Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Обществени поръчки

*************************************************************************************************

*************************************************************************************************

06.07.2018
Вътрешни правила за реда за управление на цикъла на обществените поръчки на община Борово

*************************************************************************************************

24.02.2016
Предварителни обявления за ОП през 2016г.:

- Предварително обявление за възлагане на ОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борово
линк към АОП >>
- Съобщение до АОП за публикуване на предварителното обявление в ПК
линк към АОП >>

*************************************************************************************************

27.02.2015

Предварителни обявления за ОП през 2015г.

- Предвателно обявление за ОП за строителство пред 2015г. >>  
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651096

- Предварителни обявления за ОП за доставки през 2015г. >>
http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=651087

*************************************************************************************************

09.10.2014
Вътрешни правила за ППВОП в Община Борово >>
Изменение на ВПППВОП в община Борово >>

24.09.2014
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Община Борово >>

*************************************************************************************************

*************************************************************************************************

05.06.2020 г.
Публично състезание № 00396-2020-0001 в РОП с предмет : „Разработване на интегрирана система за мониторинг на трафика по проект ROBG-440 „W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране“.
1.Решение за откриване на ОП-система за мониторинг на трафика;
2.Обявление за ОП-система за мониторинг на трафика ;
3.Докумантация за участие в процедурата;
4.Техническа спецификация;
5.еЕДОП;
6.Образци на документи;
16.06.2020
1.Решение за изменение на поръчката;
2.Изменена документация за обществената поръчка;
11.08.2020
Протокол 1 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти
17.08.2020
Съобщение за отваряне на ценовото преложение
18.09.2020
Протокол 2 на комисия на оценка на предложенията;
Протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП;
Решение за избран изпълнител;
20.11.2020
1. Обявление за възложена поръчка;
2. Договор за възложена поръчка.

*************************************************************************************************

24.09.2019 г.
Обява за събиране на оферти с №9092737 с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуга – “blackspot”- картиране на улици в гр. Борово и разработване на модул/апликация, представляващи интегрирана информационна система за мерките за безопасност на улиците, по проект “W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране”
1. Обява за ОП;
2.Информация за обява;
3.Указания за ОП;
4.Образци на документи;
5.Проект на договор;
04.10.2019
Информация за удължаване срока в АОП;
Съобщение за удължаване на срока за оферти;
11.10.2019
Протокол на комисията за разглеждане и класиране на участници;

29.10.2019
Договор за възлагане на ОП-картиране

*************************************************************************************************

04.09.2019
Публично състезание с №00396-2019-0010 в РОП с предмет
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга – изготвяне на комплексен доклад и упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“ финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране”
1.Решение за откриване на процедура;
2.Обявление за ОП;
3.Документация за участие;
4.Образци на документи;
5.Методика за оценка;
6.ЕЕДОП;
7.Техническа спецификация;
01.10.2019
Протокол 1 на комисията;
Протокол 2 на комисията;
22.10.2019
Съобщение за отваряне на ценови параметри надзор
25.10.2019
Протокол 3 на комисията
Протокол 4 на комисията;
Протокол за утвърждаване;
Решение за избор на изпълнител.
18.12.2019
Възложена поръчка НСН
Договор НСН ТГС


***********************************************************************************************

30.08.2019
Публично състезание с №00396-2019-0009 в РОП с предмет  “Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажните работи и осъществяване на авторски надзор за обект „Реконструкция / рехабилитация на улици в Община Борово“ по проект „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network“, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране”
1. Решение за ОП;
2.Обявление за ОП;
3.Документация за участие;
4.Критерии за възлагане;
5.ЕЕДОП;
6.Образци;
7.КСС;
8.Техническа спецификация;
9.Идеен проект;
01.10.2019
Протокол 1 на комисията;
Протокол 2 на комисията;
18.10.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения
21.10.2019
Протокол 3
24.10.2019
Решение за избор на Изпълнител
Протокол утвърждаване
Протокол 4 на комисията
18.12.2019
Възложена поръчка СМР
Договор СМРТГС

*************************************************************************************************

20.08.2019
Публично състезание с №00396-2019-0008 в РОП  с предмет "Основен ремонт на улици в община Борово с подобекти"
1.Решение за ОП;
2.Обявление за ОП;
3.ЕЕДОП;
4.Документация за участие в ОП;
5.Техническа спецификация;
6.Методика за оценка;
7.Образци на документи;
8.Образци КС;
9.Проект на договор;
10.Технически проект;
04.09.2019
1. Разяснение по зададен въпрос!
2. Приложение към разяснение - КС!
12.09.2019 г.
Протокол №1 на комисията;
Съобщение за отваряне на ценови предложения!
18.09.2019
Решение №432
Протокол №2
10.10.2019
Договор за възложена поръчка ;
Информация в АОП за възложена поръчка;

09.07.2020
Изпълнена поръчка - Пътинженеринг

*************************************************************************************************

22.07.2019
ОП под №00396-2019-0007 в РОП - Публично състезание с предмет„Изпълнение на
строително-монтажните работи по проект "Реконструкция на улици в Община Борово"
12.07.2019 - Становище на АОП за ОП ;
1. Решение за ОП-СМР-улици;
2. Обявление за ОП-СМР улици;
3. Документация за участие;
4. Методика за оценка
5. Техническа спецификация;
6. ЕЕДОП;
7. Образци на документи;
8. Проект на договор;
9. КСС;
10. КС към техническа спецификация;
11. Технически проект.
23.08.2019
Съобщение за отваряне на цени по ОП №00396-2019-0007
03.09.2019
Протокол 1 на комисията;
Протокол 2 на комисията;
Протокол 3 на комисията;
Решение за избор на изпълнител;
02.10.2019
Договор за възложена ОП;
Информация за възложена ОП в АОП

*************************************************************************************************

19.06.2019
Публично състезание № 00396-2019-0006 в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по управление на проект ROBG-440 „Ве-ТЕН – Добре свързани възли Гюргево – Борово към Трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т (W-TEN - Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network)” :
Документация за участие;

Решение за откриване на ОП
Обявление за ОП
Технически спецификации
Методика за оценка;
ЕЕДОП;
Образци на документи и проект на договор;
15.07.2019
1. Протокол от работата на комисия за разглеждане на оферти;
2.Съобщение отваряне ценови параметри;
19.07.2019
Протокол 2 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти
Решение на Възложителя за избор на изпълнител
09.08.2019
Договор за възлагане

*************************************************************************************************

14.06.2019
ОБЯВА с № 9089208/14.06.2019 г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с Предмет : “Консултантски услуги, свързани с управлението на проект: „Реконструкция на улици в община Борово“;
1. Обява №9089209 за ОП;
2. Информация за Обява №9089209 за ОП;
3.Техническа спецификация;
4. Проект на договор;
5.Образци на документи;
19.07.2019
Протокол по чл.192, ал.4 от комисия за разглеждане и оценка на оферти

*************************************************************************************************

28.02.2019
Обява № 9086328/28.02.2019г. за събиране на оферти за участие в ОП с предмет: Осневен ремонт на улици на територията на община Борово, Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти:
1. Обява за ОП;
2.Информация за публикувана обява в РОП;
3.Техническо задание;
4.Образци на докумунти:
5.Техническа спецификация;
6.Методика за оценяване;
7.Проект на договор;
18.03.2019
Информация за удължаване на срока на ОП


*************************************************************************************************

26.02.2019
ОП № Е-31-00-012863/26.02.2019 г. Публично състезание с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели.
1. Решение за ОП
2. Решение за ОП в РОП;
3.Обявление за ОП;
4.Обявление за ОП в РОП;
5.Документация за участие - техническа спецификация и указания в ОП;
6. Образци за ОП;
7. ЕЕДОП;
8.Справка за потреблението;
06.03.2019
Разяснение по зададен въпрос
Нов проект на договор за възлагане на ОП.
05.04.2019
Протокол 1 на комисия
12.04.2019
Съобщение отваряне ценови оферти ел. енергия
22.04.2019
Протокол 2 на комисията;
Протокол 3 на комисията;
Доклад на комисията;
Решение на Възложителя;
08.05.2019
Решение №2 на Възложителя
17.07.2019
Информация за прекратена поръчка енергия

*************************************************************************************************

25.02.2019
00396-2019-0004 ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "БОРСОВА СДЕЛКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО
1.Решение № 050 от 25.02.2019 г. за откриване на процедура
14.02.2019
1.Договор за възложена ОП -247;
2.Обявление за възложена ОП-247

