Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Текущи проекти

Реализирани проекти
През настоящият мандат са реализирани 23 проекта

За отлична работа по усвояване на евросредства сред малките общини в страната телевизия Европа в две последователни години връчва награди на кмета на Община Борово

Проекти, реализирани в настоящия манда:
1.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово;
2.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф; 3.Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин; Проектите са по оперативна програма за Развитие на селските райони, мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”
 - работата по проектите започва през 2012 г., приключва през лятото на 2014 г.; по трите проекта са подменени около 21 км водопроводна мрежа и е рехабилитирана пътната настилка в прокопаните участъци.
4. Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул. “Шести септември” в град Борово – подменена е тротоарната настилка по бул „Шести септември”, подменено е осветлението с енергоспестяващо.
5. В края на месец март 2012 г. Община Борово подписа договор по проект “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово, Община Борово, Област Русе”, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС В резултат на този проект ще бъде закрито сметище на изхода към гр. Бяла, теренът от приблизително седем декара ще бъде рекултивиран и залесен.

Проекти, спечелени и реализирани в настоящия мандат:

6. През м. април 2012 г. кметът на Община Борово подписа договор за изпълнението на три проекта, финансирани от  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомогане към Министерски съвет за преодоляване на последиците от вредното въздействие на води през януари 2012 г.:

6.1. за аварийно укрепване на терен на ул. “Вихрен”, кв. 48 и 49 в село Горно Абланово;

7. за авариен ремонт и възстановяване на централен участък от канализация на ул. “Николаевска” в село Екзарх Йосиф поради слягане на льосова основа;

8. за аварийно укрепване на мостово съоръжение меж ОК 94 и ОК 96, село Батин.
В резултат на изпълнение на проектите, са укрепени тези съоръжения и не са
допуснати наводнения в тези райони.

9. По програма “Развитие на селските райони 2007-2013” г., мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” Община Борово спечели проект „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство”. В изпълнение на Договора за отпускане на финансова помощ за проекта „Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» е постигнато следното:
- Закупени и доставени са народни носии, музикални инструменти и аудио-визуално оборудване за екипировка за групите за пресъздаване на народни обичаи;
- Доставена е специализирана техника за разполагане в посетителски център, а именно: Специализиран компютър, предназначен за обществен достъп, Широкоформатен екран, четири посетителски работни станции и сервизен компютър
- Създадени са 35 кратки филма, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5 езика с обща продължителност 160;
-  Създаден е  компютърен софтуер за управление на аудио-визуално
- Изложба на местното етнографско наследство и природни забележителности на общината в Интернет;
- .Изработка на 1000 копия DVD, представящи туристическия продукт на общината
- През м.декември 2014г. приключи изпълнението на договора за изработване на реплика на Боровското съкровище - изработена е репликата на боровското съкровище с материали, близки до оригинала.
- Въз основа на договора за изработка, доставка и монтаж на информационни табели, ще бъдат доставени информационните табели след приключване на подготовката на помещението, предназначено за посетителски център по проекта в гр.Борово, на ул. “Шести септември” № 35.

10. По програма за развитие на селските райони, мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” бе спечелен проект “Изграждане на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в Община Борово, област Русе” по проекта бе изградена екопътека с места за отдих, пейки, люлки, сцена с атракции и др. в местността „Умището” в село Батин.
11. Проект “Подкрепи ме!», финансиран от Агенция по социално подпомагане по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 „ПОМОЩ  В  ДОМА” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”. По проекта за една година бяха наети на работа 34 домашни помощници и домашни санитарии, които се грижиха над 70 потребители.

12. Проект “Услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе” по проект по мярка 223 „първоначално залесяване на неземеделски земи», ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договор № 18/223/00281 от 15.04.2013 г. с Бенефициент Община Борово, област Русе. По проекта са залесени 400 дка с фиданки от акация в землището на село Горно Абланово.

13. През 2014 г. Община Борово кандидатства и спечели финансиране на 4 (четири) инвестиционни проекта по Публичната инвестиционна програма “Растеж и устойчиво развитие на регионите” за 2014г., одобрени за финансиране по т.18.1, 18.2, 18.3. и 18.4 по Приложение №1 към чл.1, ал.2, т.1 от ПМС № 19 от 2014г. (изм. с ПМС № 333/ 17.10.2014 г., обн. ДВ бр.88 от 2014г.), а именно:

13. Проект “Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда за нуждите на здравеопазването и за административни дейности” е ремонтирана общинска сграда на ул. „Шести септември” № 35, в която ще се намират офисите на двете общински предприятия, кабинети на личните лекари и информационен посетителски център ;

15/14. Проект №18.2. “Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово” и Проект №18.4. “Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт” е ремонтирана сграда на бивша автогара и прилежащия й терен. Сградата е предназначена за спортни и младежки дейности, необходимо е да се закупи оборудване.

