Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Новини и обяви 2016-2017

 

22.12.2017

 

22.12.2017
Заповед № 608/22.12.2017 г.

 

20.12.2017
ОБЩИНА БОРОВО съобщава, че съгласно чл. 17, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е публикувано становището на Агенция "Пътна инфраструктура" относно проведените срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС, в т. ч. и доклада за оценка на степента на въздействие (ОСВ) за обект Автомагистрала "Русе - Велико Търново", като заинтересованите лица и организации и вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения имат възможност да се запознаят с него. 
СТАНОВИЩЕ - АПИ
ПРИЛОЖЕНИЕ - ТАБЛИЦА

 

28.11.2017

Заповед №560/28.11.2017г. на Кмета на Община Борово за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ИПР на УПИ ІV-129 и УПИ V-130 в кв.8 по рег.и кад. план на село Обретеник.

Обявление за изготвен проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: “Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на “Нетуоркс-България” ЕООД на територията на Община Борово – 4 част.”

 

 

22.11.2017

06.11.2017
Заповед №511/06.11.2017 г. на Кмета на Община Борово

 

27.10.2017
Заповед №489/27.10.2017 г. на Кмета на Община Борово за определяне на границите на районите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2018 г.  

 

***

27.10.2017
Община Борово ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавни служители на длъжностите: 
Директор на Дирекция „Обща администрация” в Община Борово.
Директор на Дирекция „Специализирана администрация” в Община Борово.
Обява за конкурса  
Заявление за участие
Декларация чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС 
Информация за конкурса в Административния регистър
09.11.2017
Списък на на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за заемане на длъжностите Директор на дирекция „Обща администрация” и Директор на дирекция Специализирана администрация” в Община Борово.
13.11.2017
Заповед за прекратяване на конкурсната процедура за длъжността Директор на Дирекция „Специализирана администрация” в Община Борово.

*** 

 

26.10.2017
Обявление за подбор на длъжността Училищен медиатор

 

25.10.2017
ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен проект на Община Борово, финансиран от Фонд “Социална закрила” при МТСП

ОБЩИНА БОРОВО  съобщава, че успешно е изпълнен и отчетен проект на Община Борово: “Модернизация на кухненското оборудване на кухненския блок в ОП “ОХСУ”- гр.Борово”. Проектът е финансиран от Фонд “Социална закрила” при Министерство на труда и социалната политика съгласно Договор за съвместна дейност №РД 04-123 от 21.07.2017г. В изпълнение на проекта е доставено и монтирано кухненско оборудване и обзавеждане в кухнята за домашен социален патронаж в село Екзарх Йосиф, която функционира към Общинското предприятие “Обществено хранене и социални услуги” – гр.Борово. Изпълнител на проекта е “ИНТРАМА Инвест” ЕООД, гр.Добрич. Общата стойността на проекта е 29 052 лева.

 

23.10.2017
- Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект: Изграждане на автомагистрала “Русе-Велико Търново"

 - Съобщение във връзка със заплащането на задължения към община Борово  

 

20.10.2017

Съобщение

Община Борово уведомява местната общност, че до 20.11.2017 г. в Центъра за административни услуги в Община Борово и на e-mail: borovo@borovo.org ще се приемат предложения и мнения по проекта за бюджет за 2018 г. и бюджетната прогноза за следващите три години 2019 г. - 2021 г. на община Борово.

 

18.10.2017
1. Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно определяне на комисии, които да ръководят сключването на споразумение между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землищата на територията на Община Борово, както следва:
- гр. Борово;
- с. Волово;
- с. Брестовица;
- с. Обретеник;
- с. Екзарх Йосиф;
- с. Горно Абланово;
- с. Батин.
2. Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно одобряване разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землищата на територията на Община Борово, както следва:
- гр. Борово;
- с. Волово;
- с. Брестовица;
- с. Обретеник;
- с. Екзарх Йосиф;
- с. Горно Абланово;
- с. Батин.

 

18.10.2017
ПРОТОКОЛ №1 ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА РЕГИОН БОРОВО (БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ)

 

 

12.09.2017
Съобщение: Общински съвет Борово одобри задание и разреши изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на територията на Община Борово на поземлени имоти, съгласно заданието, в землищата на село Горно Абланово и село Екзарх Йосиф.

 

12.09.2017
Обявление по чл.61, ал.3 от АПК за изготвен ПУП-План за застрояване на обект: Кариера за добив на строителни материали от находище "Борово".

 

12.09.2017
Съобщение

 

12.09.2017
Съобщение за провеждане на кампания "Да изчистим България заедно", която ще се проведе на 16.09.2017 г.

 

12.09.2017
Съобщение за одобрен ПУП-ИПР на УПИ: ХIV-337, XIII-337, IX-335, VII-335, XV-338 в кв.54 по рег.план на с.Обретеник

 

11.09.2017

Съобщения за одобряване на ПУП: ПУП-ИПУР на бул."Шести септември" в кв.79 по рег.план на град Борово и ПУП-ИПР на УПИ ХІІ-795 и УПИ ХІІІ-796 в кв.71 по рег.план на с.Обретеник

Заповеди за одобряване на ПУП: ПУП-ИПУР на бул."Шести септември" в кв.79 по рег.план на град Борово и ПУП-ИПР на УПИ ХІІ-795 и УПИ ХІІІ-796 в кв.71 по рег.план на с.Обретеник.

