Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви 2018 и 2019 г.

 

07.10.2019
Съобщение за нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места на община Борово

 

07.10.2019

ОБЯВА

До всички заинтересовани лица, относно изработено задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав" с бенефициент Речна администрация на долен Дунав Галац и Изпълнителна Агенция за проучване и поддържане на р. Дунав Русе

За запознаване със заданието и приложенията използвайте следния линк:
http://appd-bg.org/about/announcements#announcement.

 

25.09.2019
Обявление за Проект на ПУП-ПП обявен в „Държавен вестник” бр.74 от 20.09.2019 г.

 

17.09.2019
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОРОВО“
Обява здравни медиатори
Заявление за здравен медиатор

 

10.09.2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

 

О Б Я В А

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово, Ви уведомяваме, че Председателят на ОбС гр.Борово организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г.
Обсъждането ще се проведе на 17.09.2019 г./ вторник / от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Борово, при следния дневен ред:
1.Представяне на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г. от Директора на Дирекция „ФБМДТ“.
2.Изказвания, предложения и въпроси от участниците в публичното обсъждане.
3.Доклад за постъпилите в деловодството на общината становища, въпроси и предложения по Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г.
С цел осигуряване на максимална информираност на местната общност за извършваните в общината дейности, г-н Пламен Симеонов – Председател на ОбС гр.Борово, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, кметовете на кметства, кметските наместници, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г. в пълен обем е публикуван на Интернет страницата на Община Борово : www.borovo.org, Раздел “Бюджет и финанси” и е предоставен за ползване на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Борово.
Вашите въпроси, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на Община Борово, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация може да се обръщате към Миглена Друмева-Неделчева-Директор на Дирекция „ФБМДТ“ /GSM 0893/35-28-93/ или Илияна Пенчева- Гл.счетоводител в Община Борово - на телефон 08140/22-53, вътр.126.

Председател на ОбС гр.Борово

Пламен Симеонов

 

09.09.2019

Обявление за одобрено задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/  на ПИ 05611.169.53, 05611.169.54, 05611.169.55 по кадастрална карта на гр.Борово, общ.Борово.

Обявление за одобрено задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и План за застрояване /ПУП-ИПР и ПЗ/  на поземлен имот 449, в кв.71 по регулационен и кадастрален план на с.Екзарх Йосиф, общ.Борово.

Обявление на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, обнародвано в бр.70 на Държавен вестник за обект: Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: Автомагистрала „Русе-Велико Търново“, участъци „Русе-Бяла“ и обход на гр.Бяла от км.0+400 до км.76+200, в землищата на с.Екзарх Йосиф и с.Обретеник, общ.Борово.

 

09.09.2019 г.

ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОРОВО“

Обявление по проект „Заедно за община Борово“
Заявление за подбор на експерти по проект „Заедно за община Борово“

 

02.09.2019

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисията избрана с Решение № 574 по протокол №44/31.07.2019г. на Общински съвет – Борово публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели:
1. Габриела Касърова
  Изслушването на кандидата за съдебен заседател ще се състои на 16.09.2019 г. от 14.00 часа в сградата на Община Борово - гр. Борово, ул. Никола Вапцаров № 1а в  Заседателна зала.
   Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет - Борово становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  
Председател на ВК:    /П/
 Пламен Симеонов

 

