Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за Народно събрание
2 април 2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XV издание 2022 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви

 

31.05.2023
Заповед №133/29.05.2023г. на Кмета на Община Борово за начало на "Восъчна зрялост" при посевите от житните култури

 

31.05.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 06.06.2023 г. /вторник/ от 6:00 ч. до 9:00 ч. на територията на цялата община, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ по всички общински тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини от специализирана фирма ,,САНСИ‘‘ ООД гр. Русе.
За обработка на тревните площи ще се използва ,,Айкън 10 КС‘‘. Препаратът е разрешен и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. Карантинният срок на ,,Айкън 10 КС‘‘ е 24 часа.
Призоваваме жителите на община Борово да не посещават тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини на територията на общината, които са посочени в Приложение № 1 (обекти за дезинсекция и дезакаризация на тревни площи)
Обработката на тревите площи ще бъде съблюдавана и контролирана от служител на общинска администрация.
При липса на подходящи климатични условия, планираната дата на обработка може да търпи промяна.

Обекти за дезинсекция>>

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

 

25.05.2023
Обявление за изработен и входиран проект за ПУП - ИПР и ПЗ в с. Обретеник, община Борово:
- С обявлението може да се запознаете тук >>
- Чертеж >>

 

05.05.2023
Обявления за изработени и входирани проекти за ПУП-ПЗ и ПУП - ИПР в с. Екзарх Йосиф и гр. Борово:
- С обявленията може да се запознаете тук >>

 

Община Борово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове
на Съвета на децата.

Нов шанс за Вас – ученици!

Уважаеми ученици,

   В срок до 24 май 2023 г. можете да кандидатствате за членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата, което е нов шанс за всеки един от вас да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участвате в конкурса, трябва да изпратите попълнени документите – формуляр за кандидатстване и мотивационно писмо на е-мeйл: borovo@borovo.org или на адрес: ул. Никола Вапцаров № 1а, п.к.7174, гр.Борово, обл.Русе.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е младите хора от различни административни области и деца от уязвими групи или получили международна закрила в България да участват в процеса за изработване на политики и вземане на решение, като представители на техните връстници.

Процедура по избиране на кандидати за членове на Съвета на децата.
Съставът на Съвета се формира от по един представител от всичките 28 административни области и 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България, като изборът се извършва в 4 направления и всеки кандидат може да кандидатства само по едно от тях.

Направленията са:
A) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др,;
Б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
В) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
Г) индивидуални кандидатури.

Важно уточнение, ученик, който кандидатства по направление А), Б) и В) трябва да получи подкрепата на съответната организация и да приложи към документите и протокол, доказващ получената номинация.

На общинско ниво се избират тримата кандидати от всяко едно направление, получили най-много точки, като оценяването се извършва от 5-членна оценителна комисия, която е назначена от кмета на съответната община до 30 май. В състава на органа, извършващ подбор влизат – експерт от общинската администрация, представител на местните медии, един общински съветник, представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

Критериите, по които се оценяват кандидатите са:

 - Активност;

 - Креативност;

 - Толерантност;

 - Ангажираност към общата кауза;

 - Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии;

 - Ориентираност към резултати;

 - Организаторски умения;

 - Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта;

 - Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;

 - Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Всеки кандидат се оценява по зададените критерии по петобалната система (1- не отговаря, 5- напълно отговаря), като критерият „Толерантност” се оценява с „Да” или „Не”. При отрицателно становище по критерий „толерантност“ кандидатът не може да бъде предложен за член на Съвета на децата.
При индивидуално кандидатстване се оценяват уменията на кандидата да взаимодействие с другите деца в областта, които ще представлява.
В чл. 23 от приложената Процедура за избор на членове на Съвета на децата можете да се запознаете със специалното условие за класиране и на деца от уязвими групи.

Срокове:

- до 24 май – кандидатите изпращат необходимите документи;

- до 15 юни – кметът изпраща одобрения грид-чек до областния управител;

- до 30 юли – областният управител изпраща одобрените кандидати на областно ниво до председателя на ДАЗД;

- до 20 септември – председателят на ДАЗД изпраща покана на одобрените за членове на Съвета на деца;

- до 30 септември – одобреният кандидат за член на Съвета заявява писмено своето желание за участие, придружено с родителско съгласие.

Приложения: Формуляр за кандидатстване, мотивационно писмо и декл. за защита на лични данни >>

 

18.04.2023
Списък на желаещи да закупят дървесина за отоплителен сезон 2023г. , на основание чл.111 от ЗГ

 

18.04.2023
Покана-пресконференция >>

 

13.04.2023
- Заповед №061/22.03.2023 г. на Кмета на Община Борово за спазване на изискванията за определения от Областния управител на област Русе пожароопасен сезон в горските територии на област Русе за времевия интервал от 15.03.2023 г. до 31.10.2023 г.
- Заповед №085/11.04.2023 г. на Кмета на Община Борово за спазване на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи;

 

04.04.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

За 75-и път ще се проведе Националния туристически поход по пътя на Ботевата чета „Козлодуй-Околчица“. Това е една от най-мащабните туристически инициативи в страната, която се организира от Областна администрация – Враца. 
Събитието ще бъде в периода 27 май – 2 юни и се подкрепя и от Областна управа в Русе.
Всеки желаещ да се включи в туристическата инициатива и да извърви пътя на героичността и славата, може да го направи като изпрати заявка на електронна
поща: obl-vr@vratsa.government.bg, или на адрес: гр. Враца 3000, бул. „Демокрация“ № 1, Областна администрация – Враца. Крайния срок за ученическите групи е 28 април 2023г., а за останалите групи и индивидуални участници е до 15.05.2023г.
Подробности за събитието и текста на регламента може да намерите на сайта на Община Борово.
- Приложения >>

