Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Избори за ЕП и НС-09.06.2024

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Образование


1. Предучилищно възпитание и обучение
Днес в Община Борово съществува едно Обединено детско заведение “Славейче” с два филиала – в селата Горно Абланово и Обретеник. В него се отглеждат и възпитават 100 деца на възраст от 0 до 7 години.
2. Общообразователни училища
На територията на Община Борово функционират три общински училища, в тях се обучават 413 брой ученици, както следва: 217 – в СОУ “Св. Климент Охридски” – град Борово, 121 – в ОУ “П. Р.Славейков” – село Обретеник и 75 – в ОУ “Христо Ботев” – село Горно Абланово.
До средищното училище в село Горно Абланово се извозват деца от селата Батин и Екзарх Йосиф, а до средищното в град Борово – от селата Брестовица и Волово.

 

СОУ “Св. Климент Охридски” – град Борово
Девиз: “Науката е достижима и в ежедневието приложима”

През 2011 г. СОУ “Св. Климент Охридски” отбеляза 125-та годишнина на светското образование в града. Като наследник на бившите села Горазд и Горна Манастирица СОУ – Борово се счита наследник на светската училищна традиция. Нейното начало е поставено с откриването на училището в село Горна Манастирица на 15.09.1886 г. През 1889 г. под един покрив се построява църква и една стая за училище.
С нарастване на населението първоначално построените училища стават тесни за разпространение на знанията и се взема решение пак на обществени начала да се построят нови училища и такива се откриват през 1910 с по 4 - 5 класни стаи.

През годините потребността от образование дава основание на нашите предшественици, пазители на българщината, да започнат изграждането на нова сграда и през 1921 година в нея се открива и първата пълна прогимназия /V,VІ,VІІкл./, в която се обучават учениците от селата Горна Манастирица, Горазд, Волово и Брестовица.
През учебната 1936/1937 г. на границата между селата Горазд и Горна Манастирица е построена районна прогимназия, превърната днес в ОДЗ”Славейче”.

Това накратко са етапите на образователното дело в град Борово и това е поводът за честванията на 125-та годишнина от откриване на първото светско училище тази година.
Днешната сграда на СОУ “Св. Климент Охридски” е построена през 1970 г., тя се състои от два корпуса – на три и четири етажа, в тях са разположени класни стаи, кабинети по различни предмети, по безопасност на движението, ресурсен кабинет, предстои изгражднето на интерактивен кабинет.
От средата на 80-те години датира идеята за разкриване на средно училище в град Борово. СПТУ по облекло и текстил се създава през 1993 и просъществува до 2000 г. Същата година Основно училище “Св. Климент Охридски” е преобразувано в Средно общообразователно училище.
През учебната 2005/2006 г. е извършен основен ремонт на сградата, финансиран от СИФ.

От учебната 2007-2008 г. в училището се обучават деца със специални образователни потребности. От 2008 г. то се разпорежда самостоятелно със всички средства, които му се отпускат като държавна и общинска издръжка. През 2009 г. с решение на общинския съвет училището е обявено за средищно – към него се извозват ученици от селата Волово и Брестовица с училищни автобуси, отпуснати от Министерство на образованието и науката.
През последните 22 бурни и динамични години училището, подпомагано от Община Борово успя да съхрни училищния стол. Днес, когато здравословното хранене е държавна политика, СОУ “Св. Климент Охридски” може да се горедее с факта, че е отстояло една добра практика от миналото, въпреки трудните и бурни години на прехода. През 2010 г. в бившия ученически стол е създадена кухня майка, който доставя храна на учениците от средищното училище, на децата от ОДЗ “Славейче” и на потребителите на Дневен център за деца с увреждания.

В момента в СОУ «Св. Климент Охридски» се обучават 217 ученици от
І до ХІІ клас. Създадена е целодневна организация на обучение за пътуващите ученици и за учениците от І и ІІ клас.

Учениците от СОУ «Св. Климент Охридски» участват във всички форми на самодейността – училищна и читалищна, в кръжоци и ателиета, както и във всички общоградски мероприятия. Те са участници в международни, национални, областни и общински конкурси и състезания. Конкурси, състезания, изложби и други разнообразни инициативи се организират по повод на училищните празници.

