Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви 2021

 

17.12.2021
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

 

14.12.2021

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОРОВО
УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВО,

че в деловодството на общинска администрация е постъпило Писмо от ОДБХ – Русе относно влошена епизоотична обстановка по отношение на болестта високогенна инфлуенца по птиците в Европа и в страната.
Във връзка с това отправяме апел към всички жители на община Борово да спазват мерките за биосигурност и да следят за отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях животни.
При съмнение от заболяване или смъртност незабавно да се информират кмета по населено място, официалния ветеринарен лекар на общината или частно практикуващите ветеринарни лекари.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

10.12.2021
СЪОБЩЕНИЕ: Община Борово в качеството си на възложител на ОУП и съобразно рзпоредбите на чл.30,ал.4 от Наредбата за ЕО публикува на сайта на общината доклад по наблюдение и контрол при прилагането на Общия устройствен план /ОУП/ на Община Борово за 2020г. като по този начин осигурява обществен достъп до същия.

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост на основание чл.124б, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, действащ към м.октомври 2017г. 

 

01.11.2021
Преценявяне необходимостта от ОВОС:
1. ОВОС-преценка за обект ЦНСТ- Брестовица;
2.ОВОС-преценка за обект ЦСРИ - Борово;

 

21.10.2021
ПУП-ПЗ -Ветроенергиен план с.Обретеник;
Информация за преценяване на ОВОС;

 

30.09.2021
Община Борово обявява ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет: Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя през 2021 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства и пенсионерски клубове
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация за участие в конкурса, Образци на документи, Проект на договор;
- Технологичен план, Карнет-опис.

18.10.2021г.
- Протокол от работата на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии с предмет: "Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя през 2021 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства и пенсионерски клубове ".

18.10.2021г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за обявяване класирането на участниците в открития конкурс.

20.10.2021г.
- Договор за добив на маркирана дървесина на корен - собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2021г.

 

Бюджет 2022

24.09.2021

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност – гражданите и други физически или юридически лица, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2022 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 11.10.2021 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

  • - гр. Борово, обл. Русе, пощ. код 7174,
    ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;
  • - в Центъра за административни услуги гр. Борово /в  сградата на Община Борово/.

От администрацията

 

10.09.2021
Уведомление за инвестиционно намерение

 

02.09.2021
Съобщение за ПУП-ИПР на УПИ VІІІ-319 в кв.43 в с.Батин

 

25.08.2021
ВАЖНО!!!

Заповед на Кмета на Община Борово за отмяна на всички планирани от 01.09.2021г. общински мероприятия >>

 

17.08.2021
Заповед на Кмета на Община Борово за провеждане на традиционен панаир на гр. Борово.

 

13.08.2021
Мерки за превенция на пожари през пожароопасен сезон 2021г.

 

05.08.2021
- Заповеди за назначаване на комисиите, ръководещи сключването на споразуменията по чл.37В от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Борово
- Предварителни Регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Борово за стопанската 2021/2022 година

 

13.07.2021
Офис за военен отчет-Община Борово Ви информира, че със заповед ОХ- 566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита  процедура  по обявяване на 10 вакантни войнишки длъжности в гарнизон Пловдив (Военно формирование 32 990) от състава на Съвместното командване на специалните операции,  които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина.
Вакантните длъжности са в следните формирования:
-военно формирование 54120-Пловдив-3 вакантни длъжности;
- военно формирование 52630-Пловдив-6 вакантни длъжности;
- военно формирование 48650-Пловдив-1 вакантна длъжност.
Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили кокурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навъряили 40(41 или44) години.
Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:
-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.
5. Да нямат друго гражданство.
      Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-09.07.2021г. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:
Военно окръжие I степен Русе
гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет Борово
гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров” 1А
телефон: 0887 470 505

Линк към обявата:
http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-10-deset-vakantni-dlzhnosti-za-voynici-v-svmestnoto-komandvane-na-specialnite


Офис за военен отчет-Община Борово
Ви информира, че със заповед ОХ- 574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита  процедура  по обявяване на 155 войнишки длъжности за приемане на военна служба във военни формирования  от Сухопътните войски на лица, завършили граждански средни или висши училища. В гарнизон Стара Загора обявените войнишки длъжности са 35, в Ямбол-14, във военно формирование 52 740-Хасково-6. 80 са обявените войнишки длъжности в 61-а механизирана бригада-Карлово, а в 4-ти артилерийски полк-Асеновград и във военно формирование 42 600-Мусачево са обявени по 10 места. Обявените длъжности са за радиотелеграфисти, шофьори, зенитчици, автоматчици, маханик-водачи, сапьори, химици, помощник-готвачи, артилеристи.
Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