 

03.04.2023
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА БОРОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ

 Във връзка с постъпило писмо с вх. № 06-02-1/ 27.03.2023г. в деловодството на Община Борово, от Областен Информационен Център – Русе /ОИЦ-Русе/, Ви уведомяваме, че ОИЦ-Русе ще проведат информационна среща на 19 април 2023г. /сряда/ от 10:30ч., в Заседателната зала на Община Борово, на тема „Индикативни годишни работни програми и актуални възможности на програмите финансирани от Европейските фондове при споделено управление“.
При желание от Ваша страна може да вземете участие.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

 

20.03.2023
На 23.03.2023 г. (четвъртък) от 11:00 часа,
в град Борово и във всички кметства на територията на Община Борово ще бъдат задействани акустичните сигнали за оповестяване на населението към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението.
Тестването на сирените се прави във връзка с рутинна профилактика, регламентирана от Наредбата за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
В тази връзка ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ ГРАЖДАНИТЕ, че в посочения период ЩЕ СЕ ЧУЕ СИГНАЛ ОТ СИРЕНИ, СВЪРЗАН САМО С ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ПРОВЕРКА.
Общинска администрация Борово

 

16.03.2023
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на Общинската програма за насърчаване изпълнението от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Борово

 

07.03.2023
Образование 2023 - информация за разпределение на средства по формула

 

01.03.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2023г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери
от Общинския поземлен фонд за стопанската 2023/2024 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша 2023/2024 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2023/2024 стопанска година.

 

24.02.2023
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ЗАКУПЯТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023 г.

1.Важно съобщение за желаещите да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2023г.-целият текст;
2.Заявление за закупуване на дърва за огрев.

 

20.02.2023

ОБЩИНА БОРОВО

СЪОБЩЕНИЕ


Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга „9416“.

Екипът на Общинска Администрация – гр. Борово

 

 

16.02.2023
Важно обществено обсъждане за социалните услуги
В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Борово изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

В тази връзка, съгласно чл.42 от Наредбата на планиране на социалните услуги, считано от – 16.02.2023 г., в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви за обсъждане проект на Анализ на потребностите от социални услуги и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво в община Борово. 
Мнения и предложения могат да бъдат направени:
- на e-mail: borovo@borovo.org
- в писмен вид в Информационен център в Община Борово.

 

16.01.2023
Обява за работа - "Здравен медиатор"

 

11.01.2023
Съобщение за данъчна кампания

 

10.01.2023
Съобщение за издадена Заповед за одобрен ПУП - ПЗ и ИПР в с. Екзарх Йосиф:
- Със съобщението и заповедта може да се запознаете тук >>

 

03.01.2023

ОБЩИНА БОРОВО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 г.
Проект BG05SFPR002-2.001-0092 „ Грижа в дома за жителите на община Борово “

На 22.12.2022 г., Община Борово подписа Административен договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Проект BG05SFPR002-2.001-0092-C01 „ Грижа в дома за жителите на община Борово “ по Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 263 745.12 лв.

Проектните дейности ще стартират, считано от 09.01.2023 г. и са за период от 12 месеца.

В изпълнение на дейностите по проекта ще бъде осигурена грижа в домашна среда на 48 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Основната цел на Проект „ Грижа в дома за жителите на община Борово “ е да продължи осигуряването на подкрепа в домашна среда за възрасти хора в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението. Изпълнението на дейностите ще разшири възможностите за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на евентуални пандемични ситуации.

Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:

 – Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

– Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);

 – Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;

– Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За осъществяване на заложените дейности се предвижда да бъдат назначени 16 лица, в т.ч. диспечер, социален асистент, психолог, медицински работници, шофьор.

Обявление за подбор на служители на длъжности „Координатор, дейности“, „Социален работник“, „Социален сътрудник“, „Медицинска сестра“, „Шофьор“ и „Домашен санитар“
    - Документи за кандидатстванe на служители

Обявление за набиране на кандидат – потребители
    - Документи за кандидатстване на потребители

 

 

14.12.2022
Обява за издадено Разрешение за строеж >>

 

12.12.2022

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна
служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г.,  във формирования на Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните
София, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Плевен, Карлово, Казанлък,
Смолян и Мусачево

1.Със заповед № 3РД-1591/30.11.2022г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 (двеста двадесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования (в. ф.) от Сухопътните войски, както следва:

1.1 във в. ф. 52750 – София, 20 бр.;

1.2. в гарнизон Стара Загора, 25 бр.;

1.3. в гарнизон Ямбол, 55 бр. ;

1.4 във в. ф. 52740 – Хасково, 15 бр.;

1.5. във в. ф. 38220 – Плевен, 5 бр.;

1.6. във в. ф. 34750 – Карлово, 80 бр.;

1.7. във в. ф. 28330 – Смолян, 15 бр.;

1.8. във в. ф. 42600 – Мусачево, 10 бр.  

3. До 20.01.2023г., кандидатите за посочените по-горе вакантни длъжности да подадат чрез Военно окръжие I степен - Русе писмено заявление.

4. В заявлението си кандидатите да посочват само по 1 /една/ желана длъжност (само от 1 приложение) и задължително да изразяват своето съгласие или несъгласие, да им бъде предложена друга подходяща длъжност от съответното приложение, за което кандидатстват.

