Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБС – БОРОВО И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г.

 

№ по ред

Дата на заседанията на ПК

Дата на редовните заседания на Обс

Срок за представяне на материалите в ОбС

1.

29.01.2024г.

31.01.2024г.

19.01.2024г.

2.

19.02.2024г.

20.02.2024г.

09.02.2024г.

3.

25.03.2024г.

27.03.2024г.

15.03.2024г.

4.

26.04.2024г.

30.04.2024г.

16.04.2024г.

5.

27.05.2024г.

29.05.2024г.

13.05.2024г.

6.

24.06.2024г.

26.06.2024г.

14.06.2024г.

 

22.05.2024
Дневен ред и покана за редовно заседание на ОбС-Борово на 29.05.24г. от 14ч. в заседателната зала на общ. Борово
- Материали за заседанието

Дневен ред и покана за заседание на постоянните комиси към ОбС-Борово на 27.05.2024

 

23.04.2024
Дневен ред и покана за заседание на постоянните комиси към ОбС-Борово на 26.04.2024

 

23.04.2024
Дневен ред и покана за редовно заседание на ОбС-Борово на 30.04.24г. от 14ч. в заседателната зала на общ. Борово
- Материали за заседанието

 

21.03.2024
Дневен ред и покана за заседание на постоянните комиси към ОбС-Борово на 25.03.2024

 

21.03.2024
Дневен ред и покана за редовно заседание на ОбС-Борово на 27.03.24г. от 13ч. в заседателната зала на общ. Борово
    - Материали за заседанието

 

 

13.02.2024
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 19.02.2024г. /понеделник/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово.

 

22.01.2024
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на  31.01.2024г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово.

 

20.12.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на  28.12.2023г./четвъртък/ от 15:00ч. в заседателната зала на Община Борово.

 

22.11.2023
Дневен ред за заседание на ОбС Борово на 27.11.2023г. /понеделник/ от 14:00 ч.
Покана и дневен ред за заседание на ОбС Борово на 29.11.2023г. /сряда/ от 14:00 ч.

 

08.11.2023
Покана за първото заседание на новия общински съвет на 09.11.2023 от 12 часа.

 

 

 

12.10.2023
Покана и дневен ред за извънредно заседание на ОбС Борово на 20.10.2023г. /петък/ от 14:00 ч.

 

13.09.2023
Покана и дневен ред за извънредно заседание на ОбС Борово на 18.09.2023г. /понеделник/ от 15:00 ч.

 

17.08.2023
Покана и дневен ред за извънредно заседание на ОбС Борово на 23.08.2023г. /сряда/ от 14:00 ч.

 

31.07.2023
Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.

 

31.07.2023
Открита процедура за Кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе за мандат 2024 - 2028 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

26 .07.2023 г.

Кандидатстване за съдебни заседатели за Окръжен съд – Русе за мандат 2024 - 2028 г.

Общински съвет – Борово, с Решение № 539 по Протокол № 48 / 26.07.2023 г. е открил процедура за определяне на 1 (един) съдебен заседател при Окръжен съд – Русе за мандат 2024 - 2028 г.

Кандидат за съдебен заседател може да бъде дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община Борово;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания;
6. не е съдебен заседател в друг съд;
7. не е общински съветник от съдебния район на Окръжен съд – Русе;
8. не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
9. не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Окръжен съд – Русе.

Документи се приемат в деловодството на Общински съвет-Борово, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа,

Срокът за кандидатстване е до 4 август 2023 г. вкл.


Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), ведно със следните документи:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
5. мотивационно писмо;
6. писмено съгласие;
7. декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

ПЛАМЕН СИМЕОНОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-Борово

Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
Приложение 2 - ДЕКЛАРАЦИЯ /за липса на обстоятелства по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/
Приложение 3 - ДЕКЛАРАЦИЯ /по чл.69, ал.2 от ЗСВ/
Приложение 4 - ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ / по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /
Приложение 5 - ДАННИ ЗА ЛИЦАТА ЗА ПРЕПОРЪКИ (чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ)

 

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБС-БОРОВО
И НА НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 ГОДИНА

 


по ред

Дата на заседанията на ПК

Дата на редовните заседания на Обс

Срок за представяне на материалите в ОбС

1.

24.07.2023г.

26.07.2023г.

14.07.2023г.

2.

25.09.2023г.

27.09.2023г.

15.09.2023г.

3.

23.10.2023г.

25.10.2023г.

13.10.2023г.

