Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори на
27 октомври 2019 г.

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XII издание 2019 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Списък на заличените лица

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ

 

ВИДЕОКЛИПОВЕ - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК ЗА ИЗБОРИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.


Заповед №172/22.04.2019 г. на Кмета на Община Борово за временно поставяне на агитационни материали на територията на Община Борово.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейският парламент от Република България на 26 май 2019 г., Ви информираме, че за избирателите от избирателна секция 002 в град Борово, мястото за гласуване ще бъде на бул.“Шести септември“ №35 – Сдружение с нестопанска цел – Бизнес център – град Борово /до Застрахователно дружество ЕВРОИНС/.За повече информация: Община Борово
Тел. 08140/2253 вът.116 и 136
Отдел ГРАО

 

П О К А Н А  

ДО  

МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ 
В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

цялата покана

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    •Във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Община Борово уведомява, че до 15.04.2019 г (понеделник) вкл. гражданин на друга държава-членка на ЕС, който отговаря на условията и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България.
   
    •Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват  до 11.05.2019 г. (събота) вкл.   желанието си в писмена форма чрез заявление по образец по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато своевременно е  направено искане за гласуване по настоящ адрес. Към заявлението се прилагат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.  Подписаното саморъчно заявление може да бъде подадено от упълномощено лице, в общината /кметството/, изпратено по пощата или електронно на  - e-mail: borovo@borovo.org.
На територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления.
  
   •Заявление за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места се прави писмено в населеното място по настоящ адрес на лицето до 11.05.2019 г. (събота) включително.
 
    •Заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, се приемат до 18.05.2019 г. (събота)  включително.
Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, заявления за вписване на избирател в списъците по настоящ адрес и заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци, гражданите могат да подават в ГРАО в сградата на общината на ул. „Никола Й. Вапцаров” № 1А всеки работен ден от 08.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 ч. и в кметствата  на територията на Община Борово.
Информация и справки по избирателни списъци 081402253, вътр. 136.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I, за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Заповед 137/01.04.2019 на Кмета на Община Борово за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Борово

Заповед № 136/01.04.2019 г. на Кмета на Община Борово за образуване на избирателните секции на територията на Община Борово.