Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви 2019-2020

 

Заповед на областен управител за отмяна на зап.№520

23.12.2020
Заповед № 520/23.12.2020 г. на Кмета на Община Борово за въвеждане на временно ограничение на джижението на тежкотоварни моторни превозни средства в град Борово
- Мотиви към Заповед 520/23.12.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

14.12.2020
1. Съобщение, относно Заповед №503/08.12.2020 г. за одобрен: Подробен устройствен план-изменение план за регулация на УПИ ІІ-390, УПИ ІІІ-390 и ХІV-390, кв.57 по плана на с. Горно Абланово, общ.Борово
2. Обявление за изработен и входиран проект за: Подробен устройствен план –плана за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27173.92.258, с.Горно Абланово, общ.Борово.
3. Съобщение, относно Заповед №505/08.12.2020 г. за одобрен: Подробен устройствен план – Изменение на план за улична регулация за кв.13 и кв.14 в участъка от ОТ 47 до ОТ 60 и изменение на план за регулация (делба) за УПИ Х-общ.(ПИ 05611.1.1549), улица“Рила“, кв.13, град Борово, община Борово.

 

27.11.2020
Заповед № 489 от 26.11.2020г. на Кмета на Община Борово

 

12.11.2020
Заповед № 463/12.11.2020 г. на Кмета на Община Борово
Заповед №464/12.11.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

06.11.2020
ПРОЕКТ „ПЪСТРОКРИЛИ СЛАВЕЙЧЕТА“ Договор № БС33.19-2-020/30.09.2020 г.

 

30.10.2020
Заповед № 423/20.10.2020 г. на Кмета на Община Борово за функциониране на улична продажба на територията на община Борово

 

15.10.2020
ПОКАНА за участие в дистанционно обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Борово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
- Презентация – ПИРО

 

07.10.2020
Съобщение, че със Заповед №373/30.09.2020г. се одобрява Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ XIII-449 и УПИ XIV-450 кв.71, с. Екзарх Йосиф, общ. Борово.

 

16.09.2020

О Б Я В А

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово, Ви уведомяваме, че Председателят на ОбС гр.Борово организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г.
Обсъждането ще се проведе на 24.09.2020 г./ четвъртък / от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Борово, при следния дневен ред:
1.Представяне на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г. от Директора на Дирекция „ФБМДТ“.
2.Изказвания, предложения и въпроси от участниците в публичното обсъждане.
3.Доклад за постъпилите в деловодството на общината становища, въпроси и предложения по Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г.
С цел осигуряване на максимална информираност на местната общност за извършваните в общината дейности, г-н Пламен Симеонов – Председател на ОбС гр.Борово, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, кметовете на кметства, кметските наместници, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г. в пълен обем е публикуван на Интернет страницата на Община Борово : www.borovo.org, Раздел “Финансови отчети” и е предоставен за ползване на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Борово.
Вашите въпроси, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на Община Борово, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация може да се обръщате към Миглена Друмева-Неделчева-Директор на Дирекция „ФБМДТ“ / на телефон 08140/22-53, вътр.121/ или Димитър Бонев- Гл.счетоводител в Община Борово - на телефон 08140/22-53, вътр.126.

Председател на ОбС гр.Борово
Пламен Симеонов

 

09.09.2020

СЪОБЩЕНИЕ

В деловодството на Общинска администрация Борово е постъпило Уведомление от Електроразпределение север АД, Разпределителен обслужващ център Русе-Разград, че на 14.09.2020 г. от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия на ЕП – Мадана и ЕП – Ботров,  ще бъде прекъснато електрозахранването в град Борово на ТП-2,6,7,8,9,10,12,13,14,16, Зърнени храни, „Здравец“, Кравеферма, Промишлен комбинат, „Атофер“ и ТКЗС.

 

04.09.2020

 

02.09.2020
Съобщение до управителите/собствениците на туристически обекти

 

01.09.2020 г.
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии – общинска собственост за МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация и условия за участие в търга
- Технологичен план, Карнет-опис.
18.09.2020 г.
- Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост за местни търговци.
21.09.2020г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за класиране на участници в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост за местни търговци.
16.10.2020г.
- Договор за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Борово от отдел 132, подотдел "н" в землището на гр. Борово.
30.12.2020г.
- Анекс към Договор от 16.10.2020г. за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Борово от отдел 132, подотдел "н" в землището на гр. Борово.

