Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVII издание 2024 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Селско стопанство

На територията на общината дейност осъществяват 8 земеделски кооперации и множество арендатори. Структуроопределящо за растениевъдството е зърнопроизводството. От общата обработваема площ - 127844 дка, 35,37% са пшеница, 5,31% - ечемик и 17,62% царевица. От техническите култури най-голям е делът на площите със слънчоглед 28,96%. Трайните насаждения, зеленчуците и други култури заемат общо 12,74% от обработваемата площ. Тенденцията от последните години е намаляване на зърнените култури и увеличаване на площите със слънчоглед.

От животновъдството се развиват говедовъдство, отглеждане на дребен рогат добитък, свине и птици. От общото поголовие на едър рогат добитък - 58,65%  принадлежи на частни стопани. Останалите 41,35% пренадлежат на земеделски кооперации в пет населени места. От общото поголовие на дребния рогат добитък  около 72% са овце и 28% - кози. От общия брой на овцете 11 % се отглеждат в земеделските кооперации на селата Горно Абланово и Батин. Останалите са на частни стопани. Козите, свинете и птиците изцяло се отглеждат от частни стопани. През последните години увеличение има само в броя на свинете и козите. При останалите видове се забелязва незначително намаление.

Основната част от обработваемата земя – 95,05 % се стопанисва и обработва от осемте земеделски кооперации, а по-малко от 5 % - от индивидуални земеделски стопани. В гр. Борово има две земеделски кооперации – “Горна манастирица” и “Горазд” /зърнопроизводство и технически култури/.
В най-малките населени места – Волово и Брестовица има по една, които основно се занимават със зърнопроизводство и отглеждане на технически култури. В с. Обретеник има земеделска кооперация за производство и услуги “Златен клас и ППК “Бъдеще”за зърнопроизводство и отглеждане на технически култури. ППК “Земя” в с. Екзарх Йосиф се занимава със зърнопроизводство, отглеждане на технически култури и животновъдство /крави и свине/. В с.Горно Абланово - “Пътинженеринг” ООД /зърнопроизводство, технически култури и животновъдство/ и ЕТ “Реалност”за зърнопроизводство. В с. Батин има една земеделска кооперация за производство и услуги “Дунав”.

С трайни насаждения, зеленчуци и други култури са заети 12,64 % от обработваемата площ на общината. Водещо тук е с. Г. Абланово, на което се падат 62,52 % от заетите с други култури площи в общината и 28,64 % от собствената обработваема площ.След него е с. Батин с 15,66 % от общата площ на културите и 21,16 % от собствената си обработваема площ.