Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви 2015

 

28.12.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
        

ДО                 
ВСИЧКИ ХОТЕЛИЕРИ И РЕСТОРАНТЬОРИ
НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЩИНА  БОРОВО

Във връзка с приетите изменения и допълнения в Закона за туризма, Община Борово уведомява всички лица, стопанисващи местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, за следното:
1.Досегашната безсрочна категоризация на туристическите обекти преминава в срочна с продължителност 5 (пет) години.
2. Съгласно § 5. ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма всички категоризирани туристически обекти до влизането в сила на закона, трябва да подновят своята утвърдена категория. Това ще става на следните етапи:
1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.
3. Всички туристически обекти трябва да са в съответствие с минималните задължителни изисквания за изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала, посочени в „Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията” по чл. 17, ал. 1.
Подновяването на категорията става чрез подаване на декларация до категоризиращия орган (Министерство на туризма или Община Борово).
В случай, че не бъдат предприети действията за подновяване на категорията на обекта в указания срок, същата ще бъде прекратена, на основание чл. 133, ал.4 от Закона за туризма.
За подновяване на категорията се заплаща такса по сега действащата Тарифа за таксите по Закона за туризма.

За повече информация: Община Борово

 

24.11.2015
Съобщение за одобрение на ПУП-ИПР на УПИ ІІІ-220, ІV-281 и V-219 в кв.23 по рег.план на с. Волово, общ.Борово,с който се отрежда нов УПИ ХV-205 >>

 

20.11.2015
Публично обсъждане на Бюджета за 2016 година >>

 

18.11.2015
Протокол от общо събрание на РСУО за регион Борово (Бяла, област Русе) >>

 

16.11.2015

СЪОБЩЕНИЕ

ОД на ДФЗ РУСЕ приема от 30 ноември до 18 декември 2015 г., включително заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

Условията за кандидатстване са посочени в Наредба №20 от 2015 г., а бюджетът, определен в заповедта на МЗХ за отваряне на прием, е в размер на левовата равностойност на 100 000 000 евро.
В рамките на периода на прием не са допустими за подпомагане разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи/организации на производители.

Нормативната база и документите за кандидатстване се намират на сайта на ДФ „Земеделие” – http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/

 

12.11.2015
Заповед №653/05.11.2015г. за разрешаване изготвянето на ПУП УПИ ІІІ-220, ІV-218 и V-219 в кв.23 по рег.план на село Волово >>

 

02.11.2015
Заповед No4-95-00-1066/02.11.2015 на Областния управител във връзка с конситуирането на общинските съвети и полагане на клетва от новоизбраните кметове на общини и кметове на кметства >>

 

19.10.2015

СЪОБЩЕНИЕ
ДФЗ приема от 1 октомври документи за кредит за семена и торове

От 1 октомври до 16 ноември 2015 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за кредит за семена и торове за производство на пшеница, реколта 2016. Документи за кандидатстване се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” на областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие".  
Кредитните задължения се обезпечават чрез ипотека върху недвижимо имущество, особен залог върху машини и съоръжения, складови записи за вложено зърно на съхранение в публичните складове, залог на парична сума или банкова гаранция. Земеделските стопани са длъжни да застраховат посевите, които са обект на договора, както и вещните обезпечения.
За кредит могат да кандидатстват физически и юридически лица, както и кооперации, регистрирани като земеделски стопани. Те трябва да са изрядни платци към бюджета, да нямат просрочени задължения към ДФ „Земеделие”, да не са свързани лица с търговеца на минерални торове и семена, да не са в процедура по несъстоятелност или в обявена такава, както и да не са в производство по ликвидация.
Всеки стопанин, който отговаря на изискванията, може да получи 80 лв./ха за закупуване на минерален тор и 40 лв./ха за закупуване на семена. Крайната дата за изплащане на средствата е 18 декември 2015 г.
Заемът е с годишен лихвен процент от 4,5% и трябва да се погаси до 3 октомври 2016 г.