 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

   Уважаеми жители и гости на Община Борово,
Най-сърдечно Ви поздравявам по повод празника на Община Борово – 5 септември! Преди 33 години с указ №2907 на Държавния съвет на Народна република България Борово е обявен  за град и датата 5 септември е приета за „Ден на Община Борово”.
     Днешният ден е повод да отворим сърцата си за всичко позитивно и да бъдем заедно, както до сега. Заедно да празнуваме днес, но и заедно да споделяме трудности и успехи в бъдеще.
     Изразявам своята признателност и уважение към всички Вас , които с труда си утвърждавате Борово като български град с изявени традиции и Ви благодаря за подкрепата да отстояваме заедно интересите на общината.
Всички ние израсли и живеещи в Борово сме обединени и свързани с едно важно нещо–да възвърнем и запазим славата на родното място. Нека все така, с достойнство и мъдрост, да пазим традициите и да работим за авторитета на града ни, за превръщането му в желано място за живот, в приветлив и гостоприемен дом, не само за нас, но и за нашите деца.
     Пожелавам на всички вас здраве, благополучие и нека заедно да се борим за успеха и развитието на нашия град.

Честит празник!           

С уважение,                                                                                               05.09.2017 г.
ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ /п/
Кмет на Община Борово                    


 

15.08.2017
Заповед 328/03.08.2017 >>

 

14.08.2017
Заповед 348/14.08.2017

Обявление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК


ОБЩИНА БОРОВО ОБЯВЯВА

на Ханка Асенова Кючукова – заинтересувана страна, че съгласно Протокол от 21.08.2018 г. на комисия назначена със Заповед №348/14.08.2017 г. на Кмета на Община Борово не са открити нарушения при регистрацията на лицето и не следва да бъде заличена.

 

08.08.2017
Обявление за инвестиционно намерение за реконструкция/рехабилитация на платната за движение на улиците "Горна Манастирица", "Първи май", "Христо Ботев", "Шести септември"  и "Горазд" в град Борово

 

25.07.2017
Съобщение за пръскане на тревни площи срещу кърлежи и бълхи за 27.07.2017 г.

 

20.07.2017
Съобщение за разрешаване изработването на ПУП-ИПР/ изменение на плана за регулация / на УПИ в кв.54 по рег.план на с.Обретеник, общ. Борово

 

19.07.2017
Уведомление за изготвен проект на специализиран план по чл.111 от ЗУТ - План за застрояване на обект: "Кариера за добив на строителни материали он находище" Борово" в землището на гр.Борово" и предстои одобрението му

 

12.07.2017
Съобщение за авариен ремонт на уличен водопровод на ул."Д-р Петър Берон" в гр.Борово

 

23.06.2017

Колоездачно състезание Купа "Васил Левски"

Заповед №249/21.06.2017 г. на Кмета на Община Борово относно събирането на билки и генетичен материал от лечебните растения на територията на общината

 

13.06.2017

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 17.06.2017 г. до 19.06.2017 г. след залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, фирма „ЕКО ДЕН” ЕООД, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Мизия” №5, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на СЛЪНЧОГЛЕД на терени в м. САР БАИР – 50 дка,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №80-00-96/13.06.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

в периода от 02.06.2017 г. до 04.06.2017 г. след залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, фирма ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Кольо Фичето” №25, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на СЛЪНЧОГЛЕД на терени в м. КАРАПЕТЛИКА – 600 дка и м. КАЙЖИКА – 4 дка,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №80-00-97/13.06.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ      /п/
Кмет на Община Борово

 

30.05.2017
ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 01.06.2017 г. до 05.06.2017 г. от 05:30 до 10:30 часа, ЗКПУ „Златен клас”, с. Обретеник, общ. Борово, ще проведе растителнозащитни мероприятия с авиационна техника на ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК на терени в с. Обретеник, общ. Борово,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №39-00-13/26.05.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

в периода от 02.06.2017 г. до 04.06.2017 г. след залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, фирма „ЕКО ДЕН” ЕООД, с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Мизия” №5, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на СЛЪНЧОГЛЕД на терени в м. САР БАИР – 50 дка,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №26-00-71/29.05.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

в периода от 02.06.2017 г. до 04.06.2017 г. след залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, фирма ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Кольо Фичето” №25, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на СЛЪНЧОГЛЕД на терени в м. КАРАПЕТЛИКА – 600 дка и м. КАЙЖИКА – 4 дка,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №26-00-72/29.05.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ      /п/
Кмет на Община Борово

 

23.05.2017

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 26.05.2017 г. до 30.05.2017 г. от 05:30 до 10:30 часа, ЗКПУ „Златен клас”, с. Обретеник, общ. Борово, ще проведе растителнозащитни мероприятия с авиационна техника на ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК на терени в с. Обретеник, общ. Борово,

съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №39-00-11/19.05.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ      /п/
Кмет на Община Борово

 

 

 

16.05.2017

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 20.05.2017 г. до 24.05.2017 г. от изгрев слънце до 10:00 часа, ЗКПУ „Горазд”, гр. Борово, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на ПШЕНИЦА И СЛЪНЧОГЛЕД на терени в гр. Борово,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №39-00-7/15.05.2017 г. и уведомително писмо с вх. №39-00-8/15.05.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

в периода от 28.05.2017 г. до 31.05.2017 г. от 06:00 часа до 10:30 часа, ППК „Баниски Лом”, с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Баниски Лом” №57, ще проведе растителнозащитни мероприятия с авиационна техника на ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №39-00-9/16.05.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

в периода от 23.05.2017 г. до 27.05.2017 г. от 05:30 часа до 11:00 часа, ЗКПУ „Волово”, с. Волово, общ. Борово, обл. Русе, ще проведе растителнозащитни мероприятия с авиационна техника на ПШЕНИЦА,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №39-00-10/16.05.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

