Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Социални дейности и здравеопазване

- Общ преглед

- Дневен център “СЛЪНЦЕ”

- Дневен център за деца с увреждания «Патиланци»

- Защитено жилище “БЪДЕЩЕ”

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Община Борово ежегодно работи по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” като осигурява работни места на над 100 безработни лица. Целта на програмата е реинтеграция на подпомаганите лица, като им се възстановят трудовите навици, за да могат те да станат конкурентноспособни на пазара на труда. Успоредно с това се извършват множество общественополезни дейности по благоустрояването на населените места. Включването на голяма част от социално слабите в НП “СПОЗ” довежда до рязко снижаване на месечните социални помощи. Лицата, които преди това разчитаха изцяло на държавата,  получават заплащане за труда си, както и социални осигуровки.
През 2004 г. бе открит Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания, който предлага социоконсултански услуги, медицинска и социална рехабилитация и др. В Центъра работят 15 души – директор, социални работници, рехабилитатор,психолог, медицински фелдшер и помощен персонал. Услугите на Центъра се потребяват от 90 лица с увреждания.
Домашният социален патронаж като вид социална услуга функционира в община Борово от 80-те години. Първоначално дейността се е развивала по кметствата, а след създаване на Общинския център за социални грижи дейността е била централизирана. През годините са откривани и закривани кухни в различните населени места според търсенето и възможността за реализация на услугата. От 01.07.2000 г. са направени значителни промени в организацията на работа. ДСП заработва като цялостна структура с управител. От 01.03.2001 г. са разкрити кухни в с. Обретеник и с. Батин. Постепенно обхватът на услугата се разширява. Предлагат се няколко варианта на меню. Качеството на работа се повишава, а с това и капацитетът на ДС. От 01.01.2003 г. с влизането в сила на новия Закон за социално подпомагане Домашният социален потронаж преминава на подчинение на Община Борово. В момента за дейността отговаря упълномощено лице от общинска администрация. Кухни на ДСП има в гр. Борово – с 60 хранещи се, в с. Обретеник  - с 25, в с. Екзарх Йосиф – с 50, в. с. Горно Абланово – 25.
Здравеопазването в общината е организирано в 4 лекарски практики, от които 3 са заети – в гр.Борово, и селата Горно Абланово и Обретеник, а една /в гр.Борово/ е незаета. Стоматологична помощ се предоставя в три кабинета – два в гр.Борово и един в с. Горно Абланово.

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР “СЛЪНЦЕ”

Дневен център за деца с увреждания «Слънце» е услуга в общността, която стартира като делегирана от държавата дейност в края  на 2009 г. Капацитетът на услугата е 20 деца на възраст от 7 до 18 г. Към момента са настанени 15. С тях работят осем възрастни – управител, социални работници, психолог, логопед, специален педагог и възпитател.
Основна цел на Дневния център е да насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културното развитие на децата с увреждания, да осигурявавключваща, приемаща и стимулираща развитието среда. Това се постига чрез индивидуални и групови занимания:

- Помощ в образованието /подпомагане успешното интегриране на децата със специални образователни потребности в системата на общообразователното училище/;

- Емоционална подкрепа /разпознаване на видовете емоции и начини за тяхното овладяване, поведенчески дефицити, умения за общуване/;

- Езикова и говорна терапия /логопедични занимания при артикулац. нарушения/;

- Социална рехабилитация /придобиване на различни социални знания, навици и умения за относителна самостоятелност чрез специално организирани тренинги и практически занимания/.

Терапевтичните дейности включват:

- Приказкотерапия – има за цел да коригира развитието на детето, без да се налагат пряко морални правила и нравоучения;

- Музикотерапия – възприемане и възпроизвеждане на музикални произведения с различно темпо и динамика, слушане на любими песни и мелодии. Тази терапия има за цел включване на децата в група, особено на такива с комуникативни нарушения – аутизъм, интелектуална недостатъчност, алалия;

- Арттерапия – чрез изобразителни и конструктивни занимания /низане на синци, апликиране, изработване на различни изделия с природни материали/ да се постигне стимулиране на мисленето, емоционалното възприемане на заобикалящата среда, творческо възображение и усет;

- Трудотерапия – цели се повишаване на съзнанието за трудовата дейност като важна част от живота, развиване на практически сръчности, умения и навици, чувство за отговорност и взаимопомощ. Заниманията се провеждат по ателиета: «Битов труд», «Готварство» и «Цветарство».

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «ПАТИЛАНЦИ»

Дневен център за деца с увреждания «Патиланци» село Брестовица е услуга в общността, която стартира като делегирана от държавата дейност от 01.01.2011 г. Услугата надгражда опита на Община Борово да предоставя социални услуги в общността на институционализираните деца от ДДЛРГ «Св. Иван Рилски».
Първоначално услугата се предоставя по проект, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», който се реализира в периода 01.10.2009 г. – 30.09.2010 г. Проектът се осъществявяше в от Община Борово в партньорство със Сдружение «Нов избор» - Стражица. Проектът «Дневен център за децата от ДДЛРГ «Св. Иван Рилски», с. Брестовица се реализира по схема «За по-добро бъдеще на децата», с договор предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.03-0060-С0001. Услугата се предоставяше на 33 деца от институция.