 

13.10.2015
Съобщение за одобрен ПУП-ИПР на УПИ ХХ-79, ХХІ-82, ХХІІ-83, ХХІІІ-83 и ХХІV-83 в кв.6 по рег.план на с.Волово, общ.Борово, с който се урежда нов УПИ ХХІІ-283, одобрен със Заповед №567/01.10.2015г. на Кмета на Община Борово >>

 

08.10.2015
1. Заповед №РД-08-327 от 01.10.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землището на гр.Борово;
2. Заповед №РД-08-328 от 01.10.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землището на с.Обретеник;
3. Заповед №РД-08-329 от 01.10.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землището на с.Екзарх Йосиф;
4. Заповед №РД-08-330 от 01.10.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землището на с.Горно Абланово;
5. Заповед №РД-08-331 от 01.10.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землището на с.Волово;
6. Заповед №РД-08-332 от 01.10.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землището на с.Брестовица;
7. Заповед №РД-08-333 от 01.10.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" - Русе за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землището на с.Батин.

 

28.09.2015
Вакантни места в Българската армия

- Вакантни длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания за комплектуване на Представителния духов оркестър на Военноморските сили.
- Вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
- Вакантни длъжности, изискващи сержантски военни звания за комплектуване на Гвардейския представителен духов оркестър с оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страна и в чужбина.
- Вакантни длъжности, изискващи старшински военни звания в Представителния духов оркестър на Военноморските сили с оркестранти, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

За контакти:
гр. Борово, ул. "Никола Вапцаров" №1А
тел. 08140 / 22-53 или 0887 470 505
старши експерт Петър Петров

 

11.09.2015
Решение №610 от 11 август 2015г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Борово", разположено в землището на гр.Борово, община Борово, област Русе, на "ТЕРЕКС И КО" АД - София >>

 

07.09.2015
Заповед №506 от 07.09.2015г. за одобряване на ПУП-План за изменение на плана за застрояване на ПИ №000385 в местността "Недков камък" по КВС на село Батин, общ. Борово >>

 

03.09.2015
На постоянното заседание на Областната комисия по туризъм Община Борово представи своите туристически обекти >>

 

26.08.2015
Открита е процедура за съставяне на проекта за бщджет >>

 

18.08.2015
Заповед № 442/17.08.2015г. на Кмета на Община Борово за определяне на изпълнител в процедура (открит конкурс) за възлагане на дейностите «Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя през 2015г.” за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства и пенсионерски клубове на територията на Община Борово", открита със Заповед № 399/29.07.2015г. на Кмета на Община Борово, публикувана на 30.07.2015г. в "Новини и Обяви" в сайта на Община Борово

 

13.08.2015
Уведомление за инвестиционно намерение >>

 

12.08.2015
1. Заповед №РД-08-262/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" - гр.Русе за определяне на комисия за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година на територията на землището на гр.Борово по чл.37в от ЗСПЗЗ.
2. Заповед №РД-08-263/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" - гр.Русе за определяне на комисия за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година на територията на землището на с.Волово по чл.37в от ЗСПЗЗ.
3. Заповед №РД-08-264/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" - гр.Русе за определяне на комисия за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година на територията на землището на с.Брестовица по чл.37в от ЗСПЗЗ.
4. Заповед №РД-08-265/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" - гр.Русе за определяне на комисия за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година на територията на землището на с.Батин по чл.37в от ЗСПЗЗ.
5. Заповед №РД-08-266/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" - гр.Русе за определяне на комисия за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година на територията на землището на с.Екзарх Йосиф по чл.37в от ЗСПЗЗ.
6. Заповед №РД-08-267/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" - гр.Русе за определяне на комисия за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година на територията на землището на с.Горно Абланово по чл.37в от ЗСПЗЗ.
7. Заповед №РД-08-268/04.08.2015г. на Директора на ОД"Земеделие" - гр.Русе за определяне на комисия за сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015/2016 година на територията на землището на с.Обретеник по чл.37в от ЗСПЗЗ.

