Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Общинска програма за опазване на околната среда /ОПООС/ 2011-2014 година

 

Природо - географска и териториално - административна характеристика

 Географско положение - Община Борово е разположена в североизточната част на Дунавската равнина и отстои на 42 км. югозападно от областния център град Русе.
На север общината граничи с река Дунав, на изток с община Иваново и община Две Могили, на юг с община Бяла, а на запад с община Ценово.
Общината се състои от седем населени места:
◦ Гр. Борово - общински център;
◦ шест кметства - с. Обретеник, с. Екзарх Йосиф, с. Батин, с. Горно Абланово, с. Волово и с. Брестовица;
Общината е разположена върху 245,3 кв. км, което е малко повече от 0,222% от територията на страната.
От общо заетата площ:
◦ 74,44 % е селскостопански фонд;
◦ 15,17 % е горски фонд;
◦ 4,48 % е фонд населени места;
◦ 5,91 % е пътища, водни площи и др.

 Релеф - равнинно хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост до реката се характеризират с ниска заливна част с високи подпочвени води и алувиално - ливадни почви / 3 - 4 м над речното равнище / и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черноземни почви /над 60 м височина/. На територията на общината се намира най-високата точка в Русенска област.

 Климат - Община Борово попада в умереноконтиненталната климатична област, характеризираща се със студена зима /абсолютна минимална температура /- 27C/ и сухо, топло лято /абсолютна максимална температура / +44C/. Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове. Това е причина за горещите лета и студените зими. Сухото и горещо лято налага изкуствено напояване. Летните суховеи и недостатъчните валежи причиняват ерозия на почвата. Есента и пролетта са краткотрайни. Въпреки студената зима пролетта настъпва рано поради малката надморска височина, но е по-студена от есента. Характерни за зимния сезон са силните североизточни ветрове, които нанасят поражения на посевите, създават транспортно-комуникационни и битови проблеми. Мъглите по поречието на Дунав са типично сезонно явление. Резкият контраст между зимните и летните условия характеризират климата на общината като подчертано континентален. Това се потвърждава и от средната годишна амплитуда, която е около 26C и е най-голямата за страната. Районът на гр. Русе е сравнително сух, като средната годишна сума на валежите е 562 мм, а средният годишен брой на дните с валежи е 138.9. Снежната годишна покривка е с дебелина около 14 см, а средният годишен брой на дните със снежна покривка е 48.4.

 

Цялата програма за опазване на околната среда >> (392 KB)