*************************************************************************************************

25.02.2019
00396-2019-0003 ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ С ПРЕДМЕТ: "БОРСОВА СДЕЛКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВА ЗА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВО
1. Решение № 049 от 25.02.2019 г. за откриване на процедура
14.03.2019
1.Договор за възложена ОП -248;
2.Обявление за възложена ОП-248

*************************************************************************************************

08.02.2019
Договаряне по чл.79, ал.1 от ЗОП с №00396-2019-0002/08.02.2019г. в РОП с предмет "Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"
1. Решение за откриване на процедура
2. ЕДООП;
3.Техническа спецификация;
4.Покана за авторски надзор;
5.Образци на документи;
6. Проект на договор;
08.03.2019
1. Протокол на комисията за разглеждане на оферти;
2.Доклад на комисията за разглеждане на постъпили оферти;
3.Решение на Възложителя за избор на изпълнител на ОП
15.03.2019
Договор за възлагане на ОП
Обявление за възожена ОП

*************************************************************************************************

17.01.2019
Публично състезание № 00396-2019-0001 в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в Oбщина Борово“, по 9 обособени позиции:
1.Решение за откриване на ОП
2.Обявление за ОП
3.Документация за участие в ОП
4.Технически спецификации
5.Образци на документи
6. Проект на договор
20.02.2019
Протокол №1 на комисия, за разглеждане, оценка и класиране на оферти
27.02.2019
1.Протокол №2 на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти
2.Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.
07.03.2019
Протокол 3 на комисия за оценка на оферти;
Доклад от комисия за разглеждане на оферти;
Решение за избор на изпълнител на ОП
10.04.2019
Договор за възлагане на Обществена поръчка.
17.07.2019
Информация за възложена поръчка.

*************************************************************************************************

14.01.2019
ОБЯВА с № 9084867/14.01.2019 г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с Предмет : „Основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към НЧ „Искра-1898” – гр. Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания”
1. Обява за ОП;
2.Информация за обява в АОП;
3.ЕЕДОП;
4.Образци на документи за участие;
5.Проект на договор;
6.Техническа спецификация;
7.Технически проект.
29.01.2019
Разяснение към участниците
05.02.2019
Протокол на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти
20.02.2019
Протокол №2 от комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти
01.03.2019
Договор за възлагане на ОП

*************************************************************************************************

14.12.2018
Публично състезание № 00396-2018-0005/14.12.2018г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. БОРОВО С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА“
1. Решение за ОП;
2.Обявление за ОП;
3.Документация-методика за участие;
4. ЕЕДОП;
5.Опис на документите;
6.Техническа спецификация;
7.КС
8.Техническо предложение;
9.Ценово предложение;
10.Проект на договор;
11.Технически проект;

17.01.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения

01.02.2019
Протокол 1от комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти
Протокол 2 от комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти
Доклад от комисия за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти
04.02.2019
Решение на възложителя за класиран участник
21.02.2019
Договор за възложена поръчка

*************************************************************************************************

03.12.2018
- Покана за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП
- Образци на документи в офертата
10.12.2018
Оферти - 3 бр.;
Решение на възложителя;

*************************************************************************************************

21.11.2018

ОБЯВА с № 9083359/21.11.2018 г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: «Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване  на пътищата на територията на Община Борово през 2019 г.» по обособени позиции:
1. Информация за публикувана обява;
2.Обява за ОП;
3.Образци на документи;
4.Техническа спецификация;
30.11.2018
Информация за удължаване на срока на поръчката
11.12.2018
Протокол по чл.97, ал.4
04.01.2019
Договори за възлагане на ОП


*************************************************************************************************

01.11.2018
ОП № 00396-2018-0004 от 01.11.2018г. Публично състезание с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за обекти, собственост на Община Борово по приложен списък и ползватели.
1. Решение за ОП в РОП;
2.Обявление за ОП в РОП;
3.Документация за участие - техническа спецификация и указания в ОП;
4. Образци за ОП;
5. ЕЕДОП;
6.Проект на договор;
7.Справка за потреблението;
12.11.2018
Разяснение по зададен въпрос
03.12.2018
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
12.12.2018
Съобщение за отваряне на цените
28.12.2018
Доклад на комисията
Протокол 2 на комисията
Протокол 3 на комисията
Решение
09.01.2019
Решение №2
22.01.2019
Решение за прекратяване на процедура

*************************************************************************************************

31.10.2018
Обява за събиране на оферти №9082627 от 31.10.2018г. с предмет “Упражняване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода“
1.Обява за поръчка;
2.Техническа спецификация;
3.Проект на договор;
4.Методика за оценка;
5. Образци на документи;
6.Информация за обява;
04.12.2018
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП
14.01.2019
Договор за възлагане на ОП


*************************************************************************************************

23.10.2018
Публично състезание № 00396-2018-0003/23.10.2018г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. БОРОВО С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА И НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА“
1.Обявление;
2.Решение;

29.10.2018
1.Решение за изменение на поръчката ;
2. Изменение на указанията;
3. Изменение на договора;
09.11.2018
Решение за прекратяване на процедурата


*************************************************************************************************

15.10.2018
Обява №9081889/15.10.2018г. за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет "Консултански услуги за отчитане и управление на проект Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"
1. Обява ОП
2. Информация за обява
3. Съдържание
4. Документация
5. Техн.спецификация
6. ЕДООП
7. Опис на документи
8. Предложение за изпълнение
9. Проект на договор
10. Ценово предложение
17.10.2018
Съобщение
19.10.2018
Отговор на запитване
22.10.2018
Разяснения по зададен въпрос
23.10.2018
Обява за удължаване на срока
05.10.2018
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП от комисия за избор на изпълнител
03.12.2018
Договор за възлагане на ОП

*************************************************************************************************

08.10.2018
Обява №9081597/08.10.2018г. за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет "Консултански услуги за отчитане и управление на проект Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Борово с цел подобряване на предоставената услуга и намаляване на загубите на вода"
Обява
Информация за обява
Документация
ЕЕДОП
Опис на документите
Предложение за изпълнение
Проект на договор
Съдържание
Указание за участие
Ценово предложение
Технически спецификации

11.10.2018
Съобщение за прекратяване на обществената поръчка

*************************************************************************************************

11.07.2018
ОБЯВА с №/ 12-13-1/11.07.2018г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул."Кънчо Бакалов“ и ул."Христо Ботев" /общински път RSE 1001/ в с.Обретеник, община Борово":
Информация за обява
Проект на договор
КСС
Технически спецификации
Образци
Работен проект

26.07.2018
Обява за удължаване на първоначалния срок за оферти
Информация за обявата

02.08.2018
Протокол по чл.97 на комисия за избор на изпълнител

*************************************************************************************************

29.03.2018
Открита процедура № 00396-2018-0002/26.03.2018г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“:
- Решение за откриване на ОП
- Обявление за ОП
- Документация за участие в ОП
- Критерии за възлагане
- Техническа спецификация
- Проект на договор и образци на документи
- КСС - образец №8
- Технически проект
- Изтегли ЕЕДОП  
- Становище от АОП за осъществен контрол по чл.232 от ЗОП с изх.№ КСИ-42 от
20.03.2018г. и становище  по чл.122а, ал.4 ППЗОП на външен експерт от списъка по
чл.229а, ал.2 ЗОП

- Окончателно становище от АОП
15.05.2018
- Протокол по чл.54, ал.8 от ППЗОП на Комисията по ОП №00396-2018-0002
11.06.2018
Съобщение за отваряне на ценови предложения
15.06.2018
- Протокол 2
- Протокол 3
- Доклад
- Решение
27.07.2018
Обявление;
Договор за възлагане;
Техническа спецификация;
Ценово преложение с КСС;
Техническо предложение -заличено на основание чл.102 от ЗОП

09.07.2020
Изпълнена поръчка Технострой

*************************************************************************************************

12.03.2018
Публично състезание № 834587/12.03.2018г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при реализация на проект: „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“:
- Обявление
- Rешение
- Решение за откриване на ОП
- Обявление за ОП
- Документация за участие в ОП
- Техническа спецификация
- Образци на документи
- Проект на договор
- Технически проект
- Указания за възможните начини за подаване на ЕЕДОП в електронен вид
- Изтегли ЕЕДОП
08.05.2018
- Протокол №1 от работата на Комисията за провеждане на ОП за възлагане на строителен надзор
16.05.2018
- Съобщение за отваряне на ценови предложения
23.05.2018
Решение
Протокол 2
Протокол 3
25.07.2018
Обява за надзор
Договор за надзор;