5.Конкурсът ще се проведе за времето от 11.05.2023г. до 23.05.2023г.

 За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817
- офис за военен отчет-Борово, ул.”Никола Вапцаров” 1А, тел. 0887 470 505
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg
Линк: https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/objava_sv_12.2022.pdf

 

09.12.2022г.
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение ползването на имоти - полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Борово

09.12.2022
Обявление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за постъпило в РИОСВ - Русе уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за обект: "Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ с мощност до 600 kW в ПИ с идентификатор 27173.115.307 по КККР на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово, обл. Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

06.12.2022
Обява за издадено РС >>

 

25.11.2022
- Протокол от провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии >>
- Заповед 414 на Кмета на Община Борово >>

 

24.11.2022
Обявление за ПУП, землище Екзарх Йосиф

 

18.11.2022
Обявление ПУП, землище Обретеник >>
ПУП >>

 

10.11.2022
Решение № РУ-59-ЕО2022 за преценяване необходимостта от ЕО

 

07.11.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка със зачестилите сигнали до Общинска администрация Борово, за новопоявяващи се безстопанствени кучета на територията на общината, вследствие на недобросъвестни стопани, които не желаят и не полагат грижи за отглеждането им и прибягват до свободното им пускане на различни места на територията на общината, днес отново се извърши съвместна акция по залавянето им.

Община Борово има сключен договор за възлагане на дейностите по общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета със Сдружение „Германо-Българска помощ за животните“ - гр. Русе.

Напомняме, че изпълнителят изпълнява следните действия и мероприятия, съгласно сключеният договор и действащото Българско законодателство:

- Залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Борово;

- Транспортиране на заловените кучета до мястото на „обработка“;

- Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс и поставяне на трайна маркировка;

- Връщане на местата на неагресивни и здрави безстопанствени кучета;

- Евтаназия на неизлечимо болни кучета;

- Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации.

Тези мероприятия ще продължават да се извършват, като ежегодно ще се осигурява финансов ресурс.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО                                

 

03.11.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. трябва да подадат заявление в съответната басейнова дирекция или чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

 Тази регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството. Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

За повече информация може да се обърнете към Общинска администрация – Борово или съответното Кметство.

ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води >>

 

 

13.10.2022
Община Борово обявава ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2022 година за нуждите на лица с намалена работоспособност с и над 70%, ветерани от войните, детски градини, училища, социални услуги, читалища, кметства, пенсионерски клубове и доброволци, в горски отдели от общински горски територии на Община Борово"
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейностите: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2022 година;
- Образци на документи

 

05.10.2022

С ъ о б щ е н и е

 Община Борово  уведомява, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е определен График за провеждане на работни срещи с ръководителите на бюджетните дейности, граждани и други организации, физически и/или юридически лица, които да представят своите предложения направени до 30.09.2022 г. във връзка с проекта за бюджет на Община Борово за 2023 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 2024-2026 г., както следва:

- 12.10.2022 г. от 09,00 ч. – с директорите на училищни и предучилищни институции, директорите на социални услуги, вкл. ОП „ОХСУ“;
- 13.10.2022 г. от 09,00 ч. – с кметовете на кметства, кметските наместници и директора на ОП „ГФЧ“;
-14.10.2022 г. от 9,00 ч. – с граждани и други организации, физически и/или юридически лица.

Мястото за провеждане на работните срещи е заседателната зала в сградата на Община Борово, етаж 3.

От администрацията

 

27.09.2022
Обявление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за издадено Решение от РИОСВ - Русе за преценяване на необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда за обект: „Изграждане на повишаваща подстанция СрН/110 kV и възлова станция (ВС) 110 kV и два броя електропроводни отклонения 110 kV в границите на поземлен имот с идентификатор 53117.37.124 в землището на с. Обретеник, община Борово" с възложител "Хелиус Актив" ООД.
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

16.09.2022
Обявление за извършена ОВОС за кв.41 в с.Екзарх Йосиф към инвестиционно предложение за изграждане на ФЕЦ

 

24.08.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 31.08.2022 г. /сряда/ от 6:30 ч. до 8:00 ч. на територията на Стадион ,,Вихър‘‘, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ от специализирана фирма ,,САНСИ‘‘ ООД гр. Русе.
За обработка на тревните площи ще се използва ,,Айкън 10 КС‘‘. Препаратът е разрешен и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. Карантинният срок на ,,Айкън 10 КС‘‘ е 24 часа.
Призоваваме жителите на община Борово да не посещават Стадион ,,Вихър‘‘
Обработката ще бъде съблюдавана и контролирана от Лили Маркова- Специалист ,,Общинска собственост и гражданска защита‘‘ в Община Борово.
При липса на подходящи климатични условия, планираната дата на обработка – 31.08.2022 г. може да търпи промяна.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

23.08.2022
Заповед на Кмета на Община Борово за провеждане на традиционен панаир на гр. Борово.