ЗАБЕЛЕЖКА: СРОКЪТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ В ОБС ДА СЕ СЧИТА ДО КРАЯ НА СЪОТВЕТНИЯ РАБОТЕН ДЕН.

 

18.07.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 26.07.2023г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово.

 

 

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБС-БОРОВО
И НА НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2023 ГОДИНА

 

№ по
ред

Дата на
заседанията на ПК

Дата на редовните заседания на Обс

Срок за представяне
на материалите в ОбС

1.

23.01.2023 г.

25.01.2023 г.

16.01.2023 г.

2.

27.02.2023 г.

28.02.2023г.

10.02.2023 г.

3.

27.03.2023г.

29.03.2023г.

20.03.2023г.

4.

24.04.2023г.

26.04.2023г.

17.04.2023г.

5.

29.05.2023г.

31.05 .2023г.

22.05.2023г.

6.

26.06.2023г.

28.06.2023г.

19.06.2023г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите в ОбС да се счита до края на съответния работен ден.

20.06.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 28.06.2023г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово.

 

23.05.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 31.05.2023г. /сряда /
от 14:00 ч.

 

11.05.2023
Дневен ред и покана извънредна сесия 12.05.2023 г

 

19.04.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 26.04.2023г. /сряда/ от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Борово.

 

16.03.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 20.03.2023г. /понеделник/ от 14:30 часа в Заседателната зала на Община Борово.

 

09.03.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 13.03.2023г.
/понеделник/ от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Борово.

 

20.02.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 28.02.2023г. /вторник/ от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Борово.

 

17.01.2023
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 25.01.2023г. /сряда/ от 11:00 часа в Административната сграда на Кметство с. Екзарх Йосиф, Община Борово.


 

 

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБС-БОРОВО
И НА НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 ГОДИНА

 

№ по
ред

Дата на
заседанията на ПК

Дата на редовните заседания на Обс

Срок за представяне
на материалите в ОбС

1.

25.07.2022г.

27.07.2022г.

15.07.2022г.

2.

29.08.2022г.

31.08.2022г.

19.08.2022г.

3.

26.09.2022г.

28.09.2022г.

16.09.2022г.

4.

24.10.2022г.

26.10.2022г.

14.10.2022г.

5.

28.11.2022г.

30.11.2022г.

18.11.2022г.

6.

19.12.2022г.

21.12.2022г.

09.12.2022г.

 

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБС-БОРОВО
И НА НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2022 ГОДИНА

 

 


по ред

Дата на заседанията
на ПК

Дата на редовните заседания на Обс

Срок за представяне
на материалите в ОбС

1.

24.01.2022 г.

26.01.2022 г.

14.01.2022 г.

2.

21.02.2022 г.

23.02.2022 г.

11.02.2022 г.

3.

28.03.2022 г.

30.03.2022 г.

18.03.2022 г.

4.

26.04.2022 г.

27.04.2022 г.

16.04.2022 г.

5.

23.05.2022 г.

25.05 .2022 г.

13.05.2022г.

6.

27.06.2022 г.

29.06.2022 г.

17.06.2022 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите в ОбС да се счита до края на съответния работен ден.

15.12.22
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 21.12.2022г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово.

 

08.12.2022
Покана и дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Борово на 09.12.2022г. /петък/ от 10:30 часа в заседателната зала на Община Борово.

 

17.11.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 23.11.2022г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово.

 

20.10.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 26.10.2022г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово.
- Приложение към т. 3
- Приложение към т. 4
- Приложение към т. 5

 

21.09.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 28.09.2022г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово.
- Приложение към точка 2
- Приложение към точка 3
- Приложение към точка 12

 

17.08.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 24.08.2022г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към т. 3
- Приложение към т. 9

 

01.08.2022
Отчет за дейността на Общински съвет – Борово и на неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 година.

 

29.07.2022
Публично обсъждане на ПООС Община Борово 2021-2028 г.