 

01.09.2020
Разработване на план за интегрирано развитие на община Борово 2021-2027г.

 

26.08.2020
Община Борово обявява ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2020 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства, пенсионерски клубове и доброволци, в горски отдели от общински горски територии на Община Борово"
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейностите: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2020 година: Образци на документи; Проект на договор;
- Технологичен план, Карнет-опис.
14.09.2020г.
- Протокол от работата на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии с предмет: "Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2020 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войната, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства, пенсионерски клубове и доброволци, в горски отдели от общински горски територии на Община Борово".
18.09.2020г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за обявяване класирането на участниците в открития конкурс.
23.09.2020г.
- Договор за добив на маркирана дървесина на корен - собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2020г.
25.11.2020г.
- Анекс към Договор за добив на маркирана дървесина на корен - собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2020г., сключен на 23.09.2020 г.

 

17.08.2020
Съобщение

 

11.08.2020
ВАЖНО!!!

Заповед за отмяна на традиционния панаир >>

 

04.08.2020

О Б Я В А


На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), Общинска служба по земеделие град БОРОВО обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи, че към 03.08.2020 г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на община БОРОВО, както следва:
1. землище на град БОРОВО с ЕКАТТЕ 05611
2. землище на село БАТИН с ЕКАТТЕ 02854
3. землище на село БРЕСТОВИЦА с ЕКАТТЕ 06519
4. землище на село ВОЛОВО с ЕКАТТЕ 12067
5. землище на село ГОРНО АБЛАНОВО с ЕКАТТЕ 16674
6. землище на село ЕКЗАРХ ЙОСИФ с ЕКАТТЕ 27173
7. землище на село ОБРЕТЕНИК с ЕКАТТЕ 53117

 

04.08.2020
Заповеди по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за определяне на комисиите, които ще ръководят процеса по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи между собственици и/или ползватели за землищата на територията на община Борово за стопанската 2020/2021 година.

 

22.07.2020

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Проект: Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Борово
Договор: BG05M9OP001-2.101-0155-C01
Бенефициент: Община Борово, област Русе

Община Борово подписа Административен Договор с Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „ Европейски фондове, международни програми и проекти“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.101 – 0155.
Общата цел на проекта е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на територията на Община Борово, които са в посока за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора и повишаване на възможностите им за социално включване в условия на наложителен период на социална изолация.
Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

Специфичните цели:
- осигуряване на достъп до услуги на територията на населени места в Община Борово, предназначени за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица в карантинен период и възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, при спазване на мерките за ограничаване движението на хора в условия на извънредно положение и наложителен период на социална изолация;
- опазване на здравето на лица от целевата група и ограничаване на риска от разпространение на корона вирус, чрез осигуряване на материален и кадрови ресурс за предоставянето на услуги в домашна среда в населени места в Община Борово.
Дейностите по проекта са:
1. Предоставяне на услуга по патронажна грижа в община Борово, с поддейности:
1.1 Подбор на персонал за предоставяне на патронажна грижа в община – Борово;
1. 2 Оценка на нуждите на потребителите за патронажна грижа в община Борово;
1.3 Предоставяне на патронажна грижа на целевата група

Резултат:
- Подбрани и назначени - 1бр координатор и 1бр. шофьор на пълен работен ден и 5 социални асистенти.
- Направена оценка и класирани поне 38 потребители и направен график за предоставяне на услугата.
- Осъществена патронажна грижа на поне 38 потребители за период от 10 месеца.
- Развита партронажна грижа и повишен капацитета на местната власт за предоставяне на нов услуга в общността.
- Осъществена защита на най-уязвимите членове на населението, които са и застрашени в най-висока степен от COVID 19. Общият размер на допълнително отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата възлиза на 62 130.00 лв., 85 % от които (52 810.50 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а останалите 15 % (9 319.50 лв.) са национално съфинансиране.