приложения към него:
-техническа спецификация;
-ценово предложение;-
-списък на персонала;
-гаранция за добро изпълнение;
-техническо предложение - заличено на основание чл.102 от ЗОП;

09.07.2020
Изпълнена поръчка Проект Експерт Контрол

*************************************************************************************************

12.03.2018
ОБЯВА с №9073763/ 12.03.2018г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: “Предоставяне на консултантски услуги за управление на проект: „Реконструкция  и рехабилитация на участъци от общински  пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“:
- Обява с изх.№ 12-00-29/ 12.03.2018г.
- Образци на документи в офертата
- Техническа спецификация
- Методика за оценка на офертите - критерии за възлагане
- Проект на договор
- Информация за обявата в АОП  
- Информация за Oбява в АОП
08.05.2018
- Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител
01.08.2018
Договор за консултански услуги

*************************************************************************************************

17.11.2017
ОБЯВА с № 9070472/ 17.11.2017 г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: «Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на Община Борово през 2018 г.» по обособени позици
- Заповед на Възложителя за условията за участие
- Обява с изх.№12-00-145/17.11.2017г.
- Образци на документи за участие и проект на договор
- Информация за обявата в АОП  

25.11.2017
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по Обява с №9070472 в АОП

01.12.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител и Заповед №570/01.12.2017г. за избрани изпълнители по об.позиции №1-№9 и за прекратяване на избора по об.п.№10

*************************************************************************************************

06.10.2017
Публично състезание № 00396-2017-0002 в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА БОРОВО” по обособени позиции.
Решение за откриване на ОП
Обявление за ОП
Документация за участие в ОП
Технически спецификации
Образци на документи
Проект на договор

31.10.2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти

08.11.2017
Решение за определяне на изпълнител на ОП №00396-2017-0002 и Протокол №2 от работата на Комисията за провеждане на ОП
Протокол №1 от работата на Комисията за провеждане на ОП

30.11.2017
Договор за възлагане на ОП 00396-2017-0002 за доставка на хранителни продукти

19.12.2017
Обявление за възложената поръчка в РОП

28.01.2019
Обява за изпълнен договор

*************************************************************************************************

31.08.2017
Обява № 9067892/ 31.08.2017г. за събиране на оферти за участие в ОП с предмет: “Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово” 
Заповед № 377/ 30.08.2017г. за провеждане на избор
Обява с изх.№12-00-102/ 31.08.2017г.
Образци на документи за участие, проекто-договор
Информация за обявата в РОП
Техническа спецификация
КС

15.09.2017
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-102/31.08.2017г

27.09.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител  

13.11.2017
Договор за възлагане на ОП с предмет: “Текущ ремонт на улици в населените места в Община Борово”

*************************************************************************************************

11.08.2017

Обява № 9067229/11.08.2017г. за събиране на оферти за участие в ОП с предмет: Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: - Обект №1. Основен ремонт на ул. "Плиска" с. Обретеник; - Обект №2. Основен ремонт на ул. "Преслав" с. Обретеник; - Обект №3. Основен ремонт на ул. "Трети март" с. Обретеник."
Заповед №336 за провеждане на ОП
Обява изх.№12-00-88
Обявата в АОП
Методика за комплексна оценка, Образци на документи, Проект на договор
Техническо задание - коригирано
Техническа спецификация

28.08.2017
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-88

01.09.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител  

21.09.2017
Договор за възлагане на ОП 

*************************************************************************************************

27.06.2017
- УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП
- Техническа спецификация и образци на документи в офертата

05.07.2017
- Оферти
- Решение за определяне стойността на разход

*************************************************************************************************

30.05.2017
ОП № 00396-2017-0001 с предмет: Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Борово и второстепенните разпоредители.
- Решение в РОП -
- Обявление в РОП -
- Документация за участие в ОП
- Образци на документи в офертата
- Проект на договор
- Техническа спецификация

27.06.2017
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията по ОП №00396-2017-0001

07.07.2017
Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения в ОП №00396-2017-0001

13.07.2017
Решение за определяне на изпълнител на ОП №00396-2017-0001
Протоколи от работата на Комисията за провеждане на ОП №00396-2017-0001

03.2017
Договор за възлагане на ОП за доставка на ел.енергия
Обявление за възложената поръчка в РОП

28.01.2019
Обява изпълнен договор

*************************************************************************************************

03.02.2017
УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП
Приложения
13.02.2017
Оферти
Решение

*************************************************************************************************

06.12.2016

ОБЯВА за събиране на оферти с № 9059542/06.12.2016г. в РОП с предмет “Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор на общински обекти: 1. Основен ремонт на ул. “Даскал Димитър Косев” в гр.Борово; 2. Основен ремонт на ул. “Даскал Йордан Костов” в гр.Борово.”
Заповед за одобряване на обявата
Обява изх.№12-00-147/06.12.2016г.
Образци на документи, Технически задания и проект на договор
Информация за обявата в РОП
22.12.2016
Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-147/06.12.2016г.
30.12.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител  
20.01.2017
Договор за възлагане на ОП за проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор на общински обекти
*************************************************************************************************

30.11.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на заявления за партньорство за кандидатстване по ОП РЧР и НОИР

*************************************************************************************************

18.11.2016
ОБЯВА с ид.№ 9058775/18.11.2016г. в АОП за събиране на оферти за възлагане на ОП с предмет: «Зимно поддържане и снегопочистване на пътищата на територията на Община Борово през 2017г.» по обособени позиции.
- Заповед на Възложителя за условията за участие
- Обява с изх.№12-00-143/18.11.2016г.
- Образци на документи за участие и проект на договор
- Информация за обявата в АОП
29.11.2016
Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-143/18.11.2016г.
16.12.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител 
25.01.2017
Договори за зимно поддържане през 2017г. за об.п. 1, 2, 4, 6, 7 и 8

*************************************************************************************************

17.09.2016
УВЕДОМЛЕНИЕ за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП
Техническа спецификация и образци на документи в офертата

Срокът за получаване на оферти е до 16.30 часа на 28.09.2016г.

13.10.2016
Оферти за участие в пазарните консултации
Входящи номера на офертите
Решение за определяне на стойността на разхода

 

*************************************************************************************************

29.08.2016

Публично състезание №00396-2016-0004 в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА БОРОВО” по 9 обособени позиции.

Информация за преписката в РОП
Решение за откриване на ОП
Обявление за ОП
Документация за участие в ОП
Образци на документи
Технически спецификации
Проект на договор
20.09.2016
Съобщение за дата, място и час на отваряне на ценовите предложения в ОП №00396-2016-0004
11.10.2016
Решение за прекратяване на процедурата по об.п.№ 6 и об.п.№ 8 на ОП 00396-2016-0004
Решение за определяне на изпълнител по об.позиции на ОП 00396-2016-0004
31.10.2016
Протоколи от работата на Комисията за провеждане на процедура №00396-2016-0004
Обявление за прекратяване на об. позиции № 6 и № 8 от процедура № 00396-2016-0004 в РОП
23.11.2016
Договор за възлагане на об.п. №1, №2, №3, №4, №5, №7 и №9
Обявление за възложена поръчка по об.п. №1, №2, №3, №4, №5, №7 и №9 в РОП
17.01.2018
Информация за изпълнен договор за доставка на хранителни продукти по ОП № 000396-2016-0004

*************************************************************************************************

29.07.2016

ОБЯВА за обществена поръчка с предмет: "Изграждане на детска площадка в УПИ 155 в кв.40 по регулационния план на с. Екзарх Йосиф, община Борово".
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-111/ 29.07.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Техническа спецификация, ТП, РС, Проект на договор, 
- Информация за обявата в РОП с 9054827/ 29.07.2016г.

15.08.2016
Информация за удължаване на първоначално обявения срок за получаване на оферти по Обява с изх.№ 12-00-111/29.07.2016г

17.08.2016
Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка по Обява с №12-00-111/ 29.07.2016г.