 

20.07.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 27.07.2022 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към т. 1
- Приложение 1към т. 2
- Приложение 2 към т. 2
- Приложение към т. 3
- Приложение към т. 6
- Приложение към т. 12

 

14.06.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 17.06.2022 г. /петък/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложение към т. 1
Приложение към т. 10

 

16.05.2022г.
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 19.05.2022 г. /петък/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложение към т. 1
Приложение към т. 2
Приложение към т. 10

 

20.04.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 27.04.2022 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложение към т. 1
Приложение към т. 2
Приложение към т. 3

 

24.03.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложение към т. 1
Приложения към докл записка т. 1
Приложение към т. 2
Приложения към т. 3 (1-6)
Приложениякъм т. 3 (7)
Приложения към т. 3 (8-15)
Приложение към т. 4
Приложение към т. 7
Приложение към т. 9
Приложение към т. 10

 

17.02.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 23.02.2022 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложение към т.1
Приложение към т.2
Приложение към т.7
Приложение към т.9
Приложение към т.10

 

02.02.2022
Отчет ОбС 01.07.2021-31.12.2021

 

19.01.2022
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 26.01.2022 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към т. 1
- Приложение към т. 2
- Приложение към т. 4
- Приложение към т. 5
- Приложение към т. 8
- Приложение към т. 10

***

 

15.12.2021
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 20.12.2021 г. /понеделник/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към точка 2
- Приложение къмточка 3

 

17.11.2021
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 22.11.2021 г. /понеделник/ от 15:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към т. 2
- Приложение към т. 3

 

21.10.2021
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 27.10.2021 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към т. 1
- Приложение към т. 2
- Приложение към т. 3
- Приложение към т. 4

 

23.09.2021
Покана и дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 29.09.2021 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение 2 към т. 2
- Приложение 1 към т. 4
- Приложение към т. 4
- Приложение 1 към т. 2
- Приложение 1 към т. 5
- Приложение 2 към т. 5
- Приложение 3 към т. 5
- Приложение 4 към т. 5
- Приложение 5 към т. 5
- Приложения 1 и 2 към т. 3
- Приложения към т. 4

 

02.09.2021

О Б Я В А

  В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово, Ви уведомяваме, че Председателят на ОбС гр.Борово организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2020 г.

Покана >>

 

26.08.2021
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 31.08.2021 г. /вторник/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към точка 1
- Приложение към точка 2
- Приложение към точка 3
- Приложение към точка 7

 

09.08.2021
Отчет за дейността на Общински съвет-гр. Борово от 01.01-30.06.2021г

 

21.07.2021
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 28.07.2021 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към точка 2
- Приложения към точка 3
- Приложение към точка 4
- Приложение към точка 5
- Приложение към точка 6

 

23.06.2021
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 30.06.2021 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към точка 2
- Приложение към точка 3
- Приложение към точка 10

 

19.05.2021
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 25.05.2021 г. /вторник/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към точка 1
- Приложения към точка 2
- Приложение към точка 3
- Приложение към точка 8

 

14.05.2021

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка със Заповед на Областния управител на Област Русе, издадена на основание чл. 32, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2, изр. 1 от Закона за администрацията и чл. 45, ал. 4 и ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, уведомяваме всички заинтересовани лица, че Решение № 202/24.03.2021 година на Общински съвет-Борово се оспорва пред Административен съд-Русе по отношение на неговата законосъобразност.
Във връзка с това изпълнението на решението се спира на основание чл. 45, ал. 4, изр. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

16.04.2021
Покана и днесвен ред за 19.04.2021
- Приложение към точка 1
- Приложение към точка 2
- Приложения към точка 3
- Приложение към точка 4
- Приложение към точка 5
- Приложение към точка 8
- Приложение към точка 9
- Приложение към точка 10

 

19.03.2021
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 24.03.2021г. /сряда/ от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Борово
- Приложение към точка 1
- Приложение към точка 3
- Приложения към точка 9
- Приложение към точка 9
- Приложение към точка 12

 

19.02.2021
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Борово
- Приложение към точка 4
- Приложение към точка 8
- Приложения към точка 10
- Приложение къмдопълнителна точка 13

 

22.01.2021
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 27.01.2021 г. /сряда/ от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Борово

 

17.12.2020
Дневен ред на  заседание на Общински съвет Борово на 29.12.2020 г. /вторник/ от 13.00 часа в Заседателната зала на Община Борово

 

20.11.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на Борово 25.11.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово
Приложение1 по точка 5
Приложение по точка 7

 

23.10.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на Борово на 28.10.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово

 

15.10.2020
ПОКАНА за участие в дистанционно обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Борово (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
- Презентация – ПИРО

 

23.09.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на Борово на 30.09.2020 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово
- Приложения

 