02.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ 1 – от м. септември 2019г.
Уважаеми представители на целевата група и заинтересовани страни,
Бихме искали да Ви представим приключилите дейности по проект BG05M9OP001-2.010-0188-C01  „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР"” и предстоящите такива, в които можете да се включите.
В периода м. декември 2018г. бе извършена Д 1 – „Идентифициране и мотивиране на целевата група“, поддейност 1.1 - Идентифициране на лицата от целевата група - идентифициране на лица, представители на целевата група по проект BG05M9OP001-2.010-0188-C01 „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР"”. По време на реализирането на дейността по идентифицирането, бяха обхванати граждани от населени места на територията на община Борово. Експертите от „Евро Проконсулт Русе“ ЕООД събраха необходимата информация относно кои от идентифицираните лица попадат в целевата  група по проекта. Изготвени бяха персонални профили на всяко лице, който съдържа информация за нуждите от повишаване на квалификацията, здравословни проблеми, готовност за мобилност в работата на участниците.
През м. януари 2019г. в град Борово мотивационно обучение по дейност 1 - „Идентифициране и мотивиране на целевата група“, поддейност 1.2 - Мотивиране на лицата от целевата група, модул 1 – провеждане на две групови мотивационни обучения. То се проведе като участниците бяха разделени на две групи, като всяка от тях участва в пет-дневно мотивационно обучение. Всяка сесия бе с продължителност по 6 часа. Участниците попълниха специално разработен тест в края на мотивационното обучение. С него се целеше да се проверят техните знания относно представения учебен материал. В последствие техните резултати бяха обработени и бе извършено класиране на участниците, като тези с по-високи показатели бяха включени в субсидирана заетост по проекта. Част от лицата преминаха предварително професионално обучение, преди да встъпят в длъжност.
На 29.01.2019г. стартира провеждането на действия по дейност Д 1 – „Идентифициране и мотивиране на целевата група“, поддейност 1.2 - Мотивиране на лицата от целевата група, модул 2 - провеждането на индивидуални консултации с лицата от целевата група по предварително изработения график. На 31.07.2019г.  индивидуалните психологически консултации с лицата от целевата група приключиха.  Психологът подпомогна участниците за възвръщане на самочувствието и увереността за изпълняване пълноценно на служебните им задължения, като с това изпълни заложените цели в разписаната дейност.
Междувременно назначените лица започнаха да изпълнява своите служебни задължения – да обработват общински паркове и градинки, както и да почистват общински и частни обекти.
ПРЕДСТОЯЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ
BG05M9OP001-2.010-0188-C01  „Създаване на социално предприятие за благоустройство и озеленяване в община - Борово- "БОР"”
Предстои изпълнение на Дейност 6 „Провеждане на социален маркетинг и популяризиране на социалното предприятие“. Дейността включва организиране и провеждане на информационен ден за опазването на околната среда в основните училищата на територията на община Борово и доброволческа акция по местоживеене за почистване на зелени площи и паркови пространства.
КАНИМ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ДЕЙНОСТИ!

 

26.08.2019
Списъци на собственици на доброволно умъртвени прасета на територията на община Борово

 

20.08.2019

ОБЩИНА БОРОВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма лична помощ влезе в сила след обнародването й в Държавен вестник на 5 юли. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумението за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство.
До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ имат:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания с 90 и над 90% степен на увреждане, се дава съгласие до 380 лв. от месечната помощ от 930 лв., която то получава по Закона за семейни помощи за деца, да се превежда от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която съгласно закона е доставчик на лична помощ. Конкретната сума се изчислява на база на определения брой часове лична помощ, умножена по часовата ставка за положения труд от асистентите. Превеждането на средствата става след определяне на асистент на детето и сключването на трудов договор с него.
В случай, че ползвател на лична помощ е пълнолетен човек с увреждане с 90 и над 90% степен на увреждане и с право на добавка за чужда помощ, заявителят за ползване на лична помощ трябва да даде съгласие същата добавка, която е в размер на 75% от социалната пенсия за старост, да се превежда от Националния осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Въз основа на това съгласие АСП ще превежда получените средства на кмета на общината, която ще е доставчик на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Лице с увреждане, на когото е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“- Бяла, може да заяви предоставянето на механизма лична помощ.
Заявлението – декларация (по образец) се подава в Община Борово, ул. „Н. Вапцаров“ № 1а, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа, лично или чрез упълномощено от него лице до кмета на общината.
В заявлението лицето с увреждане декларира, че няма да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности за периода, през който ще му бъде осигурена лична помощ. Лицето с увреждане може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общината, която е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.
Към заявлението се прилагат направлението с определения брой часове лична помощ и документ за самоличност на лицето с увреждане (за справка) или на неговия законен представител (за справка).

АСИСТЕНТИ
Асистент може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ. Няма доходен критерий за назначаване на личен асистент.
Кандидатът за асистент подава до Кмета на Община Борово заявление по образец, към което прилага:
1. Документ за самоличност (за справка)
2. Автобиография;
3. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор (по образец);
4. Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по образец).
5. По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013 г., и/или проект „Нови възможности за грижа“ по ОП РЧР 2014-2020 г. и/или други програми и проекти.
В заявлението всеки кандидат може да изрази предпочитанията си относно лицето с увреждане, за което желае да полага грижи като асистент.
Заявлението (по образец) се подава в Община Борово, ул. „Н. Вапцаров“ № 1а, всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 часа.
С всеки кандидат ще бъде извършено събеседване и ще бъде вписан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Реалното предоставяне на лична помощ за хората с увреждания ще започне от
01 септември 2019 г.
За целта желаещите да бъдат включени от тази дата и не са подали заявления за изготвяне на индивидуална оценка в Дирекция „Социално подпомагане“ – Бяла е необходимо да го направят своевременно!
Заявления за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и за включване в механизма лична помощ могат да се подават и след тази дата.
За допълнителна информация и въпроси тел: 08140 / 22 53, вътр. 122.

