Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Програма за развитие на селските райони в България (2007-2013)

 

Списък на филмите, които ще бъдат заснимани по проект
„Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”

целият списък >>

 

 

БОРОВСКОТО СЪКРОВИЩЕ

Повече от четири години община Борово се опитва да събере сума от  10 000 лева за изработване на реплика на Тракийското сребърно съкровище от ІV в. пр. Хр., открито в землището на град Борово. През 2011 г. бе изработен проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство” по мярка 313 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Една от проектните дейности включва изработване на така дълго мечтаната реплика на съкровището.

прочетете целия текст >>

 

***

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНОТО ЕТНОГРАФСКО, ИСТОРИЧЕСКО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БОРОВО


Авторски колектив на Консорциум „Туризъм“ под ръководството на Румен Драганов

София 2013

 

УВОД
Маркетинговата стратегия за експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство на община  Борово е създадена от авторски колектив на Консорциум „Туризъм“ под ръководството на Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки в туризма, като част от Проекта „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”, финансиран по Програмата за развитие на селските райони, мярка 313, съгласно договор между  ДФЗ и община Борово, и е  насочена към подобряване качеството на живот в община Борово чрез развитие на туризма като устойчив местен поминък.
Инвестиционните дейности на проекта са насочени към:

- подкрепа на съществуващите в общината групи за пресъздаване на народни обичаи – закупуване на народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване;

- създаване на постоянна и подвижна изложба на местното етнографско, природното и културно-историческото наследство с прилагане на аудио-визуални  компютърни технологии.

По този начин проектът цели:

- Да се подкрепи  развитието на туризма на територията на община Борово, чрез прилагане на съвременни компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на природното и културно-историческото наследство;

- Да се разнообрази туристическия продукт на общината  като се насърчи развитието на културно-историческия туризъм  на  основата на богатото етнографско наследство;

- Да се подобрява местната заетост, чрез развитие на туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическия продукт.

По своите цели и желани резултати Проектът съответства на общата цел на Ос 3  на  Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, а именно: Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони. Насочен е към насърчаване на разнообразяването на възможностите за заетост в община  Борово.. Оперативната цел  е свързана с  развитие на  туристически продукти, създаващи доходи извън земеделския сектор, за стопанството и за населението на общината.

разгледайте цялата стратегия >>

 

 

Проект "Експониране на местното етнографско, историческо
и природно наследство"

По програма “Развитие на селските райони 2007-2013” г., мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” Община Борово спечели проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство” на стойност 325 358 лв.
Проектът ще приложи добри европейски практики на държавите с развит туризъм -  представяне на природното и културното наследство, чрез специализирани компютърни системи, открити за обществен достъп.  Във всяка специализирана компютърна система ще се инсталира компютърен софтуер, осигуряващ интерактивно аудио-визуално представяне на  природното и културното  богатство на община Борово. Ще се създаде  аудио-визуална база от кратки, 3-4 минутни филми, озвучени на 5 езика - български, английски, френски, немски,  руски. Филмите ще показват  културното наследство: природа, архитектура, бит, обичаи, фолклор, местни туристически атракции. Софтуерът ще позволява на туриста да избира една или друга  група от филми в зависимост от своя интерес, както и да сменя езика на озвучаване по всяко време. Посетители ще разполагат с виртуален екскурзовод за всички забележителности на община  Борово. Този  екскурзовод ще улеснява туриста в избора му на обекти за посещение и ще привлича вниманието му към нови обекти, които не са влизали в плана му за посещение.
Създадената аудио-визуална база  за природното и културно-историческото наследство на община Борово ще се представя на туристически борси и изложения с национален и международен характер. Ще бъде ефективен инструмент за популяризиране на общината и превръщането й в обещаващо туристическо направление.
Чрез специализирана  страница в  Интернет, туристическите продукти на община Борово ще достигат до няколко стотин хиляди потенциални посетителя. 
По проекта ще се закупят носии и аксесоари – геги, пафти, цървули, народни музикални инструменти, озвучителна техника на стойност 90 000 за шест от общинските читалища.
Ще бъде изработено копие на Боровското тракийско съкровище от ІV в. пр. Хр., което да се разположи в местния музей.