16.09.2020

О Б Я В А

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово, Ви уведомяваме, че Председателят на ОбС гр.Борово организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г.
Обсъждането ще се проведе на 24.09.2020 г./ четвъртък / от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Борово, при следния дневен ред:
1.Представяне на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г. от Директора на Дирекция „ФБМДТ“.
2.Изказвания, предложения и въпроси от участниците в публичното обсъждане.
3.Доклад за постъпилите в деловодството на общината становища, въпроси и предложения по Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г.
С цел осигуряване на максимална информираност на местната общност за извършваните в общината дейности, г-н Пламен Симеонов – Председател на ОбС гр.Борово, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, кметовете на кметства, кметските наместници, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2019 г. в пълен обем е публикуван на Интернет страницата на Община Борово : www.borovo.org, Раздел “Финансови отчети” и е предоставен за ползване на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Борово.
Вашите въпроси, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на Община Борово, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация може да се обръщате към Миглена Друмева-Неделчева-Директор на Дирекция „ФБМДТ“ / на телефон 08140/22-53, вътр.121/ или Димитър Бонев- Гл.счетоводител в Община Борово - на телефон 08140/22-53, вътр.126.

Председател на ОбС гр.Борово
Пламен Симеонов

 

24.07.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на Борово на 29.07.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово
- Приложение по т.10

 

01.07.2020

ВАЖНО!!!
О Б Я В Л Е Н И Е

Общинският съвет в град Борово обявява процедура за определяне на 2 /двама/ съдебни заседатели за Районен съд - Бяла, за срок от 4 години, считано от датата /01.01.2021/ на полагане на клетва по чл.69 от ЗСВ.

Кандидатите за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български гражданин, които отговарят на следните условия:
• са на възраст от 21 до 68 години;
• имат настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
• имат завършено най-малко средно образование;
• не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
• да не страда от психически заболявания.
• да не са съдебни заседатели в друг съд;
• да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
• да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
• да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани.
• да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 31.07.2020 г. в деловодството на Общински съвет - Борово - Заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/;
Към него да приложат:
• Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ /Приложение №2/;
• Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ /Приложение №3/;
• Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /Приложение №4/;
• Данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /Приложение №5/.
• Подробна автобиография, подписана от кандидата;
• Мотивационно писмо;
• Нотариална заверено копие от диплома за завършено образование;

В случай, че Общинският съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, в 7-дневен срок следва да представи:
• Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
• Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Предложените кандидати за съдебни заседатели от Общинския съвет ще бъдат обсъдени от Временна комисия на Общинския съвет. Същата в срок до 10.09.2020 г. ще изготви докладна записка за разглеждане от съвета. Той от своя страна – на редовното си заседание за месец септември 2020 г. ще избере чрез избор двама съдебни заседатели.

Определените от Общинския съвет за съдебни заседатели в срок до 07.10.2020 г. представят:
1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.
2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия.

Повече информация ще получите на тел. 0879 223 273

Приложения за кандидати за съдебни заседатели

 

25.06.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 30.06.2020 г. /вторник/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение по т.8

 

22.05.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 27.05.2020 г. /вторник/ от 15:00ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение по т.6

 

16.04.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 29.04.2020 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложение по т.10
Приложение по т.12

 

18.03.2020
Заседание на Общински съвет Борово на 19.03.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово при следния дневен ред

 

20.02.2020
Заседание на Общински съвет Борово на 27.02.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа в заседателната зала на Община Борово при следния дневен ред >>

Приложения към т.11:
   - Подробен устройствен план - парцеларен план за землището на с.Обретеник
   - Подробен устройствен план - парцеларен план за землището на с.Екзарх Йосиф

 

24.01.2020
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 31.01.2020 г. /петък/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложения по т. 1,2,6,7,9,11,12,13,14,15,16

 

 

12.12.2019
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 18.12.2019 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
Приложение по т. 1
Приложение по т. 6-1
Приложение по т. 6-2
Приложение по т. 7

 

21.11.2019
- Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 27.11.2019 г. /сряда/ от 14:00ч. в заседателната зала на Община Борово
– Приложение към т. 11

 

17.10.2019
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 21.10.2019г. /понеделник / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.