Образци на заявленията може да получите в Община Борово и да изтеглите от сайта на Община Борово : http://www.borovo.org/

• Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ.

• Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.

 

14.08.2019
Заповед №346/01.08.2019 г. на Кмета на Община Борово за осигуряване на реда и сигурността по време на панаира, както и приятното и спокойно протичане на традиционния панаир на град Борово

 

13.08.2019
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии  - общинска собственост за МЕСТНИ ТЪРГОВЦИ.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проект на договор;
- Технологичен план и Карнет-опис.
02.09.2019г.
- Протокол от провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии  - общинска собственост за местни търговци.
04.09.2019г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за класиране на участници в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии  - общинска собственост за местни търговци.
01.10.2019г.
- Договор за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Борово от отдел 132, подотдел "б" в землището на гр. Борово.
06.10.2020
Заповед 386

 

13.08.2019
Община Борово обявява ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация и условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.
02.09.2019г.
- Протокол от проведен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
05.09.2019г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за класиране на участници в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.

 

12.08.2019
Община Борово обявява ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2019 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства, пенсионерски клубове и доброволци, в горски отдели от общински горски територии на Община Борово"
- Заповед за откриване на процедурата;
- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейностите: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2019 година: Образци на документи; Проект на договор;
- Технологичен план, Карнет-опис.

30.08.2019г.
- Протокол от работата на комисия за провеждане на открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии с предмет: "Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2019 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства, пенсионерски клубове и доброволци, в горски отдели от общински горски територии на Община Борово".

03.09.2019г.
- Заповед на Кмета на Община Борово за обявяване класирането на участниците в открития конкурс. 

05.09.2019г.
- Договор за добив на маркирана дървесина на корен - собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2019г.

 

09.08.2019

Скъпи съграждани,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай големия празник Курбан Байрам!

Празникът ни учи на мъдрост и толерантност и ни прави още по-отговорни и по-добронамерени към ближния!

Нека да съхраним духа на разбирателството, запазвайки дълбоките морални устои на вярата, както и вярата в човещината и търпението, в милосърдието и вечните човешки добродетели!

От сърце желая много здраве, щастие, късмет и благоденствие на всички мюсюлмани от нашата община, на техните семейства и приятели, които почитат и празнуват свещения празник Курбан Байрам!

Валентин Панайотов
Кмет на Община Борово

 

 

07.08.2019

ВАЖНО!!!
О Б Я В Л Е Н И Е

Общинският съвет в град Борово обявява процедура за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе, за срок от 4 години, считано от датата на полагане на клетва по чл.69 от ЗСВ.
Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособени български гражданин, които отговарят на следните условия:
• са на възраст от 21 до 68 години;
• имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
• имат завършено най-малко средно образование;
• не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
• да не страда от психически заболявания.
• да не са съдебни заседатели в друг съд;
• да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
• да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.
• да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.
Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 30.08.2019 г. в деловодството на Общински съвет - Борово - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/;
Към него да приложат:
• Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2/;
• Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение №3/;
• Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4/;
• Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5/.
• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Мотивационно писмо;
• Нотариална заверено копие от диплома за завършено образование;
В случай, че Общинският съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, в 7-дневен срок следва да представи:
• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
Предложените кандидати за съдебни заседатели от Общинския съвет ще бъдат обсъдени от Временна комисия на Общинския съвет. Същата в срок до 10.09.2019 г. ще изготви докладна записка за разглеждане от съвета. Той от своя страна – на редовното си заседание за месец септември 2019 г. ще избере чрез избор двама съдебни заседатели.
Определените от Общинския съвет за съдебни заседатели в срок до 18.09.2019 г. представят:
1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.
2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.
За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия.
Повече информация ще получите на тел. 0879 223 273

