Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

Избори за НС 2021 г

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Избори за НС 2021 г.

 

25.02.2021

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с насрочените на 04 април 2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, общинска администрация Борово уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до Кмета на Общината, както следва:
1. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволява да упражнят избирателното си право в изборното помещение, могат да  гласуват и с подвижна избирателна кутия, като заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по поща, не по-късно от 20.03.2021 г.  Прилага се копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК)Приложение № 14-НС  
2. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес до 20.03.2021 г.    Приложение № 12-НС
3. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място /само за кандидатите, членовете на ЦИК, членовете на РИК и на наблюдателите/ - до 20.03.2021 г.  Приложение № 18-НС
4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци - до  27.03.2021 г.  Приложение № 8-НС  

 

19.02.2021
Избирателни списъци

 

17.02.2021
Покана за консултации с партиите и коалициите за съставите на СИК
    - Решение 2062-НС/16.02.2021 г. на ЦИК  

 

17.02.2021
Заповед № 071/16.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно:Временни места за поставяне на агитационни материали, на територията на град Борово, област Русе, от политически партии и коалиции от партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, по време на предизборната кампания на изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.

 

16.02.2021
Заповед №070/16.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово, област Русе.
     - Приложение №1 към Заповед №070/16.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово, област Русе.

 

11.02.2021
Заповед №059/10.02.2021 г. на Кмета на Община Борово, относно образуване на избирателните секции на територията на Община Борово, област Русе