 

10.09.2019

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР.БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ

 

О Б Я В А

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.35, ал.3 от Наредба №14 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на ОбС гр. Борово, Ви уведомяваме, че Председателят на ОбС гр.Борово организира публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г.
Обсъждането ще се проведе на 17.09.2019 г./ вторник / от 10.30 часа в Заседателната зала на Община Борово, при следния дневен ред:
1.Представяне на Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г. от Директора на Дирекция „ФБМДТ“.
2.Изказвания, предложения и въпроси от участниците в публичното обсъждане.
3.Доклад за постъпилите в деловодството на общината становища, въпроси и предложения по Годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г.
С цел осигуряване на максимална информираност на местната общност за извършваните в общината дейности, г-н Пламен Симеонов – Председател на ОбС гр.Борово, отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, ръководителите на бюджетни звена, кметовете на кметства, кметските наместници, неправителствените организации и цялата общественост за участие в публичното обсъждане.
Годишният отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на чуждите средства на Община Борово за 2018 г. в пълен обем е публикуван на Интернет страницата на Община Борово : www.borovo.org, Раздел “Бюджет и финанси” и е предоставен за ползване на хартиен носител в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на Община Борово.
Вашите въпроси, мнения и препоръки може да представите в писмен вид в деловодството на Община Борово, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

За допълнителна информация може да се обръщате към Миглена Друмева-Неделчева-Директор на Дирекция „ФБМДТ“ /GSM 0893/35-28-93/ или Илияна Пенчева- Гл.счетоводител в Община Борово - на телефон 08140/22-53, вътр.126.

Председател на ОбС гр.Борово

Пламен Симеонов

 

19.08.2019
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 28.08.2019г. /сряда / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.
- Приложение към т.2

 

24.07.2019
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 31.07.2019г. /сряда / от 13:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.
Приложение към т.1;
Приложение към т.11;
Приложение към т.15;
Приложение към т.16

 

21.06.2019
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 26.06.2019г. /сряда/ от 13:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.
Приложение към т. 7 от Дневния ред

 

23.04.2019
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 30.04.2019г. /вторник / от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.
Приложение към т.6 от дневния ред 
Приложение към т. 9 от дневния ред 
Приложение към т. 10 от дневния ред 
Приложение към т. 11 от дневния ред 

 

22.03.2019
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 27.03.2019г. /сряда / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.
          Приложение към т.1
          Приложение към т.4
          Приложение към т.5

07.03.2019
Дневен ред за извънредно  заседание на Общински съвет Борово на 11.03.2019г. /понеделник / от 11:30 ч. в заседателната зала на Община Борово

 

22.02.2019
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 27.02.2019г. /сряда / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.         
          Приложение към т.1
          Приложение към т.7
          Приложение към т.8
          Приложение към т.10

 

24.01.2019
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 30.01.2019г. /сряда / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово
          - Приложение към т.1
          - Приложения към т. 6, т.7 и т.8

 

19.12.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 27.12.2018г. /четвъртък / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.

 

23.11.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 28.11.2018г. /сряда / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.
- Приложение към точка 10 от днесвния ред

 

25.10.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 31.10.2018г. /сряда / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово
     Приложение към т.1 от дневния ред

 

20.09.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 26.09.2018г. /сряда / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.

Приложение към т.1

Приложение към т.2

Приложение към т.13

 

23.07.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 31.07.2018г. /вторник/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово.

   - Приложение към т. 1 от дневния ред  

 

19.07.2018

№ по ред

Дата на заседанията на ПК

Дата на редовните заседания на Обс

Срок за представяне на материалите в ОбС

1.

23.07.2018г.

25.07.2018г.

13.07.2018г.

2.

Август 2018г.

-

-

3.

24.09.2018г.

26.09.2018г.

14.09.2018г.

4.

29.10.2018г.

31.10.2018г.

19.10.2018г.

5.

26.11.2018г.

28.11.2018г.

16.11.2018г.

6.

21.12.2018г.

26.12.2018г.

14.12.2018г.

 

 

***

22.06.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 27.06.2018г. /сряда/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово

 

***

23.04.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 31.05.2018г. /четвъртък / от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово

 

***

24.04.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 30.04.2018г. /сряда/ от 15:00 ч. в заседателната зала на Община Борово

Приложение към т.7 от дневния ред (част 1)

Приложение към т.7 от дневния ред (част 2)

Приложение към т.13 от дневния ред

Приложение към т.15 от дневния ред

 

***

 

22.02.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 28.02.2018г. /сряда/ от 14:00 ч. в заседателната зала на Община Борово
- Приложение към т. 2 от дневния ред (част 1)
- Приложение към т. 2 от дневния ред (част 2)
- Приложение към т. 6 от дневния ред

 

***

22.01.2018
Дневен ред на заседание на Общински съвет Борово на 31.01.2018 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на Община Борово
- Приложение по т. 1 от Дневния ред
- Приложение по т. 7 от Дневния ред
- Приложение по т. 9 от Дневния ред