Проектът е със срок до 31.12.2020 г.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ                                
Кмет на Община Борово                            
област Русе   

Проект BG05M9OP001-2.101-0155 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Борово“, Процедура BG05M9OP001-2.101 “ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Автобиография
Декларация истинност
Декларация лични данни
Заявление персонал
Обявление прием персонал
Обявление прием потребители

 

17.07.2020
Заповед №261 / 17.07.2020 г.

 

13.07.2020

 

01.07.2020
До всички пчелари и населението на община Борово

 

01.07.2020

ВАЖНО!!!
О Б Я В Л Е Н И Е

Общинският съвет в град Борово обявява процедура за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за Районен съд - Бяла, за срок от 4 години, считано от датата /01.01.2021/ на полагане на клетва по чл.69 от ЗСВ.

Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български гражданин, които отговарят на следните условия:
• са на възраст от 21 до 68 години;
• имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
• имат завършено най-малко средно образование;
• не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
• да не страда от психически заболявания.
• да не са съдебни заседатели в друг съд;
• да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
• да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.
• да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 31.07.2020 г. в деловодството на Общински съвет - Борово - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/;
Към него да приложат:
• Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2/;
• Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение №3/;
• Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4/;
• Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5/.
• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Мотивационно писмо;
• Нотариална заверено копие от диплома за завършено образование;

В случай, че Общинският съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, в 7-дневен срок следва да представи:
• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Предложените кандидати за съдебни заседатели от Общинския съвет ще бъдат обсъдени от Временна комисия на Общинския съвет. Същата в срок до 10.09.2020 г. ще изготви докладна записка за разглеждане от съвета. Той от своя страна – на редовното си заседание за месец септември 2020 г. ще избере чрез избор двама съдебни заседатели.

Определените от Общинския съвет за съдебни заседатели в срок до 07.10.2020 г. представят:
1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.
2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия.

Повече информация ще получите на тел. 0879 223 273

Приложения за кандидати за съдебни заседатели

 

24.06.2020

ОБЯВА

 Офис за военен отчет Борово, Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 171 (сто седемдесет и една) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
7. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
8. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв, а именно:
- войници(матроси), сержанти (старшини), офицерски кандидати и младши офицери – 55 години
- старши офицери – 60 години
- офицери с висши военни звания 63 години
  Срок за подаване на документи за кандидатстване за служба в доброволния резерв –до 10.07.2020г.,включително.

Адрес и телефон за допълнителна информация и съдействие:
Военно окръжие I степен Русе
гр. Русе, ул. „Княжеска” № 8
телефон: 082/834 817
Офис за военен отчет Борово
гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров”1а
телефон: 0887 470 505
Линк към обявата>>

ОБЯВА

Офис за военен отчет Борово, Ви  информира за приема на курсанти във Висшите военни училища за учебната 2020/2021 г.
Линк с информация за НВУ - Велико Търново >>
Линк с информация за ВВВУ - Долна Митрополия >>
Линк с информация за ВВМУ - Варна >>

 

22.06.2020
Заповед №225/22.06.2020 г. на Кмета на Община Борово за забрана брането на липов цвят, изсичането, чупенето и кастренето на клони на липовите дървета

 

18.06.2020
Обявление за Подробен устройствен план - изменение план за регулация в с. Екзарх Йосиф, община Борово

 

08.06.2020
Съобщение за пръскане до всички пчелари и населението на община Борово

 

08.06.2020
Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000232 „Батин“
Заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000232 „Батин“
Карти
Пълен опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона

 

04.06.2020 г.
Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 08.06.2020г. /понеделник/ от 6:00 ч. до 9:00 ч. на територията на цялата община, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ по всички общински тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини.

 

04.06.2020

СЪОБЩЕНИЕ

В съответствие с чл.95 , ал. 1 от ЗООС и чл. 4 , ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда
ОБЩИНА БОРОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение от „Делта“ ЕООД, гр. Разград:
„Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 05611.27.1 по КК на гр. Борово от „Пасище“ в „Нива“ с цел отдаване под наем“
По-подробна информация за инвестиционното предложение се намира в община Борово и РИОСВ-Русе.
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Борово или в РИОСВ - Русе, бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26

Уведомление - изтегли

 

29.05.2020
Съобщение за пръскане до всички пчелари и населението на община Борово

 

28.05.2020
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОРОВО“
Обявление по проект „Заедно за община Борово“
Заявление за подбор на експерти по проект „Заедно за община Борово“

 

26.05.2020
Заповед за одобряване на ПУП-ИПР на УПИ I-379 и II-379 в кв.20 по плана на с.Обретеник и обявяване на същата на заинтересованите лица

 

22.05.2020
Проект на  „ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА БОРОВО 2020-2030 Г.

