички съществуващи на територията на общината образователни заведения, а това, според нас, е един сериозен успех, въпреки демографската криза.

      През 2012 г. направихме постъпки към Министерство на образованието, младежта и науката държавното помощно училище в село Брестовица да стане общинско. Усилията ни се увенчаха с успех. Тази инициативи предприехме, за да запазим съществуващите социални услуги в село Брестовица, за да осигурим по-добър живот на институционализираните деца и не на последно място да запазим работните места в селото.

Целият отчет за 2012 -> (258 KB)