Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Географска характеристика


Територията
на общината заема площ от 245,3 км2, което е малко повече от 0,222% от територията на страната.
От общо заетата площ:
- 74,44% е селскостопански фонд;
- 15,17% е горски фонд;
- 4,48% са населени места;
- 5,91% са пътища, водни площи и др.
По форми на собственост територията на общината е разпределена както следва:
- частна собственост - 58,13%;
- държавна собственост - 17,94%;
- общинска собственост - 13,17%;
- собственост на юридически лица - 10,76%.

Релефът в общината е предимно равнинно-хълмист, което я прави подходяща за развитието на земеделие и изграждане на транспортна и техническа инфраструктура. Териториите в близост до реката се характеризират с ниска заливна част с високи подпочвени води и алувиално-ливадни почви /3-4 м над речното равнище/, и с надзаливна част, образувана от кредни скали, покрити с льос, с дълбоки подпочвени води и черноземни почви /над 60 м височина/.
В общината се намира най-високата точка в Русенска област.
В българската акватория на река Дунав, срещу с.Батин се намира вторият по големина Дунавски остров – Батин.

Климатът
е умереноконтинентален, характеризиращ се със студена зима /абсолютен минимум -27⁰С/ и сухо, топло лято /абсолютен максимум +44⁰С/. Средната годишна амплитуда е около 26⁰С и е най-голямата за страната. Крайдунавската тераса е открита за североизточните ветрове, което е причина за горещите лета и студените зими. Пролетта и есента са краткотрайни.

Подземни природни богатства
- Общината е бедна на полезни изкопаеми. Стопанско значение имат само находищата на инертни материали от р.Дунав и две кариери за добив на варовиков камък.

Водни ресурси
- На територията на общината има подземни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване – кладенци тип “Раней” при с.Батин. Частни стопани използват за напояване собствени кладенци. Особено богат на води е районът около с.Батин, където са изградени и множество изворни чешми. През общината не преминават реки, най-близките са р.Дунав, р.Янтра и р.Баниски Лом.


Можете да разгледате галерията "Нашата красива община" >>