Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Преброяване 2021

- Информация >>>

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 14.11.2021Г

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви

 

22.06.2022

О Б Я В А

за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв за 120 вакантни длъжности в НВУ „ Васил Левски”- „Младши специалист” в гр. Велико Търново и 30 вакантни длъжности –„Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във факултет по „Артилерия ПВО и КИС” в гр. Шумен

1. Със заповед ОХ –571/14.06.2022 г. са обявени длъжностите за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв с начална дата 07.09.2022г.
2. Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв подават следните документи:
-Писмено заявление до Началника на НВУ „Васил Левски”, посочвайки наименованието на длъжностите, за които кандидатстват, военното формирование  и периода за изпълнение на службата, адрес за кореспонденция(e-mail) и телефонен номер; Автобиография; Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. ; Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.; Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения; Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено производство от общ характер; Декларация, че лицето няма друго гражданство; Декларация за Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; Удостоверение за премината начална военна подготовка (само за тези, които са преминали такава до края на 2019г. и кандидатстват за втори и трети етап на срочната служба), Документ от Психодиспансер, Лична амбулаторна карта, заверена с подпис и печат от личния лекар, Етапна епикриза от личния лекар, Други документи, съобразно изискванията на длъжността, Свидетелство за съдимост (Издава се служебно от Военно окръжие-Русе),
Кандидатите подават документи до 06.07.2022г. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца:
Могат да кандидатстват лица: които имат завършено най-малко основно образование; са годни за служба в доброволния резерв; психологически пригодни за служба в доброволния резерв; не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р, независмо от реабилитацията; срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р; нямат друго гражданство; не навършват 40 години в годината на кандидатстване; нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.
Кандидатите за срочна  служба в доброволния резерв могат да кандидатстват само за 1(една) длъжност.  Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка. Индивидуалната подготовка включва:
- Начална военна подготовка за един месец(20 работни дни и 6 почивни), която се изпълнява в казармен режим (24∕7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание редник(матрос) 1-ви клас.
- Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.
Колективната подготовка, включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца.
За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност. На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни.

За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg
- Офис за военен отчет - Община Борово, ул. „Никола Вапцаров” №1А,
телефон: 0887 470 505
Линк към обявата:
http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-dlzhnosti-za-priemane-na-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya

 

 

15.06.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по КК и КР на село Брестовица, община Борово от територия, заета от води и водни обекти, с НТП "Язовир" в обработваема земеделска земя".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

14.06.2022

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Представители на заинтересованите институции в Община Борово се събраха за споделяне на опит при работата с родители 

Поредно събитие – част от проект „Културна мозайка“, изпълняван от Обединено училище „Св. Климент Охридски“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ се проведе в Борово на 7-ми юни 2022 г. Практическият семинар събра представители на заинтересованите страни в образователния процес – училище, детска градина, социални услуги за деца, общинска администрация, отдел „Закрила на детето“ към ДСП, неправителствени организации и родители. Участниците обмениха идеи, опит и добри практики при заимодействието си с родители на деца от различните етноси. Обсъдени бяха и редица проблеми, с които се срещат институциите.

Представен беше опитът на Сдружение БРТИМ за привличане на родителите като съмишленици и партньори в образователния процес с конкретни примери от дългогодишната практика на специалистите.

Практическият семинар даде възможност на присъстващите да научат повече за работата на ЦОП – Борово с деца от уязвимите групи, част от които са и ученици в ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово.

Затвърдено беше мнението, че работата в мрежа ще подкрепи институциите на общинско ниво да решават устойчиво и успешно различни случаи на деца в риск от отпадане от образователната система.
Участниците в практическият семинар отчетоха, че в рамките на проект „Културна мозайка“ са имали възможност да участват в серия публични събития и да се опознаят взаимно както на институционално ниво, така и като професионалисти, които могат да взаимодействат в работата си и да си бъдат взаимно полезни.  

От Общинска администрация – гр. Борово

 

 

 

08.06.2022

Обяви за военна заетост

О Б Я В А

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двайсет и пет) свободни длъжности за войници.
Вакантните длъжности са в следните формирования.

- в.ф. 22980 – София / 4 длъжности

- в.ф. 28860 – Горна Малина / 15 длъжности

- в.ф. 52210 – Банкя / 6 длъжности

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2.Да не са по възрастни от 40 години;
3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

   Срок за подаване на документи  -  до 08.07.2022 г.

За информация:
- Офис за военен отчет – гр. Борово, ул.”Никола Вапцаров” № 1А, тел. 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:
- Министерство на отбраната - www.mod.bg
- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

 

О Б Я В А

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 2 (две) свободни длъжности за войници във военно формирование 22970 – София.