 

23.08.2022
Съобщение за издадена Заповед за одобрен ПУП - ИПР в с. Екзарх Йосиф:
- Съобщение;
- Заповед №236 от 17.08.2022г. на Кмета на Община Борово за одобрен ПУП - ИПР за обединение на урегулирани поземлени имоти по регулационния план на с. Екзарх Йосиф.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 31.08.2022 г. /сряда/ от 6:30 ч. до 8:00 ч. на територията на Стадион ,,Вихър‘‘, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ от специализирана фирма ,,САНСИ‘‘ ООД гр. Русе.
За обработка на тревните площи ще се използва ,,Айкън 10 КС‘‘. Препаратът е разрешен и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. Карантинният срок на ,,Айкън 10 КС‘‘ е 24 часа.
Призоваваме жителите на община Борово да не посещават Стадион ,,Вихър‘‘
Обработката ще бъде съблюдавана и контролирана от Лили Маркова- Специалист ,,Общинска собственост и гражданска защита‘‘ в Община Борово.
При липса на подходящи климатични условия, планираната дата на обработка – 31.08.2022 г. може да търпи промяна.

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

12.08.2021
Обявление до населението на гр. Борово:
- Издадена заповед №234 за одобряване на ПУП-ПЗ за изграждане на Фотоволтаична централа
- Издадена заповед №233 за одобряване на ПУП-ПЗ за изграждане на Фотоволтаична централа

 

11.08.2022
Преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение от "Хелиус Актив" ООД за изграждане на повишаваща подстанция СрН/110 kV и възлова станция (ВС) 110 kV в поземлен имот с идентификатор 53117.37.124 в землището на с. Обретеник, община Борово.
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

09.08.2022

Съобщение

Община Борово  уведомява местната общност – гражданите и други физически или юридически лица, че със заповед на Кмета на Община Борово Валентин Панайотов е открита Бюджетна процедура за съставяне на проекта за бюджет на Община Борово за 2023 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. 

Предложения се приемат в срок до 30.09.2022 г. и могат да се подават в писмен вид на един от следните адреси:

- гр. Борово, област Русе, пощ. код 7174,
    ул. „ Н. Й. Вапцаров“ № 1а;

- ел. поща: borovo@borovo.org;

- в Центъра за административно обслужване гр. Борово /в  сградата на Община Борово/.

От администрацията

 

09.08.2022

О Б Я В А

за вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски

1. Със заповед 3РД – 847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, както следва:
-в гарнизон София-18бр.;
-в гарнизон Стара Загора-45 бр.;
-в гарнизон Ямбол-35 бр.;
-във в.ф. 52740-Хасково-20бр.;
-във в.ф.34750-Карлово-102 бр.;
-в гарнизон Плевен-30бр.;
-във в.ф.54060-Шумен-5бр.;
-във в.ф. 42600-Мусачево-10бр.
         2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания: - да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; - да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия; - да са годни за военна служба; - да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията; - срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; - да нямат друго гражданство; - да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”; - да са психологично пригодни, -кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

3. Кандидатите подават документи по постоянен адрес на местоживеене до 26.08.2022г. Конкурсът ще се проведе в периода от 08.12.2022 г. до 21.12.2022 г. по места, като включва, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване с кандидатите.

За информация:
- Офис за военен отчет – гр. Две могили, бул.”България” № 92, тел. 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:
- Министерство на отбраната - www.mod.bg
- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк: http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqwa-sv.pdf

 

О Б Я В А

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед  № РД-876/14.07.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 31 (трийсет и едно) свободни длъжности за войници във военно формирование 57260 – Ловеч.

    Свободните места са за младши шофьор, работник в склад, младши автокранист, мотокарист, младши специалист по товаро-разтоварни дейности, младши специалист по отчета на материални средства и майстор по ремонта на автомобилна техника. 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2.Да не са по възрастни от 40 години;
3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1219 лева.

   Срок за подаване на документи  -  до 26.08.2022 г.

За информация:
- Офис за военен отчет – гр. Две могили, бул.”България” № 92, тел. 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:
- Министерство на отбраната - www.mod.bg
- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
https://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/oh-klp.pdf

 

08.08.2022
- Обява за изготвени предварителни регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата на територията на община Борово за стопанската 2022/2023 година.
- Заповеди за назначаване на комисиите, ръководещи сключването на споразуменията по чл.37В от ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Борово

 

03.08.2022
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със зачестилите сигнали до Общинска администрация Борово, за новопоявяващи се безстопанствени кучета на територията на община Борово и  видимо увеличената численост на безстопанствените кучета и тяхната популация, Ви уведомяваме, че Община Борово има сключен договор, съгласно българското законодателство с Изпълнител за сътрудничество, като дейностите и мероприятията са следните:

  • Залавяне на безстопанствени кучета на територията на община Борово;
  • Транспортиране на заловените кучета до мястото на „обработка“;
  • Кастрация, обезпаразитяване, ваксинация против бяс и поставяне на трайна маркировка;
  • Връщане на местата на неагресивни и здрави безстопанствени кучета;
  • Евтаназия на неизлечимо болни кучета;
  • Издаване на паспорт за всяко куче с отразени всички извършени манипулации.

Към настоящият момент тези мероприятия продължават да се извършват, като ежегодно се осигурява финансов ресурс за намаляване на популацията на безстопанствените кучета.
Уведомяваме гражданите, които се грижат за безстопанствените кучета по обществените места, при желание от тяхна страна, да предприемат мерки и действия по осиновяване. При необходимост от съдействие, могат да се обърнат към Общинска администрация Борово.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

 

29.07.2022
Публично обсъждане на ПООС Община Борово 2021-2028 г.