 

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ      /п/
Кмет на Община Борово

 

12.05.2017

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 16.05.2017 г. до 20.05.2017 г. от изгрев слънце до 10:00 часа, ППК „УСПЕХ”, с. Батишница, общ. Две могили, ще проведе растителнозащитни мероприятия с авиационна техника на ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК на терени в с. Батишница, в съседство от населени места в община Борово,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №39-00-6/12.05.2017 г.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ      /п/
Кмет на Община Борово

 

 

10.05.2017
Списък на прекратените категории на туристически обекти на територията на Община Борово, съгл. Заповед №177/09.05.2017 г. на Кмета на Община Борово 

 

28.04.2017

Протокол за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землищата на с. Горно Абланово, с.Батин, с.Екзарх Йосиф и гр.Борово между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Скъпи съграждани,
Великден е времето, когато всички вярващи изричат своята съкровена молитва за здраве, благополучие и спасение. Възкресение Христово е този празник, който носи в себе си най-ярките послания за нов живот и вяра, съпричастност и любов. Послания, които българските семейства преоткриват в светлите дни на неговото отбелязване.
Heĸa изпълним cъpцaтa cи c миp и любoв, c  paдocт и тoплa чoвeшĸa взaимнocт, зa дa нe гyбим  вяpa в дoбpoтo. Дa пocpeщнeм пpaзниĸa c пpeĸлoнeниe пpeд чoвeĸoлюбиeтo нa Cпacитeля. Дyxoвнo пpeчиcтeни, чpeз дoбpи пoмиcли и cвeтли дeлa дa yĸpeпим вяpaтa cи, дa cмe cплoтeни и eдинни.
Oт cъpцe пoжeлaвaм нa вcичĸи здpaвe, cпoĸoйcтвиe и cигypнocт. Heĸa ca блaгocлoвeни днитe Bи, дa имaтe дoбpинa в cъpцeтo, вяpa в дyшaтa, xapмoния и paзбиpaтeлcтвo в ceмeйнoтo oгнищe.
Πoжeлaвaм Bи cвeтли и cпoĸoйни Beлиĸдeнcĸи пpaзници. И нeĸa Бoжиятa блaгoдaт бъдe нaд Bac и вcяĸo Baшe нaчинaниe!

ЧECTИTO BЪЗKPECEHИE XPИCTOBO!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ
Кмет на Община Борово

 

12.04.2017

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 16.04.2017 г. до 18.04.2017 г. след залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, фирма ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Кольо Фичето” №25, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на ПШЕНИЦА на терени в местността ЧЕТИРИТЕ МОГИЛИ – 116 дка,

съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №26-00-40/11.04.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ      /п/
Кмет на Община Борово

 

 

04.04.2017

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 10.04.2017 г. до 13.04.2017 г. от 06:00 часа до 10:00 часа, ППК „Баниски Лом”, с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе, ул. „Баниски Лом” №57, ще проведе растителнозащитни мероприятия с авиационна техника с продукт-Секатор, Танго и Афикар 100 ЕК на ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК на терени в местностите: Юртлука, Килника под пътя, Килника над хижата, Килника над язивира, Канарска ялия, Яралтия, Калъч борун, Ак байр, Керемид ялак, Балабан дере, Айкъна, Айкъна над пътя.
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №39-00-3/03.04.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ /п/
Кмет на Община Борово

 

03.04.2017

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че
в периода от 05.04.2017 г. до 07.04.2017 г. от 08:30 часа до 19:30 часа, ППК „Горна Манастирица”, гр. Борово, обл. Русе, ул. „Първи май” №1, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК на терени в землището на гр. Борово в местностите:
- Вехти лозя, Кадията, Севри тепе, Чекмак тепе, Мешето и Кору сърт – 1 300 дка;
- Бежене и Йолу йол – 800 дка;
- Пендаря и Бранището – 1050 дка.,
съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №94-00-453/31.03.2017 г. и приложената схема на третираните терени.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

 

24.03.2017

 

20.03.2017
Конкурс за художествена творба на тема: "Тайното сърце на часовника"

 

ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА 2017 г.

На 25 март (събота) между 20:30 ч. и 21:30 ч. повече от един милиард души по целия свят ще изключат осветлението си за един час и за поредна година ще се включат в инициативата на международната природозащитна организация WWF за противопоставяне на промените в климата.
Часът на Земята е световна инициатива, която привлича вниманието на хората към проблемите на околната среда и им дава възможност да заемат активна позиция за решаването им. Акцията се основава на едно съвсем просто действие – изключване на всички светлини за един час, като послание за нуждата от незабавни мерки срещу промените в климата.
Тази простичка идея много бързо завладява сърцата и умовете на хората по целия свят, като от кампания започнала през 2007 г. в град Сидни, Австралия, само година по-късно това събитие се разраства до една от най-сериозните световни инициативи в тази област с над 100 млн. участници в 35 държави. През 2009 г. в кампанията „Часът на Земята” за първи път се включват и български градове и общини.
Приканваме жителите, фирмите, институциите и собствениците на заведения на Община Борово да вземат участие в инициативата „Часът на Земята 2017 г.”.
Изключването на светлините за час само по себе си няма да спре глобалното затопляне. Така обаче, заедно с още 1 милиард души по света, всеки един от нас ще демонстрира, че не е безразличен.

 

                              Общинска администрация град Борово, област Русе

 

 

01.03.2017
1. Годишен план за паша в Община Борово за стопанската 2017/2018 година.
2. Приложение № 1 към Годишен план за паша на Община Борово за 2017/2018 стопанска година.
3. Заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ.
4. Декларация по чл.99, ал.1, т.4 от ППЗСПЗЗ.
5. Приложение №1: Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект.
6. Приложение №2: Опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади.

 

01.03.2017
Община Борово, област Русе уведомява населението, че за Програма за управление на отпадъците на община Борово за периода 2017-2020 г. е издадено Решение № РУ-6-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Директора на РИОСВ-Русе.

 

27.02.2017
ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ

 

17.02.2017
Съобщение във връзка със схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период за 2017 г.

 

15.02.2017
Общ устройствен план на Община Борово (приет с Решение №211 по Протокол №15/25.01.2017 г. на Общински съвет град Борово)

 

14.02.2017
ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на потребители на „личен асистент”/„домашен помощник”/ „социален асистент” от ГРАД БОРОВО И от СЕЛО БАТИН, община Борово, по проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово” № BG05М9ОР001–2.002-0163-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 

10.02.2016
Проект на Програма за управление на отпадъците 2017 - 2020г. на Община Борово

 

09.02.2016
Обявление за подбор на  длъжността Здравен медиатор

Кампания по събиране на местните данъци и такси за 2017 г.

 

26.01.2017
Съобщение за одобряване на ПУП-ПР в кв.90 по кад. план на с.Горно Абланово, общ.Борово на стопански двор №2, с който се отрежда прилежаща площ от 2788 кв.м. на сграда (хамбар) и се обособява УПИ ІХ в кв.90.

 

25.01.2017
Съобщение за достъп до нова информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения върху земеделски земи в землището на град Борово”, с възложител: „НОРД АГРО КОМПЛЕКС” ЕООД

 

18.01.2017
Заповед 20 от 17.01.2017

 

17.01.2017

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на потребители на услугата „личен асистент”/ „домашен помощник”/ „социален асистент” от СЕЛО ГОРНО АБЛАНОВО, общ. Борово по проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово” № BG05М9ОР001–2.002-0163-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г

 

12.01.2016
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр.Русе за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землищата на община Борово

 

11.01.2017
Обявление за подбор >>

 

03.01.2017
Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Създаване и отглеждане на трайни насаждения върху земеделски земи в землището на град Борово”, с възложител: „НОРД АГРО КОМПЛЕКС” ЕООД

 

 

29.12.2016
Съобщение >>

 

28.12.2016

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОРОВО УВЕДОМЯВА
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВО, ЧЕ

във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца (грип) по птиците в животновъдни обекти за отглеждане на птици само за лични нужди в областите Видин, Враца и Пловдив и в изпълнение на Заповед №РД 11-2541/19.12.2016 г. на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, СЕ ЗАБРАНЯВА:
1. Провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици и свине.
2. Лова на пернат дивеч.
3. Достъпа на външни лица и любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви мигриращи птици.

При промени в здравословното състояние на птиците да уведомите незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар, официалния ветеринарен лекар за община Борово или кмета на съответното населено място.

 

 

14.12.2016
Заповед №688/12.12.2016 г. на Кмета на Община Борово - Валентин Панайотов

 

09.12.2016
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ИПР на ПИ 386 в кв.65 по кад. и рег. план на село Горно Абланово, общ. Борово

 

30.11.2016

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ

Община Бяла и Община Борово имат удоволствието да Ви поканят да участвате в провеждането на информационни кампании и информационни конференции, свързани с информиране на  местната общност за подготовката на Стратегията за Водено  от общностите  местно  развитие на територията на общините Бяла и Борово. Информационните кампании и конференции се провеждат в изпълнение на дейност 1.1. „Подготовка и провеждане на информационна кампании” и дейност 1.4. „Подготовка и провеждане на информационни конференции” от одобрения бюджет по Договор № РД 50-88/17.08. 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Съгласно договора стартират поредица от информационни  срещи и семинари  по населените места в общините.
Целта на проекта е да се разработи Стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за територията на двете общини, която да отговаря в пълна степен на нуждите и приоритетите на заинтересованите страни (представителите на бизнеса, неправителствените организации, земеделските производители, активни граждани). 
Каним всички заинтересовани страни от всички населени места в общините Бяла и Борово:  Земеделски производители и кооперации; малък и среден бизнес; читалища; сдружения по ЗЮЛНЦ; настоятелства на училища; спортни клубове; местни поделения на вероизповедания; активни граждани.

Информационната конференция в гр. Бяла  ще се проведе  на 01 декември  2016 г. от  10:00 часа  в Заседателна зала на Община Бяла, находяща се на пл. „ Екзарх Йосиф I“ № 1.
Информационната конференция в гр. Борово  ще се проведе  на 02 декември  2016 г. от  10:00 часа  в Заседателна зала на Община Борово, находяща се на ул. "Н. Вапцаров"№1А.
Информационната кампания в с. Дряновец  ще се проведе  на 01 декември  2016 г. от  14:00 часа  в сградата на Народно читалище „Пробуда-1927”, находяща се на пл. „Алеко“ № 3.
Информационната кампания в с. Екзарх Йосиф  ще се проведе  на 02 декември  2016 г. от  14:00 часа.

Очакваме Вашето присъствие и  участие!

 

21.11.2016

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОРОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВО, ЧЕ
на 18.11.2016 г. в град Борово се проведе извънредно заседание на Общинската епизоотична комисия, във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца (грип) по птиците и Африканска чума по свинете в някои европейски страни. На заседанието се приеха конкретни мерки за предпазване и недопускане възникване и разпространение на заболяванията на територията на общината, от които:
1. Собствениците на птици в задни дворове да не допускат свободно движение на птиците и да съхраняват в закрити помещения фуражите, с които ги изхранват.
2. При съмнение от заболяване или смъртност незабавно да се информират кмета по населено място, официалния ветеринарен лекар на общината или частно практикуващите ветеринарни лекари.
официален ветеринарен лекар за община Борово
Д-р Кремен Джуров
GSM 0885 272 940
3. Засилен контрол на ловните дружинки при отстрела на дива свиня и да следят за трупове на диви свине и съответно да сигнализират при нередност.

Поради това, отправяме апел към всички жители на община Борово да предприемат всички необходими мерки и да следят за отклонение в здравословното състояние на отглежданите от тях животни.

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

ИНФЛУЕНЦА /ГРИП/ ПО ПТИЦИТЕ

 

14.11.2016
Съобщение за достъп до информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на животновъден обект – кравеферма в ПИ №210011, местност „До стопанския двор”, с. Брестовица, община Борово”, с възложител: ЗКПУ „БРЯСТ”-с. Брестовица

 

11.11.2016

ДО
ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ И НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БОРОВО

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 2 от Наредба №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомявам, че

            в периода от 14.11.2016 г. до 16.11.2016 г. от 06:00 часа до 10:00 часа и от 17:00 часа след залез слънце, фирма ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Кольо Фичето” №25, ще проведе растителнозащитни мероприятия с наземна техника на ПШЕНИЦА на терени в местността Четирите могили – 116 дка –град Борово,

            съгласно получено в общинска администрация гр. Борово уведомително писмо с вх. №26-00-210/10.11.2016 г. и приложената схема на третираните терени в гр. Борово.

ДА СЕ ВЗЕМАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА ОТ ОТРАВЯНЕ!

 

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ      /п/
Кмет на Община Борово

 

Заповед № 620 - Публично обсъждане на Бюджета за 2017 година

 

 


 

01.11.2016
Съобщение за одобряване на задание и разрешаване изработването на ПУП-ИПР на терен, отреден за зелени площи в кв.101 по рег. план на град Борово

 

31.10.2016

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОРОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВО, ЧЕ

На 18.11.2016 г., от 16:00 часа, в заседателната зала на Община Борово – гр. Борово, ул. „Никола Й. Вапцаров” №1а, ще се проведе открита приемна на Областния управител на област Русе за обсъждане, изказване на мнения и препоръки за подобряване развитието на населеното място, общината и областта.
Приканваме, тези които желаят да се включат, да заповядат.

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г., Общинска администрация Борово уведомява, че са взети следните мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват:
Заявки за осигуряване на транспорт на хора с увреждания до избирателните секции ще се приемат на следните телефони:

За град Борово – 08140/2253 и 0893 325 888 и адрес: Община Борово, град Борово, област Русе, ул. „Никола Вапцаров“ №1а от 31.10.2016 г. до 05.11.2016 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 06.11.2016 г. от 7.00 часа до 20.00 часа.

За село Обретеник – 08143/2782 и на място в кметството от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 06.11.2016 г. от 7.00 часа до 20.00 часа.

За село Екзарх Йосиф – 08143/2297 и на място в кметството от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 06.11.2016 г. от 7.00 часа до 20.00 часа.

За село Горно Абланово – 08148/2280 и на място в кметството от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 06.11.2016 г. от 7.00 часа до 20.00 часа.

За село Батин – 081465/314 и на място в кметството от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 06.11.2016 г. от 7.00 часа до 20.00 часа.

За село Брестовица – 081462/233 и на място в кметството от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 06.11.2016 г. от 7.00 часа до 20.00 часа.

За село Волово – 081462/266 и на място в кметството от 31.10.2016 г. до 04.11.2016 г./вкл./ от 8.00 часа до 17.00 часа и на 06.11.2016 г. от 7.00 часа до 20.00 часа.

 

25.10.2016
Заповед №594/25.10.2016 г. на Кмета на Община Борово за определяне на границите на районите и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 г. 

 

21.10.2016
Община Борово, област Русе уведомява населението, че за Общ устройствен план на Община Борово е издадено Становище по екологична оценка № РУ 3-6/2016 г. на Директора на РИОСВ-Русе.

 

 

13.10.2016
Обявление за инвестиционно намерение "Засаждане и отглеждане на трайни насаждения" от "УВА АГРО" ЕООД 

 

12.10.2016

 

 

10.10.2016

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти от ГРАД БОРОВО по проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово” № BG05М9ОР001–2.002-0163-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на потребители на услугата „личен асистент”/ „домашен помощник”/ „социален асистент” от село Горно Абланово, общ. Борово по проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово” № BG05М9ОР001–2.002-0163-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 

07.10.2016
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Русе относно одобряване разпределението на масивите за ползване на земеделски земи, в т.ч. разпределението на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар. "бели петна") в землищата на територията на Община Борово, както следва:
- гр. Борово;
- с. Волово;
- с. Брестовица;
- с. Обретеник;
- с. Екзарх Йосиф;
- с. Горно Абланово;
- с. Батин.

 

30.09.2016

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ,

За мен е чест и удоволствие да Ви поднеса моите поздравления и най-искрени благопожелания по повод Международния ден на възрастните хора-1-ви октомври.
Днес ние, Вашите наследници, Ви дължим много – внимание, обич, уважение, почит!
Изразявам преклонение пред Мъдростта и опитът Ви, които са безценен урок за нас! Възхищавам се от желанието да поддържате традициите и да възпитавате децата ни в истинските семейни ценности.
Приемете и моята дълбока благодарност и възхищение за куража, ентусиазма и всеотдайността, с които и сега се включвате активно в обществения и културен живот на общината.
Уверявам Ви, че аз и екипът ми в общината ценим Вас, хората от Третата възраст, заради Вашият житейски опит, трудолюбие и отговорност. Ние черпим от мъдростта Ви и се учим да остаряваме с достойнство, като Вас.
В днешния празничен ден желая на всички Вас много усмивки, бодър дух и най-доброто, което заслужавате – дълги години достойни старини! Бъдете здрави, дълголетни и получавайте много обич и внимание.

С признателност и уважение!

Кмет на Община Борово /п/
Валентин Панайотов

оригинал на поздравлението >>

 

26.09.2016
ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на лични асистенти, домашни помощници и социални асистенти от село Обретеник, община Борово по проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово” № BG05М9ОР001–2.002-0163-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми съграждани на Община Борово,
Приемете моите най-сърдечни поздрави по повод 108-та годишнина от обявяването Независимостта на България.
На 22 септември 1908 г. в църквата "Св. 40 мъченици" в старата българска столица Велико Търново, с манифест, княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд.
Нека на този празник си пожелаем да бъдем  здрави, единни, успешни и достойни граждани. Нека великите постижения на нашите предци да бъдат вдъхновение за нашите усилия и труд, насочени към светлото бъдеще и просперитет на България!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

С уважение,

ВАЛЕНТИН ПАНАЙОТОВ /п/
Кмет на община Борово

Целият текст >>

 

 

21.09.2016
Информация за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на склад за резервни части в животновъдна сграда за отглеждане на едър рогат добитък (биволи) с капацитет 68 бр. животни" - с. Горно Абланово

 

19.09.2016
Становище по постъпили становища, мнения и препоръки в хода на общественото обсъждане на Предварителен проект на общ устройствен план и Доклад за екологична оценка на ОУП на Община Борово

 

26.08.2016

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД БОРОВО УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВО СЕЛЕДНОТО:
Във връзка с регистрирани случаи на кожни форми на антракс в Североизточна България, както и поради влошената епизоотична обстановка по отношение на туларемията и бруцелозата в някои области на страната през последните години, от РЗИ – Русе предоставят на вниманието ви информация за признаците, начините на заразяване и на предпазване, начините на предаване на причинителите на тези заболявания и възможностите за предотвратяване на заболяванията. Общото и за трите заболявания е, че са зоонози, от които боледуват животни и хора, но източник на заразата са само животните – диви и/или домашни.
АНТРАКС
ТУЛАРЕМИЯ
БРУЦЕЛОЗА

 

25.08.2016
Заповед №461/19.08.2016 г. за традиционен панаир в град Борово

 

24.08.2016

Програма за празника на Община Борово - "32 години от обявяването на Борово за град"

18.08.2016
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - гр. Русе за определяне на комисии, които да ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2016/2017г. на територията на община Борово по реда и условията на чл.37в от ЗСПЗЗ

Регистри за ползването на имоти по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ

 

05.08.2016
Обявление за инвестиционно намерение

 

22.07.2016
Обявление за инвестиционно намерение на Община Борово

 

23.06.2016
1. Заповед № РД-09-434/20.06.2016 г.
2. НАРЕДБА № 10  от 10 юни 2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
3. Подмярка 6.3 – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от ПРСР 2014-2020 

 

22.06.2016
 Община Борово съобщава на заинтересованото население за разработени ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОРОВО И ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА, които са достъпни за разглеждане от интересуващите се в кметството и заседателната зала на Община Борово, всеки работен ден от 09,00 до 17,00 часа в периода 24.06.2016 г. до 28.07.2016 г.

1. Доклад за екологична оценка на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БОРОВО
2. Обяснителна записка към Предварителен проект за ОУП на Община Борово
3. В и К структура и  Електропроводи
4. Горски фонд и пътна инфраструктура
5. Културно историческо наследство и опорен план
6. Общ устройствен план

 

20.06.2016
Съобщение за одобрен проект на ПУП-План за застрояване на поземлен имот №05611.28.6 по КК на гр. Борово за изграждане на базова станция на "Мобилтел" ЕАД

Заповед №282/01.06.2016 г. относно бране на липов цвят на територията на Община Борово.

 

17.06.2016
- Обявление за инвестиционно намерение от НЧ "Самообразование 1919" - с.Екзарх Йосиф
- Обявление за инвестиционно намерение от НЧ "Искра 1898" - гр. Борово

 

09.06.2016

До всички пчелари и населението на община Борово – провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Карта

 

02.06.2016
На 6 юни 2016 , понеделник,  от 10.00 часа в Заседателната зала на община Борово ще се проведе изнесена приемна на Комисията за защита от дискриминация. Регионалният представител на Комисията за област Русе Валентина Николаева ще консултира граждани, които смятат, че срещу тях е упражнена дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и други действия. Гражданите могат да подават  жалби и сигнали на място.
Комисията е специализиран орган,който провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на България.

 

25.05.2016

На 4 юни 2016 г. (събота) предстои най-мащабната доброволческа акция в България – „Да изчистим България заедно”. Датата не е избрана случайно, тя е продиктувана от желанието да посрещнем Световния ден на околната среда – 5 юни, в една по-чиста България.

прочети подробно >>

 

13.05.2016
Община Борово обявява, че с Решение №112 по Протокол № 7/27.04.2016 г. Общински съвет Борово:
I. Одобрява задание за изработване на проект за специализиран устройствен план (ПУП) за Кариера добив на строителни материали от находище „БОРОВО”, разположена в землището на гр. Борово;
II. Дава разрешение да се изработи проект за специализиран устройствен план (ПУП) за Кариера добив на строителни материали от находище „БОРОВО”, разположена в землището на гр. Борово.