  1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  2. Да не са по-възрастни от 40(41 или 44) години;

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили кокурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за ВС не са навъряили 40(41 или44) години.
Съгласно чл. 141, ал.6 ЗОВСРБ, възрастта от 41 или 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:
-Изпълнявали са военна служба(кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред,
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по- късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).
-Възрастта от 41 години се прилага за упражнилите правото си на пенсия, а 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.
3. Да са годни по медицинските стандарти и психологически пригодни за военна служба.
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р.
5. Да нямат друго гражданство.
      Срок за подаване на документите по местоживеене н постоянен адрес-18.08.2021г. включително.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:
Военно окръжие I степен Русе
гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817

Офис за военен отчет Борово
гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров” 1А
телефон: 0887 470 505

Линк към обявата:
http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-155-sto-petdeset-i-pet-vakantni-dlzhnosti-za-voynici-v-suhoptnite-voyski-za

 

07.07.2021
Уведомление >>

 

06.07.2021
Съобщение до всички пчелари и населението на Община Борово.

 

24.06.2021
Препоръки за опазване на придодата на България !

 

21.06.2021
Обявление

 

18.06.2021
Заповед №243/17.06.2021 г. на Кмета на Община Борово във връзка с периода на масов цъфтеж на липите

 

17.06.2021
Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ ХV-617, УПИ ХVI-619, УПИ ХVII-619, УПИ ХVIII-620 в кв.16 по регулационния и кадастрален план на с. Горно Абланово, общ. Борово, обл. Русе

 

17.06.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В Общинска администрация Борово е получено Уведомително писмо от ДП ,,Национална компания железопътна инфраструктура‘‘ – Железопътна секция Горна Оряховица за провеждане на ремонтни дейности.                                         
  Поради необходимостта от укрепване на железния път в района на жп прелез км.52+673 в междугарието Две Могили – Борово по 4-та главна жп линия, пресичащ шосеен път между с. Батишница и път №III-501 от Републиканската пътна мрежа е необходимо временно прекъсване на движението на ППС през жп прелеза. Ремонтът ще се извърши за времето от 9:00 часа до 12:00 часа на дата 21.06.2021 година. В съседните кръстовища ще се положат парапети с бализи и пътен знак В2, които ще се ограняват от сигналисти.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩИНА БОРОВО

Скица

 

14.06.2021
- Обява за подбор на персонал Направление 2 по Проект „Патронажна грижа + в Борово“
- Заявления

 

14.06.2021
- Обява за подбор на персонал по Проект „Патронажна грижа + в Борово“
- Заявления

 

04.06.2021

О Б Я В А

  Офис за военен отчет - Община Борово Ви информира, че със заповед ОХ- 280/01.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България e разкрита процедура за обявяване на 40 (четиридесет) войнишки длъжности във военно формирование 28860-Горна Малина, от Състава на съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 
Конкурсът ще се проведе по график от 26.07.2021г. до 30.07.2021г. и включва - тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване с кандидатите.
Срок за подаване на документите по местоживеене и постоянен адрес - до 02.07.2021г. включително.
   Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване можете да получите от:
Военно окръжие I степен Русе - гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817
Офис за военен отчет - Община Борово
гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров” №1А
телефон: 0887 470 505 

Линк към обявата:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/fff-27.04.21.pdf

 

О Б Я В А

Офис за военен отчет - Община Борово Ви информира, че със заповед ОХ- 308/15.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 8 вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО).
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията на чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, както следва: да са пълнолетни граждани на РБ и да нямат друго гражданство, да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерев, да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”, да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв, да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация. Кандидатите могат да заявят за заемане до 3 (три) длъжности. До 09.07.2021г. те следва да подадат заявление до началника на ЦВО (чрез военните окръжия) по постоянен адрес.
Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване  можете да получите от:
Военно окръжие I степен Русе - гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817
Офис за военен отчет - Община Борово
гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров”  №1А
телефон: 0887 470 505

Линк към обявата:
http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-vakantni-dlzhnosti-za-sluzhba-v-dobrovolniya-rezerv-s-provezhdane-na-konkurs

 

О Б Я В А

За вакантни длъжности във военните формирования на Военноморските сили за служба в доброволния резерв  на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

1. Със заповед № ОХ-308/15.04.2021г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени 148 вакантни длъжности,както следва:
1.1. Във в.ф. 22580 - Варна, 6 бр. ;
1.2. Във в.ф. 38010 - Варна, 81 бр.
1.3. Във в.ф. 56080 - Варна, 10 бр. ;
1.4. Във в.ф. 22480 - Бургас, 47 бр. ;
1.5. Във в.ф. 34590 - Бургас, 4 бр.