 

***

 

18.12.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 22.12.2017 година от 14:00 часа
-Приложение по точка 1 от Дневния ред;
-Приложение по точка 10 от Дневния ред;

 

22.11.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 29.11.2017 година от 14:00 часа

 

18.10.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 25.10.2017 година от 14:00 часа
     - Приложение по точка 1 от Дневния ред

 

20.09.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 27.09.2017 година от 14:00 часа
     - Приложение по точка 1 от Дневния ред
     - Приложение по точка 2 от Дневния ред

 

31.08.2017
Обява за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на чуждите средства на Община Борово за 2016 г.

 

23.08.2017
Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет Борово на 30.08.2017 година от 15:00 часа

 

21.08.2017
Отчет за дейността на Общински съвет-Борово и на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.

 

19.07.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 26.07.2017 година от 14:00 часа
    - Приложение по точка 1 от Дневния ред

 

17.07.2017

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБС-БОРОВО
И НА НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
ЗА ВТОРОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 ГОДИНА

 

№ по
ред

Дата на заседанията
на ПК

Дата на редовните
заседания на ОбС

Срок за представяне на
материалите в ОбС

1.

24.07.2017 г.

26.07.2017 г.

14.07.2017 г.

2.

Август.2017 г.

-

-

3.

25.09.2017 г.

27.09.2017 г.

15.09.2017 г.

4.

23.10.2017 г.

25.10.2017 г.

13.10.2017 г.

5.

27.11.2017 г.

29.11.2017 г.

17.11.2017 г.

6.

22.12.2017 г.

27.12.2017 г.

14.12.2017 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите в ОбС да се счита до края на съответния работен ден.

 

22.06.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 28.06.2017 година от 14:00 часа

 

25.05.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 31.05.2017 година от 14:00 часа

 

20.04.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 26.04.2017 година от 14:00 часа
- Приложение по точка 1 от Дневния ред;
- Приложение по точка 9 от Дневния ред;

 

21.03.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 29.03.2017 година от 14:00 часа
     - Приложение по точка 3 от Дневния ред.

 

17.02.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 22.02.2017 година от 14:00 часа
- Приложение по точка 1 от Дневния ред;
- Приложение по точка 11 от Дневния ред;
- Приложение по точка 12 от Дневния ред;

 

31.01.2017
Отчет за дейността на Общински съвет-Борово и на неговите комисии за периода 01.07.2016 г. - 31.12.2016 г.

 

19.01.2017
Дневен ред за заседание на Общински съвет Борово на 25.01.2017 година от 14:00 часа
    - Приложение по точка 1 от Дневния ред:   1    2 

 

16.01.2017

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБС-БОРОВО
И НА НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ
ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2017 ГОДИНАпо ред


Дата на заседанията
на ПК


Дата на редовните заседания на ОбС


Срок за представяне на материалите в ОбС

1.

23.01.2017 г.

25.01.2017 г.

13.01.2017 г.

2.

20.02.2017 г.

22.02.2017 г.

 10.02. 2017 г.

3.

27.03.2017 г.

29.03.2017 г.

17.03.2017 г.

4.

24.04.2017 г.

26.04.2017 г.

13.04.2017 г.

5.

29.05.2017 г.

31.05.2017 г.

19.05.2017 г.

6.

26.06.2017 г.

28.06.2017 г.

16.06.2017 г.

Забележка: Срокът за представяне на материалите в ОбС да се счита до края на съответния работен ден.

 

 

21.12.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>

 

23.11.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 9 от Дневния ред >>

 

20.10.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 2 от Дневния ред >>

 

21.07.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 1 от Дневния ред >>

 

02.08.2016
Отчет за дейността на Общински съвет - Борово и на неговите комисии за периода 01.01.2016 г.-30.06.2016 г.

 

19.07.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 1 от Дневния ред

 

21.06.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>

 

18.05.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>

 

20.04.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 1 от Дневния ред
- Приложение по точка 10 от Дневния ред

 

25.03.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 1 от Дневния ред -2 бр.; 
- Приложение по точка 6 от Дневния ред.