 

12.05.2016
До всички пчелари и населението на Община Борово – провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

Съобщение, съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите

 

28.04.2016
- Протокол №1 от 26.04.2016 г. за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на село Обретеник, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни.

- Протокол №2 от 26.04.2016 г. за разпределение на пасища и мери от Общински поземлен фонд (ОПФ) в землището на село Батин, между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в землището, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни.

 

 

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ
„ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ“ – „ДАРИ ПРАЗНИК НА БАБА И ДЯДО“


Списък на възрастните хора от Община Борово, които ще бъдат подпомогнати от Националната кампания „Великден за всеки“ -  „Дари празник на баба и дядо“, инициирана от Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова. Ваучерите ще се получават в клоновете на „Български пощи“. Допълнителна информация и списък с обектите за пазаруване с ваучерите: на сайта на Омбудсмана на Република България    
http://www.ombudsman.bg

 

27.04.2016

До всички пчелари и населението на община Борово – провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия


В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма ППК „Горна Манастирица”, гр. Борово; ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, гр. Бяла, обл. Русе и Община Ценово, обл. Русе, ще проведат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия, както следва:
- ППК „Горна Манастирица”, гр. Борово – третиране с наземна техника на пшеница и ечемик от 02.05.2016 г. до 06.05.2016 г.
Уведомително писмо;
- ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, гр. Бяла - третиране с наземна техника на пшеница от 01.05.2016 г. до 05.05.2016 г.
Уведомително писмо и карта на терените за третиране;
-Община Ценово, обл. Русе - третиране с наземна техника срещу вредител - комари от 28.04.2016 г. до 29.04.2016 г.
Уведомително писмо.

 

20.04.2016
Прессъобщение за встъпителна пресконференция по проект: „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово” по ДБФП №BG05M9OP001-2.002-0163-C001 от 14.12.2015г. по ОПРЧР 2014-2020г.

 

20.04.2016

До всички пчелари и населението на община Борово – третиране с препарати в землището на гр. Борово

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма ППК „Горна Манастирица”, гр. Борово, ще проведе третиране с наземна техника на пшеница и ечемик от 27.04.2016 г. до 30.04.2016 г. в часова зона от 08:30 до 19.00 часа, с препарата ФАЛКОН /Фунгицид/ в доза 60 мл/дка.

Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
-Бежене – 150 дка, отстоящи от населеното място на 300 метра, отстояние от съседно населено място на 900 метра;
-Аламурджика и Марин ялак - 600 дка, отстоящи от населеното място на 600 метра, отстояние от съседно населено място – 600 метра;
-Расти баир – 350 дка, отстоящи от населеното място на 800 метра, отстояние от съседно населено място – 800 метра;
-Мадана – 60 дка, отстоящи от населеното място на 150 метра, отстояние от съседно населено място – 900 метра;
-Мералъка – 200 дка, отстоящи от населеното място на 100 метра, отстояние от съседно населено място – 800 метра;
-Канджик орман – 500 дка, отстоящи от населеното място на 800 метра, отстояние от съседно населено място – 800 метра;
-Попски ялак - 600 дка, отстоящи от населеното място на 600 метра, отстояние от съседно населено място – 800 метра;
-Голямото Бежене – 450 дка, отстоящи от населеното място на 700 метра, отстояние от съседно населено място – 800 метра.

Карта на терените за третиране >>

 

11.04.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с постъпило писмо в деловодството на Община Борово от ОД на ДФ „Земеделие” – гр.Русе, уведомяваме земеделските стопани на територията на Община Борово, че с Решение от 01.04.2016г. на Управителен съвет на ДФ „Земеделие” започва прием на заявления за подпомагане по следните схеми:
1. От 11 април 2016г. до 13 май 2016г. прием на заявления по Държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем.Телени челени червеи (Elateridae) за 2016 година.

2. От 11 април 2016г. до 30 септември 2016г. прием на заявления по Държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ модел – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoрtera)” за 2016 година.

ПОСОЧЕНИТЕ ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ СА ПРИЛОЖИМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ РУСЕ

За повече информация заинтересованите земеделски стопани могат да се обърнат към ОД на ДФ”Земеделие” – гр.Русе.

 

11.04.2016

До всички пчелари и населението на община Борово – третиране с препарати в землището на гр. Борово

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че фирма ЕТ „Декаданс – Димитър Шишков”, гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Кольо Фичето” №25, ще проведе третиране на пшеница, срещу болести, плевели и листно подхранване от 14.04.2016 г. до 18.04.2016 г. в часова зона от 07:00 до 19.00 часа с препаратите:
- Фунгицид: Танго супер – 100мл/дка, карантинен срок 50 дни; Дует ултра – 60мл/дка, карантинен срок 35 дни, Капало – 100 мл/дка, карантинен срок 21 дни.
- Хербицид: Скорпио супер – 100мл/дка карантинен срок 60 дни; Дерби супер едно – 3,3гр/дка; Дифендър – 100мл/дка, карантинен срок 30 дни; Биатлон – 5 гр/дка, карантинен срок 28 дни.
- Растежен регулатор: Медакс Топ – 100мл/дка, Мастербленд – 500 гр/дка.
Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
ПШЕНИЦА – 585 дка, отстоящи от населеното място 1км, отстояние от съседно селище на 5км, в местността: „Карапетлика“.
Третирането ще се извършва с наземна техника.
Карта на терените за третиране >>

 

„Седмица на гората“

На 07.04.2016 година  в гр. Борово тържествено се отбеляза празник, посветен на „Седмицата на гората”. За 91-ва година България отбелязва седмицата на зеленото злато на България – гората. Почти век всяка първа седмица от април е посветена на онези, ангажирани със стопанисването и опазването на горските масиви в родината ни, както и на хората отделили кътче в сърцата си за природните красоти.