2. Кандидатите за вакантните длъжности (мъже/жени) трябва да отговарят на  следните изисквания:
2.1. да имат средно или по-високо образование;
2.2. да не са по-възрастни от 40 години, към датата на сключване на договора за военна служба;
2.3. да са годни за военна служба;
2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
2.5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
2.6. да нямат друго гражданство;
2.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";
2.8. да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
2.9. да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документи до 28.07.2021г.

За контакт и информация за:
- Военно окръжие І степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- Офис за военен отчет Борово, ул. „Никола Вапцаров”  №1А, тел. 0887 470 505
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg;
-  на Централно военно окръжие - www.comd.bg.

Линк към обявата:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vms.pdf

 

ОБЯВА

Офис за военен отчет Борово Ви информира, че със Заповед ОХ-350/23.04.2021
на Министъра на отбраната на Република България са обявени 20 (двадесет) вакантни длъжности за матроси във военни формирования от състава на Военноморските сили.
Вакантните длъжности са в следните военни формирования:   
в.ф. 34410 – Варна / 2 длъжности
в.ф. 28430 – Варна / 2 длъжности
в.ф. 38920 – Варна / 5 длъжности
в.ф. 28580 – Варна / 1 длъжност
в.ф. 18360 – Бургас / 3 длъжности
в.ф. 22480 – Бургас / 7 длъжности

Срок за подаване на документите до 16.06.2021 г.

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:
Военно окръжие I степен Русе
гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817
Офис за военен отчет Борово

гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров” 1А
телефон: 0887 470 505

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vo-20.04.21.pdf?fbclid=IwAR1Fciaw84il5e3PR_IemPV9jdvbNWywrqVIxTWdXCgtqYUliJKUfzwR-kU

 

 

02.06.2021

 

01.06.2021

 

01.06.2021
- Обява за набиране на заявления по „Патронажна грижа +“
- Заявления за потребители

 

28.05.2021

 

Проект:  № BG05M9OP001-6.002-0115
„Патронажна грижа + в Община Борово“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
www.esf.bg

Финансираща програма:
ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“
Процедура за БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“
Обща стойност на проекта: 259 510,64 лв. , 100% БФП
Срок на изпълнение: 01.06.2021 г. – 01.07.2022 г.
Цели и очаквани резултати:
Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:
Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 01.06.2021г.
В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 24 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинска сестра, психолог и социални асистенти.
Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Очаквано стартиране на дейността: 01.07.2021г.
В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането (за 12 месеца) на следните поддейности, насочени към социални услуги-ДДД, на територията на Община Борово, а именно:
  1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД; 
2.         Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности; 
3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;
4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения; 
5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД; 
6. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.
Целеви групи, обхванати от проекта:
- 24 лица, които ще получават патронажна грижа;
- 178 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;
- 60 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности
Основни очаквани резултати:
За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 24 потребители и др.
За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в община Борово; периодично тестване на персонала и потребителите; осигуряване на допълнително заплащане/заплащане за извънреден труд на лицата, заети с предоставяне на услугите ДДД и др.

 

Проект BG05M9OP001-6.002-0115 „Патронажна грижа + в Община Борово“, Процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

24.05.2021

Поздравителен адрес

Уважаеми госпожи и господа,
дейци на културата и образованието,
скъпи съграждани,
         Приемете нашите най-искрени поздравления по случай 24 май- Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
         На този ден всеки българин отправя поздрав към своите учители, към хората на духа и просвещението, към всички които възпитават и градят духовността на нацията ни ! Нека да им пожелаем здраве, бъдещи творчески и професионални успехи и все така с любов и внимание да продължат великата си мисия- да образоват нашите деца.
       На Вас, дейци на културата, пожелавам здраве и вдъхновение, да продължите да съхранявате и предавате на поколенията българските традиции, които са извора, от който черпим гордост и национално самочувствие.
      Уважаеми съграждани, бъдете достойни участници и нека образованието, просветата и културата, бъдат висша ценност и отговорност на всеки.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК !
От Общинска администрация

 

 