*************************************************************************************************

19.07.2016
Открита процедура № 0036-2016-0003/ 18.07.2016г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за обект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“

20.07.2016
Решение
Обявление
Документация за участие
Образци на документи
Информация за преписката в РОП

26.07.2016
Техническо задание за проектиране

01.08.2016
Разяснения (1) по условията на обществена поръчка 0036-2016-0003

17.08.2016
Решение за прекратяване на открита процедура за възлагане на ОП №00396-2016-0003 в РОП

23.08.2016
Съобщение до Консорциум "Гаранция" гр.Шумен за прекратяване на ОП № 00396-2016-0003.

09.09.2016
Обявление за прекратената процедура № 00396-2016-0003

12.09.2016
Обявлението за прекратяване на процедура № 00396-2016-0003 в РОП
Информация за преписката в РОП

*************************************************************************************************

18.07.2016
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осъществяване на КОНСУЛТАНТСКИ услуги по проект “Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Борово, с цел подобряване качеството на предоставената услуга и намаляване загубите на вода“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции." - № 00369-2016-0002 в РОП
Указания за участие
Технически спецификации
Методика за оценка
Образци на документи
Проект на договор

19.09.2016
Решение за прекратявне на публично състезание за възлагане на ОП №00396-2016-0002

05.10.2016
Протокол от работата на Комисията за провеждане на ОП №00396-2016-0002
Обявление за прекратяване на ОП № 00396-2016-0002 в РОП
Информация за преписката в РОП

*************************************************************************************************

07.07.2016

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на многофункционален автомобил за почистване за нуждите на Община Борово"
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-100/ 07.07.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Проект на договор, Техническа спецификация, Методика за оценка
- Информация за обявата в РОП с №9054144

14.07.2016
Възложителят уведомява заинтересованите лица, че първоначално обявеният срок /14.07.2016г. до 17ч./ за получаване на оферти по ОБЯВА с изх.№12-00-100/ 07.07.2016г. за обществената поръчка с предмет: "Доставка на многофункционален автомобил за почистване за нуждите на Община Борово" СЕ УДЪЛЖАВА до 19.07.2016г. до 12:00ч. Отварянето на получените оферти ще се състои на 19.07. 2016г. в 13:30 ч. в Заседателната зала на Община Борово в сградата на общината, ет.3.
Информацията за удължаване на срока в РОП

27.07.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител

26.08.2016
Договор за доставка на многофункционален автомобил за почистване

*************************************************************************************************

24.06.2016
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Доставка на колесен трактор и косачка за трева за нуждите на Община Борово"
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-93/24.06.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Проект на договор, Техническа спецификация, Методика за оценка

- Информация за обявата в РОП с № 9053866  

01.07.2016
Възложителят уведомява заинтересованиет лица, че първоначално обявеният срок /01.07.2016г./ за получаване на оферти по Обява с изх.№12-00-93/24.06.2016г. за ОП с предмет: "Доставка на колесен трактор и косачка за трева за нуждите на Община Борово" СЕ УДЪЛЖАВА до 04.07.2016г. до 17:00ч.
Информацията за удължаване на срока в РОП

06.07.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител

14.07.2016
Договор за доставка на колесен трактор и косачка за трева

*************************************************************************************************

02.06.2016
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Благоустрояване в централната част на гр.Борово"
- Информация за обявата в РОП - 9053440/02.06.2016 г
- Заповед за откриване на обществената поръчка
- ОБЯВА с изх.№12-00-86/02.06.2016г. за събиране на оферти за обществената поръчка
- Образци на документи в офертата, Проект на договор, Техническа спецификация

27.06.2016
Протокол по чл.97, ал.4 от ППЗОП на Комисията за избор на изпълнител

12.07.2016
Договор за възлагане на СМР по обект: "Благоустрояване в централната част на гр.Борово"

*************************************************************************************************

31.03.2016
Публична покана 9051946/31.03.2016г. в РОП с предмет: "Застрахователни услуги за нуждите на Община Борово през 2016г. по обособени позиции”

 
- Заповед за одобряване на Публичната покана
- Технически спецификации, образци на документи и проектодоговор

05.04.2016
Разяснения по обществената поръчка (1) >>

05.05.2016
Протоколи на Комисията за избор на изпълнител на ОП
Договор за застрахователни услуги за нуждите на Община Борово през 2016г.

*************************************************************************************************

01.03.2016
Публична покана №9050921/01.03.2016г. за възлагане на ОП с предмет: Доставка на нов неупотребяван специализиран автомобил, ведно с прилежащото му оборудване, за целите на проект: “Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Борово”, съгласно ДБФП №BG05M9OP001-2.002-0163-C001 от 14.12.2015г.,

- Заповед на Кмета на Община Борово за одобряване на Публичната покана
- Публична покана
- Образци на документи в офертата; Методика за оценка на офертите; Техническа спецификация; Проект на договор

17.03.2016
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП на Комисията по Публична покана №9050921/01.03.2016г.

27.04.2016
Договор за доставка на специализиран автомобил по проект BG05M9OP001-2.002-0163-C001

*************************************************************************************************

23.02.2016
Открита процедура за възлагане на ОП №00396-2016-0001/ 23.02.2016г. с предмет: „Изготвяне на технически проекти и осъществяване на авторски надзор за пътища и улици на територията на Община Борово, с цел кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“ с обособени подзиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Рехабилитация на участъци от общински пътища RSE 1001 и RSE 2002 в община Борово“ и Обособена позиция №2 – „Реконструкция на улици в община Борово“.

Решение за откриване на процедурата
Обявление за обществената поръчка
Документация за участие в процедурата
Образци на документи
Методика за оценка на офертите
Техническо задание по об.п.1
Техническо задание по об.п.2

05.04.2016
Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП на Комисията по ОП №00396-2016-0001

18.04.2016
Съобщение за датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти по ОП №00396-2016-0001

22.04.2016
Протокол №2 на Комисията по ОП №00396-2016-0001
Протокол №3 на Комисията по ОП №00396-2016-0001
Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на ОП №00396-2016-0001

04.07.2016
Договор за възлагане на ОП по об.п.1
Договор за възлагане на ОП по об.п.2
Информация за възложената поръчка в РОП

02.07.2018
Анекс 1

*************************************************************************************************

02.12.2015
Публична покана №9048402/ 02.12.2015г. в РОП за възлагане на ОП с предмет: «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в Община Борово през 2016г.» по обособени позиции
- Заповед №076/01.12.2015г. за одобряване на Публичната покана
- Публичната покана
- Образци на документи в офертата за участие
- Проект на договор

15.12.2015
Протокол по чл.101г, ал.4 от ЗОП Комисията по Публична покана №9048402
Заповед за избрани изпълнители по обособени позиции по Публична покана №9048402

13.01.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 1
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 3

22.01.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 4
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 6
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 9

03.02.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 8

04.02.2016
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 2
Договор за зимно поддържане през 2016г. по об.позиция 5

29.02.2016
Договор за зимно поддържане 2016 по об. позиция 7
Информация за плащания по договорите

*************************************************************************************************

09.09.2015
Публична покана № 9045784/ 09.09.2015г. в РОП с предмет: „Изготвяне на анализ „Разходи-ползи“
по Образец - Приложение А.7 (Annex A.7 Cost Benefit Analysis) от Насоките за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г. за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2014-2020г., по две обособени позиции за проект “Превенция на риска от наводнения чрез подобряване на инфраструктурата и въвеждане на интегрирана система за мониторинг в общините Борово и Малу с цел поддържането на безопасността в трансграничния регион”, по Приоритетна Ос 1 и за проект “Промотиране на природното и културното наследство на граничния район при общините Борово и Малу”, по Приоритетна Ос 2.