 

20.05.2020
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

19.05.2020
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

18.05.2020
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000232 „Батин“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Батин и с.Горно Абланово, община Борово и с. Мечка, община Иваново, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард“ № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

С цялата документация можете да се запознаете тук >>

 

15.05.2020

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, В ОБЩИНА БОРОВО ПОСТЪПИ ПИСМО ОТ „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ – ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

                Във връзка с изпълнение на обект: „Ремонт на железния път и полагане на еластична прелезна настилка тип „STRAIL“ на жп прелез км. 52+673 в междугарието Две могили-Борово по 4-та жп линия, пресичащ автомобилен път между село Батишница и път №Ⅲ-501 от Републиканската пътна мрежа.“ И съгласуван проект от ОД МВР Русе за Временна организация и безопасност на движението, Ви уведомявам че временно ще бъде спряно движението на ППС през жп прелеза на км. 52-673 в междугарието Две могили-Борово за периода от 08,00 часа на дата 18.05.2020 година до 17.00чача на дата 22.05.2020 година. Движението на ППС ще се пренасочи по обходен маршрут сигнализиран с вертикална сигнализация съгласно одобрения проект за ВОБД.

 

О Б Я В А

Община Борово обявява свободно работно място на длъжността Директор на Общинско предприятие „ОБЩЕСТВЕНО  ХРАНЕНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ“  Град  Борово, при следните условия:


1.
Образование – висше – минимална степен „бакалавър” с професионално направление: Хранителни технологии, Хуманитарни дейности, Социални дейности, Туризъм, Икономика, Право;
2.  Професионален опит – препоръчителен;
3.  Правоспособност за управление на МПС, кат. „В” - препоръчителен;
4. Чужд език - предимство;
5. Умения за работа в екип;
6. Минимален размер на основната месечна заплата за длъжността –900 лв.
7. Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения, документ, удостоверяващ владеене на чужд език, документ удостоверяващ компютърна компетентност.
8.  Място за подаване на документите: гр. Борово, община Борово, област Русе, ул. ”Никола Вапцаров” № 1а, II етаж, стая 206 – Човешки ресурси, тел. За контакти: 08140/2253, вътр. 113.
9.  Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 29 май 2020 г.
10. След изтичане на срока по т.9 със Заповед на Кмета на Община Борово ще стартира процедура по провеждане на конкурс за длъжността при условията на Кодекса на труда.

Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” е специализирано звено на Община Борово на издръжка от бюджета на общината и осъществява дейността си под наименованието Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги” със седалище и адрес на управление: град Борово, бул. „Шести септември“ №35, ет.III.
Общинското предприятие извършва следните дейности: приготвяне и доставка на храна на деца и ученици в звената на бюджетна издръжка, потребители на социални услуги, деца и лица с увреждания, лица в нетрудоспособна възраст, ветерани и военноинвалиди.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

12.05.2020
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

08.05.2020
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

08.05.2020
Заповед на Кмета на Община Борово за откриване на улична продажба в пазарен ден

 

05.05.2020
Заповед №170/05.05.2020 г. на Кмета на Община Борово
Заповед №169/05.05.2020 г. на Кмета на Община Борово

 

04.05.2020

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
OБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

Община Борово е бенефициент по целева програма "Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.", съгласно договор №ФС01-0488/24.04.2020г. Чрез нея ще се предоставя безплатен топъл обяд от кухните на домашен социален патронаж до домовете на почти 170 нуждаещи се лица по целевата програма.