21.05.2021
Заповед №203/21.05.2021г. на Кмета на Община Борово за начало на "Восъчна зрялост" при посевите от житните култури

 

21.05.2021
Съобщение за одобрен Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-1008, кв.41 и изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ от ОТ 148 до ОТ 157 и от ОТ 158 до ОТ 160 по рег. и кадастр. план на гр. Борово

 

19.05.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 25.05.2021 г. /вторник/ от 6:00 ч. до 9:00 ч. на територията на цялата община, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ по всички общински тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини от специализирана фирма ,,САНСИ‘‘ ООД гр. Русе.
За обработка на тревните площи ще се използва ,,Айкън 10 КС‘‘. Препаратът е разрешен и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. Карантинният срок на ,,Айкън 10 КС‘‘ е 24 часа.
Призоваваме жителите на община Борово да не посещават тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини на територията на общината, които са посочени в Приложение № 1
Обработката на тревите площи ще бъде съблюдавана и контролирана от служител на общинска администрация.
При липса на подходящи климатични условия, планираната дата на обработка – 25.05.2021 г. може да търпи промяна.

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО 

 

13.05.2021
Съобщение >>

 

13.05.2021

Кръгла маса за споделяне на добри практики при работата с деца от етническите малцинства и уязвимите групи се проведе по проект „Пъстрокрили славейчета“

На 11 май 2021 г. в читалището в  гр. Борово се проведе кръгла за споделяне на опит и добри практики в рамките на проект „Пъстрокрили славейчета“, изпълняван от ДГ „Славейче“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ. Събитието беше организирано съвместно със Сдружение БРТИМ – партньор на детската градина с дългогодишен опит  при работата с уязвими групи в Община Борово.

Кръглата маса предизвика голям интерес, като сред участниците бяха директорът на финансиращата институция ЦОИДУЕМ г-н Лало Каменов и г-жа Нирен Хасанова - гл. експерт в ЦОИДУЕМ; зам. кмета на Община Борово г-жа Валерия Борисова, общински служители, педагози от учебните заведения в общината, представители на социални услуги, читалищни дейци.

За интересните дейности и участието на децата в проекта разказа ръководителят му г-жа Татяна Петрова. Това е първият самостоятелен проект на учебното заведение и в него са включени деца не само от град Борово, но и от филиалите в с. Обретеник и с. Горно Абланово. Гостите имаха възможността да  се докоснат до емоциите на малчуганите, участващи в еко-клубове „Млад градинар“, ателиета „С ръце на майстор“, „Горската аптека“ и „Танцувай с мен“ чрез снимки и видеоклипове. Представените резултати бяха високо оценени от директора на ЦОИДУЕМ, който насърчи ДГ „Славейче“ да търси възможности за устойчивост и приемственост на дейностите чрез общината и обединеното училище в гр. Борово.  

Експерти на Сдружение БРТИМ представиха практически съвети за ефективно взаимодействие с родителската общност. Очертани бяха възможностите за сътрудничество на образователните институции с НПО и представители на местните общности.

По време на дискусия в края на събитието, присъстващите споделиха идеи за бъдещи дейности и партньорства и разказаха за впечатленията си от работата си с деца от уязвимите групи. Подчертана беше ключовата роля на детската градина като място, което формира децата като личности и ги подготвя за бъдещата им роля на ученици.

Ръководителят на проекта покани присъстващите на предстоящите дни на отворените врати в детската градина, за да видят красивите градинки – дело на малките градинари и на празника на билките по случай Еньовден, за да се насладят на пъстрокрилите славейчета, които ще покажат наученото, ще играят и ще се веселят на открито.  

 

11.05.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 14.05.2021 г. /петък/ от 6:00 ч. до 9:00 ч. на територията на цялата община, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ по всички общински тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини от специализирана фирма ,,САНСИ‘‘ ООД гр. Русе.
За обработка на тревните площи ще се използва ,,Айкън 10 КС‘‘. Препаратът е разрешен и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. Карантинният срок на ,,Айкън 10 КС‘‘ е 24 часа.
Призоваваме жителите на община Борово да не посещават тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини на територията на общината, които са посочени в Приложение № 1
Обработката на тревите площи ще бъде съблюдавана и контролирана от служител на общинска администрация.
При липса на подходящи климатични условия, планираната дата на обработка – 14.05.2021 г. може да търпи промяна.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

Обекти за дезинфекция >>

 

 

11.05.2021
Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 14.05.2021г. (петък) от 6:00 ч. до 9:00 ч. на територията на цялата община, ще се извърши дезакаризация (пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители) по всички общински тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини.

