Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Проекти, планове, програми

 

Проекти:

Проект "Нови възможности за грижа"

Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство

Изграждане на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в
   Община Борово, област Русе

Текущи проекти

Проект "Подкрепи ме!" - приключен

 

Планове:

Годишен план за паша на Община Борово за 2024/2025 стопанска година.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2023г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2022г.

План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Борово

Годишен план за паша на Община Борово за 2019/2020 стопанска година.
- Приложение № 1 към Годишен план за паша на Община Борово за 2019/2020 стопанска година;
- Приложение № 2 Декларация_площ.

Общински план за развитие 2007-2013

Актуализиран документ по изпълнението и приложимостта на Общински план за
   развитие, 2007-2013 г. на Община Борово

 

Програми:

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БОРОВО 2023-2026 Г.
- Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Борово.

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БОРОВО ЗА ПЕРИОДА 2021-2028 Г.
- Приложение 1
- Приложение 2
- Приложение 3
- Приложение 3
- Приложение 4

КРАТКОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БОРОВО 2020-2022 Г.

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (2020-2030)

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2020 г. на Община Борово.

- Стратегия за управление на общинската собственост на Община Борово за мандат 2019 – 2023 година.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2019 г. на Община Борово.

Програма за управление на Община Борово за мандат 2015 - 2019 г.

Програма за управление на Община Борово мандат 2011 – 2015 г.

Годишен отчет за 2012 година по изпълнение на Програма за управление на община
   Борово 2011 – 2015 година

Програма за развитие на туризма в община Борово 2011-2014 г.

Общинска програма за опазване на околната среда /ОПООС/ 2011-2014 г.

Програма за управление на дейностите по  отпадъците на община Борово, 2010 – 2014 г.

Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в   Община – БОРОВО през 2012 г.

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2012-2015г

 

Архив на документи 2007-2011 >>