Целта на програмата е да намали броя на живеещите в бедност хора чрез приготвяне и доставка на топъл обяд до дома. Тя е в подкрепа на най-уязвимите граждани, които поради бедност, продължителна социална изолация и условията на извънредна ситуация, заради ограничаване разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят прехраната си.
От 04 май хранителна помощ ще получават хора, попадащи в следните три категории:
    Лица с ниски доходи, които са под линията на бедност за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
     Уязвими лица и възрастни над 65 години, които са без доходи или с доход под линията на бедност за страната, живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;
     Лица, които поради възрастта си, трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Приготвянето на топлия обяд ще се извършва от Общинското предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, след което ще се пакетира в съдове за еднократна употреба и ще се превозва в специализирани превозни средства директно до домовете на нуждаещите се на територията на гр.Борово, с. Обретеник, с.Горно Абланово, с.Батин, с. Екзарх Йосиф, с. Волово, с. Брестовица.

Проектът „Целево подпомагане с топъл обяд в Община Борово“ е част от цялостната социална политика на Община Борово. Ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на топъл обяд в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

7174 гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров“ №1А
тел. 08140 2253; 081402229; 0893 325 888
e-mail: borovo@borovo.org, www.borovo.org.

 

30.04.2020
СЪОБЩЕНИЕ до собствениците на малки лични стопанства
Заявление за регистрация на животновъден обект - ЛИЧНО СТОПАНСТВО

 

22.04.2020
Спазване на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи в обработванеми и необработваеми земи в близост до защитените територии

 

21.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ 

      
       Уважаеми съграждани,

      
Във връзка със Заповед № РД-01-179/06.04.2020 г. на Министерството на здравеопазването и преценяване необходимостта от организиране на безопасно функциониране на кооперативни и фермерски пазари Ви уведомявам, че на територията на Община Борово, няма регистрирани земеделски стопани за производство на плодове, зеленчуци, посеви и посадъчен материал.      
     С цел намаляване риска от разпространение на COVID-19, усложнената епидемична обстановка и функционирането на пазари на територията на Община Борово считам, че към момента на издаване на настоящото съобщение, Заповед № 089/16.03.2020 г. на Кмета на Община Борово не следва да бъде отменена.

                                                                                                                                
21 април 2020 г.                                                                           Кмет на Община Борово

 

16.04.2020
Заповед №146/15.04.2020 г. на Кмета на община Борово
Образец на Служебна бележка

 

14.04.2020
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово
Схема на третираните терени в землището на гр. Борово

 

13.04.2020
П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на с. Батин и с. Обретеник между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни за стопанската 2020/2021 година

 

13.04.2020
Съобщение Относно проект на Програмата за енергийна ефективност на община Борово
Проект на Програма за енергийна ефективност (2020-2030)

 

09.04.2020
- Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово
- Обявление за входиран ПУП-ИПР на УПИ I-379 иа УПИ II-379 в кв.20, с. Обретеник,
общ. Борово

 

06.04.2020
Обявление за одобряване на задание и разрешаване изработване на ПУП-ИПР на УПИ I-379 и УПИ II-379, кв.20, с.Обретеник

 

03.04.2020
Заповед № 121 от 01.04.2020г. на Кмета на община Борово, за определяне на пожароопасен сезон в горските територии.

 

31.03.2020
Отчет за 2019г. ЗЕВЕ

 

20.03.2020

- Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 Съобщение че със Заповед №99/18.03.2020г. се одобрява Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово. 

Съобщение, относно зап.№98/18.03.2020г. за одобрен Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-756 и УПИ V-755 кв.84, гр.Борово, общ.Борово.

Съобщение, относно зап.№97/18.03.2020г. за одобрен Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и изменение на план за улична регулация /ПУП-ИПР и ИПУР/ на УПИ VI-53 и УПИ XI-56 и изменение на улична регулация от О.Т.4 до О.Т.6 в кв.4 по регулационен и кадастрален план на с.Волово, общ.Борово.

 

19.03.2020

16.03.2020
Заповед на Кмета за въвеждане на организация за приложение на мерките за противоепидемична защита на територията на община Борово до 29.03.2020 или до отмяна на извънредните мерки на Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.

 

13.03.2020
Заповед № 086/13.03.2020г. на Кмета на Община Борово за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Борово.

 

13.03.2020
- Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19
- Съвети на Световната здрвна организация за превенция срeщу зараза с COVID-19
- Препоръки на националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури на страната

 

 

 

06.03.2020
Заповед №074/05.03.2020г. на Кмета на Община Борово за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на община Борово

 

 

 

01.03.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2020г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша 2020/2021 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2020/2021 стопанска година.