 

28.04.2021
Обявление за изработен и входиран за одобрение проект за: "Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-1008, кв.41 и изменение на плана за улична регулация /ИПУР/ от ОТ 148 до ОТ 157 и от ОТ 158 до ОТ 160 по рег. и кадастр. план на гр. Борово".

 

27.04.2021

26.04.2021
П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Батин между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни за стопанската 2021/2022 година

 

23.04.2021
Спазване на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи в обработванеми и необработваеми земи в близост до защитените територии

 

07.04.2021
Заповед №150/05.04.2021 г. на Кмета на Община Борово за спазване на изискванията за определения от Областния управител на област Русе пожароопасен сезон в горските територии на оласт Русе за времевия интервал от 01.04.2021 г. до 15.10.2021 г.

 

05.04.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4 , ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда
ОБЩИНА БОРОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение от „Биляна“ ООД, с. Българско Сливово, общ. Свищов:
„Монтаж на мобилно съоръжение за унищожаване на странични животински продукти (СЖП) в свинеферма, намираща се в гр. Борово, ПИ 170011, собственост на "Биляна" ООД, с. Българско Сливово".
По-подробна информация за инвестиционното предложение се намира в община Борово и РИОСВ-Русе.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Борово или в РИОСВ - Русе, бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26
Уведомление - изтегли

 

31.03.2021
Съобщение за пръскане до всички пчелари и населението на община Борово

 

29.03.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4 , ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда
ОБЩИНА БОРОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение от „УИНД АКТИВ“ ООД :
„Изграждане на Ветроенергиен парк (ВЕП) „Обретеник“, състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW, разположен в землището на с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе“.
По-подробна информация за инвестиционното предложение се намира в община Борово и РИОСВ-Русе.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Борово или в РИОСВ - Русе, бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26
Уведомление - изтегли

 

16.03.2021
На 18.03.2021 г. (четвъртък) от 11.00 до 11.30 ч.,
в  град Борово и във всички кметства на територията на Община Борово ще бъдат задействани акустичните сигнали за оповестяване на населението към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Тестването на сирените се прави във връзка с рутинна профилактика, регламентирана от Наредбата за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
В тази връзка ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ, че в посочения период ЩЕ СЕ ЧУЕ СИГНАЛ ОТ СИРЕНИ, СВЪРЗАН САМО С ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ПРОВЕРКА. 

Общинска администрация Борово

 

11.03.2021
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност на Община Борово.

 

05.03.2021
Покана публично обсъждане
Предложение за поемане на дълг
Проект на решение общински дълг

 

01.03.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2021г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша 2021/2022 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2021/2022 стопанска година.

 

26.02.2021
Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Борово- 2020

 

04.02.2021

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4 , ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда
ОБЩИНА БОРОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение от „Скални материали“ АД, гр. Русе:
„Добив на строителни материали в находище „Батин-Канарите 2“ – варовици за хидротехнически съоръжения, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе “.
По-подробна информация за инвестиционното предложение се намира в община Борово и РИОСВ-Русе.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Борово или в РИОСВ - Русе, бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26

Уведомление - изтегли

 

03.02.2021

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че от 10.02.2021 до 11.02.2021 г. ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2021 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години при спазване на всички противоепидемични мерки към датата на провеждане на публичното обсъждане.
Всички, които искат да направят предложения в Бюджет 2021 на Община Борово могат да го направят само по електронен път на следния адрес: borovo@borovo.org

- Проект за бюджет 2021

- Приходи

- Разходи

 

28.01.2021
Заповед №023/19.01.2021г. за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ II-853, VIII-854, VII$855 и VI-856 по регулационен и кадастрален план на с.Горно Абланово

Военно окръжие I степен – Русе информира за прием през учебната 2021/2022 г.

 

11.01.2021
Заповед №015/11.01.2021 г. на Кмета на Община Борово за осигуряване на обществено ползване на общински пътища чрез регулиране и контрол на част от уличната пътна мрежа на територията на град Борово

 

06.01.2021
Заповед № 006/06.01.20201 г. на Кмета на Община Борово за определяне на прием на заявления за ползване на социална услуга "Асистентска подкрепа"

 

Архив "Новини и обяви 2019-2020" >>

Архив "Новини и обяви 2018-2019" >>

Архив "Новини и обяви 2016-2017" >>

Архив "Новини и обяви 2015" >>