След завършване на проекта с цел създаване устойчивост на услугата Община Борово кандидатства за разкриване на дейността като делегирана от държавата. Капацитетът на услугата в настоящия момент е 20 деца на възраст от 10 до 18 г. Към момента са настанени 20 деца от ДДЛРГ – село Брестовица. С тях работят осем души персонал – управител, социален работник, психолог, специален педагог, медицински рехабилитатор, терапевт, детегледач и хигиенист.
Основна цел на Дневния център е да насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културното развитие на децата с увреждания, да осигурява включваща, приемаща и стимулиращаразвитието среда. Това се постига чрез индивидуални игрупови занимания:
    - Помощ в образованието
    - Емоционална подкрепа
    - Социална рехабилитация
    - Медицинска рехабилитация
    - Терапевтични дейности, които включват:                 приказкотерапия, музикотерапи, куклотерапия, арттерапия, трудотерапия и др.
При терапевтичните дейности се доразвива опита, който децата и специалистите натрупаха при доставяне на услугата по проекта. В арт-терапията децата продължават да работят в групи по керамика и рисуване. Ателиетата имат за потребители деца, определени според интересите, възможностите и потребностите им. Арттерапията дава възможност за изразяване на вътрешния конфликт, дисциплинира групите, подпомагата изграждането на адекватна самооценка. Арттерапията има доказан успешен ефект върху институционализираните деца, които освен психически и физически увреждания, носят последиците на дългогодишната институционализация.
Терпията чрез приказки включва децата с интелектуални затруднения. Чрез нея се постига корекция в развитието на детето, без да се налагат морални правила и нравоучения. Приказкотерапията подпомага обучението в самостоятелно справяне и социална интеграция по посока на изграждане мирогледа на детето.
Продължава добрата идея децата сами да изработват кукли, с които да участват в сюжетни игри, целящи развитие говорни и интелектуални умения. Музикотерапията е с доказан положителен ефект върху децата с интелектуални затруднения, затова е обикната и утвърдена терапевтична дейност.

ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ “БЪДЕЩЕ”

От  30.11.2009 г. стартира услугата Защитено жилище в град Борово. На 28 декември тя е открита официално в присъствието на Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов и на изпълнителния директор на АСП – Ивайло Иванов.
Основна задача на работата там е настанените в него млади хора да живеят в условия, близки до семейните. Под ръководството на възрастните, те трябва да усвоят основни житейски и битови знания и умения, а след едногодишно или двугодишно пребиваване в Защитеното жилище - да придобият самостоятелност, достатъчна за по-нататъшен независим живот.
Капацитетът на жилището е осем човека, но в  момента са настанени  седем  – три момичета и четири момчета на възраст от осемнадесет до двадесет и три години.
Обслужващият персонал се състои от пет човека – управител, социален работник, психолог и социални асистенти, които работят на смени, така че се осигурава 24-часово дежурство от възрастни.)
Това, което трябва да се знае за младежите в Защитеното жилище е, че те са със сериозни интелектуални затруднения и че интелектуалното затруднение е състояние за цял живот. Възможностите им са лимитирани, адаптационните им способности - нарушени, най-вече по отношение социалното им функциониране. Затова от работещите в тези услуги се изисква сериозна и последователна работа, упоритост и внимание, а всеки резултат, дори минимален - да се оценява високо.
Преди настаняването на младежите  в Защитеното жилище бе разработена програма за адаптация. Освен това се работи и по дневна програма, която включва различни видове терапевтични дейности – здравеопазване и здравословен начин на живот, хигиена и битови навици, трудова терапия /битов труд и труд в личното стопанство, цветарство, градинарство, кухня и поддържане на бита, разпределение на бюджетните средства, пазаруване/, безопасност на движение по пътищата, занимателна терапия /поддържане на лични интереси и социализация на личността чрез общуване съссъседската общност, рисуване, музикотерапия/. Друго, коетотрябва да се знае е, че тези младежи са живели почти през целия си живот в институция, а това им е нанесло повече вреди, от увреждането, с което са родени.
Не бива да се скрива и това, че през първите три-четири месеца след настаняването имаше много и сериозни трудности, имаше и притеснения, породени от взаимно непознаване и неясна визия за бъдещите дни. Друго, което не се знае от широката общественост на града, е че младежите се подбират съобразно възможностите им за интеграция, но и съобразно тяхното желание. Никой не е в състояние да настани един човек в услуга, която той не разпознава като полезна, и поради това отхвърля.
Трудностите постепенно бяха преодолени и след около пет месеца от настаняването, бяха видими първите положителни резултати – младежите се успокоиха, свикнаха с новия начин на живот и приеха жилището като свой дом.   Днес в разгара на лятото дворът на Защитеното жилище е обработен, засети са цветя и зеленчуци, поставената беседка бе боядисана от момчетата. Може да се каже, че почти всички младежи вече владеят основни домакински умения – миене на чинии, бърсане на прах, чистене, пране. Готвенето все още се реализира с помощта на възрастните, но един ден и то ще бъде усвоено умение.
Осем месеца след настаняването, двама от младежите вече работят, стремят се да се интегрират в трудов колектив, да спазват норми и правила, свързани с работно време, почивки, самостоятелно придвижване от и до Защитеното жилище.
Не е малко за една година. Вече възприемаме седмината потребители на услугата като наши съграждани, ние свикнахме с тях и те свикнаха с нас. Познаваме се, поздравяваме се, живеем спокойно, без да си пречим един на друг, а това е смисълът на интеграцията в обществото, за която изписахме хиляди страници.