 

11.08.2015
Заповед № 425 от 10.08.2015г. на Кмета на община Борово за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите на територията на община Борово >>

 

07.08.2015
Протокол за извършена проверка в община Борово, на основание §16, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗГР >>

 

03.08.2015
Протокол за разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд >>

 

30.07.2015
Община Борово обявява, че е открита НОВА процедура (открит конкурс) за възлагане на дейностите «Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя през 2015г.” за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства и пенсионерски клубове на територията на Община Борово

1. Заповед № 399/29.07.2015г. на Кмета на Община Борово за откриване на нова процедура >>
2. Документация за участие >>
3. Образци на документи и Проект на договор >>
4. Карнет описи, Описание на сортимент и обем и Скици М 1:10000 >>

 

29.07.2014
Заповед № 392/ 29.07.2015г. на Кмета на Община Борово за прекратяване на процедурата за възлагане на дейностите "Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя през 2015г.”, поради липса на подадени оферти за участие в процедурата

цялата заповед >>

 

09.07.2015
График за провеждане на срещи в общините - партньори по проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за Регион Борово (Бяла, област Русе)" - Община Бяла, Община Борово, Община Две могили, Община Ценово, Община Полски Тръмбеш и Община Опака, за запознаване с плана и предстоящите ангажименти по отношение на разденото събиране на зелените отпадъци и предаване на рециклируеми материали >>

 

08.07.2015
Община Борово обявява, че е открита процедура (открит конкурс) за възлагане на дейностите "Добив на маркирана дървесина на корен и транспортиране на дърва за огрев до обектите на възложителя през 2015г.” за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства и пенсионерски клубове на територията на Община Борово".
1. Заповед № 345/07.07.2015г. за откриване на процедурата >>
2. Документация за участие >>
3. Образци на документи и Проект на договор >>
4. Карнет описи, Описание на сортимент и обем и Скици М 1:10000 >>

 

 

Отчет
за постигнатите резултати от работата
на кмета на Община Борово Георги Георгиев и ръководения от него екип
за периода от началото на настоящия мандат 04.11.2011 г. до 31.05.2015 г.

Социални услуги >>

Култура и туризъм >>

Образование >>

Реализирани проекти >>

Други общински дейности >>

Капиталова програма >>

 

30.06.2015
Списък на мерите и пасищата от ОПФ на община Борово, определени за индивидуално ползване през 2015/2016 стопанска година >>

Годишен план за паша за 2015/2016 стопанска година >>

 

29.06.2016

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

ОБЩИНА БОРОВО
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

7174, гр. Борово , ул. „Никола Вапцаров” № 1А, тел:08140/22-53

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК
№93-00-66/26.06.2015г.

До ЛОРИАН ЕООД

Адрес:
гр. Русе
ул.Хан Омуртаг № 32

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване
на настоящото съобщение в Община Борово,  МДТ при Алис Агопова– старши инспектор за връчване на Акт за установяване  на задължения по чл.107 от ДОПК №3-1/18.02.2015г.

Адрес на офиса на МДТ: град Борово, ул. Никола Вапцаров №1А

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от
ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

Служител  в Община Борово, МДТ: Алис Агопова – старши
инспектор МДТ.

Дата на окачване:29.06.2015г.

Дата на смъкване:13.07.2015г.

 

29.06.2015
Съобщение за одобрен ПУП за УПИ VIII-501 и УПИ IX-501 в кв 78 по плана на
с. Екзарх Йосиф >>

Съобщение за одобряване на подробен устройствен план ПУП-ИПР, с който се изменят регулационните граници на УПИ V-1598, VI-67, VII-67, VIII-67 и УПИ IХ-1599 в кв.5 по плана на гр. Борово >>

 

22.06.2015
Съобщение за одобряване на задание и разрешение за изработване на подробен устройствен план >>

 

СЪОБЩЕНИЕ

Извършване на годишни технически прегледи на прибираща техника /зърнокомбайни, косачки и др./.

