Подайте сигнал

Подайте сигнал
Горски пожари
Действия при горски пожари

Местни избори 29.10.2023

- Информация >>>

От Дунав до Балкана Фолклорен фестивал

- История >>>
- XVI издание 2023 >>>

Преброяване 2021

- Информация >>>

Русе 7000
пл "Свобода" 7,секция А
вх 1 ет 2, ап 25
Валентина НИКОЛАЕВА
082 820 275
0892 211 214

 

Общински горски фонд

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023 г.

АКТУАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН, КАКТО И ДАННИ ЗА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ, КЪМ ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ, ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206, В КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ТЪРГОВИЯ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОРОВО

 

09.08.2023
Община Борово обявява НОВ ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост.
- Заповед за откриване на процедурата;
- Условия за участие в търга;
- Образци на документи;
- Проекто-договор
- Технологични планове, Карнет-описи и Сортиментни ведомости.

 

20.07.2023
Обявление за изработен Горскостопански план

 

18.07.2023
Заповед за спечелил конкурса за дървесина

23.06.2023г.
Община Борово обявава ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горски територии с предмет:   „ Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2023 г.“
- Заповед за откриване на процедурата
- Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейностите: Добив на маркирана дървесина на корен – собственост на Община Борово и товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина (дърва за огрев) до обектите на възложителя през 2023 година;

- Образци на документи
 и проекто договор
- Трасировъчни планове