Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023 г. 

 

01.11.2023
До всички граждани на Община Борово, искаме да Ви съобщим, че МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите. Допълнително информация може да намерите в прикаченоте:
- Приложение, образци
- Писмо от МВР

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове

 

Заповед 271 >>

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Мерки на територията на Община Борово, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Община Борово е осигурила специализиран транспорт през изборния ден за превозване на лица с физически увреждания от техните домове до избирателната секция и обратно. Заявки се приемат на тел: 08140/2253 от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 29.10.2023 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., Общинска администрация – Борово уведомява гражданите:
   - Предварителните избирателни списъци са обявени и публикувани на интернет страницата на Общината.
   - Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
   - Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящ адрес – в срок до 14 октомври 2023 г.
   - На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 18 октомври 2023 г.
   - Всеки избирател може да поиска отстраняване на не пълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 21 октомври 2023 г.
   - Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК – в срок до 23 октомври 2023 г.
   - При избори за общински съветници и кметове не се издават удостоверения за гласуване на друго място.

     Заявления  се подават:
   За Община Борово – в сградата на общината на адрес гр. Борово, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №1А  
    За населените места на Община Борово - в кметствата на населените места

 

Покана до партиите относно провеждане на консултации

Решение 2378-МИ относно назначаване съставите на СИК

 

26.09.2023
Заповед 248 за определяне места за поставяне на агитационни материали

 

Списък на кметствата за избор на кмет на кметство и кмет на община

 

Покана за консултации

 

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на Община Борово

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
целият списък >>

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ в Избори за общински съветници и за кмет на 29 октомври 2023г

Покана за консултации

1962-МИ / 04.08.2023

Указ № 146 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на
29 октомври 2023 г.

Хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.