Община Борово, уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (обн. ДВ. бр. 79/1998 г., последно изм. ДВ. бр. 28/2011 г) и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 20 от 27 май 2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника (обн. ДВ. бр. 52 от 6 юни 2003 г.), в Община Борово ще се проведат технически прегледи на прибираща техника – зърнокомбайни, косачки и др. на 16.06.2015 г. от 10:00 часа в Стопанския двор, от инспекторите на КТИ.
При извършване на прегледа следва да се представят:

1.Свидетелство за регистрация по ЗРКЗГТ или по ЗДП;
   2.Полица за платена застраховка „Гражданска отговорност”;
   3.Лична карта;
   4.Свидетелство за правоспособност за работа със земеделска техника.
За работа със земеделска и горска техника с незаверен годишен технически преглед ще се налагат принудителни административни мерки и наказания съгласно ЗРКЗГТ.

За повече информация:
инж. Й. Терзиев /Началник сектор на РС на КТИ, гр. Русе/, тел: 0886 742461

 

02.06.2015

Съобщение за искане за обявяване на смърт на Мария Симеонова Петрова

Община Борово уведомява, че е в Районен съд – гр.Бяла е образувано гражданско дело № 349/18.05.2015г. по молба на Чавдар Янакиев Петров за обявяване смъртта на неговата майка - Мария Симеонова Петрова, родена на 20.10.1936г. с последно местожителство - село Екзарх Йосиф, отсъстваща по данни на молителя от 03.12.2007г.
Делото е насрочено на 18.06.2015г. от 11:00ч. в зала №2 на Районен съд – гр. Бяла.

Желаещите да се запознаят с цялото съдържание на молбата или да предоставят сведения за лицето, могат да го направят в Община Борово, гр. Борово, ул. “Никола Вапцаров” №1а, ет.3, стая 305 и в Кметство с. Екзарх Йосиф.

 

28.05.2015
Уведомление за инвестиционно намерение >>

 

21.05.2015

На 25.05.2015 година, понеделник, от 09.30 часа в гр.Борово, в Заседателната зала на административната сграда на Община Борово ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават жалби и сигнали на място. Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

 

 

13.05.2015
Уведомление за инвестиционно намерение >>


12.05.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 От 25.03.2015г. Община Борово започна  последователно да въвежда Комплексно административно обслужване, в изпълнение на § 12, ал.1 от Заключителните разпоредби на Закона  за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс.
При комплексното административно обслужване административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани в Община Борово, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
Подаването на искането за заявяване  на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:
1. Чрез изтегляне на образец  за исканата услуга от сайта на Общината, публикуван в раздел „Административни услуги-КАО” попълване, сканиране на попълнения образец и изпращане по електронен път на посочен на сайта електронен адрес.
2. Чрез изпращане на попълнения образец по  пощата или куриер.
3. Чрез подаване на документа в Центъра за административно обслужване на Общината.
Заплащането на исканите услуги може да стане по банков път или на място в Центъра за административно обслужване в сградата на Общината.

 

11.05.2015

Класиране на кандидат-потребителите за услугата "личен асистент" по проект “Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОР001 – 2.2015.001„Нови алтернативи”, финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер 2014BG05М9ОР001 – 2.2015.001
целият списък >>

 

04.05.2015
Протокол за разпределение на мери и пасища - Горно Абланово >>
Протокол за разпределение на мери и пасища - Екзарх Йосиф >>
Протокол за разпределение на мери и пасища - Обретеник >>
Протокол за разпределение на мери и пасища - Батин >>
Протокол за разпределение на мери и пасища - Борово >>
Протокол за разпределение на мери и пасища - Брестовица >>

 

29.04.2015
Заповед №200 от 28.04.2015г. на Кмета на Община Борово за разрешаване изработването на ПУП-ИПР на УПИ ІІ 180, в кв.22 по рег.план на село Батин, общ. Борово >>