 

09.03.2016
Обява за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на чуждите средства на Община Борово за 2015 г. >>

 

17.02.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 1 от Дневния ред >>

 

20.01.2016
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Докладна записка по т.1 >>
- Приложение към докладната записка >>

 

12.12.2015
Дневен ред на предстоящото заседание на Общински съвет Борово >>
- Приложение по точка 8 от Дневния ред >>
- Приложение по точка 9 от Дневния ред >>
- Приложение по точка 10 от Дневния ред >>
- Приложение по точка 13 от Дневния ред >>

 

01.12.2015

О Б Я В А 

Временната комисия към Общински съвет – Борово, избрана с Решение №20 по Протокол №2/24.11.2015 г., на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/, във връзка с изготвянето на предложение за определяне на съдебните заседатели за Районен съд гр. Бяла за мандат 2015-2020 г. от района на Община Борово, кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление по образец, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.

Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, за да бъде определено едно лице за съдебен заседател следва да отговаря на следните изисквания:

1.  Да е дееспособен български гражданин;

2.  Да е навършил 21 години, но да не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател;

3.  Да се ползва с добро име в обществото;

4.  Да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

С оглед горното желаещите да бъдат предложени за съдебни заседатели следва да подадат следните документи:

1.  Заявление по образец, което може да получите в Община Борово, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 1А, ет. 2, стая 208;

2.  Оригинал на свидетелство за съдимост за конкретния случай, от което да е видно че лицето не е осъждано за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

3.  Заверено копие от документ, удостоверяващ педагогическа квалификация /ако има такава/;

4.  Мнение от председателя на съответния съд за работата му /за лице, което е било вече съдебен заседател/;

5.  Заверени копия от документи, доказващи наличие на добро име в обществото, ако има такива /препоръки, референции, грамоти и други/.
Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 11.12.2015 г., в Община Борово, ул. „Никола Й. Вапцаров“ № 1А, ет. 2, стая 208.

Заявление >>

 

19.11.2015
Дневен ред на предстоящото заседание на ОбС Борово >>

- приложение по точка 8 от Дневния ред >>

         

02.11.2015
Заповед No4-95-00-1066/02.11.2015 на Областния управител във връзка с конситуирането на общинските съвети и полагане на клетва от новоизбраните кметове на общини и кметове на кметства >>

 

07.10.2015
Дневен ред на предстоящото заседание на ОбС Борово >>

 

10.09.2015
Дневен ред на предстоящото заседание на ОбС Борово >>
Приложение промени в бюджет по т.1 >>

 

25.08.2015
Покана за публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета, на сметките за средства от ЕС и на чуждите средства на Община Борово за 2014 г. >>

 

20.07.2015
Дневен ред на предстоящото заседание на ОбС Борово >>

 

30.06.2015
Дневен ред на предстоящото извънредно заседание на ОбС Борово >>

 

 

16.06.2015
Дневен ред на предстоящото заседание на ОбС Борово >>

 

20.05.2015

Приложения към докладна записка Приемане на анализ на потребностите от социални услуги в община Борово за периода 2016-2020 г. >>

 

20.05.2015

П О К А Н А

На основание чл. 23 ал. 4 и чл. 25 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от ПОДОбС свиквам заседание на Общински съвет Борово на 27.05.2015 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на община Борово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

/проект/

прочети подробно >>

 

 

20.04.2015

П О К А Н А

На основание чл. 23 ал. 4 и чл. 25 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от ПОДОбС свиквам заседание на Общински съвет Борово на 28.01.2015 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на община Борово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети подробно >>

 

 

 

17.03.2015
Общински план за младежта 2015 г. >>

План за действие на Община Борово в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2015-2017 г. >>

 

 

16.03.2015

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2014 Г.
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
2014 – 2020

Общинският план за развитие на Община Борово е приет с Решение № 298 по Протокол №23 от 25.09.2013г. на Общински съвет – Борово. Той определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и мерки и е с времеви обхват 2014 - 2020 г.
Съгласно чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие  кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие като за резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад, а съгласно чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие Общинският съвет одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана по предложение на кмета на общината.
Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се разработва в съответствие с Областната стратегия за развитие.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и съдържащи се в съответната областна стратегия за развитие за периода до 2020 г., от друга страна.
Периодът на настоящия доклад е 2014 г.
2014 г. е първата година по отношение на прилагането на Общинския план за развитие. Въпреки това, могат да се отбележат тенденциите в социално – икономическото развитие на общината, да се направят сравнения с минали периоди, както и да бъдат изведени определени изводи и препоръки относно прилагането на политиките на развитие на общината.

Целият доклад >>

 

20.02.2015
РЕШЕНИЕ № 509 ОТНОСНО: Приемане на бюджета на община Борово за 2015 г.