Учителският колектив е съставен предимно от старши учители с висше образование с ОКС - бакалавър и магистър, много от учителите повишават личната си квалификация, съгласно регламентираната професионално-квалификационна система. Възстанови се практиката за провеждане на вътрешно—училищни квалификационни обучения.

 

 

 

От 2004 г. директор на училището е Снежана Ганчева.

 

 

 

Във връзка с ритуализацията на училищния живот училището има свое лого, в което има елементи от логото на общината, свой девиз и училищно знаме.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основно училище „Петко Рачев Славейков” – с. Обретеник

До Освобождението жителите на селото получават своето образование във възрожденското училище, известно днес като „Килията”. То се намира в западната част на църковния двор. Поради явната си непригодност, „Килията” е изоставена и още от есента на 1877 г. обучението на децата се организира в две от стаите на набързо завършената за нуждите на общинското управление сграда – Старата община. Учебните занятия в нея продължават до 1880 г., когато е построена нова, специално за училище, масивна и удобна сграда. Тя разполага с четири класни стаи и дълъг коридор. Тук децата на Обретеник се учат повече от 50 години, след което тя е предоставена за нуждите на общината.
От есента на 1934 г. досега учебните занятия се водят в Новото училище, то е на два етажа, където са разположение всички класни стаи, дирекция, учителска стая, библиотека и компютърен кабинет. От 2008 г. в училището са направени определени инвестиции - подменено е основно обзавеждането на класните стаи, остарялата дограма, изградени са вътрешни тоалетни и парна инсталация.


Педагогическият колектив е съставен предимно от старши учители с ОКС бакалавър и магистър.
От 2000 г. директор на училището е Валентина Ефтимова.
В момента в ОУ „П. Р. Славейков” – с. Обретеник се обучават 121 ученици от І до VІІІ клас. Организиран е целодневен процес на обучение за учениците от І и ІІ клас.

Възпитаниците на училището участват в различни извънкласни и извънучилищни дейности, които целят да ангажират младия човек и да привлекат вниманието към дейности, невключени в учебно-възпитателния процес. Особено дълголетни са традициите на художествените и приложни занимания в училището. В сградата се съхраняват постоянни експозиции на предмети, изработени от негови възпитаници, които впечатляват посетителите.
Гордост за училището са певческите и тацови изяви на учениците, които освен участници в училищни извънкласни дейности, участват в читалищната самодейност.

Учениците в ОУ “П. Р. Славейков” се възпитават в дух на толерантност към фолклора на местните етноси.

 

 

 

Основно училище “Христо Ботев” – село Горно Абланово

Основно училище „Христо Ботев” - с. Горно Абланово е основано през далечната 1869 г .От 1932 г. до 1961 г. учениците учат в новопостроената сграда на училището, която е запазена и до днес. Загрижените и трудолюбиви горноаблановчени и радетели за образованието на децата си, съвместно с общи усилия и дарения построяват сградата на новото по – голямо училище, което е открито през 1962 г. и побира многобройните деца на селото.

Днес училището е средищно и учат 75 деца от три населени места: Горно Абланово, Батин и Екзарх Йосиф на целодневно обучение. Работят 10 учители, като повечето пътуват от гр. Русе.
Училището е модернизирано, с дарение от господин Канев е оборудвана компютърна зала, подменена е дограмата на 1 и 2 етаж.

С общи усилия са разработени и спечелени проекти за извънкласни дейности, за озеленяване и обогатяване парка на училището.
Учениците умело съчетават полезното с приятното, като участват в извънкласните форми в училище, активно се включват в училищните празници, в общоселските тържества, както и участват във фолклорния фестивал „Балкан фолк” 2011 г. в гр. В. Търново.

 

 

В началото на учебната 2011 / 2012г. училището съвместно с училищата “Алеко Константинов” и “Никола Обретенов” от гр. Русе работи по проект на програма „Амалипе”. На 23.12.2011 г. участвахме в Коледно-новогодишния концерт в ОУ „А. Константинов”

 

Архив на документи 2007-2011>>