 

29.04.2015
Заповед № РД-08-58/ 16.04.2015г. на Директора на ОДЗ - гр.Русе за разпределяне на полските пътища в землището на град БОРОВО между ползвателите им на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ вр.§15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обв.ДВ бр.14/20.02.2015г.)
приложения >>

Заповед №08-59/ 16.04.2015г. на Директора на ОДЗ - гр.Русе за разпределяне на полските пътища в землището на село БАТИН между ползвателите им на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ вр.§15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обв.ДВ бр.14/20.02.2015г.)
приложения >>

Заповед №08-60/ 16.04.2015г. на Директора на ОДЗ - гр.Русе за разпределяне на полските пътища в землището на село БРЕСТОВИЦА между ползвателите им на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ вр.§15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обв.ДВ бр.14/20.02.2015г.)
приложения >>

Заповед №08-61/ 16.04.2015г. на Директора на ОДЗ - гр.Русе за разпределяне на полските пътища в землището на село ВОЛОВО между ползвателите им на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ вр.§15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обв.ДВ бр.14/20.02.2015г.)
приложения >>

Заповед №08-62/ 16.04.2015г. на Директора на ОДЗ - гр.Русе за разпределяне на полските пътища в землището на село ГОРНО АБЛАНОВО между ползвателите им на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ вр.§15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обв.ДВ бр.14/20.02.2015г.)
приложения >>

Заповед №08-63/ 16.04.2015г. на Директора на ОДЗ - гр.Русе за разпределяне на полските пътища в землището на село ЕКЗАРХ ЙОСИФ между ползвателите им на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ вр.§15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обв.ДВ бр.14/20.02.2015г.)
приложения >>

Заповед №08-64/ 16.04.2015г. на Директора на ОДЗ - гр.Русе за разпределяне на полските пътища в землището на село ОБРЕТЕНИК между ползвателите им на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ вр.§15 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обв.ДВ бр.14/20.02.2015г.)
приложения >>

 

22.04.2015

Отчет по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Борово за периода 2010 - 2015 г. >>

На вниманието на гражданите на Община Борово!

Работен вариант на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Борово за периода 2016 - 2020 г. >>

Дата за публично обсъждане на работния вариант на стратегията е 25 май 2015 г.
от 10,00 часа в малкия салон на НЧ "Искра 1898" - град Борово
.

 

16.04.2015

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001
 „Нови възможности за грижа”
Приложение № 9
ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

С П И С Ъ К
НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ


по ред

Трите имена на лицето

 Телефон/и

БРОЙ ТОЧКИ
(в низходящ ред)

1.

Снежана Янкова Матеева

 

24,3

2.

Ценка Андреева Костова

 

23,6

3

Веска Ангелова Пейчева

 

23,3

4

Росица Маринова Йорданова

 

22,0

5

Юлия Николова Иванова

 

21,6

6

Фердес Джалилова Яшарова

 

21,6

7

Барие Сюлейманова Ахмедова

 

21,6

8

Нурай Рамаданова Адемова

 

20,6

9

Сакине Хасанова Османова

 

20.3

10

Кяние Садъкова Ахмедова

 

20,3

11

Еленка Денкова Асенова

 

20

целият списък >>

 

 

09.04.2015
Обява и уведомление от УВА АГРО ЕООД за инвестиционно предложение >>

 

27.03.2015
Обявление - лични асистенти >>
Обявление - потребители >>
Оценка и класиране на кандидатите за лични асистенти>>

 

26.03.2015 г.

На основание   чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда/ КТ/, във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета/ ЗНП/ и Заповед на кмета  на община Борово

 О Б Я В Я В А    К О Н К У Р С
за заемане на длъжността: директор в  ОДЗ „Славейче”
гр. Борово, общ.Борово, обл. Русе.