Заповед № 518/ 09.09.2015г. на Кмета на Община Борово
Публична покана № 9045784/ 09.09.2015г. в РОП
Документация за участие, Образци на документи и Проект на договор

16.09.2015
ОТТЕГЛЕНА със Заповед №532 за оттегляне на Публична покана № 9045784 >>

*************************************************************************************************

09.09.2015
Публична покана №9045777/ 09.09.2015г. в РОП с предмет: „Изготвяне на ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020г.” по две обособени позиции: Об.позиция №1: Изготвяне на идеен проект “Превенция на риска от наводнения чрез подобряване на инфраструктурата и въвеждане на интегрирана система за мониторинг в общините Борово и Малу с цел поддържането на безопасността в трансграничния регион” за кандидатстване за финансиране по Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020г., по Приоритетна Ос 1 и Об. позиция №2: Изготвяне на идеен проект “Промотиране на природното и културното наследство на граничния район при общините Борово и Малу” за кандидатстване за финансиране по Програмата за ТГС Румъния-България 2014-2020г., по Приоритетна Ос 2.
като самото заглавие може да е линк към ПП в РОП -

Заповед № 517/ 09.09.2015г. на Кмета на Община Борово
Публична покана №9045777/ 09.09.2015г. в РОП
Документация за участие
Образци на документи
Проект на договор
Методика за оценка
Технически задания

16.09.2015
ОТТЕГЛЕНА със Заповед №531 за оттегляне на Публична покана № 9045777 >>

*************************************************************************************************

03.08.2015
Открита процедура с №00396-2015-0004/03.08.2015г. в РОП
с предмет: Изготвяне на технически проекти и упражняване на авторски надзор за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Интегриран проект за Рехабилитация и реконструкция на път RSE1001 /ІІІ-5402, Ценово – Обретеник/ Обретеник – Горно Абланово – Батин от км 0+000 до км 11+000, частична реконструкция на водопровод в с.Обретеник и изграждане на мрежа за широколентов интернет” и Обособена позиция 2: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр.Борово”
Документация за участие в процедура № 00396-2015-0004 >>
Образци на документи в процедура № 00396-2015-0004 >>
Техническо задание за проектиране по об.п.1 по ОП № 00396-2015-0004 >>
Техническо задание за проектиране по об.п.2 по ОП № 00396-2015-0004 >>
Решение за откриване на процедура № 00396-2015-0004 в РОП >>
Обявление за обществена поръчка № 00396-2015-0004 в РОП >>

04.08.2015
Решение за откриване на ОП № 00396-2015-0004/03.08.2015г. >>
Обявление за ОП № 00396-2015-0004/03.08.2015г. >>

09.09.2015
Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП на Комисията по ОП №00396-2015-0004 >>

23.09.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти в ОП № 00396-2015-0004 >>

08.10.2015
Протоколи на Комисията за провеждане на ОП №00396-2015-0004 >>
Решение за обявяване на класирането и определяне на изпълнител на ОП №00396-2015-0004 >>

20.11.2015
Информация за освободена гаранция за участие >>

07.12.2015
Решение за отмяна на Решение №575/05.10.2015г. за избран изпълнител на ОП №00396-2015-0004 >>
Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на ОП №00396-2015-0004 >>

08.01.2016
Информация за освобождаване на гаранции >>

*************************************************************************************************

31.07.2015

ПУБЛИЧНА ПОКАНА №9044411/ 31.07.2015г. в РОП с предмет: “Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране (употребяван) за нуждите на Община Борово”.
както и:
1. Заповед № 406/ 31.07.2015г. на Възложителя >>
2. Публична покана № 9044411/ 31.07.2015г. >>
3. Техническа спецификация, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и Проект на договор >>

17.08.2015
Протокол на Комисията за избор на изпълнител по Публична покана № 9044411 >>

27.08.2015
Договор за доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране (употребяван) за нуждите на Община Борово >>
Информация за плащания по договора >>

14.09.2015
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

28.07.2015

Публична покана № 9044305 от 28.07.2015г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране (употребяван) за нуждите на Община Борово”

1. Заповед № 393/ 28.07.2015г. на Възложителя >>
2. Публична покана № 9044305/ 28.07.2015г. >>
3. Техническа спецификация, Методика за оценка на офертите, Образци на документи и Проект на договор >>

31.07.2015
Публична покана № 9044305 от 28.07.2015г. в РОП е ОТТЕГЛЕНА на 31.07.2015г. със Заповед № 406/31.07.2015г. на Кмета на Община Борово

*************************************************************************************************

26.06.2015

Публична покана с № 9043212/ 26.06.2015г. в РОП с предмет: «Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП «ГФЧ» при Община Борово»

- Публична покана № 9043212/ 26.06.2015г. >>
- Условия за участие, Образци на документи, Техническа спецификация и Проект на
договор >>

- Публичната покана в РОП >>

13.07.2015
Протокол на Комисията за избор на изпълнител по Публична покана №9043212 >>

23.07.2015
Договор за доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП «ГФЧ» при Община Борово >>

28.07.2015
Информация за плащания по договора >>

29.02.2016
Информация за плащания по договора >>

21.03.2016
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

16.06.2015
Договор за СМР на обект: Благоустрояване на прилежащия терен към Културен център (читалище) “Игнат Канев” – УПИ ІХ 918 в кв.23 по рег.план на с.Горно Абланово >>


Договор за текущ ремонт /укрепване/ на покривната конструкция на читалището в с.Екзарх Йосиф >>

28.07.2015
Информация за плащания по договорите >>

*************************************************************************************************

30.04.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9041369/ 30.04.2015г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Ремонт на общински обекти през 2015г., съгласно Технически спецификации и КСС» с обособени позиции: 1. Об. позиция №1 – Ремонт на сградата на пенсионерски клуб «Бай Гатьо» - гр.Борово и 2.Об.позиция №2 - Ремонт на участъци от ОПМ.

Публична покана №9041369/ 30.04.2015г. в РОП >>
Заповед за одобряване на публичната покана и приложенията >>
Публична покана >>
Технически спецификации >>
Образец на Ценово предложение >>
Образец на Техническо предложение >>
Образец на Декларация по чл.47 от ЗОП >>
Количествени сметки >>
Проект на договор >>
Методика за оценка на офертите >>

26.05.2015
Протокол на комисията по ПП № 9041369 >>

04.06.2015
Договор за възлагане на СМР по об. позиция №1 >>
Договор за възлгагане на СРР по об. позиция №2 >>

13.07.2015
Анекс І към Договор за възлагане на СМР по об. позиция №1 >>

18.08.2015
Информация за плащания по Договора за възлагане на СМР по об. позиция №1 >>

14.10.2015
Информация за плащания по Договора за възлагане на СМР по об. позиция №2 >>
Информация за изпълнение на договорите по об.п.1 и об.п.2 >>

*************************************************************************************************

28.04.2015
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9041270/28.04.2015г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Ремонт на общински обекти през 2015г., съгласно Технически спецификации и КСС» с обособени позиции: 1. Об. позиция №1 – Ремонт на сградата на пенсионерски клуб «Бай Гатьо» - гр.Борово и 2.Об.позиция №2 - Ремонт на участъци от ОПМ.
Публична покана № 9041270/28.04.2015г. в РОП >>
Заповед за одобряване на публичната покана и приложенията >>
Публична покана >>
Технически спецификации >>
Образец на Ценово предложение >>
Образец на Техническо предложение >>
Образец на Декларация по чл.47 от ЗОП >>
Количествени сметки >>
Проект на договор >>
Методика за оценка на офертите >>

ОТТЕГЛЕНА на 30.04.2015г.

*************************************************************************************************

23.04.2015
Открита процедура №00396-2015-0003/ 22.04.2015г. за възлагане на ОП с предмет:
"Създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда" в изпълнение на Договор №18/226/00423/ 22.12.2014г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 226 от ПРСР 2007-2013г. за проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” с бенефициент Община Борово, обл. Русе.",
- Решение за откриване на процедурата >>
- Обявление за обществената поръчка >>
- Документация за участие в процедурата >>
- Образци на документи >>
- Технически проект >> (190 MB)
- Техническа спецификация >>
- Информация за преписката в РОП >>

16.06.2015
Протокол по чл.68, ал.8 от ЗОП на Комисията по ОП №00396-2015-0003 >>

08.07.2015
Съобщение за отваряне на ценовите оферти в ОП №00396-2015-0003 >>

14.07.2015
Протоколи на Комисията по ОП №00396-2015-0003 >>
Решение за определяне на изпълнител на ОП №00396-2015-0003 >>

13.08.2014
Договор за създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда >>
Анекс №1 към Договора за създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда >>

14.08.2015
Договор за подизпълнение на ОП №00396-2015-0003 >>

25.09.2015
Анекс №2 към Договора за създаване на система за откриване на горски пожари в начален стадий и мониторинг на околната среда >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора >>

21.03.2016
Информация за плащания по договора >>

30.03.2016
Информация за изпълнението на договора >>

*************************************************************************************************

15.04.2015
ОП №00396-2015-0002/14.04.2015г. с предмет: Доставка на течни горива – дизел/газьол/ за отопление за заведения на бюджетна издръжка на територията на Община Борово за отоплителни сезони 2015/2019г."
Решение за възлагане на ОП >>
Информация за преписката в РОП >>
07.05.2015
Информация за сключен договор >>
Борсов договор за доставка на гориво за отопление >>