    Свободните места са за младши специалисти  по физическа подготовка и спорт. 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2.Да не са по възрастни от 40 години;
3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

   Срок за подаване на документи  -  до 30.06.2022 г.

За информация:
- Офис за военен отчет – гр. Борово, ул.”Никола Вапцаров” № 1А, тел. 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:
- Министерство на отбраната - www.mod.bg
- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

 

01.06.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на гаражи в дворното пространство на поземлен имот с идентификатор 05611.1.172, УПИ VIII, кв.17 по плана на гр. Борово, общ. Борово".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

23.05.2022

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

     Община Борово, уведомява всички заинтересовани лица, че на 26.05.2022 г. за периода от 9:00ч до 12:00 ч., ще бъде временно прекъснато движението за ППС през жп. прелез на км.61+089 в междугарието Борово - Моруница по 4-та жп. линия, поради извършване на аварийно-възстановителни работи по жп линията.
Обходния маршрут в двете посоки е както следва:
Посока 1: І-5 (Е-85), ІІІ-501, ул.“България“, жп. прелез на км.59+640, ул.“6-ти септември“, ІІІ-501
Посока 2: ІІІ-501, ул.“6-ти септември“, жп. прелез на км.59+640, ул.“България“, ІІІ-501, І-5 (Е-85)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

 

20.05.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 25.05.2022 г. /сряда/ от 6:00 ч. до 9:00 ч. на територията на цялата община, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ по всички общински тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини от специализирана фирма ,,САНСИ‘‘ ООД гр. Русе.
За обработка на тревните площи ще се използва ,,Айкън 10 КС‘‘. Препаратът е разрешен и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. Карантинният срок на ,,Айкън 10 КС‘‘ е 24 часа.
Призоваваме жителите на община Борово да не посещават тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини на територията на общината, които са посочени в Приложение № 1
Обработката на тревите площи ще бъде съблюдавана и контролирана от служител на общинска администрация.
При липса на подходящи климатични условия, планираната дата на обработка – 25.05.2022 г. може да търпи промяна.

    Обекти за дезинсекция >>                               

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

 

 

12.05.2022
Обяви за армията

О Б Я В А

за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс и за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед № РД-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили.
2. Кандидатите за за приемане  трябва да отговарят на следните изисквания:
-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
-да притежават образование, съответстващо на длъжността;
-да не са навършили  пределна възраст за служба в доброволния резерв и да не им остават по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;
- годни са за военна служба;
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в МО, структурите на пряко подчинение на на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация;
- са психологично пригодни;

3. До 29.07.2022 г., кандидатите за длъжностите да подадат заявление до началника на ЦВО за кандидатстване в доброволния резерв и до командира на Военноморските сили, чрез структурите на ЦВО-за длъжностите във военните формирования от Военноморските сили.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет-гр.Борово, ул.„Никола Вапцаров”№ 1А, ет.2,тел.:0887 470 505;
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz-360_konkurs_dob_rezerv.pdf

 

О Б Я В А

Офис за военен отчет Две могили информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13 вакантни длъжности за войници във в.ф. 52480 – София и в.ф. 22720 – Смядово.

    Длъжности във военно формирование 52 480 – София:
1. Младши шофьор – 4 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”, „D”, „D+E”;
2. Младши шофьор – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „D+E”;
3. Младши шофьор – 5 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”;
4. Помощник готвач – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

    Длъжности във военно формирование 22 720 Смядово:
1. Младши пожарникар – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”и курс за пожарникар;
2.Младши специалист по осигуряване с материални средства 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2.Да не са по възрастни от 40 години;
3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.
Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.
   Срок до 01.07.2022 г.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет-гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров” № 1А, ет. 2, телефон: 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/…/pub…/zapovedi/mo/command_log_suppot.pdf

 

 

29.04.2022
П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Горно Абланово и с. Брестовица между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни за стопанската 2022/2023 година

 

26.04.2022
Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали в находище "Батин-Канарите 2" - варовици за хидротехнически съоръжения".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

19.04.2022
- Спазване на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи
-Заповед №090/19.04.2022 г. на Кмета на Община Борово за спазване на изискванията за определения от Областния управител на област Русе пожароопасен сезон в горските територии на област Русе за времевия интервал от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г.