 

27.07.2022
Обявление съгласно чл.15, т.1 от НУРИЕОПП на Решение на РИОСВ - Русе за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за обект:
"ПУП-ИПР и ПЗ за УПИ V - 1566, УПИ VI - 1567, УПИ VII - 1568, УПИ VIII - 1569, УПИ IX - 1570, УПИ X - 1571, УПИ XI - 1572 в квартал 72б и на УПИ XI - 1564, УПИ XII - 1565, УПИ XIII - 1563, УПИ XIV - 1562, УПИ XV - 1561, УПИ XVI - 1560, УПИ XVII - 1559, УПИ XVIII - 1558, УПИ XIX - 1557, УПИ XX - 1556, УПИ XXI - 1555 в квартал 72а по плана на гр. Борово, област Русе с Възложител Община Борово".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

21.07.2022
Обявление съгласно чл.15, т.1 от НУРИЕОПП на Решение на РИОСВ - Русе за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка за обект:
"ПУП-ПРЗ за ПИ 05611.1.1460 по КК на гр. Борово с цел отреждане на имота за фотоволтаична централа с Възложител Община Борово".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

20.07.2022
Уведомление за инвестиционно предложение от "Хелиус Актив" ООД за изграждане на техническа инфраструктура в землещето на с. Обретеник.
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

19.07.2022

ОБЯВЛЕНИЕ

до заинтересованото население на община Борово, област Русе
 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на запрашеността на обекта на инвестиционно намерение
на „Автомагистрали Черно море“ АД,

 

Община Борово, гр. Борово, област Русе, ул. „Н. Вапцаров“ № 1а
ЕИК: 000530479

 

СЪОБЩАВА

На заинтересованото население на село Обретеник за постъпила в община Борово, област Русе, с вх. № 26-395-1/01.07.2022г. преписка за инвестиционно намерение за добив на инертни материали от находище „Обретеник“, с инвеститор „Автомагистрали Черно море“ АД и извършена оценка на въздействие на запрашеността спрямо населеното място, на евентуалното находище, тъй като попада в т.нар. „роза на вятъра“ в посока с. Обретеник.
Оценката е извършена, чрез метода „Математическо моделиране на разсейването и изследване на въздействието на емитирани замърсители фини прахови частици (ФПЧ), от проучвателна площ „Обретеник“ в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе. Настоящото изследване има за цел да бъде оценено очакваното въздействие на емитираните замърсители (прах и ФПЧ), върху качеството на атмосферния въздух при осъществяване на открит кариерен добив на строителни материали (варовик) в проучвателна площ „Обретеник“, намираща се в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе. Обект на настоящото изследване е извършване на открит кариерен добив на строителни материали (варовик) в проучвателна площ „Обретеник“. Размерът на заявената за проучване площ е 0.531 km2  , в местността „Чаирлъка“ с. Обретеник, община Борово, област Русе.
За запознаване с цялата документация относно оценка на въздействие на запрашеността на обекта на инвестиционно намерение от „Автомагистрали Черно море“ АД, се отнесете към отдел „Устройство на територията“, ет. 2, стая № 202 в сградата на община Борово, ул. „Н. Вапцаров“ № 1а, в работно време от 8:00часа до 17:00часа в дните от понеделник до петък.

Писмени становища и предложения се приемат в центъра за административни услуги на Община Борово.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

02.07.2022
УДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БОРОВО“ С ОЩЕ 6 МЕСЕЦА от дата 02.07.2022 г

 

22.06.2022

О Б Я В А

за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв за 120 вакантни длъжности в НВУ „ Васил Левски”- „Младши специалист” в гр. Велико Търново и 30 вакантни длъжности –„Младши специалист по артилерия и противовъздушна отбрана” във факултет по „Артилерия ПВО и КИС” в гр. Шумен

1. Със заповед ОХ –571/14.06.2022 г. са обявени длъжностите за кандидатстване на срочна служба в доброволния резерв с начална дата 07.09.2022г.
2. Кандидатите за срочна служба в доброволния резерв подават следните документи:
-Писмено заявление до Началника на НВУ „Васил Левски”, посочвайки наименованието на длъжностите, за които кандидатстват, военното формирование  и периода за изпълнение на службата, адрес за кореспонденция(e-mail) и телефонен номер; Автобиография; Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността. ; Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.; Декларация за наличие на трудови или служебни правоотношения; Декларация, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено производство от общ характер; Декларация, че лицето няма друго гражданство; Декларация за Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни; Удостоверение за премината начална военна подготовка (само за тези, които са преминали такава до края на 2019г. и кандидатстват за втори и трети етап на срочната служба), Документ от Психодиспансер, Лична амбулаторна карта, заверена с подпис и печат от личния лекар, Етапна епикриза от личния лекар, Други документи, съобразно изискванията на длъжността, Свидетелство за съдимост (Издава се служебно от Военно окръжие-Русе),
Кандидатите подават документи до 06.07.2022г. Срочната служба в доброволния резерв се изпълнява от резервиста за срок до 6 месеца:
Могат да кандидатстват лица: които имат завършено най-малко основно образование; са годни за служба в доброволния резерв; психологически пригодни за служба в доброволния резерв; не са осъждани за умишлено престъпление от общ х-р, независмо от реабилитацията; срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ х-р; нямат друго гражданство; не навършват 40 години в годината на кандидатстване; нямат премината военна служба, срочна служба или военна подготовка.
Кандидатите за срочна  служба в доброволния резерв могат да кандидатстват само за 1(една) длъжност.  Срочната служба в доброволния резерв включва индивидуална и колективна подготовка. Индивидуалната подготовка включва:
- Начална военна подготовка за един месец(20 работни дни и 6 почивни), която се изпълнява в казармен режим (24∕7). След завършване на началната военна подготовка, срочнослужещите полагат военна клетва и им се присвоява военно звание редник(матрос) 1-ви клас.
- Специална военна подготовка с продължителност 2 месеца, която е на свободен режим, с осигуряване на настаняване.
Колективната подготовка, включва изграждане и усъвършенстване на навици и умения за действие в състава на отделение, взвод или рота от военно формирование на тактическо ниво и е с продължителност 3 месеца.
За времето на срочната служба в доброволния резерв, резервистът получава възнаграждение, в съответствие със заеманата длъжност. На резервистите се полага платен отпуск в размер на 8 работни дни.