20.11.2015
Информация за плащания през м.10.2015 г. >>

18.12.2015
Информация за плащания през м.11.2015г. >>

15.01.2016
Информация за плащания през м.12.2015г. >>

18.03.2016
Информация за плащания през м.02.2016г. >>

13.04.2016
Информация за плащания през м.03.2016г >>

*************************************************************************************************

16.03.2015
ОП №00396-2015-0001 в РОП с предмет: Доставка са горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово, област Русе.
Решение за откриване на процедура - договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.11 ЗОП >>
Информация за преписката в РОП >>

31.03.2015
Информация за сключен договор >>
Борсов договор за доставка на горива за МПС

19.06.2015
Информация за плащания през м.05.2015г >>

13.07.2015
Информация за плащания през м.06.2015г. >>

18.08.2015
Информация за плащания през м.07.2015г. >>

15.09.2015
Информация за плащания през м.08.2015г. >>

16.10.2015
Информация за плащания през м.09.2015 г. >>

20.11.2015
Информация за плащания през м.10.2015 г. >>

18.12.2015
Коригирана информация за плащания през м.10.2015 г >>

15.01.2016
Коригирана информация за плащания през м.07.2015г. >>
Информация за плащания през м.12.2015г. >>

18.02.2016
Информация за плащания през м.01.2016г. >>

18.03.2016
Информация за плащания през м.02.2016г. >>

13.04.2016
Коригирана информация за плащания през м.02.2016г. >>
Информация за плащания през м.03.2016г. >>

*************************************************************************************************

08.12.2014

Публична покана № 9037115/08.12.2014г. с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в Община Борово през 2015г.» по обособени позиции
Публична покана №9037115 в РОП >>
Заповед за одобряване на Публ.покана №9037115 >>
Документи за участие >>

18.12.2014
Протокол на Комисията и Заповед за определяне на изпълнители по об.позиции >>

12.01.2015
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.1,6 >>
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.7 >>
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.8 >>

27.01.2015
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.3 >>
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.5 и 9 >>

29.01.2015
Договор за зимно поддържане през 2015г. за об.п.4 >>

16.02.2015
Информация за плащания по договорите >>

18.02.2015
Информация за плащания по договорите >>

08.04.2015
Информация за плащания по договорите >>

22.01.2016
Информация за приключване/прекратяване на договорите

*************************************************************************************************

20.11.2014

ОП № 00396-2013-0001 (договаряне без обявление) с предмет: “ДОСТАВКА на горива – бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан за МПС, обслужващи дейностите финансирани от общинския бюджет в Община Борово”

Информация за преписката в РОП >>

Борсов договор за доставка на горива за МПС >>

Информация за плащанията по договора през м.октомври 2014г.

05.12.2014
Информация за плащанията по договора през м. ноември 2014г. >>

20.12.2014
Информация за плащания от второст. разпоредители >>

09.01.2015
Информация за плащания през м.12.2014г.>>

06.02.2015
Информация за плащания през м.01.2015 г. >>

17.03.2015
Информация за плащания през м.02.2015г. >>

08.04.2015
Информация за плащания през м.03.2015г. >>

17.04.2015
Коригирана информация за плащания през м.02.2015г. >>
Коригирана информация за плащания през м.03.2015г. >>

14.05.2015
Информация за плащания през м.04.2015г. >>

28.05.2015
Информация за плащания през м.5.2015г. >>
Информация за приключен договор >>
Информация за освободена гаранция за изпълнение >>
Информация за преписката и за изпълнението на договора в РОП >>

*************************************************************************************************

20.11.2014
ОП № 00396-2013-0004 (Договаряне без обявление) с предмет: Периодични доставки на прогнозно количество 166000 литра гориво за отопление на заведенията на бюджетна издръжка в община Борово за отоплителни сезони 2013/2014 и 2014/2015г. по предварителни периодични заявки за доставка франко посочени от възложителя места."

Информация за преписката в РОП >>

Борсов договор за доставка на гориво за отопление >>

Информация за плащанията по договора през м.октомври 2014г.

05.12.2014
Информация за плащанията по договора през м. ноември 2014г >>

09.01.2015
Информация за плащания през м.12.2014г. >>

06.02.2015
Информация за плащания през м.01.2015 г. >>

17.03.2015
Информация за плащания през м.02.2015г. >>

14.05.2015
Информация за плащания през м.04.2015г. >>

29.05.2014
Информация за плащания през м.05.2015г.>>
Информация за приключен договор >>
Информация за преписката и за изпълнението на договора в РОП>>

07.07.2015
Информация за освободена гаранция за изпълнение >>

*************************************************************************************************

17.11.2014
ОП № 00396-2011-0004 с предмет: Строителен надзор по време на строителството във връзка с „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово”, „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин” и „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф”, по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд „Земеделие” по ПРСП 2007-2013 г.

Информация за преписката в РОП >>

Договор за строителен надзор >>

Информация за изпълнен договор >>

18.11.2014
Информация за гаранции и плащания >>

*************************************************************************************************

28.10.2014
Публична покана №9035273/ 28.10.2014г. с предмет: 
«Зимно поддържане на участъци от пътна мрежа в община Борово /с.Горно Абланово, с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник/» по обособени позиции"
Публична покана № 9035273 в РОП >>
цялата документация >>

28.11.2014
Протокол на комисията по публ. покана № 9035273
Договор за зимно поддържане по об.п.1 по публична покана № 9035273
Договор за зимно поддържане по об.п.2 по публична покана № 9035273
Заповед за определяне на изпълнители по публ.покана № 9035273

21.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договорите >>

04.02.2015
Информация за плащания по договорите >>

*************************************************************************************************

20.08.2014
Публична покана с № 9032875/ 20.08.2014г. в РОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Борово, област Русе"

Информация за поръчката в РОП >>

Цялата документация >>

10.09.2014
Протокол от работата на комисията >>

24.09.2014
Договор за изготвяне на проект на ОУП на Община Борово >>

22.12.2014
Информация за плащане по договора >>

08.04.2015
Информация за плащане по договора >>

*************************************************************************************************

22.07.2014
Публична покана № 9032125/ 22.07.2014г. с предмет "Ремонт на пътната и уличната мрежа на терторията на Община Борово през 2014 г"

Публичната покана в РОП >>

Цялата документация >>

13.08.2014
Договор от 11.08.2014 г. за възлагане на поръчката >>

18.08.2014
Протокол от работата на комисията >>

19.11.2014
Анекс към Договор от 11.08.2014г. за възлагане на поръчката >>

09.01.2015
Информация за плащане по договора >>

14.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

27.01.2015
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение >>

*************************************************************************************************

19.06.2014
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА № 00396-2014-0002 С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ЗАВЕДЕНИЯТА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА В ОБЩИНА БОРОВО - ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” КЪМ ОБЩИНА БОРОВО

Информация за преписката в РОП >>

цялата документация >>

16.07.2014
Уведомление за отваряне на ценовите оферти >>

31.07.2014
Информация за сключен договор

20.11.2014
Договор за доставка на хранителни продукти >>

20.11.2014
Информация за плащания през м.10.2014г. >>

05.12.2014
Информация за плащания през м.11.2014г >>

09.01.2015
Информация за плащания през м.12.2014г. >>

06.02.2015
Информация за плащания през м.01.2015 г. >>

17.03.2015
Информация за плащания през м.02.2015г. >>

08.04.2015
Информация за плащания през м.03.2015г. >>

14.05.2015
Информация за плащания през м.04.2015г. >>

18.06.2015
Информация за плащания през м.05.2015г. >>

13.07.2015
Информация за плащания през м.06.2015г. >>

14.08.2015
Информация за плащания през м.07.2015г.>>

15.09.2015
Информация за плащания през м.08.2015г. >>

16.10.2015
Информация за плащания през м.09.2015 г. >>

20.11.2015
Информация за плащания през м.10.2015 г. >>

15.01.2016
Информация за плащания през м.12.2015г. >>

18.03.2016
Информация за плащания през м.02.2016г. >>

08.04.2016
Информация за плащания през м.03.2016 г. >>

13.04.2016
Информация за плащания през м.03.2016г. >>

06.06.2016
Информация за плащания през м.04.2016г. >>

31.01.2017
Обявление за приключване на договор за ОП 00396-2014-0002 за доставка на хранителни продукти

*************************************************************************************************

30.04.2014
Открита процедура ид.№ 00396-2014-0001 за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: 
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА БОРОВО по обособени позиции”, както следва: Обособена позиция №1: Ремонт и преустройство (с поставяне на платформа за достъп на хора с увреждания) на общинска административна сграда в гр.Борово за нуждите на здравеопазването и за административни дейности; Обособена позиция №2: Преустройство и ремонт на общинска обслужваща сграда (автогара) в центъра за младежки културни дейности и спорт, намираща се в гр. Борово; Обособена позиция №3: Благоустрояване на свободен общински терен в гр. Борово за обособяване на спортна зона с многофункционално игрище и детска площадка; Обособена позиция №4: Благоустрояване на терен около център за младежки културни дейности и спорт.