 

28.02.2020
Отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и за управление на потреблението на енергия през 2019г.

 

21.02.2020
- Заповед за забрана провеждането на пазари или събирания на домашни или други птици на територията на община Борово
- Съобщение с изх.№26-225-4#1/20.02.2020г. за издадена заповед 49/18.02.2020г. за одобрен ПУП
- Обявление за входиран Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-756 и УПИ V-755 кв.84, гр.Борово, общ.Борово.

 

19.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ във връзка с чл.18a, ал.10 от АПК, по повод съобщение с изх. №94С-60-4#1/08.01.2020г.

 

18.02.2020
Обявление 94E-11-1
Обявление 26-242-1

 

10.02.2020
Заповед № 038 от 10.02.2020г. на Кмета на Община Борово за отмяна на бедственото положение на територията на Община Борово

 

07.02.2020
Заповед № 036/07.02.2020г. на Кмета на Община Борово за обявяване на бедствено положение на територията на Община Борово

 

06.02.2020
Заповед № 034 от 04.02.2020 г. на Кмета на Община Борово за забрана пашата на селскостопански животни за 2020 г. в горски територии, попадащи в землищата на Община Борово

 

05.02.2020
Заповед №032/27.01.2019г. за одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/  на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.

 

31.01.2020
   Съобщeние относно Заповед №032/27.01.2020г. на Кмета на Община Борово с която се одобрява Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.
  Съобщение относно заповед №031/27.01.2020г. с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VI-53 и УПИ XI-56, в кв.4 по регулационен и кадастрален план на с.Волово, общ. Борово

 

28.01.2020
1.Заповед №032 от 27.01.2020г. за одобряване на ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор №№05611.169.53;05611.169.54;05611.169.55 /нов ПИ №05611.169.57/ по кадастралната карта на гр.Борово;
2.ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор №№05611.169.53;05611.169.54;05611.169.55 /нов ПИ №05611.169.57/ по кадастралната карта на гр.Борово;

 

27.01.2020
Обявяване на процедура за подбор на здравен медиатор
Заявление здравен медиатор

 

22.01.2020
Заповед за прекратяване на категория парагр 5
Заповед за прекратяване на категория чл 137

 

14.01.2020
Съобщение за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020г.

 

08.01.2020
Обявление за изработен и входиран проект за: Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово.

Обявление за изработен и входиран проект за: Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.

 

02.01.2020
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

 

31.12.2019

СЪОБЩЕНИЕ 2 – 31.12.2019г.
Уважаеми представители на целевата група и заинтересовани страни,
Бихме искали да Ви информираме, че изпълнението на дейности по проект BG05M9OP001-2.010-0188-C01  „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР"” приключи. По време на проекта бяха обхванати 15 лица от целевата група. Те бяха включени в мотивационно обучение. 5 от тях в професионално обучение. До края на проекта общо 8 лица бяха включени в субсидирана заетост, а всички получиха индивидуално психологическо консултиране. Благодарение на проектните дейности лицата излязоха от своята социална изолация, повишиха уменията за по-добро представяне на пазара на труда, а 8 от тях бяха включени в субсидирана заетост. С цел устойчивост на проекта 4 лица ще продължат своята служебна ангажираност в рамките на още 6 месеца.

 

23.12.2019
Заповед № 092/20.12. 2019 г. на Кмета на Община Борово

 

04.12.2019
Обявление за издадена заповед №065/29.11.2019г. на Кмета на Община Борово, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-481 и УПИ XVI-481 кв.71, с.Горно Абланово, общ.Борово.

 

12.11.2019
Заповед №10/07.11.2019г. на кмета на общ.Борово с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ IV-756 и УПИ V-755 кв.84, гр.Боро

 

04.11.2019
На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ е издадена Заповед №505/30.10.2019г. на Кмета на Община Борово, с която се одобрява задание и се разрешава изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ VII-550 и XVII-550, кв.53, с.Обретеник, общ. Борово. Проектът се намира в Дирекция „УТОС” при Община Борово

 

31.10.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

 

Архив "Новини и обяви 2018-2019"

Архив "Новини и обяви 2016-2017"

Архив "Новини и обяви 2015" >>