Приложения за кандидати за съдебни заседатели

 

 

26.07.2019

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност, че със заповед № 336 от 24.07.2019 г. на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов, е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2020  г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 01.10.2019 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

- гр.Борово, обл.Русе, пощ.код 7174, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 1а;

- ел.поща: borovo@borovo.org;

- в Центъра за административни услуги гр.Борово /в  сградата на Община Борово/;

От администрацията

 

25.07.2019
Заповед № 336/24.07.2019 г. на Кмета на Община Борово

 

24.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ 

       УВЕДОМЯВАТ се всички живущи на територията на Община Борово, че в землището на с. Горно Абланово е констатиран положителен резултат за болестта „Африканска чума по свинете” на дива свиня и е обявена инфектирана зона А с радиус 2 км. От констатираното огнище, в което се забранява достъп на външни лица.

Засегнатите райони са обозначени с табели, а именно:
       • В землището на с. Горно Абланово – м. Мало османската чешма, м.Широкото ливаде,  м. Петко баир, м. Данлъка, м. Айорман, м. Голямата пещера, м. Малката пещера, м. Пещерата, помпената станция, от южния край на селото (стопанския двор) до м. Дядо Лиловата чешма;
      •   В землището на с. Ценово – м. Курт орман.
При констатиране на външни лица в зоните, нямащи отношение към предприетите в нея мерки, същите подлежат на наказание съгласно Законът за горите.

23.07.2019 г.

 

17.07.2019
ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА С. БАТИН И С. ГОРНО АБЛАНОВО, ОБЩИНА БОРОВО

Във връзка с получено Уведомително писмо от ОДБХ – Русе, на 18.07.2019 година /четвъртък/ ще се извърши дезинсекционна обработка против комари  по поречието на река Дунав,  чрез авиационно третиране. Същото ще се извърши от изгрев слънце до 10часа преди обяд. Ще бъде обхваната ивица от приблизително 2 км южно от брега на река Дунав.
Препаратът, с който ще се извършат третиранията, е от семейството на пиретроидите – Ефциметрин 10 ЕК.
Третиранията ще се извършат при спазване разпоредбите на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

 

16.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

До всички стопани отглеждащи свине в личните си стопанства
на територията на Община Борово
 

 

      С оглед необходимостта от ранна превенция и/или ликвидиране на последствията от заболяването Африканска чума по свинете се Уведомяват  всички жители на територията на Община Борово, област Русе, че съгласно Заповед № 6-95-00-474/10.07.2019 г. на Областния управител на област Русе в срок до 20.07.2019 г. всички немаркирани домашни свине и такива отглеждани в нерегламентирани частни стопанства на територията на Област Русе, следва да бъдат умъртвени от стопаните си.
     След изтичане на този срок, компетентните органи в лицето на Областна дирекция по безопасност на храните Русе, ще пристъпят къмхуманното им умъртвяване, съгласно действащата нормативна база.

 15.07.2019 г.

Информация за Африканска чума

Африканска чума - цветна брошура

 

28.06.2019
Съобщение и мотиви за промяна за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на общинско социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Борово./приет с № 486 /27.12.2018 г. на ОбС – Борово/
Проект на Правилника.

 

20.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

17.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

13.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

07.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

05.06.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

20.05.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

16.05.2019г.
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

09.05.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!
Заповед №РД-04-1/02.05.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за определяне на пожароопасен сезон в земеделските земи на Област Русе

 

08.05.2019
Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ V-379, IV-380, VI-378 и VIII-377, кв.58, с.Екзарх Йосиф, общ.Борово одобрен със № заповед 181/30.04.2019г. на Кмета на общ.Борово

 

07.05.2019
Обява за одобрено задание за изработване на ПУП - ПП на "Теленор -България" ЕАД

 

23.04.2019
Заповед №170/22.04.2019 г. на Кмета на Община Борово

 

17.04.2019
Обява за инвестиционно намерение за "Преустройство на базова станция "Galoper"

Обява и уведомление за инвестиционно намерение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“
Обява
Уведомление за нвестиционно намерение

ПРОТОКОЛ № 1 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Батин
ПРОТОКОЛ № 2 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Горно Абланово
ПРОТОКОЛ № 3 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Обретеник
ПРОТОКОЛ № 4 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Екзарх Йосиф
ПРОТОКОЛ № 5 за разпределение на мери и пасища в землището на с.Брестовица
ПРОТОКОЛ № 6 за разпределение на мери и пасища в землището на гр.Борово

 

16.04.2019
Осигуряване на пожарната безопасност в защитените територии.  

 

16.04.2019
ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БОРОВО“
Обявление по проект „Заедно за община Борово“
Заявление за подбор на експерти по проект „Заедно за община Борово“

 

12.04.2019
П О К А Н А  

ДО  

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

цялата покана

 

11.04.2019
Обява за инвестиционно намерение

 

10.04.2019

Община Борово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

Уважаеми ученици,

В срок до 24 май 2019 г. можете да кандидатствате за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от вас да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнени документите – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: borovo@borovo.org или на адрес: ул. Никола Вапцаров № 1а, п.к.7174, гр.Борово, обл.Русе.
Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е младите хора от различни административни области и деца от уязвими групи да участват в процеса за изработване на политики и вземане на решение, като представители на техните връстници.
Процедура по избиране на кандидати за членове на Съвета на децата.
Съставът на Съвета се формира от по един представител от всичките 28 административни области и 5 квоти за деца от уязвими групи, като изборът се извършва в 4 направления и всеки кандидат може да кандидатства само по едно от тях.
   Направленията са:
     A) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др,;
     Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
   В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
       Г) индивидуални кандидатури.
Важно уточнение, ученик, който кандидатства по направление А), Б) и В) трябва да получи подкрепата на съответната организация и да приложи към документите и протокол, доказващ получената номинация.
На общинско ниво се избират тримата кандидати от всяко едно направление, получили най-много точки, като оценяването се извършва от 5-членна оценителна комисия, която е назначена от кмета на съответната община до 30 май. В състава на органа, извършващ подбор влизат – експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

Критериите, по които се оценяват кандидатите са:
     -  Активност;
     - Креативност;
     - Толерантност;
     - Ангажираност към общата кауза;
     - Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;
     - Ориентираност към резултати;
     - Организаторски умения;
    -  Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;
     - Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
    - Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всеки кандидат се оценява по зададените критерии по петобалната система (1- не отговаря, 5- напълно отговаря), като критерият „Толерантност” се оценява с „Да” или „Не”. При отрицателно становище по критерий „толерантност“ кандидатът не може да бъде предложен за член на Съвета на децата.
При индивидуално кандидатстване се оценяват уменията на кандидата да взаимодействие с другите деца в областта, които ще представлява.
В чл. 23 от приложената Процедура за избор на членове на Съвета на децата можете да се запознаете със специалното условие за класиране и на деца от уязвими групи.

Срокове:
     - до 24 май – кандидатите изпращат необходимите документи;
     - до 15 юни – кметът изпраща одобрения грид-чек до областния управител;
     - до 30 юли – областният управител изпраща одобрените кандидати на областно ниво до председателя на ДАЗД;
    - до 20 септември – председателят на ДАЗД изпраща покана на одобрените за членове на Съвета на деца;
     - до 30 септември – одобреният кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие, придружено с родителско съгласие.

Декларация непълнолетни лица от 14 до 18 години

Декларация пълнолетни лица до 14 години

Формуляр индивидуален

Формуляр от името на организацията

 

09.04.2019г.
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово!

 

04.04.2019
Заповед за пожароопасен сезон в горските територии на община Борово за 2019г. 

 

01.03.2019

СЪОБЩЕНИЕ:

На 27.02.2019г., Община Борово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0012-C01/BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01 за осъществяването на проект: "Заедно за община Борово", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Проектът „Заедно за община Борово“ ще се изпълнява от община Борово в партньорство с Клуб „Отворено общество“ – Русе, Обединено детско заведение „Славейче“, гр. Борово, Основно училище „Петко Рачев Славейков“, с. Обретеник и Основно училище „Христо Ботев“, с. Горно Абланово. За успешно изпълнение на предвидените дейности, като асоциирани партньори ще участват Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и РУО на МОН . Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив модел за интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с всички заинтересовани страни в община Борово. При изпълнение на проекта ще бъде приложен интегриран подход, който включва дейности по ОП РЧР, свързани с подкрепа за подобряване достъпа до заетост, мотивиране и активиране на безработни лица, заетост, подобряване достъпа до образование, социални и здравни услуги, както и мерки за развитието на местните общности и преодоляването на негативни стереотипи, които се допълват от ОП НОИР, където са включени дейности, свързани с образователния процес в двете училища и филиалите на детската градина, в т.ч. превенция на отпадането от училище и работа с родителите. Проектът е в съответствие с целите на Плана за действие на община Борово в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите.

Основната цел на проекта е създаване на комплексен и устойчив модел за интеграция на лица от маргинализирани общности в сътрудничество с всички заинтересовани страни на местно ниво в община Борово.

 

Специфични цели:
     1. Създаване на предпоставки за намаляване на бедността чрез интеграция на пазара на труда;
     2. Преодоляване на условията за социално изключване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение;
     3. Намаляване на риска от социална изолация чрез подобряване на социални и здравни услуги;
     4. Преодоляване на негативните нагласи в местната общност;
     5. Осигуряване на подкрепа за социализация и интеграция чрез извънкрасни форми на образование и обучение.

 

Срок за изпълнение: 01.03.2019 – 31.12.2020 година.

Стойност на бюджета по ОП НОИР: Общо 278 631.32 лева, от които
     Финансиране от ЕС ЕСФ: 236 836.62 лева
     Национално финансиране:  41 794.70 лева
     Стойност на бюджета по ОП РЧР: Общо 445 942.83 лева, от които
     Финансиране от ЕС ЕСФ:  379 051.41 лева
     Национално финансиране: 66 891.42 лева

 

Проект: „Заедно за община Борово,финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, договор BG05M9OP001-2.018-0012-C01/BG05M9OP001-2.018-0012-2014BG05M2OP001-C01

 

27.03.2019
Обявление за изработен и входиран за одобрение проект за: "Подробен устройствен план - изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ V-379, IV-380, VI-378 и VIII-377, кв.58, с.Екзарх Йосиф, общ.Борово".

 

25.03.2019
Съобщение до всички пчелари и населението на община Борово

 

15.03.2019
Заповед №089/15.03.2019г. на Кмета на Община Борово за забрана брането и продажбата на диворастящи застрашени и защитени растения под ограничителен режим на ползване на територията на община Борово

 

01.03.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2019г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019/2020 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:

- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;

- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;

- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;

- Декларация-площ;

- Годишен план за паша 2019/2020 стопанска година;

- Приложение №1 към ГПП 2019/2020 стопанска година.

 

01.03.2019
Заповед № 058 от 28.02.2019 г. на Кмета на Община Борово за забрана пашата на селскостопански животни за 2019 г. в горски територии, попадащи в землищата на Община Борово

 

22.01.2019
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

 

17.01.2019
Община Борово ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавни служители на длъжностите:
1.Директор на специализирана администрация – Дирекция „Икономически,
административно-правни, хуманитарни дейности и устойчиво развитие” в Община Борово;
2.Директор на специализирана администрация - Дирекция „Устройство на територията
и общинската собственост” в Община Борово.
Обява за конкурса
Заявление за участие
Декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
Информация за конкурса в Административния регистър ======>
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/05611

04.02.2019
Списък на допуснатите участници

 

07.01.2019

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 15.01.2019 г. /вторник/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години.

 

 

 

18.12.2018
Заповед 528

 

05.12.2018
Съобщение за одобрен Подробен устройствен план – План за застрояване и изменение на план за регулация /ПУП-ПЗ и ИПР/ на УПИ III-908 и УПИ VIII-908 в кв.99 по плана на стопански двор в с.Горно Абланово, общ.Борово

 

12.11.2018

 

10.11.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

На 08.11.2018 г. Община Борово подписа договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.010-0188-С01 за осъществяването на проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство на общински обекти и площи в Община Борово- „БОР“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M90P001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

цялото съобщение

 

01.11.2018

25.10.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

25.10.2018
Заповед №433/24.10.2018 г. на Кмета на Община Борово за определяне на границите на районите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2019 г.  

 

19.10.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

08.10.2018
Подробен устройствен план – План за застрояване и изменение на план за регулация /ПУП-ПЗ и ИПР/ на УПИ III-908 и УПИ VIII-908 (нов УПИ XI-951),   кв.99  по плана на стопански двор в с.Горно Абланово, общ.Борово

 

03.10.2018
Обявление за ПУП-изменение на план за регулация /ПУП-ИПР/ на УПИ I-61 и УПИ II -Общ., кв.25 в с. Екзарх Йосиф, общ.Борово

 

02.10.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно одобряване разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землищата на територията на Община Борово

 

27.09.2018
Обявление за одобрено задание на ПУП

 

18.09.2018

ПОКАНА
за
Учредително събрание на ЮЛНЦ с наимеование
„БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ГРАД БОРОВО

 

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

Уважаеми граждани на Община Борово,

Община Борово реализира проект № BG05M9OP001-4.001-0002-С01 „Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в община Борово“, финансиран по процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Каним Ви за провеждане на Учредително събрание за създаване на сдружение с нестопанска цел – „БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, ГРАД БОРОВО. Учредителното събрание ще се проведе на 25.09.2018 г., от 11:00 ч., в Заседателната зала на Община Борово, при следния проект за дневен ред:
1.Вземане на решение за учредяване на сдружение с нестопанска цел – „БИЗНЕС ЦЕНТЪР“, град Борово;
2.Приемане на Устав на сдружението;
3.Избор на Управителен съвет;
4.Други.
Бизнес центъра ще бъде регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Писмените материали по дневния ред са на разположение в Община Борово, ул. „Никола Вапцаров“ №1.

Лице за контакт: Ралица Страхилова – Ръководител проект /п/
Телефон за връзка:0896710860
e-mail: borovo@borovo.org

 

05.09.2018
ПРОТОКОЛ НАГРАДЕН ФОНД НА ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ОТ ДУНАВ ДО БАЛКАНА“ – БОРОВО 2018 Г.

 

04.09.2018
Съобщение

 

04.09.2018
Обява за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на чуждите средства на Община Борово за 2017 г.
     Приложение

 

31.08.2018
Съобщение за инвестиционно намерение

 

24.08.2018
Заповеди на кмета на община Борово

 

16.08.2018
Съобщение – Бюджет 2019

 

15.08.2018
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно определяне на комисии, които да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищата на територията на Община Борово

 

10.08.2018
Заповед на Кмета на община Борово за обявяване на традиционен панаир на гр. Борово

 

02.08.2018
Обявление за изработен Подробен устройствен план

 

15.06.2018
Обявление за публикуван ПУП - ПП в Държавен вестник

 

07.06.2018
Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем през 2018 год. на основание чл.75, във връзка с чл.74 и чл.76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
1. Списък на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост, предвидени да бъдат отдадени под наем през 2018 год. на основание чл.75, във връзка с чл.74 и чл.76 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта ;
2. Приложение №1 - Декларация за липса на обстоятелства;
3. Приложение №2 - Декларация по чл.73, ал.4, т.7 във връзка с ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.

 

30.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

22.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово
До всички пчелари и населението на Община Борово
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

16.05.2018
Обявление относно заповед №160/10-05-2018 г. за одобрено задание и разрешаване изработване на ПУП - ИПР и ПЗ в кв.116 в гр.Борово

 

14.05.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

14.05.2018
Обява до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение за "Преустройство на базова станция за глас и/или данни на "БТК" ЕАД VT5330 "Gorno Ablanovo"

 

11.05.2018
До всички пчелари и населението на Община Борово

 

10.05.2018
Регионално сдружение за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)

 

24.04.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

16.04.2018
Протокол за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Екзарх Йосиф между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни

 

13.04.2018
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО
ДО ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

 

12.04.2018
Заповед № 126/05.04.2018 г. на Кмета на Община Борово

 

04.04.2018
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжността Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси” в Дирекция “Обща администрация” в Община Борово

 

30.03.2018
Отчет – информация за 2017 година въз основа на чл. 71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

20.03.2018
Община Борово ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжност - Главен експерт "Бюджет и човешки ресурси".
Обява за конкурса
Заявление за участие
Декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС
Информация за конкурса в Административния регистър

 

13.03.2018

ТРЕТА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ" - "ДАРИ ПРАЗНИК НА БАБА И ДЯДО"

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2018 г.

 

12.03.2018
Заповед №061/07.03.2018 г. на Кмета на Община Борово - одобрява Подробен устройствен план

 

01.03.2018
- Съобщение;
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища, мери и ливади;
- Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша_2018/2019 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2018/2019 стопанска година.

 

28.02.2018
Обявление 28-00-6

 

13.02.2018
Обявление за изготвен проект на ПУП-ИПР на УПИ ІV-129 и УПИ V-130 в кв.8 по рег. и кад.план на с.Обретеник.

 

31.01.2018
- Обява за инвестиционно предложение
- Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Борово

 

26.01.2018
- Обявление и документи за кандидатстване за лични асистенти /домашни помощници
- Обявление и документи за кандидати за ползване на услугата "Личен асистент" или "Домашен помощник".

 

24.01.2018

В началото на 2018 година Община Борово стартира изпълнението на проект „ Иновативни подходи за предприемачество и стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово“, договор № BG05M9OP001-4.001-0002.
Проектът се финансира от   Оперативна програма“ Развитие на човешките ресурси “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.
Основната цел на проекта е да спомогне  транснационалното сътрудничество  за обмяна на опит, добри практики и трасфериране на социални иновации в придобиването  на нови знания и умения в сферата на стартирането на самостоятелната стопанска дейност и предприемачество в община Борово от Анкона, Италия.
Дейностите са насочени  към трансфер на две социални иновации от Анкона, Италия. Едната е ориентирата към разработване на модел за работа с лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и обучението им.  Другата е развитие на бизнес център.
Целевата група обхваща 20 лица с желание  да започнат стопанска дейност в т.ч. безработни и самостоятелно заети лица,  служители в микро-предприятия, кооперации, земеделски производители.
Дейностите включват:
  - повишаване капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение на разработването, прилагането, мониторинга и оценката на иновативни подходи;
  - адаптиране и трансфериране на иновативни практики за предприемачество и стартиране на собствен бизнес;
  - развитие на Бизнес център– Борово;
  - оценка на постигнатите резултати и приложимостта на внедрените иновативните практики;
  - разпространение на постигнатите резултати;
  - управление и администриране;
  - информация и комуникация.

Очаквани резултати:
  1. идентифицирани пет и трансферирани две соцални иновации от Анкона, Италия;
  2. приложени партньорски подходи за развитие на пазара на труда в община Борово за намаляване на безработицата и стимулиране на местното икономическо развитие;
  3. изградени специфични умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност сред  желаещи заети лица и безработни;
  4. създаден и развит Бизнес център;
  5. повишен  административен капацитет в общинската администрация за прилагането на ефективни и ефикасни политики за стимулиране на икономическата актиност.

Общата стойност на проекта е 174 733. 64 лв.
Продължителност на проекта : 12 месеца
Партньори:
FVB S.R.L. – Анкона, Италия
Клуб „Отворено общество“ – Русе

 

                                Проект  BG05M9OP001-4.001-0002
                          „Иновативни подходи за предприемачество и
                     стартиране на самостоятелна заетост в Община Борово”
,
            финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
               съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

11.01.2018
Обява от "Мобилтел" ЕАД

 

10.01.2018
Обявление

 

05.01.2018

Съобщение

Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 12.01.2018 г. /петък/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2018 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години /2019 до 2021 г./

 

02.01.2018

ОБЩИНА Б О Р О В О, ОБЛАСТ Р У С Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в изпълнение на писмо с изх.№ 26-00-1182 от 12.12.2017.г. на Министерство на околната среда и водите извозването и депонирането на отпадъците, събрани от населените места на територията на Община Борово през 2018 година ще се извършва на регионално депо за отпадъци в град Русе.
Това се налага, поради спиране експлоатацията на депото в град Бяла до края на 2017 година и предстоящото му закриване.
Предвид това, НАПОМНЯМЕ, че в съдовете за битовите отпадъци могат да се изхвърлят САМО БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, получени от домакинството.
В съдовете за битови отпадъци е забранено изхвърлянето на ОТПАДЪЦИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, получени от селскостопански дейности, както и на строителни отпадъци или отпадък от отоплителни уреди на твърдо гориво /пепел, сгурия и подобни/.
Отпадъците от хартия, картон и пластмаса се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране с жълт цвят.
Отпадъците от стъкло се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране в зелен цвят.
При нарушение на посочените правила за събиране на отпадъци ще се налагат глоби в размер между 300 и 4000 лева, съгласно Наредба № 17/ ОбС Борово за управление на отпадъците.
Призоваваме всички граждани и организации да спазват стриктно посочените правила за събиране на отпадъците.
Неспазването на правилата ще доведе до увеличаване на разходите за транспортирането и депонирането на отпадъците, както и до увеличаване на таксата за битови отпадъци.

 

Архив "Новини и обяви 2015" >>

Архив "Новини и обяви 2016-2017"