Информация за преписката в РОП >>

Цялата документация >>

16.05.2014 - Разяснение-1>>

26.05.2014 - Уведомление за промяна на датата и часа на отваряне на офертите >>

10.07.2014 - Уведомление за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в ОП 00396-2014-0001 >>

18.08.2014
Информация за сключен договор >>

09.12.2014
Договор за СМР >>
Приложения към договора >>
Допълнително споразумение към договора >>

12.01.2015
Информация за плащания по договора >>

14.01.2015
Информация за изпълнението на договора >>

04.02.2015
Информация за освободена гаранция за изпълнение на договора >>

 

*************************************************************************************************

10.01.2014
Публична покана № 9024566/10.01.2014г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Консултантски услуги при отчитане на три проекта,  финансирани по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Управление и мониторинг на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово“, съгласно договор 18/321/00515 от 11.05.2010г.; Обособена позиция №2: Управление и мониторинг на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово, съгласно договор № 18/321/00516 от 11.05.2010г.; Обособена позиция №3: Организация и управление на проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово“, съгласно договор № 18/321/00517 от 11.05.2010г.”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9024566

цялата документация >>

14.01.2014
- Разяснение 1 >>
- Разяснение 2 >>

29.01.2014
Уведомление за избран изпълнител >>

18.11.2014
Договор за консултантски услуги >>

05.12.2014
Информация за плащания по договора >>

30.12.2014
Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение >>
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

*************************************************************************************************

11.12.2013 г.
Публична покана № 9023740/ 11.12.2013г. с предмет «Зимно поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на община Борово през 2014 г. и извършване на спомагателни дейности».

Регистър на ОП >>
цялата документация >>

21.01.2015
Договор за зимно поддържане на РПМ през 2014г. >>
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

*************************************************************************************************

29.11.2013 г
Открита процедура № 00396-2013-0005/ 29.11.2013г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Услуга за създаване и поддържане на горски култури от акация в землището на Община Борово, област Русе” по проект по мярка 223 „първоначално залесяване на неземеделски земи», ос ІІ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Договор № 18/223/00281 от 15.04.2013г. с Бенефициент Община Борово, област Русе.

Регистър на ОП >>

Цялата документация >>

14.01.2014
Уведомление за отваряне на ценови оферти >>

30.01.2014
Информация за сключен договор >>

09.12.2014
Договор за залесяване >>
Приложения към договора >>
Допълнително споразумение към договора за залесяване >>

18.08.2015
Информация за плащания по договора за залесяване >>

04.09.2015
Допълнително спораземуние №2 към Договора за залесяване >>
Допълнително споразумение №3 към Договора за залесяване >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора >>

*************************************************************************************************

31.10.2013 г.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 9021698 от 31.10.2013г.
Предмет:
«Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа в община Борово» по обособени позиции."

Регистър на ОП >>

Цялата документация >>

26.11.2014
Договори за снегопочистване през 2014г. по обособени позиции >>
Прекратени договори за снегопочистване през 2014г. по обособени позиции >>

05.12.2014
Информация за плащания по договорите >>

30.12.2014
Информация за плащания по договорите >>

14.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договорите >>

21.01.2015
Информация за плащания по договорите >>

04.02.2015
Информация за плащания по договорите>>

*************************************************************************************************

11.09.2013

Публична покана № 9019814/11.09.2013г. за възлагане на ОП с предмет:
“Изготвяне на инвестиционно-технически проект по части: конструктивна, електрическа, технологична, геодезия, инженерно-геоложки доклад и проектносметна документация за „Определяне на не по-малко от една най-благоприятна зона за кули за пасивно пожарно наблюдение”, необходими за реализиране на проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда” по ПРСР, мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”.
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9019814

цялата документация >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора

21.03.2016
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

01.08.2013 г.
Открита процедура /с опростени правила/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Постоянна изложба на етнографско наследство и природните забележителности на община Борово с прилагане на компютърни технологии с версии за показване на специализирани компютърни системи в Интернет и на DVD” по Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за безвъзмездна финансова помощ по мярка 313 от ПРСР 2007-2013г. за проект: «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство».

ИД 00396-2013-0003 в РОП

цялата документация >>

Отговор на запитвания по Документацията:
- част 1 >>
- част 2 >>
- част 3 >>

Отговор № 2 на запитвания по Документацията:
- част 1 >>
- част 2 >>

20.12.2013
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ >>

23.01.2014
Съобщение за спиране на процедурата >>

09.10.2014
Информация за сключен договор >>
Договор за възлагане на поръчката >>

11.12.2014
Информация за освободени гаранции за участие >>

28.07.2015
Информация за плащания по договора >>

18.08.2015
Корекция на информацията за плащания по договора, публикувана на 28.07.2015г. >>
Информация за плащания по договора >>

08.01.2016
Информация за плащания по договора >>
Информация за изпълнение на договора >>

*************************************************************************************************

26.06.2013.

Публична покана № 9016956 с предмет „Изготвяне на технически инвестиционен проект: „Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по улици „Христо Ботев”, „Кънчо Бакалов”, „Първи май” и „Дунав” (част) в село Обретеник, община Борово” за кандидастване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР 2007-2013г. пред ДФЗ – РА.

Поканата в сайта на АОП http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9016956

цялата документация >>

Уведомление за избран изпълнител >>

*************************************************************************************************

06.06.2013
"Открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за заведенията на бюджетна издръжка в община Борово - Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” към община Борово.", открита с Обявление № 544527 от 06.06.2013г. в РОП".

цялата документация >>

Относно отварянето на ценовите оферти >>

Информация за сключен договор >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 18/313/00139 „Изграждане на туристическа инфраструктура – съоръжения и места за отдих: «Туристическа пътека с места за отдих и атракции в поземлен имот 200, м. "Умището", землище на с. Батин.”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9015090

цялата документация >>

техническа спецификация >>

22.12.2014
Договор за СМР >>
Информация за плащане по договора >>

09.01.2015
Информация за плащане по договора >>

21.01.2015
Информация за приключване/прекратяване на договора >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:
«Ремонт на пътната и уличната мрежа на територията на Община Борово, съгласно Техническите спецификации и Количествените сметки» - 2013 година"
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014883

цялата документация >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка чрез покупка на леки и специализирани автомобили (употребявани) за нуждите на Община Борово” 

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014337

цялата документация >>

*************************************************************************************************

 

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
"Доставка канцеларски  материали и консумативи” по Договор № BG051PO001-5.1.04-0130-С0001 от 22.11.2012г., Проект: „Подкрепи ме!”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз”.

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9014222

цялата документация >>

*************************************************************************************************

18.03.2013

ОБЯВА за Инвестиционно предложение:
„Разполагане на лодкостоянка на река Дунав, в землището на село Батин, Община Борово, Област Русе"

Местоположение: село Батин, Община Борово

цялата обява >>

*************************************************************************************************

14.02.2013

Публична покана за участие в обществена поръчка с предмет: «ЗАКУПУВАНЕ НА ЕКИПИРОВКА ЗА ГРУПИТЕ ЗА ПРЕСЪЗДАВАНЕ НА НАРОДНИ ОБИЧАИ» с три обособени позиции:
Об.п. 1:  Закупуване на народни носии,
Об.п. 2: Закупуване на музикални инструменти,
Об.п. 3:  Закупуване на аудио-визуално оборудване, в изпълнение на Договор № 18/313/00099 от 06.07.2012г. за отпускане на финансова помощ  по мярка 313 «Насърчаване на туристическите дейности» от ПРСР 2007-2013г. за проект «Експониране на местното етнографско, историческо и природно наследство» с бенефициент Община Борово.
 http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9012241

можете да изтеглите цялата документация >>

 Уведомлениие за избран изпълнител на обществената поръчка с предмет: «Закупуване на екипировка за групите за пресъздаване на народни обичаи» с три обособени позиции по Публична покана ид. № 9012241/ 14.02.2013г.