За контакт и информация за конкурса:
- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg
- Офис за военен отчет - Община Борово, ул. „Никола Вапцаров” №1А,
телефон: 0887 470 505
Линк към обявата:
http://www.comd.bg/bg/content/obyaveni-sa-150-sto-i-petdeset-dlzhnosti-za-priemane-na-srochna-sluzhba-v-dobrovolniya

 

 

15.06.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06519.58.129 по КК и КР на село Брестовица, община Борово от територия, заета от води и водни обекти, с НТП "Язовир" в обработваема земеделска земя".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

14.06.2022

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Представители на заинтересованите институции в Община Борово се събраха за споделяне на опит при работата с родители 

Поредно събитие – част от проект „Културна мозайка“, изпълняван от Обединено училище „Св. Климент Охридски“, гр. Борово с финансиране от ЦОИДУЕМ се проведе в Борово на 7-ми юни 2022 г. Практическият семинар събра представители на заинтересованите страни в образователния процес – училище, детска градина, социални услуги за деца, общинска администрация, отдел „Закрила на детето“ към ДСП, неправителствени организации и родители. Участниците обмениха идеи, опит и добри практики при заимодействието си с родители на деца от различните етноси. Обсъдени бяха и редица проблеми, с които се срещат институциите.

Представен беше опитът на Сдружение БРТИМ за привличане на родителите като съмишленици и партньори в образователния процес с конкретни примери от дългогодишната практика на специалистите.

Практическият семинар даде възможност на присъстващите да научат повече за работата на ЦОП – Борово с деца от уязвимите групи, част от които са и ученици в ОбУ „Св. Климент Охридски“, гр. Борово.

Затвърдено беше мнението, че работата в мрежа ще подкрепи институциите на общинско ниво да решават устойчиво и успешно различни случаи на деца в риск от отпадане от образователната система.
Участниците в практическият семинар отчетоха, че в рамките на проект „Културна мозайка“ са имали възможност да участват в серия публични събития и да се опознаят взаимно както на институционално ниво, така и като професионалисти, които могат да взаимодействат в работата си и да си бъдат взаимно полезни.  

От Общинска администрация – гр. Борово

 

 

 

08.06.2022

Обяви за военна заетост

О Б Я В А

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Съвместно командване на силите са обявени 25 (двайсет и пет) свободни длъжности за войници.
Вакантните длъжности са в следните формирования.

- в.ф. 22980 – София / 4 длъжности

- в.ф. 28860 – Горна Малина / 15 длъжности

- в.ф. 52210 – Банкя / 6 длъжности

Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2.Да не са по възрастни от 40 години;
3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

   Срок за подаване на документи  -  до 08.07.2022 г.

За информация:
- Офис за военен отчет – гр. Борово, ул.”Никола Вапцаров” № 1А, тел. 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:
- Министерство на отбраната - www.mod.bg
- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

 

О Б Я В А

Офис за военен отчет в общината Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 2 (две) свободни длъжности за войници във военно формирование 22970 – София.

    Свободните места са за младши специалисти  по физическа подготовка и спорт. 

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2.Да не са по възрастни от 40 години;
3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.

Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.

   Срок за подаване на документи  -  до 30.06.2022 г.

За информация:
- Офис за военен отчет – гр. Борово, ул.”Никола Вапцаров” № 1А, тел. 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен - Русе – гр.Русе, ул.”Княжеска” № 8 тел. 082/834 817;

Интернет сайтове:
- Министерство на отбраната - www.mod.bg
- Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/klp_sportisti.pdf

 

01.06.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на гаражи в дворното пространство на поземлен имот с идентификатор 05611.1.172, УПИ VIII, кв.17 по плана на гр. Борово, общ. Борово".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

23.05.2022

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

     Община Борово, уведомява всички заинтересовани лица, че на 26.05.2022 г. за периода от 9:00ч до 12:00 ч., ще бъде временно прекъснато движението за ППС през жп. прелез на км.61+089 в междугарието Борово - Моруница по 4-та жп. линия, поради извършване на аварийно-възстановителни работи по жп линията.
Обходния маршрут в двете посоки е както следва:
Посока 1: І-5 (Е-85), ІІІ-501, ул.“България“, жп. прелез на км.59+640, ул.“6-ти септември“, ІІІ-501
Посока 2: ІІІ-501, ул.“6-ти септември“, жп. прелез на км.59+640, ул.“България“, ІІІ-501, І-5 (Е-85)

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

 

20.05.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Общинска администрация, уведомява жителите на община Борово, че на 25.05.2022 г. /сряда/ от 6:00 ч. до 9:00 ч. на територията на цялата община, ще се извърши дезакаризация /пръскане против кърлежи, различни акари, бълхи, както и на други вредители/ по всички общински тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини от специализирана фирма ,,САНСИ‘‘ ООД гр. Русе.
За обработка на тревните площи ще се използва ,,Айкън 10 КС‘‘. Препаратът е разрешен и е подходящ за борба с пълзящи и летящи насекоми. Карантинният срок на ,,Айкън 10 КС‘‘ е 24 часа.
Призоваваме жителите на община Борово да не посещават тревни площи, детски площадки, паркове и детски градини на територията на общината, които са посочени в Приложение № 1
Обработката на тревите площи ще бъде съблюдавана и контролирана от служител на общинска администрация.
При липса на подходящи климатични условия, планираната дата на обработка – 25.05.2022 г. може да търпи промяна.