 

06.02.2015
Приложение № 17 към Бюджет 2015 >>
Приложение № 18 към Бюджет 2015 >>
Приложение № 19 към Бюджет 2015 >>

 

20.01.2015

П О К А Н А

На основание чл. 23 ал. 4 и чл. 25 т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от ПОДОбС свиквам заседание на Общински съвет Борово на 28.01.2015 г. /сряда/ от 14.00 часа в заседателната зала на община Борово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

Прочети подробно >>

 

***

 

08.09.2014
Приложения към инфармация за промени в бюджета на община Борово през първото полугодие на 2014 г. >>

 

20.03.2014

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2013 Г.
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
И АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЛОЖИМОСТТА
НА ОПР 2007 – 2013 г.

Общинският план за развитие на Община Борово е приет с Решение № 218 от 27.05.2005 г. на Общински съвет – Борово. Той определя общата стратегическа рамка за развитието на общината по приоритети и мерки и е с времеви обхват 2007-2013 г. През 2012 г. бе разработен Актуализираният документ по изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.
Съгласно чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие /ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г./ кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, както и на актуализирания документ по изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., като за резултатите от наблюдението се разработва годишен доклад, а съгласно чл. 24, т. 2 от Закона за регионалното развитие /ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г./ Общинският съвет одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана по предложение на кмета на общината.
Периодът на настоящия доклад е 2013 г.
2013 г. е седма година по отношение на прилагането на Общинския план за развитие. Могат да се отбележат тенденциите в социално – икономическото развитие на общината, да се направят сравнения с минали периоди, както и да бъдат изведени определени изводи и препоръки относно изработването и прилагането на бъдещия план /период 2014 – 2020/, респекивно – политиките на развитие на общината.

целият доклад >>


 

18.02.2014

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА

2014 г.

 І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият план е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта. Основните приоритети на политиката за младите хора в страната, залегнати в Националната стратегия за младежта (2010-2020 г.) на Република България. Имащи за задача да насърчи пълноценното участие на младите хора в социално-икономическия живот на общината, кариерното развитие на младите хора, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в неравностойно положение, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони и повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим Европейско развитие на България.

целият план >>

 

31.01.2014
Покана за заседание на Общински съвет >>


БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2015 год. >>
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2016 год. >>
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2017 год. >>

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БОРОВО 2011 – 2015 ГОДИНА

Общинският план за развитие на Община Борово 2007-2013, Актуализираният документ по изпълнението и приложимостта на Общинския план за развитие 2007-2013 г., изработен през 2012 г., и  Програмата за управление на Община Борово за мандат 2011 – 2015 бяха основните документи, от който се ръководихме при изпълнение на всички общински дейности през 2013 г.
Настоящият отчет се изготвя, за да се спазят разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Документът следва структурата на Програмата за управление на Община Борово за мандат 2011 – 2015 г.

ПРИНЦИПИ

Спазихме заложените в Програма за управление на Община Борово 2011 – 2015 г. основни принципи:

 • Единен подход за планиране и програмиране;
 • Концентрация на ресурсите – финансови и човешки за постигане на целите на Общинския план за развитие;
 • Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на всички дейности;
 • Координация на дейността на общинска администрация в процеса на планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката;
 • Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на международното, националното и регионално равнище;
 • Публичност и прозрачност в работата на общината – наличие, поддържане и осъществяване на публичните регистри, които се създават и водят в общината. Публично оповестяване, публикуване и обсъждане на проекта за общински бюджет, както и степента на изпълнението му;
 • Отворена и открита към хората администрация – провеждане на обществени обсъждания с гражданите по важни за развитието на общината въпроси.

целият отчет >>

 

20.01.2014
Покана за заседанние на Общински съвет >>

 

13.12.2013
Покана за заседанние на Общински съвет >>

 

Тримесечен отчет  за  касовото  изпълнение  на  бюджета по пълна единна бюджетна класификация >>

 

 

Планово задание за разработване на общ устройствен план на община Борово

Въведение

Настоящото планово задание се явява първа стъпка от процеса на изработване на Общ Устройствен План (ОУП) на община Борово.
Целта на Плановото задание за изработване на ОУП на община Борово е да очертае проблемите на територията и да формулира основните цели и изискванията към ОУП.

целият документ >>

 

07.05.2012

Списък на общинските съветници от ОбС Борово, подали декларации по чл.12, т.2, във връзка с чл. 14 от закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси >>