Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Анализ и планиране на социални услуги

 

Обществено обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги и въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, Агенция за социално подпомагане извърши Анализ на потребностите от социални услуги на национална ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи  Предложение за Национална карта на социалните услуги.
 Съгласно чл.48, ал.1 от Наредбата за планиране на социалните услуги, Агенция за социално подпомагане организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа и предложението за Картата, което не може да бъде по-кратко от 30 дни. В тази връзка и с оглед на методическите насоки, считано от 11.10.2023 г. до 09.11.2023 г. включително предоставяме на вниманието Ви за обсъждане Анализ на потребностите от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и предложение за Национална карта на социалните услуги, в частта касаещи община Борово,
Мнения и предложения могат да бъдат направени:
- на e-mail: borovo@borovo.org


- в писмен вид в Информационен център в Община Борово. 

Приложения:

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Предложение за Национална карта на социалните услуги

 

07.03.2023
Община
Борово кани местната общност на обсъждане на Предложението за планиране на социалните услуги

 

Важно обществено обсъждане за социалните услуги
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Борово изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от – 16.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Борово.
Мнения и предложения могат да бъдат направени:
- на e-mail: borovo@borovo.org
- в писмен вид в Информационен център в Община Борово.

 

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ

1. Анализ на потрбностите и приложения към него

2. Приложение №1 - желаещи ДСП

3. Приложение №2 - образование

4. Приложение №3 - здравеопазване

5. Приложение №4 - персонал

6. Приложение №5 - критерии (1)

7. Приложение №6 - схема на трансформиране

ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

1. Планиране на социалните услуги

2. Приложение №1