    Обекти за дезинсекция >>                               

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВО

 

 

12.05.2022
Обяви за армията

О Б Я В А

за длъжности в Централно военно окръжие, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, чрез провеждане на конкурс и за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед № РД-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България, са обявени 7 войнишки длъжности за приемане на военна служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие (ЦВО) и 120 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили.
2. Кандидатите за за приемане  трябва да отговарят на следните изисквания:
-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
-да притежават образование, съответстващо на длъжността;
-да не са навършили  пределна възраст за служба в доброволния резерв и да не им остават по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;
- годни са за военна служба;
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
-да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в МО, структурите на пряко подчинение на на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация;
- са психологично пригодни;

3. До 29.07.2022 г., кандидатите за длъжностите да подадат заявление до началника на ЦВО за кандидатстване в доброволния резерв и до командира на Военноморските сили, чрез структурите на ЦВО-за длъжностите във военните формирования от Военноморските сили.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет-гр.Борово, ул.„Никола Вапцаров”№ 1А, ет.2,тел.:0887 470 505;
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
         - интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/mz-360_konkurs_dob_rezerv.pdf

 

О Б Я В А

Офис за военен отчет Две могили информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 13 вакантни длъжности за войници във в.ф. 52480 – София и в.ф. 22720 – Смядово.

    Длъжности във военно формирование 52 480 – София:
1. Младши шофьор – 4 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”, „D”, „D+E”;
2. Младши шофьор – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „D+E”;
3. Младши шофьор – 5 вакантни места, средно образование, СУ на МПС с категория „С”;
4. Помощник готвач – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

    Длъжности във военно формирование 22 720 Смядово:
1. Младши пожарникар – 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”и курс за пожарникар;
2.Младши специалист по осигуряване с материални средства 1 вакантно място, средно образование, СУ на МПС с категория „С”.

   Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141 от ЗОВС на Република България:
1.Да притежават образование съответстващо на изискванията на длъжността;
2.Да не са по възрастни от 40 години;
3.Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба;
4.Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
5.Срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
6.Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказателно „уволнение”;
7.Да нямат друго гражданство.

   На военна служба могат да се приемат и лица изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),ако:
-Не са били освобождавани по дисциплинарен ред;
-Кандидатстват за заемане на длъжността не по късно от 10 години след освобождаването им от военна служба;
-Към датата на приемане на военна служба им остават не по малко от 5 години до до навършване на пределна възраст по чл. 160 от ЗОВС на РБ за военно звание изискващо се за заемане на длъжността.
Размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1016 лева.
   Срок до 01.07.2022 г.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет-гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров” № 1А, ет. 2, телефон: 0887 470 505;
- Военно окръжие I степен – Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата и длъжностите:
http://www.comd.bg/…/pub…/zapovedi/mo/command_log_suppot.pdf

 

 

29.04.2022
П Р О Т О К О Л за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на с. Горно Абланово и с. Брестовица между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни за стопанската 2022/2023 година

 

26.04.2022
Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Добив на строителни материали в находище "Батин-Канарите 2" - варовици за хидротехнически съоръжения".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

19.04.2022
- Спазване на изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи
-Заповед №090/19.04.2022 г. на Кмета на Община Борово за спазване на изискванията за определения от Областния управител на област Русе пожароопасен сезон в горските територии на област Русе за времевия интервал от 01.04.2022 г. до 31.10.2022 г.

 

30.03.2022
Военна служба

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

1. Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-142/24.02.2022 г., са обявени 169 (сто и шестдесет и девет) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) от Военновъздушните сили.
2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:
-  Автобиография.
- Копия от документи за придобити образование, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
- Копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежават такъв).
- Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5 ÷ 7 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
- Декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с пониско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако притежават повисоко).
-  Съгласие за предоставяне и обработка на лични данни.
-  Копие от военноотчетната книжка - стр. 2, 3, 8 и 9 (ако имат такава).
- Експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба.
- Свидетелство за съдимост за работа в МО.
- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за прекратяване на договора за военна служба и датата на отчисляване от списъчния състав (при условие, че са служили).
- Удостоверение от съответната структура на ЦВО, където се водят на военен отчет, от което да е видно, че са на служба в доброволния резерв по Закона за резерва на въоръжените сили на Република България (при условие, че са сключили договор за служба в доброволния резерв).
- Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
3. До 29.04.2022 г, кандидатите да подават писмено заявление до съответното длъжностно лице, чрез Военно окръжие – Русе.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет-гр. Борово, ул. „Н. Вапцаров” № 1А, телефон: 0887 470505;
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

Линк към обявата:
http://www.comd.bg/sites/default/files/public_files/zapovedi/mo/obqva_vvs-04.03.22.pdf


О Б Я В А

за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина от 20.06.2022 г. до 21.06.2022 г.,
в НВУ „Васил Левски“ – гр.Велико Търново

1. Със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
2. Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:
- имат средно или по-високо образование;
- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 40 години, а лицата отговарящи на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ), не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за не упражнилите правото си на пенсия;
- годни са за военна служба;
- не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
- срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
- нямат друго гражданство;
- не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение”;
- покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
- са психологично пригодни;

3. До 20.05.2022 г., кандидатите да подават лично писмено заявление (по образец - Приложение № 1 към обявата), чрез Военно окръжие I степен–Русе.