прочети подробно >>

*************************************************************************************************

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА № 00396-2012-0006 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово” по проект на Община Борово: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово”, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), при Министерство на околната среда и водите.

Информация за преписката >>

Цялата документация можете да изтеглите тук >> .zip (5 MB)

Разяснения по документацията за ОП № 00396-2012-0006 >> .doc (1,1 MB)

Разяснения /2/ по Документацията за ОП № 00396-2012-0006:

- разяснения 2.1 >> .jpg (592 KB)

- разяснения 2.2 >> .jpg (634 KB)

- уведомление >> .jpg (236 KB)

26.06.2014 - Уведомление за провеждане на публично заседание на новата Комисия по обществена поръчка с предмет: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Борово” по проект на Община Борово, с № 00396-2012-0006 в РОП.

10.07.2014
Уведомление за публично заседание на комисията по ОП №00396-2012-0006 на 14.07.2014г

19.11.2014
Информация за сключен договор >>
Договор за закриване и рекултивация на общинско депо >>

*************************************************************************************************

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет:
"„Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г., включващ три обособени позиции", открита с Решение № 608 от 16.11.2012г. на кмета на община Борово

Информация за ОП с номер 00396-2012-0005 в РОП

Цялата документация можете да изтеглите тук >>

Решение за промяна в ОП № 00396-2012-0005 >>

Промяна - Документация за участие >>

Промяна-Образец № 20 - Проекто-договор >>

ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ в ОП № 00396-2012-0005 >>

22.12.2014
Договор за реконструкция на част от водопр. мрежа >>
Информация за плащание по договор >>

09.01.2015
Информация за плащане по договора >>

19.01.2015
Анекс І към договора за СМР >>
Информация за освободена гаранция за изпълнение >>
Информация за изпълнението на договора >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на ОП с предмет «Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа в община Борово»

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9007282

цялата документация можете да изтеглите тук >>

*************************************************************************************************

Публична покана за възлагане на ОП с предмет «Основен ремонт на общинската пътна мрежа на община Борово
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9005638

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1. Приложение 1 - административни сведения
2. Приложение 2 - техническо предложение
3. Приложение 3 - ценово предложение
4. Приложение 4 - технически спецификации
5. Приложение 5 - декларация по чл.47
6. Приложение 6 - проекто-договор
7. Приложение 7 - методика оценка
8. Заповед 446
9. Количествена сметка

цялата документация можете да изтеглите тук >> .zip (91 KB)

Допълнение на позиция № 7 към КС за обект " RSE 1003*50012/3//І-5,Обретеник-Бяла/Волово-Граница общ.(Борово-Бяла)-Ботров-Бяла /І-5/ >>

*************************************************************************************************

Открита процедура по ЗОП
Строителни работи по реализирането на проект "Реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул."Шести септември" от ОК 100 до ОК 259 в гр.Борово" по договор за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007-2013 г. Строително монтажните работи - предметът на обществената поръчка обхващат: пренареждане на улични бордюри, пренареждане на тротоарна настилка, направа канавки, ремонт на улична настилка, направа подстъпи по тротоари и изграждане на енергоспестяващо улично осветление.

Към портала за обществени поръчки >>

Документация за участие >>
Количествена сметка >>
Приложение 1 - Оферта за участие >>
Приложение 2 - Административни сведения >>
Приложение 3 - Техническо предложение >>
Приложение 4 - Декл. регламенти >>
Приложение 5 - Декларация минимална цена на труда >>
Приложение 6 - Декларация за подизпълнители >>
Приложение 7 - Декларация подизпълнител >>
Приложение 8 - Декларация посещение >>
Приложение 9 - Ценова оферта >>
Приложение 10 - Декларация валидност >>
Приложение 11 - Банкова гаранция за участие >>
Приложение 12 - Банкова гаранция за изпълнение >>
Приложение 13 - Декларация 47 >>
Приложение 14 - Декларация условия+съгл. проектодоговор >>
Приложение 15 - Списък оборудване >>
Приложение 16 - Списък договори >>
Приложение 17 - Проект договор >>
Приложение 18 - Технически спецификации >>
Приложение 19 - Информация оборот >>
Приложение 20 - Списък лица >>
Приложение 21 - Декларация брой работници >>
Приложение 22 - Декларация членове на обединение >>

Изх. № 30-00-275/ 23.08.2012 г.

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ИД № 2012-491598/ 18.07.2012Г.
В РЕГИСТЪРА ЗА ОП

ОТНОСНО: Отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: „Реконструкция и благоустрояване на улична мрежа и тротоари по бул. „Шести септември” от ОК 100 до ОК 259 в гр. Борово”, публикувана с Обявление в РОП - ИД № 2012-491598/ 18.07.2012г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
   На основание чл.69, ал.3 от ЗОП във връзка в открита процедура за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проект: „Реконструкция и благоустрояване на улична мрежа и тротоари по бул. „Шести септември” от ОК 100 до ОК 259 в гр. Борово”, публикувана с Обявление в РОП - ИД № 2012-491598/18.07.2012г., Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще се извърши на 24.08.2012г. /петък/ в 11:30 ч. в Заседателната зала на община Борово.
При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват  участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

С уважение,
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ:       /п/
Кмет на община Борово  

*************************************************************************************************

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на ОП с предмет:
„Авариен ремонт и възстановяване на централен участък от канализация на ул. „Николаевска” в с.Екзарх Йосиф поради слягане на льосова основа”

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9003391

Приложение 1 – Методика за оценка >>

Приложение 2 – Техническо предложение >>

Приложение 3 – Ценово предложение >>

Приложение 4 – Техническа спецификация >>

Приложение 5 – Декларация 47 >>

Приложение 6 – Проект договор >>

Количествено-стойностна сметка >>

*************************************************************************************************

ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на ОП с предмет: "Аварийно укрепване на терен на ул.Вихрен кв. 48 и 49 в с. Горно Абланово", 
http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9003368

Приложение 1 – Методика за оценка >>

Приложение 2 – Техническо предложение >>

Приложение 3 – Ценово предложение >>

Приложение 4 – Техническа спецификация >>

Приложение 5 – Декларация 47 >>

Приложение 6 – Проект договор >>

Количествено-стойностна сметка >>

*************************************************************************************************

Прекратяване на откритата процедура за ОП

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
по мярка 321 “ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.,
Подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
с предмет:

„Извършване на реконструкция и строителни работи по проекти: "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Горно Абланово", "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Батин" и "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Екзарх Йосиф" по договори за безвъзмездна финансова помощ между община Борово и Държавен фонд "Земеделие" по ПРСР 2007 - 2013 г.,
включващ три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Горно Абланово, община Борово”

Обособена позиция № 2: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Батин, община Борово”

Обособена позиция № 3: „Извършване на реконструкция и строителни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Екзарх Йосиф, община Борово”.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

1. Решение на Кмета на община Борово за откриване на поръчката;
2. Обявление за откриване на поръчката;
3. Описание на обекта на поръчкатата;
4. Изисквания и указания за участие в процедурата и подготовка на офертата;
5. Методика за оценяване;
6. Приложения.

цялата документация можете да изтеглите тук >> .zip (8,2 MB)

Промени в обявление ИД 482916 за обществена поръчка  ИД № 00396-2012-0002  на община Борово >>

Корекция на Приложение 5 - Техническо предложение >>

Корекция на Приложение 18 - Техническа спецификация >>

Информация по хода на процедурата >>

Отговори по отправени питания по обществената поръчка:

- Отговор 1 >>(.pdf)
- Отговор 2-1 >>(.pdf)
- Отговор 2-2 >>(.pdf)
- Отговор 3-1 >> (.pdf)
- Отговор 3-2 >> (.pdf)
- Отговор 3-3 >> (.pdf)
- Отговор 4-1 >> (.pdf)
- Отговор 4-2 >> (.pdf)
- Отговор 4-3 >> (.pdf)
- Отговор 4-4 >> (.pdf)