16. Проект №18.3. “Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка”. По проекта в квартал Север, бившия център на старото село Горна Манастирица е построена спортно игрище и детска площадка с павилион.

17. В края на 2014 г. Община Борово кандидатства и спечели финансиране по проект №18/226/00423 „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” по мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по ПРСР 2007-2013г.
На 22.12.2014 г. е сключен е договор с ДФЗ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проекта на стойност 476 629 лв. без ДДС.
Площадката за изграждане на пожароизвестителната система се намира в землището на село Обретеник, в ПИ № 000131 по КВС на село Обретеник.
Целта на този проект е да се реализира система за мониторинг на горския фон в определената рискова зона. Тя трябва своевременно и точно да открива и предава информацията за възникналия пожар, да прогнозира неговото развитието, както и да подпомага екипите действащи в пожарната обстановка.
Проектът предвижда извършването и финансирането на следните дейности: изготвяне на инвестиционен технически проект за пожароизвестителна система; създаване (изграждане) на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда (част Електро, част Конструкции и част Технологична); строителен и авторски надзор

Проекти, по които Община Борово е партньор:

18. „Реки на времето” - Регионален туристически продукт на туристически район „Русе – Иваново - Борово“ e финансиран по договор BG161PO001/3.2-02/2011/003 Оперативна програма «Регионално развитие», съфинансирана от Европейския Фонд за Регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 “Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма“.
По проекта са разработени туристически пакети, които вече се предлагат на туристите, пакетите са представени на регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири; проведени са изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности; подкрепяне на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги – комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културното и историческото наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.

19. Проект: “Подобряване на административния кацапитет за ефективна координация и партньорство между заинтересованите страни на областно и общинско ниво при реализиране на политики за устойчиво развитие на област Русе” се изпълнява от Областна администрация – Русе с партньорство с Общински администрации Борово и Сливо поле по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски социален фонд, бюджетна линия BG051PO002/10/1.3-04, приоритетна ос: «Добро управление», подприоритет: «Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики» Общата цел на проекта е: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и координация на всички заинтересовани страни на територията на област Русе.
Пред гражданите на общината бяха представени добри практики на област Русе и община Борово. Като добра работеща практика в община Борово е посочена работата на Обществения съвет за социални услуги.
За един месец от 15 юли до 15 август по проекта работиха Иванка Димитрова – бивш председател на Общински съвет и секретар на Община Борово в предходни мандати и Радослав Рачев – бивш кмет на Община Борово. Поради това, че двамата познават работата в местното самоуправление и администрация изпълняваха своеобразната роля на “гидове” в “дебрите” на комуникацията “граждани – общинско и областно управление”.
За един месец те се срещнаха с близо 200 граждани на община Борово, които запознаха със сходни практиките в страните от ЕС, в област Русе и Община Борово.

20. Проект “Подкрепа за достоен живот” е на Агенцията за социално подпомагане, по проекта Община Борово е партньор, финансира се по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051 PO 001 – 5.2.09 «Алтернативи» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» По проекта в продължение на почти 50 месеца се доставяше услугата «личен асистент» за 27 лица с тежки увреждания, на работа по проекта бяха наети 25 безработни лица. Проектът приключи на 31.12.2014 г.

21. Проект „Нови алтернативи” е на Агенцията за социално подпомагане, по проекта Община Борово е партньор, изпълнява се на основание Партньорско споразумение № BG05-1801 – 1 от 24.03.2015 г. , във връзка с изпълнението на Проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001 – 2.2015.001 „Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05М9ОР001 – 2.2015.001, доставя се услуга „личен асистент” на хора с трайна невъзможност да полагат грижи за себе си – 16 лица с увреждания ползват услуги от 15 лични асистенти. По проекта започна да се работи на 30.03.2015 г.

22. В момента Община Борово като партньор на „Рехабилитация и модернизация на достъпната инфраструктура в трансграничната зона Гюргево-Русе (R.O.A.D) – съвместен проект с Окръжен съвет Гюргево по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
23. Проект №DIR-5112122-8-76 Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, обл. Русе) по Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г. За целите на кандидатстване по процедурата партньори по проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ са общините: Бяла, Борово, Две Могили, Полски Тръмбеш, Ценово и Опака, както и Регионално сдружение за управление на отпадъците – Янтра - Лом 2008. Общините партньори ще ползват регионалните съоръжения от системата за регионално управление на отпадъците, включващи регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за сепариране на отпадъците и инсталация за компостиране.