За контакт и информация за конкурса:
- Офис за военен отчет- гр. Борово, ул. „Н. Вапцаров” № 1А, телефон: 0887 470505;
- Военно окръжие I степен– Русе – ул. ”Княжеска” № 8, тел. 082/834 817;
- интернет сайтове: - на Министерство на отбраната - www.mod.bg
- на Централно военно окръжие - www.comd.bg

https://www.mod.bg/bg/doc/obiavi/2022/20220322_Obyava_konkurs_voinici_NVU.pdf

 

 

24.03.2022
Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 бр. на 220 бр., намираща се в УПИ III - 70, в кв.98 по плана на бивш Стопански двор, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

23.03.2022
- Обявление  за  /ПУП-ИПР и ПЗ/ на УПИ V-1566,  УПИ VI – 1567, УПИ VII-1568, УПИ III-1569, УПИ IX – 1570, УПИ X -1571, УПИ XI-1572 в квартал 72б и на УПИ XI-1564, УПИ XII-1565, УПИ XIII -1563, УПИ XIV – 1562,  УПИ XV – 1561, УПИ XVI – 1560, УПИ XVII-1559, УПИ XVIII-1558, УПИ XIX – 1557, УПИ XX-1556, УПИ XXI-1555 в кв. 72а по план на гр. Борово, обл. Русе
- Заповед на кмета на Община Борово

- Обявление за ПУП-ПРЗ за ПИ 1460 в кв. 124 по план на гр. Борово
- Заповед на кмета на Община Борово

 

18.03.2022
Съобщение
Община Борово уведомява всички заинтересовани лица, че на 25.03.2022 г. /петък/ от 13,30 часа в заседателната зала в сградата на общината ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 г. и прогнозата в местните дейности за следващите три години.

От Общинска администрация

Проект на бюджет на Община Борово >>

 

17.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация  съобщава за функционирането на Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна. Той е достъпен на следния уеб адрес: https://ukraine.gov.bg/bg/. Порталът предоставя подробна информация на български, английски, руски и украински език относно възможностите за евакуация, временно настаняване, медицинска помощ, важни контакти, както и такава при положение, че идващите в Украйна решат да се установят в България.

 

09.03.2022
Годишен отчет за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на община Борово - 2021

 

07.03.2022

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с усложнената международна обстановка и предвид възникналите въпроси по отношение на пристигащите в страната граждани на Украйна, Ви уведомяваме следното >>

 

01.03.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Борово уведомява, че в периода 01 - 10 март 2022г., ще се приемат заявления за участие в процедурата по разпределение на пасища и мери от Общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година по реда и условията на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Формуляр на заявлението и съпътстващите го приложения са, както следва:
- Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ и чл.99, ал.1 от ППЗСПЗЗ;
- Приложение №1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъдния обект;
- Приложение №2 - Опис на собствени и ползвани имоти с НТП - пасища и мери;
- Декларация-площ;
- Годишен план за паша 2022/2023 стопанска година;
- Приложение №1 към ГПП 2022/2023 стопанска година.

 

24.02.2022
Прекратявам категорията на туристически обект Снекбар, с адрес: с. Обретеник, община Борово, ул. "Христо Ботев".

 

24.02.2022
Уведомление съгласно чл.4, ал.2 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 бр. на 220 бр., намираща се в УПИ III - 70, в кв.98 по плана на бивш Стопански двор, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

24.02.2022
Промяна в обхвата на секции №002 и №003 в гр. Борово.

 

23.02,2022
Заповед застрашени растения

 

17.02.2022
Съобщение за военна заетост

 

09.02.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване капацитета на съществуваща ферма за отглеждане на биволи от 68 бр. на 220 бр., намираща се в УПИ III - 70, в кв.98 по плана на бивш Стопански двор, с. Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук >>

 

07.02.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Система за капково напояване на ПИ 024024 и ПИ 020004, землище Горно Абланово, община Борово, област Русе".
С Обявлението можете да се запознаете тук.

 

06.01.2022
Заповед на Областния управител на област Русе за разрешаване изработването на ПУП - ПП за "Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на "НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД на територията на област Русе".
Със Заповедта можете да се запознаете тук >>
ОБЯВЛЕНИЕ

 

05.01.2022
Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение в поземлен имот с идентификатор 05611.180.6 по КК и КР а гр.Борово и монтаж на поливна система-капково напояване с вкл.автоматизирана система за торовнасяне на овощна градина-череши,чрез самостоятелна Водопроводна мрежа в поземлени имоти с идентификатори 05611.180.6 и 05611.32.4 по КК и КР на гр.Борово.
С Уведомлението можете да се запознаете тук.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

05.01.2022
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОРОВО,

Във връзка с разработване на Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г., Общинска администрация Борово провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с опазването на околната среда на територията на общината.
Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.
Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/UePV4k9Km8bTc3Ek8 в срок до 15.02.2022 г.
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

 

Архив "Новини и обяви 2021" >>

Архив "Новини и обяви 2019-2020"

Архив "Новини и обяви 2018-2019"

Архив "Новини и обяви 2016-2017"

Архив "Новини и обяви 2015" >>