Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
2 април 2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021Г

 

В тази страница може да се информирате за:
• Важни дати и срокове за избирателите при произвеждането на избори;
• Възможности за извършване на справки по електронен път;
• Заповеди на Кмета на Община Борово
• Районна, Общинска и Секционни избирателни комисии - информация за адрес, съобщения;
• Предварителни избирателни списъци;
• Справки и подаване заявления за корекции и промени в избирателните списъци, в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс;
• Информация за провеждане на консултации.

 

17.11.2021
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката
на 21 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

 

09.11.2021
График за предаване на избирателни списъци и изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в община Борово.

 

03.11.2021
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

 

02.11.2021

Съобщение
 Общинска администрация уведомява гласоподавателите поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето на територията на община Борово могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г. на e-mail: borovo@borovo.org

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 3 броя видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.
Видео клиповете могат да бъдат споделяни свободно и са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“:  https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video 
Линк  и към симулатора на машинно гласуване, който също е публикуван на интернет страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/suemg_14.11.2021/
Печатния плакат на Разяснителната кампания >>

 

 

20.10.2021

цялата покана >>

 

06.10.2021
Информация


Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., може да подават електронно заявление за гласуване по настоящ адрес без да се изисква електронен подпис, чрез страницата на ГД „ГРАО“ на адрес https://regna.grao.bg/

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
◾През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
◾Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
◾Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 ИК - не по-късно от 30.10.2021г.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес - не по-къsно от 30.10.2021г.

 

 

РЕШЕНИЕ
№ 9-ПВР/НС
Русе, 04.10.2021
ОТНОСНО: Разпределение на съставите и ръководствата на СИК в Деветнадесети изборен район – Русенски;
линк   https://rik19.cik.bg/pvrns2021/decisions/9/2021-10-04

 

04.10.2021
ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 46-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ:
ПАРТИЯ  „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“
КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“
ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
КОАЛИЦИЯ „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

 

ДО
МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ
В 46-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На 08 октомври 2021 г.(петък) от 10 часа в Заседателната зала на Община Борово ще се проведат консултации за съставяне на Секционни избирателни комисии /СИК/ в Община Борово за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

На основание чл.91, ал. 1 и ал.3 от Изборния кодекс (ИK) и в изпълнение на Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), каня представителите на следните парламентарно представени политически партии и
коалиции в 46-то Народно събрание:
· партия „Има такъв народ“
· коалиция „ГЕРБ-СДС“
· коалиция „БСП за България“
· коалиция „Демократична България – обединение“
· партия „ДПС“
· коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

B консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са
парламентарно представени, съгласно чл,91, ал.2, изр.2 от ИK и т.6 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. Представителите на съответните политически партии и коалиции следва да представят преди консултациите необходимите документи, съгласно чл.91, aл.4 и ал.5 от ИK и т.7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИK, a именно:

1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
3. когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

За проведените консултации се съставя протокол.         

Изискуемите по Изборния кодекс горепосочени документи остават като неразделна част от протокола на консултациите и се изпращат с предложението на кмета на общината до РИК – град Русе  

Телефон за контакти и допълнителна информация:
08140/22-53/122/124;

Приложение: Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.
https://www.cik.bg/bg/decisions/644/2021-09-29

 

30.09.2021

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

целият списък >>

 

28.09.2021г.
- Заповед № 380/28.09.2021г. за определяне на местата на територията на община Борово, област Русе, на които да бъдат обявени предварителните избирателни списъци за Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

24.09.2021г.
- Заповед № 370/23.09.2021 г. на Кмета на Община Борово за образуване на избирателните секции на територията на община Борово, област Русе за насрочените на 14 ноември 2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители и утвърждаването на тяхната номерация, обхват и адрес.