За първи път в дългогодишната му история гост на събитието е  Община  Борово. Кметът на общината г-н Валентин Панайотов откри празника с приветствие към гостите и жителите на града.

цялата новина >>

 

05.04.2016
Съобщение за изменение на регулационния план на село Волово - квартал 18 между осеви точки 65 и 89 се изменя в кв. 18А поради дублиране >>

 

31.03.2016
- Процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” >>

 

31.03.2016
- Покана за деня на гората >>
- Програма за деня на гората >>

 

29.03.2016
Списък на прекратените категории на туристически обекти на територията на Община Борово >>

 

21.03.2016

ОБЯВЛЕНИЕ

Проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово”, № BG05M9OP001-2.002.0163-C001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

Проектът се реализира в следствие на подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между МТСП и община Борово, в качеството й на конкретен бенефициент по проект „Създаване на център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Борово”.
          От  21.03.2016 г. до 01.04.2016 г. вкл. желаещите да ползват услуга „личен асистент”, които са били обгрижвани до 29.02.2016г. по проект „Нови възможности за грижа”  могат да подават заявление в офиса на проекта, който е разкрит на първия етаж в административна сграда, комплекс в град Борово, бул. „Шести септември” № 35 от 8,00 до 17,00 часа.
Заявленията на лица, поставени под пълно запрещение и на деца се подават и подписват от законния им представител.
Заявленията на лица, поставени под ограничено запрещение се подписват от лицето и от попечителя им.
При подаване на заявлението кандидат – потребителят или неговият законен представител декларират, че:
• посочените в заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка;
• съгласен е да допусне в дома си хора, с които не е в роднински отношения;
• към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистент”, „социален асистент” или „домашен помощник” по други национални програми, или по програми, финансирани от други източници, или по друг ред /в случай, че ползва към момента на подаването кандидатът вписва данни за срока на ползване на услугата/.
Към заявлението се прилагат следните документи:
• документ за самоличност /за справка/; за дете – удостоверение за раждане /копие/;
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /за справка/;
• експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/; протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза, или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване /копие/;
• удостоверение за настойничество/попечителство /копие/;
• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето /копие/;
• други документи………………………………………………………………

14.03.2016
СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за заемане на длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация” в Община Борово >>

 

08.03.2016
Обявление за КОНКУРС за длъжността: Директор на ОДЗ "Славейче" - град Борово >>

 

07.03.2016
Изработен е проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000610 „Река Янтра”
Прочети подробно »

 

01.03.2015
1. Годишен план за паша за стопанската 2016-2017 година;
2. Списък на мерите и пасищата от ОПФ на Община Борово, определени за индивидуално ползване през стопанската 2016-2017 година.

 

26.02.2016
Обявление за КОНКУРС за назначаване на държавен служител на длъжността:
Директор на дирекция „Специализирана администрация” в Община Борово

 

23.02.2016
Обявление от Агенция „Пътна инфраструктура“ за инвестиционно предложение: Автомагистрала „Русе-Велико Търново“

 

09.02.2016
Бюджет 2016г. на община Борово-съгласно Решение №43/27.01.2016г.на Общински съвет Борово >>

 

27.01.2016
Община Борово съобщава, че със Заповед №19/21.01.2016г. на Кмета на Община Борово квартали №94 и №32 по рег.план на град Борово се изменят в квартал с №123 поради дублиране

22.01.2016
Обявление за подбор >>
Обявление за подбор >>
Заявление за участие в процедура по подбор >>
Автобиография >>

21.01.2016

Заповеди за разпределяне ползването на поски пътища на територията на Община Борово на посочените 7 населени места:
гр.Борово: Заповед №РД-08-50/08.01.2016г. на Директора  на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе относно ползването на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр.Борово, ЕКАТТЕ 05611, общ. Борово, обл.Русе, съобразно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 година.
с.Батин: Заповед №РД-08-51/08.01.2016г. на Директора  на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе относно ползването на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Батин, ЕКАТТЕ 02854, общ. Борово, обл.Русе, съобразно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 година.
с.Брестовица: Заповед №РД-08-52/08.01.2016г. на Директора  на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе относно ползването на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Брестовица, ЕКАТТЕ 06519, общ. Борово, обл.Русе, съобразно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 година.
с.Волово: Заповед №РД-08-53/08.01.2016г. на Директора  на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе относно ползването на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Волово, ЕКАТТЕ 12067, общ. Борово, обл.Русе, съобразно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 година.
с.Горно Абланово: Заповед №РД-08-54/08.01.2016г. на Директора  на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе относно ползването на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горно Абланово, ЕКАТТЕ 16674, общ. Борово, обл.Русе, съобразно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 година.
с.Екзарх Йосиф: Заповед №РД-08-55/08.01.2016г. на Директора  на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе относно ползването на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Екзарх Йосиф, ЕКАТТЕ 27173, общ. Борово, обл.Русе, съобразно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 година.
с.Обретеник: Заповед №РД-08-56/08.01.2016г. на Директора  на Областна дирекция „Земеделие” – гр.Русе относно ползването на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Обретеник, ЕКАТТЕ 05611, общ. Борово, обл.Русе, съобразно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 година.

 

Архив "Новини и обяви 2015" >>