І. Кратко описание на длъжността:
Директорът на обединеното детско заведение планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и възпитанието на децата и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина. При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика на длъжността” директор” на общинска детска градина.

цялата обява >>

 

20.03.2015
Съобщение за одобряване на ПУП в с. Горно Абланово >>

 

17.03.2015
Община Борово съобщава, че е изготвено Задание за определяне обхвата и съдържанието Доклад за Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Борово >>

 

12.03.2015
Обявление от Община Борово за стартирала процедура по разработване на доклад за екологична оценка на разработващ се Общ устройствен план на община Борово >>

 

11.03.2015
Списък на мерите и пасищата от ОПФ на община Борово, определени за индивидуално ползване през 2015 г. >>

Годишен план за паша мерите и пасищата от ОПФ >>

 

06.03.2015 г

СЪОБЩЕНИЕ

 


На  09.03.2015 година, понеделник,  от 09.00 часа в гр.Борово,
в Заседателната зала на административната сграда на Община Борово ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани , които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място . Комисията е специализиран орган, който провежда държавната политика  в областта на равните възможности и равното третиране на  всички граждани на територията на България.

 

 

05.03.2015
Съобщение за изработване на ПУП в с. Горно Абланово >>

 

11.02.2015
Обявление за предварително съгласие за изработване на проект на ПУП - Изменение на План за застрояване (ИПЗ) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура в с.Батин >>

 

10.02.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Борово съобщава, че във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателните списъци за предстоящите през есента избори на общински съветници и кметове съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) списъците за провеждане на изборите се съставят по населени места, съобразно постоянния адрес на лицата. В разпоредбите на чл. 396. (1) от ИК право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място.
Съгласно §1. т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК. "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 396 е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,
към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
Предвид цитираните разпоредби, лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията на лицата по § 1. т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК.
Гражданите от община Борово имали настоящ адрес в чужбина могат да проверят и при необходимост да заявят настоящ адрес на територията на общината във „ФРОНТ ОФИСА“ в сградата на общината или кметствата по населени места, за да бъдат включени в избирателните списъци за предстоящите през есента избори на общински съветници и кметове.

 

19.01.2015

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,
в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. във
военно формирование 54990 - Враца

1. Със заповед № ОХ-534/30.07.2014 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военно формирование 54990 - Враца, за следните длъжности:

цялата обява >>

 

 

Кметът на Община Борово - Георги Георгиев предлага на вниманието на Общински съвет - Борово и на гражданите на  общината 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ  ЗА 2014 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНА БОРОВО 2011 – 2015 г.

 

Образование, младежки дейности и спорт >>

Социални услуги >>

Солидарна и ангажирана политика по заетост >>

Култура и туризъм >>

Транспорт, инфраструктура, комуникации; Екология; Общинска собственост
устройство на територията, строителство и благоустройство >>

Ефективно и осезаемо оползотворяване на средствата от европейските фондове >>

Общинска администрация >>

 

*За да разгледате документите е необходимо да имате инсталиран
Adobe Reader
  

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 В изпълнение на чл.137, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово,
Кметът на Община Борово уведомява местната общност, че информация относно текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз, както и на сметките за чуждите средства за 2014г. е публикувана на Интернет страницата  община Борово – www.borovo.org  раздел “Финансови отчети”.
   Всеки, който желае да се информира може свободно да посети интернет страницата на Община Борово и да получи информация за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз, както и на сметките за чуждите средства към края на всеки отчетен период за 2014г.
    Информация за текущото изпълнение за 2014г. на хартиен носител е предоставена за ползване в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Борово и в кметставата към общината.
 
    За допълнителна информация може да се обръщате към Мариета Йорданова – Директор на Дирекция “ОА” в Община Борово - на телефон 08140/22-53, вътр.120.

Кмет на Община Борово
Георги Георгиев

 

 

***

Към архива на Новините за 2014 година >>

Към архива на Новините за 2013 година >>

Към архива на Новините за 2012 година >>