 

30.03.2022
Военна служба

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-142/24.02.2022 г., са обявени 169 (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили.
2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:
-  Автобиография.
- Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
- Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).
- Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
- Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко).
-  Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.
-  Копие от военноотчетната книжка - стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава).
- Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба.
- Свидетелство за съдимост за работа в МО.
- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили).
- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
3. До 29.04.2022 г, кандидатите да подават писмено заявление до съответното длъжностно лице, чрез Военно окръжие – Русе.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет-гр. Борово, ул. „Н. Вапцаров” № 1А, телефон: 0887 470505;
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vvs-04.03.22.pdf


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г.,
в НВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново

1. Със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:
- имат средно или по-високо образование;
- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;
- годни са за военна служба;
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- нямат друго гражданство;
- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
- покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
- са психологично пригодни;

3. До 20.05.2022 г., кандидатите да подават лично писмено заявление (по образец - Приложение № 1 към обявата), чрез Военно окръжие I степен–Русе.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет- гр. Борово, ул. „Н. Вапцаров” № 1А, телефон: 0887 470505;
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2022/20220322_Obyava_konkurs_voinici_NVU.pdf

 

 

24.03.2022
Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 бр. на 220 бр., намираща се в УПИ III - 70, в кв.98 по плана на бивш Стопански двор, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

23.03.2022
- Обявление  за  /ПУП-ИПР и ПЗ/ на УПИ V-1566,  УПИ VI – 1567, УПИ VII-1568, УПИ III-1569, УПИ IX – 1570, УПИ X -1571, УПИ XI-1572 в квартал 72б и на УПИ XI-1564, УПИ XII-1565, УПИ XIII -1563, УПИ XIV – 1562,  УПИ XV – 1561, УПИ XVI – 1560, УПИ XVII-1559, УПИ XVIII-1558, УПИ XIX – 1557, УПИ XX-1556, УПИ XXI-1555 в кв. 72а по план на гр. Борово, обл. Русе
- Заповед на кмета на Община Борово

- Обявление за ПУП-ПРЗ за ПИ 1460 в кв. 124 по план на гр. Борово
- Заповед на кмета на Община Борово

 

18.03.2022
Съобщение
Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 25.03.2022 г. /петък/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години.

От Общинска администрация

Проект на бюджет на Община Борово >>

 

17.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация  съобщава за функционирането на Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна. Той е достъпен на следния уеб адрес: https://ukraine.gov.bg/bg/. Порталът предоставя подробна информация на български, английски, руски и украински език относно възможностите за евакуация, временно настаняване, медицинска помощ, важни контакти, както и такава при положение, че идващите в Украйна решат да се установят в България.

 

09.03.2022
Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Борово - 2021

 

07.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с усложнената международна обстановка и предвид възникналите въпроси по отношение на пристигащите в страната граждани на Украйна, Ви уведомяваме следното >>

 

01.03.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2022г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша 2022/2023 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2022/2023 стопанска година.

 

24.02.2022
Прекратявам категорията на туристически обект Снекбар, с адрес: с. Обретеник, община Борово, ул. "Христо Ботев".

 

24.02.2022
Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 бр. на 220 бр., намираща се в УПИ III - 70, в кв.98 по плана на бивш Стопански двор, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

24.02.2022
Промяна в обхвата на секции №002 и №003 в гр. Борово.

 

23.02,2022
Заповед застрашени растения

 

17.02.2022
Съобщение за военна заетост

 

09.02.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 бр. на 220 бр., намираща се в УПИ III - 70, в кв.98 по плана на бивш Стопански двор, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

07.02.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Система за капково напояване на ПИ 024024 и ПИ 020004, землище Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук.

 

06.01.2022
Заповед на Областния управител на област Русе за разрешаване изработването на ПУП - ПП за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД на територията на област Русе".
Със Заповедта можете да се запознаете тук >>
ОБЯВЛЕНИЕ

 

05.01.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 05611.180.6 по КК и КР а гр.Борово и монтаж на поливна система-капково напояване с вкл.автоматизирана система за торовнасяне на овощна градина-череши,чрез самостоятелна Водопроводна мрежа в поземлени имоти с идентификатори 05611.180.6 и 05611.32.4 по КК и КР на гр.Борово.
С Уведомлението можете да се запознаете тук.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

05.01.2022
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОРОВО,

Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г., Общинска администрация Борово провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината.
Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.
Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/UePV4k9Km8bTc3Ek8 в срок до 15.02.2022 г.
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

Архив "Новини и обяви 2021" >>

Архив "Новини и обяви 2019-2020"

Архив "Новини и обяви 2018-2019"

Архив "Новини и обяви 2016-2017"

Архив "Новини и обяви 2015" >>